Hotărârea nr. 193/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1, respectiv Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

în conformitate cu art. 2 al Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712 din 15.05.2019 privind restabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2019, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform căruia se stabilește numărul maxim de posturi de 307 pentru Poliția Locală Sector 1;

Ținând cont de avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 24159/2019;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii numărului maxim de posturi;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3), art.166 alin. (2) lit. f) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instutuției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marian C'Fisttsât'NEAGL


Nr.: 193

Data: 09.07.2019

STAT DE FUNCȚII

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1 BUCUREȘTI

IUNIE 2019

Nr. crt.

Numele, Prenumele/vacant temp./vacant

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcțion ar public

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

POLIȚIA

LOCALĂ

SECTOR 1

1

Temporar ocupat

director general

2

Temporar ocupat

director general adjunct

Serviciul Economic

1

Ocupat

șef serviciu

2

Ocupat

consilier

3

Ocupat

consilier

4

Ocupat

inspector

5

Ocupat

consilier

6

Ocupat

consilier

7

Ocupat

8

Temporar Vacant

consilier juridic

Biroul Licitații

Contracte

1

Ocupat

șef birou

2

Ocupat

3

Ocupat

inspector

4

Ocupat

inspector

5

Ocupat

6

Ocupat

ANEXA FbC


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11
L 2019

«21


Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

a

« = -c

M .2 £

.»- « 0 ©

Q-

= -X

1

V X*

Observații

Clasa

de conducere

de execuție

7

8

9

10

11

12

13

14

I

S

I

S

I

s

I

superior

s

I

principal

s

I

principal

s

I

principal

s

I

principal

s

inspector de specialitate

II

S

I

asistent

s

I

s

inspector de specialitate

II

S

I

asistent

s

I

asistent

s

l

2\

referent

IA

Ml

i POLIȚIA

inspector de specialitate

I

s\

LOCALĂ - ■ r .V"   /Serviciul Logistic și

Urmărire

Contracte

1

Ocupat

2

Ocupat

3

Ocupat

4

Ocupat

5

Ocupat

6

Ocupat

7

Ocupat

8

Ocupat

Biroul Control Intern

1

Temporar ocupat

șef birou

2

Temporar vacant

3

Ocupat

4

Ocupat

5

Ocupat

6

Ocupat

7

Temporar vacant

8

Temporar vacant

9

Ocupat

Compartiment Audit Intern

1

Ocupat

2

Ocupat


șef serviciu

S

referent

IA

M

referent

LA

M

referent

IA

M

muncitor calificat

I

G

muncitor calificat

I

G

muncitor calificat

I

G

muncitor calificat

IV

G

I

s

polițist local

I

superior

s

polițist local

I

asistent

s

polițist local

I

principal

s

polițist local

I

principal

s

polițist local

I

asistent

s

polițist local

I

asistent

s

polițist

local

I

principal

s

polițist local

I

superior

s

auditor

I

superior

s

auditor

I

superior

sServiciul Juridic, Proceduri, Managementul Calității

1

Ocupat

sef serviciu

s

2

Temporar vacant

consilier juridic

I

superior

s

3

Ocupat

consilier juridic

I

asistent

s

Biroul Proceduri

1

Ocupat

șef birou

I

S

2

Ocupat

polițist local

I

superior

s

3

Ocupat

polițist local

I

superior

s

4

Ocupat

polițist local

III

superior

M

5

T emporar Vacant

polițist local

III

asistent

M

6

Ocupat

polițist local

I

principal

S

Serviciul Management Resurse Umane

1

Temporar ocupat

șef serviciu

I

S

Biroul Resurse Umane și Pregătire Profesională

1

Ocupat

șefbirou

I

s

2

Ocupat

consilier

I

superior

s

3

Temporar vacant

consilier

I

superior

s

4

Temporar vacant

consilier

I

superior

s

5

Ocupat

referent

III

superior

M

6

Ocupat

inspector de specialitate

I

S

7

Ocupat

inspector de specialitate

II

s

/o           *2

Biroul Protecția Muncii, Psihologie, Sociologie

L °°

1 X.VST1

1

Temporar ocupat

șef birou

I

S

2

Ocupat

consilier

I

superior

s

3

Ocupat

