Hotărârea nr. 192/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 09.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de organizare si functionare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de organizare si funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului l

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, eu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile avizului favorabil emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici iu',21520 conexat cu nr. 19491 /2019;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3), art.166 alin.(2) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 2.1 și 2.2 .

Art. 3. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de organizare si funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 3 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.
Nr.: 192

Data: 09.07.2019


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL DIRECȚIEI ECONOMICE--------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------

I

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE 1+63


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL DIRECȚIEI DE ADMINISTRARE CONTRIBUABILI PERSOANE JURIDICE 1+35


COMPARTIMENTUL INCASARI


SERVICIUL ADMINISTRATIV 1+7


SERVICIUL CONTABILITATE Ș] ACHIZIȚII PUBLICE


2


Directe*!

TRĂSCĂIANU


SERVICIUL

STABILIRE SI

IMPUNERE PERSOANE FIZICE 1 1+13


SERVICIUL STABILIRE SI IMPUNERE PERSOANE FIZICE 2 1+12SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA PERSOANE JURIDICE 1+7


SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA PERSOANE FIZICE


SERVICIUL

EVIDENTA ANALITICA PE PLĂTITORI PERSOANE FIZICESERVICIUL XECUTARE SILITA IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE 1+7


SERVICIUL STABILIRE SI

IMPUNERE PERSOANE JURIDICE 1+8


SERVICIUL

EVIDENTA ANALITICA PE PLĂTITORI PERSOANE JURIDICE 1+7


-—

SERVICIUL EXECUTARE SILITA AMENZI IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE 1+9


TOTAL FUNCȚII PUBLICE 167 din care

20 FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE , astfel:

1 DIRECTOR GENERAL

3 DIRECTORI GENERALI ADJUNCT]

15 ȘEFI SERVICII

1 ȘEFI BIROU

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE 8

din care

1 FUNCȚIE CONTRACTUALA DE CONDUCERE


TOTAL FUNCȚII D.G.I.T.L. SECTOR 1 175


la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului I

Nr. fâ. Z../.. Q. 3. .fi£> 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA _

F) 4                 A/ FAS u

T(W \\<n \xi>y / " ii

STAT DE FUNCȚII PUBLICE

pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

CLASA

GRAD PROFESIONAL

GRADAȚIA

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR

GENERAL

-

I

II

-

1

DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

-

1

II

-

3

ȘEF SERVICIU

--

I

II

-

15

ȘEF BIROU

-

I

11

-

1

CONSILIER

JURIDIC

1

SUPERIOR

de la 1 la 5

3

CONSILIER

JURIDIC

1

PRINCIPAL

de la 1 la 5

3

AUDITOR

1

SUPERIOR

de la 1 la 5

1

AUDITOR

1

PRINCIPAL

de la 1 la 5

1

CONSILIER

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

20

INSPECTOR

1

SUPERIOR PRINCIPAL

de la 1 la 5

38

INSPECTOR

1

de la 1 la 5

38

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 5

28

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 5

7

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 5

7

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 5

1

TOTAL FUNCȚII

167


Șef Serviciu,

Ispas Cristina


STAT DE FUNCȚII CONTRACTUALE

pentru Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

Gradul sau treapta profesională

Nivel studii

Număr posturi

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

-

ȘEF SERVICIU

II

S

1

INSPECTOR SPECIALITATE

IA

S

1

REFERENT

-

IA

M

1

REFERENT

I

M

1

MAGAZINER

-

M

1

ȘOFER

-

1

M

2

MUNCITOR CALIFICAT

-

1

M; Ci

1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

8

TOTAL FUNCȚII

DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - 175

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local a Sectorr

a Sectorului 1 '          ÎUA/a-


Nr. Â.2A./.jJXLCi(I19

PREȘED1N IEUE ȘED1NȚA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.l. Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru și a acțiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile județene, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/26.02.2009 prin reorganizarea Direcției Impozite si Taxe Locale a Sectorului Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului I, cu modificările si completările ulterioare.

Art.2. Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, prin structurile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor și taxelor locale, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative.

Art.3. Șefii structurilor Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 conduc, îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine, asigurând, în termenul legal, realizarea lucrărilor și calitatea acestora, disciplina la locul de muncă, asigurând totodată aducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute In declarațiile managementului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 privind politica și obiectivele în domeniul calității și în documentația sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2008 (Manualul calității, procedurile și instrucțiunile de lucru).

