Hotărârea nr. 194/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 09.07.2019 privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CCPT Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CCPT Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul comun de specialitate întocmit de către Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului i;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 3, art. 4, precum și cclc ale art. 10 alin. (1) și alin (2) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile Rezoluției Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027 și ale Strategiei Naționale de Tineret a României 2015 - 2020;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(l), art.166 alin. (2) lit.l) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă constituirea, pe lângă Sectorul 1 al Municipiului București, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1, organism consultativ, fără personalitate juridică, cu scopul de a consulta și implica tinerii în procesul de elaborare și promovare a politicilor în domeniul tineretului la nivel local.

Ari. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr:   194

Data: 09.07.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. / 07 0?.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PihQ-iW         hgagg

:--------

Cj _ >.0 7>\,

\ O ro '

îl

II *

//(

■ .7 r i

\\

\


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET SECTOR 1

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1, denumit în continuare CCPT Sector 1, este o structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Sectorul 1 al Municipiului București.

Art. 2. CCPT Sector 1 își desfășoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 nr.___/____________, a prevederilor prezentului Regulament de Organizare și

Funcționare, denumit în continuare ROF, și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare.

Art. 3. CCPT Sector 1 reprezintă forul consultativ pe lângă Sectorul 1 al Municipiului București, care funcționează în scopul de a consulta și implica tinerii în procesul de elaborare și promovare a politicilor în domeniul tineretului la nivel local.

Capitolul II - COMPONENȚĂ

Art. 4. Din cadnil CCPT Sector 1 pot face parte reprezentanți ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul Sectorului 1, astfel:

 • a) președinții organizațiilor studențești;

 • b) președinții organizațiilor neguvemamentale de și pentru tineret;

 • c) președinții structurilor sindicale adresate tinerilor;

 • d) președinții structurilor patronale adresate tinerilor;

 • e) reprezentanții elevilor din liceele Sectorului 1;

 • f) președinții structurilor de tineret ale partidelor politice.

Art. 5. înscrierea în CCPT Sector 1 se va face prin adeziune scrisă depusă la Secretariatul CCPT, conform modelului prevăzut în anexa care face parte din prezentul Regulament.

Capitolul III - COMPETENȚE

Art. 6. (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPT Sector 1 sunt în conformitate cu Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027 și cu Strategia Națională de Tineret a României 2015 - 2020, promovând incluziunea socială a tinerilor prin:

 • a) conectarea administrației locale cu tinerii;

 • b) egalitatea de gen;

 • c) informare și dialog constructiv;

 • d) sănătatea mintală și starea de bine;

 • e) locuri de muncă de calitate pentru toți;

 • f) învățare de calitate;

 • g) spațiu și participare pentru toți;

 • h) dezvoltare durabilă a mediului înconjurător;

 • i) sprijinirea organizațiilor neguvemamentale de tineret.

 • (2) în funcție de prioritățile stabilite, CCPT Sector 1 poate stabili alte domenii de luciu, în baza hotărârii plenului CCPT Sector 1.

Capitolul IV - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STRUCTURILOR COMPETENTE

Art. 7. Structurile reprezentate în CCP1' Sector 1 au următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a desemna reprezentanți delegați, cu drept de vot, în cadrai plenului CCPT Sector 1;

 • b) dreptul de a vota, prin reprezentanții lor, în cadrul plenului CCPT Sector 1;

 • c) dreptul de a propune și de a participa la activitatea CCP T Sector 1;

 • d) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPT Sector 1;

 • e) dreptul de a se retrage din CCPT Sector 1;

 • f) dreptul de a desemna membrii pentru Comisiile de lucm CCPT Sector 1.

Art. 8. Structurile cu reprezentare în CCPT Sector 1 au următoarele obligații:

 • a) obligația de a respecta prezentul Regulament de Organizare și Funcționare;

 • b) obligația de a desemna reprezentanți la ședințele de plen ale CCPT Sector 1;

 • c) obligația de a-și informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul ședințelor CCPT Sector 1;

 • d) obligația de a respecta deciziile CCPT Sector 1, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii;

 • e) obligația de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit;

 • f) obligația de a nu a acționa în numele CCPT Sector 1 fără a avea un mandat în acest sens;

 • g) obligația de a-și anunța în scris retragerea din CCPT Sector 1.

Capitolul V - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secțiunea 1 - Structuri interne

Art. 9. Structurile interne ale CCPT Sector 1 sunt, următoarele:

 • a) Plenul;

 • b) Comisiile de lucru;

 • c) Secretariatul.