inspector de specialitate

IA

S

4

Ocupat

consilier

I

superior

s

5

Ocupat

polițist

local

I

asistent

s

6

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

7

Ocupat

inspector de specialitate

II

S

8

Temporar Vacant

polițist local

I

superior

s

DIRECȚIA ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

1

Ocupat

director executiv

I

s

Serviciul 1 Ordine și Liniște Publică

1

Ocupat

șef serviciu

I

s

2

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

3

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

4

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

5

Ocupat

polițist local

III

superior

M

6

Ocupat

polițist

local

I

superior

S

7

Ocupat

polițist

local

I

asistent

S

8

Ocupat

polițist local

I

superior

s

9

Ocupat

polițist local

III

superior

M

Z          bl

10

Ocupat

polițist local

III

superior

M

a w §

x.—Li——

11

Temporar ocupat

polițist local

III

asistent

M

12

Ocupat

polițist

local

I

asistent

S

13

Ocupat

polițist local

III

principal

M

14

Ocupat

polițist local

III

superior

M

15

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

16

Ocupat

polițist local

I

superior

S

17

Ocupat

polițist local

I

debutant

S

18

Ocupat

polițist local

I

principal

s

19

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

20

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

21

Ocupat

polițist local

III

superior

M

22

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

23

Ocupat

polițist local

III

superior

M

24

Ocupat

polițist local

in

principal

M

25

Ocupat

polițist local

iii

principal

M

26

Vacant

polițist local

i

debutant

S

27

Vacant

polițist local

iii

debutant

M

Serviciul 2 Ordine și Liniște Publică

1

Temporar ocupat

șef serviciu

i

S

X

2

Ocupat

polițist local

III

superior

M

A° % %

3

Ocupat

polițist

local

III

asistent

M

4

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

5

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

6

Ocupat

polițist local

III

superior

M

7

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

8

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

9

Ocupat

polițist

local

I

asistent

S

10

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

11

Ocupat

polițist local

I

principal

S

12

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

13

Ocupat

polițist local

III

superior

M

14

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

15

Ocupat

polițist local

III

superior

M

16

Ocupat

polițist local

III

superior

M

17

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

18

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

19

Ocupat

polițist

local

I

principal

S

20

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

21

Ocupat

polițist local

III

superior

M

22

Ocupat

polițist local

III

superior

M

L

' < \

23

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

24

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

|      N /

25

Ocupat

polițist local

I

superior

S

26

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

27

Ocupat

polițist local

III

superior

M

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, Mopede

1

Ocupat

șef serviciu

I

S

2

Temporar vacant

polițist local

I

superior

s

3

Ocupat

polițist local

I

superior

s

4

Ocupat

polițist local

I

superior

s

5

Ocupat

polițist local

I

principal

s

6

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

7

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

8

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

9

Ocupat

polițist local

III

superior

M

10

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

11

Ocupat

polițist local

III

superior

M

12

Ocupat

polițist

local

ni

superior

M

13

Ocupat

polițist local

iii

superior

M

14

Vacant

polițist local

iii

debutant

M

15

Ocupat

polițist local

iii

principal

M

16

Ocupat

polițist local

iii

principal

M

1

17