Capitolul II

Structura organizatorică

Art.4. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor ce îi revin, Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 are următoarea structură organizatorică:

a) conducerea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 este asigurata de: un director general si trei d: eluri generali udjuncti subordonați direct directorului general, astfel:

- Director General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Juridice;

- Director General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice; Director General Adjunct al Direcției Economice.

b) structurile funcționale în subordinea directă a Directorului General:

Serviciul Juridic si Soluționare Contestații;

Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor;

Biroul Prelucrare Automata a Datelor si Plăti Electronice;

Compartimentul Managementul Calității si Proiecția Muncii; Compartimentul Control Intern;

- Compartimentul Audit Public Intern.

 • - Direcții) de Administrare Contribuabili Persoane Juridice are in componenta următoarele structuri funcționale:

Serviciul Inspecție Fiscala Persoane Juridice;

 • - Serviciul Stabilite, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice;

 • -  Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Juridice;

 • -  Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice.

 • - Direcția de Administrare Contribuabili Persoane Fizice are in componenta minatoarele structuri funcționale:

 • -  Serviciul Inspecție Fiscala Persoane Fizice;

Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Fizice, cu un compartiment subordonat, respectiv:

 • - Compartimentul Monitorizare si Selectare Amenzi;

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 1;

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 2;

Serviciul Executare Silita Impozite si Taxe Persoane Fizice;

Serviciul Executare Silita Amenzi Persoane Fizice.

Direcția Economica - are in componenta următoarele structuri funcționale:

 • - Serviciul Buget Financiar Salarizare, cu un compartiment subordonat, respectiv:

 • -  Compartimentul Incasari;

 • -  Serviciul Registratura;

 • - Serviciul Contabilitate si Achiziții Publice, cu doua compartimente subordonate, respectiv:

 • - Compartimentul Contabilitatea Creanțelor Bugetare,

 • - Compartimentul Achiziții Publice.

- Serviciul Administrativ.

Capitolul III Atribuții

Art.5. Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuții privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetului local.

Capitolul IV Atribuțiile structurilor

Art.6. Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 este condusă de un director general și trei directori generali adjuncti.

A. Directorul General are următoarele atribuții și răspunderi:

 • 1)  organizează și controlează activitatea instituției;

 • 2)  coordonează direct structurile funcționale interne, respectiv:

Serviciul Juridic si Soluționare Contestații;

Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor;

- Biroul Prelucrare Automata a Datelor si Plăti Electronice;

Compartimentul Managementul Calității si Protecția Muncii;

Compartimentul Control Intern;

Compartimentul Audit Public Intern.

 • 3) coordonează, prin intermediul directorilor generali adjuncti, activitatea următoarelor structuri: Direcția de Administrare Contribuabili Persoane Juridice, Direcția de Administrare Contribuabili Persoane Fizice, Direcția Economica.

 • 4) asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative;

 • 5) asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare și bugetare;

 • 6)  organizează munca în cadrul instituției, luând măsuri care să asigure elaborarea la timp și la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor;

 • 7) organizează și stabilește structura fluxurilor informaționale între compartimentele instituției;

 • 8) ia măsuri pentru organizarea, raționalizarea și simplificarea muncii compartimentelor funcționale prin realizarea prelu^. j-ii informațiilor financiare și contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;

 • 9) răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea, promovarea și stimularea personalului precum și cu privire la perfecționarea profesională a acestuia;

 • 10) asigură măsurile pentru evaluarea posturilor, întocmirea fișelor posturilor, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților, reevaluarea salariilor de bază ale salariaților în condițiile prevăzute de reglementările legale în materie;

 • 11) ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârșirii de către salariați a unor abateri privind nerespectarea obligațiilor de serviciu și a disciplinei în muncă;

 • 12) aprobă, în condițiile legii, efectuarea concediilor de odihnă și a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine;

 • 13) solicită sprijinul organelor de poliție și al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii;

 • 14) asigura condițiile pentru soluționarea contestațiilor formulate de contribuabili, semnând dispozițiile emise de Serviciul Juridic si Soluționare Contestații, răspunde de rezolvarea, în limitele competențelor stabilite, a cererilor cetățenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente;

 • 15) poate delega în scris directorilor generali adjuncti și alte atribuții ce îi revin;

 • 16) poate delega anumite atribuții șefilor de servicii/birou din cadrul instituției, avandu-se in vedere specificul activitatii;

 • 17) reprezintă instituția in relațiile cu tertii;

 • 18) păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • 19) organizează activitatea de prelucrare automată a datelor;

 • 20) asigura desfasurarea activitatii de arhivare la nivelul instituției, gestionarea documentelor, conform prevederilor legale;

 • 21) îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții.