Secțiunea a 2-a - Plenul

Art. 10. (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT Sector 1.

 • (2) Plenul este format din totalitatea reprezentanților structurilor ce intră în componența CCPT Sector 1, respectiv câte un reprezentant din partea tuturor structurilor de tineret la nivel local, cu sau fără personalitate juridică.

 • (3) Membrii reprezentanți în Plen pot fi doar tineri, conform legislației în vigoare.

 • (4) Ședințele de plen sunt prezidate de către președintele ales după constituirea CCPT Sector 1.

Art. 11. Plenul are următoarele atribuții:

 • a) propune Consiliului Local al Sectorului 1 modificarea prezentului Regulament;

 • b) stabilește componența comisiilor de lucru;

 • c) adoptă rezoluții și recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidență în domeniul tineretului.

Art. 12. (1) Plenul se întrunește o dată pe lună, în sesiune ordinară, sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar. Convocarea se va face în scris de către Sectorul 1 al Municipiului București, de către Secretariatul CCPT Sector 1 sau de cel puțin 1/3 din membrii cu drept de vot.

 • (2) Convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată din motive obiective.

 • (3) Sesiunea plenului se consideră statutară, la prima întrunire, numai în prezența a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezența a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul CCPT Sector 1.

 • (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitați, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de/pentru tineret sau lideri ai unor grupuri informale de tineri care își manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum și alte persoane care primesc acest statut în plen; aceștia nu au drept de vot și pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de ședință.

 • (5) Reprezentanții Sectorului 1 ai Municipiului București și cei ai Consiliului Local Sector 1 sunt participând de drept la ședințele plenului.

Art. 13. (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale.

 • (2) Hotărârile plenului se adoptă prin consens. în cazul în care nu poate fi realizat consensul, hotărârile se vor adopta cu votul majorității membrilor prezenți.

 • (3) Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare se face numai cu avizul Sectorului 1 al Municipiului București, la propunerea a minim '/> din membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorității membrilor prezenți.

Secțiunea a 3-a - Comisiile de lucru

Art. 14. (1) Comisiile de lucra sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea acționând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în Regulamentul de Organizare și Funcționare sau stabilit de plen.

 • (2) O comisie de lucra este formată din reprezentanții aleși din rândul membrilor plenului.

 • (3) Un membra al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucra.

Art. 15. Comisiile de lucra au ca atribuție principală elaborarea strategiilor și politicilor în domeniile de lucra prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în alte domenii considerate prioritare de către plen.

Art. 16. Modul de desfășurare a activității Comisiilor se stabilește de către plen.

Art. 17. Pe lângă comisiile de lucra prevăzute mai sus se poate hotărî înființarea unor comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Secțiunea a 4-a - Secretariatul

Art. 18. Secretariatul este asigurat de către reprezentanții desemnați de către Sectorul 1 al Municipiului București în comun cu reprezentanții desemnați de CCPT Sector 1.

Art. 19. Secretariatul are următoarele atribuții:

 • a) întocmește procesele-verbale ale sesiunilor plenului;

 • b) ține evidența documentelor CCPT Sector 1;

 • c) convoacă sesiunile de lucra conform art. 12.

Art. 20. Membrii Secretariatului vor fi desemnați de către plen, prin consens, în cadrai primei ședințe a CCPT Sector 1.

Capitolul VI - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 21. Secretariatul CCPT Sector 1 verifică dacă structurile aplicante respectă condițiile de eligibitate prevăzute la art. 4 pentru a intra în componența CCPT Sector 1, pe baza documentelor justificative înaintate.

Art. 22. Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare au la bază Legea tinerilor nr. 350/2006 și se completează cu alte documente legislative în vigoare.

Anexă la ROF

FORMULAR DE ADEZIUNE LA CONSILIUL CONSULTATIV PE PROBLEME DE

TINERET SECTOR 1

CĂTRE: SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Subsemnatul/a___________în calitate de președinte/reprezentant

al____, cu sediul în

_______________________________________strada______, nr. ____________, bl._______, ap_____________, înregistrată la_________________________________________________________, domiciliat/ă

în________strada______________________________________nr._______________bl.

_______, ap._____. legitimat cu CI seria_____, nr._______, eliberat de______________, la data de_______________,

solicit înscrierea în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1.

Declar pe proprie răspundere că datele din adeziune sunt corecte și sunt de acord cu folosirea acestora exclusiv pentru uzul intern al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Sector 1.

Data

Semnătura