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

18

Ocupat

polițist

local

III

principal

M

19

Ocupat

consilier

I

superior

S

20

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

21

Ocupat

polițist local

III

superior

M

22

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

23

Ocupat

polițist local

III

principal

M

24

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

25

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

26

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

27

Ocupat

polițist local

III

superior

M

28

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

29

Ocupat

polițist

local

I

principal

S

30

Ocupat

polițist local

III

superior

M

31

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

32

Ocupat

polițist local

III

superior

M

33

Ocupat

polițist local

III

principal

M

34

Temporar vacant

polițist local

III

asistent

M

35

Ocupat

polițist local

III

superior

M

36

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

Biroul Auto Abandonate și Fără Stăpân

\

Z. r

1

Temporar vacant

șef birou

I

s

2

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

3

Ocupat

polițist local

m

asistent

M

4

Ocupat

polițist

local

i

superior

S

5

Ocupat

polițist local

iii

superior

M

6

Ocupat

polițist local

i

debutant

S

Biroul Relații cu

Asociațiile de Proprietari și Evidența Persoanelor

1

Ocupat

șef birou

i

S

2

Temporar vacant

polițist local

i

principal

s

3

Ocupat

polițist local

i

asistent

s

4

Ocupat

polițist local

i

asistent

s

5

Ocupat

polițist

local

i

superior

s

6

Ocupat

polițist local

i

asistent

s

7

Ocupat

inspector de specialitate

II

S

8

Vacant

polițist local

i

debutant

s

Concurs

Serviciul Intervenții Rapide

1

Temporar ocupat

șef serviciu

i

s

2

Ocupat

polițist local

i

superior

s

3

Ocupat

polițist local

i

principal

s

4

Ocupat

polițist local

ni

superior

M

o

5

Ocupat

polițist local

iii

superior

M

\

jj -r f

6

Ocupat

polițist local

III

superior

M

7

Ocupat

polițist

local

I

asistent

S

8

Ocupat

polițist local

III

superior

M

9

Ocupat

polițist local

III

superior

M

10

Vacant

polițist local

I

debutant

M

11

Ocupat

polițist local

III

superior

M

12

Ocupat

polițist local

III

superior

M

13

Ocupat

polițist local

m

superior

M

14

Ocupat

polițist

local

iii

superior

M

15

Ocupat

polițist

local

m

superior

M

16

Ocupat

polițist

local

i

asistent

S

17

Ocupat

polițist local

i

asistent

S

18

Ocupat

polițist

local

iii

asistent

M

19

Ocupat

polițist local

iii

asistent

M

20

Ocupat

polițist

local

iii

asistent

M

21

Ocupat

polițist local

i

asistent

S

22

Ocupat

polițist local

i

asistent

S

23

Ocupat

polițist local

i

asistent

s

Biroul însoțire și Protecție

1

Temporar ocunat

șef birou

i

s

/

2

Ocupat

polițist local

iii

superior

M

/cțX ?)

—1-----------

3

Ocupat

polițist local

III

superior

M

4

Ocupat

polițist local

III

superior

M

5

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

6

Ocupat

polițist local

III

superior

M

7

Ocupat

polițist local

I

debutant

S

Serviciul Dispecerat

1

Ocupat

șef serviciu

I

S

2

Ocupat

polițist

local

I

superior

S

3

Ocupat

polițist local

I

superior

S

4

Ocupat

polițist local

I

superior

s

5

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

6

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

7

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

8

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

9

Ocupat

polițist local

III

superior

M

10

Ocupat

polițist local

III

superior

M

11

Ocupat

polițist local

III

superior

M

12

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

13

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

14

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

Z

/c

r   Ă

,ao,. a

15

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

\C5

\ s

§!

16

Ocupat

polițist local

III

superior

M

Serviciul Monitorizare, Documentare și Analiza Informației

1

Temporar ocupat

șef serviciu

I

S

2

Temporar vacant

polițist local

I

principal

S

3

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

4

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

5

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

6

Ocupat

polițist local

III

superior

M

7

Ocupat

polițist local

III

asistent

M

8

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

9

Temporar vacant

polițist local

I

asistent

S

10

Ocupat

polițist

local

III

superior

M

11

Ocupat

polițist local

ni

superior

M

12

Ocupat

polițist

local

i

debutant

S

13

Ocupat

polițist local

iii

superior

M

Compartiment Armament

1

Ocupat

polițist local

i

superior

S

2

Ocupat

polițist local

i

asistent

s

Zo

Compartiment Bunuri Confiscate

* 2

1

Ocupat

inspector de snecialitate

IA

S

\ fz    1     X /

DIRECȚIA INSPECȚIE

1

Temporar ocupat

director executiv

I

S

Serviciul Disciplina în Construcții și Afîșaj Stradal

1

Ocupat

șef serviciu

I

S

2

Ocupat

polițist local

I

superior

S

3

Ocupat

polițist local

I

superior

S

4

Ocupat

polițist local

I

superior

S

5

Ocupat

polițist local

I

superior

S

6

Ocupat

polițist local

I

superior

s

7

Ocupat

polițist local

III

superior

M

8

Ocupat

polițist local

I

superior

S

9

Ocupat

polițist

local

I

superior

s

10

Ocupat

polițist local

I

superior

s

11

Ocupat

polițist local

I

superior

s

12

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

13

Ocupat

polițist local

I

superior

s

14

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

15

Ocupat

polițist local

I

superior

s

16

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

z

cT”-     >\

Biroul Protecția Mediului

1

Temporar ocupat

șef birou

I

s

<4'1./

9

Ocupat

10

Temporar vacant

11

Ocupat

DIRECȚIA SUPORT OPERAȚIONAL

1

Ocupat

director executiv

Serviciul Relații cu Publicul, Secretariat, Registratură, Petiții

1

Ocupat

șef serviciu

2

Ocupat

Biroul Relații cu Publicul și Mass Media

1

Temporar ocupat

șef birou

n z.

Ocupat

3

Ocupat

4

Ocupat

5

Ocupat

6

Temporar ocupat

n

Ocupat

8

Ocupat

9

Ocupat

Biroul Prevenire Situații de Urgență

1

Ocupat

șef birou

2

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

polițist local

I

superior

s

polițist local

I

superior

s

I

s

I

s

polițist local

I

superior

s

I

s

polițist local

I

asistent

s

inspector de specialitate

IA

S

inspector de specialitate

IA

S

referent

IA

M

referent

I

M

referent

II

M

polițist local

I

principal

s

polițist local

I

asistent

s

Zo'     A

/o

I

s

polițist local

I

principal

s

Vb h3

Ocupat

polițist local

I

asistent

s

4

Ocupat

polițist local

III

superior

M

5

Ocupat

polițist local

I

asistent

S

6

Ocupat

referent

IA

M

7

Ocupat

polițist local

I

superior

S

Serviciul Poliția Animalelor

1

Temporar ocupat

șef serviciu

I

S

2

Ocupat

polițist local

I

superior

S

3

Ocupat

polițist local

I

superior

s

4

Ocupat

polițist local

I

superior

s

5

Ocupat

polițist local

III

superior

M

6

Ocupat

polițist local

III

superior

M

7

Ocupat

polițist local

ni

superior

M

8

Ocupat

polițist local

iii

superior

M

9

Ocupat

polițist local

iii

superior

M

10

Ocupat

referent

IA

M

11

Ocupat

muncitor calificat

II

G

12

Ocupat

muncitor calificat

II

G

13

Ocupat

polițist local

i

superior

S

14

Ocupat

polițist local

iii

superior

M

Biroul Gestionarea Câinilor fără stăpân

/ov

r             ;

1

Ocupat

șef birou

i

S

3

[TI

 • 303

 • 304

 • 305

 • 306

 • 307

  2

  Ocupat

  polițist

  local

  I

  superior

  s

  3

  Ocupat

  muncitor calificat

  III

  G

  4

  Ocupat

  muncitor calificat

  IV

  G

  5

  Temporar vacant

  muncitor calificat

  IV

  G

  6

  Ocupat

  muncitor calificat

  IV

  G

*Totalul funcțiilor publice ocupate include și funcțiile publice temporar vacante și cele temporar vacante ocupate pe durată determinată **Totalul funcțiilor publice vacante include și funcțiile publice vacante ocupate temporar.

Număr de posturi

Ocupate

Vacante

Total

Funcția

Nr.total de demnitari

0

0

0

Nr.total de înalți funcționari publici

0

0

0

Nr.total de funcții publice de conducere

30

0

30

Nr.total de funcții publice de execuție

240

6

246

Nr.total de funcții contractuale de conducere

1

0

1

Nr.total de funcții contractuale de execuție

30

0

30

Nr.total de posturi din cadrul Poliției Locale

301

6

307

Nr. total de posturi potrivit art.III alin. !2) din Ordonanța de Urgență a

307