 • B. Directorul General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Juridice are următoarele atribuții și răspunderi:

 • 1) conduce, coordonează si răspunde de activitatea următoarelor structuri:

Serviciul Inspecție Fiscala Persoane Juridice;

- Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice;

- Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Juridice;

Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice.

 • 2) aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate și alte sarcini primite de la directorul general și răspunde de realizarea acestora;

 • 3) stabilește și prezintă, spre aprobare, directorului general, măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

 • 4) asigură respectarea disciplinei în muncă și sesiseaza structurile competente in cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei abateri conform Codului Muncii si a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, după caz, de către salariații din subordine;

 • 5) face propuneri pentru stimularea personalului din subordine;

 • 6) asigura masurile pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct, conform dispozițiilor legale de evaluare a funcționarilor publici;

 • 7) conduce, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de administrare fiscala a contribuabililor persoane juridice;

 • 8) conduce, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de inspecție fiscala a contribuabililor persoane juridice;

 • 9) aproba rapoartele de inspecție fiscala intocmite de personalul din cadrul structurii si semnează deciziile emise in urma incheierii rapoartelor de inspecție fiscala, in condițiile legii;

 • 10) conduce, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de executare silita a creanțelor bugetare datorate de contribuabilii persoane juridice, in condițiile legii;

 • 11) semnează decizia de închidere a procedurii de executare silita pentru contribuabilii persoane juridice;

 • 12) organizează și răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor juridice;

 • 13) urmărește și răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local;

 • 14) păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • 15) poate delega atribuții șefilor de servicii, avandu-se in vedere specificul activitatii, cu excepția atribuțiilor ce ii sunt delegate de Directorul General;

 • 16) îndeplinește în condițiile legii orice alte atribuții stabilite de către Directorul General.

 • C. Directorul General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice are următoarele atribuții și răspunderi:

 • 1) conduce, coordonează si răspunde de activitatea următoarelor structuri:

Serviciul Inspecție Fiscala Persoane Fizice;

- Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Fizice, cu un compartiment subordonat, respectiv:

- Compartimentul Monitorizare si Selectare Amenzi;

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 1;

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 2;

Serviciul Executare Silita Impozite si Taxe Persoane Fizice;

Serviciul Executare Silita Amenzi Persoane Fizice.

 • 2) aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate și alte sarcini primite de la directorul general și răspunde de realizarea acestora;

 • 3) stabilește și prezintă, spre aprobare, directorului general, măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

 • 4) asigură respectarea disciplinei în muncă și sesiseaza structurile competente in cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei abateri conform Codului Muncii si a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, după caz, de către salariații din subordine;

 • 5) face propuneri pentru stimularea personalului din subordine;

 • 6) asigura masurile pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct, conform dispozițiilor legale de evaluare a funcționarilor publici;

 • 7) conduce, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de administrare fiscala a contribuabililor persoane fizice;

 • 8) conduce, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de inspecție fiscala a contribuabililor persoane fizice;

 • 9) aproba rapoartele de inspecție fiscala intocmite de personalul din cadrul structurii si semnează deciziile emise in urma incheierii rapoartelor de inspecție fiscala, in condițiile legii;

 • 10) conduce, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de executare silita a creanțelor bugetare datorate de contribuabilii persoane fizice;

 • 11) semnează decizia de includere a procedurii de executare silita pentru contribuabilii persoane fizice, in condițiile legii;

 • 12) organizează și răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice;

 • 13) urmărește și răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local;

 • 14) păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • 14) poate delega atribuții șefilor de servicii, avandu-se in vedere specificul activitatii, cu excepția atribuțiilor ce ii sunt delegate de Directorul General;

 • 15) îndeplinește în condițiile legii orice alte atribuții stabilite de către Directorul General.

 • D. Directorul Generai Adjunct ai Direcției Economice are următoarele atribuții și răspunderi:

 • I) conduce, coordonează si răspunde de activitatea următoarelor structuri:

 • - Serviciul Buget Financiar Salarizare, cu un compartiment subordonat, respectiv:

 • - Compartimentul Incasari;

Serviciul Registratura;

 • - Serviciul Contabilitate si Achiziții Publice, cu doua compartimente subordonate, respectiv:

 • - Compartimentul Contabilitatea Creanțelor Bugetare,

 • - Compartimentul Achiziții Publice.

- Serviciul Administrativ.

 • 2) asigura organizarea si conducerea contabilității, la nivelul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicata si a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, precum si a activitatii financiare a instituției;

 • 3) asigura elaborarea si transmiterea, conform prevederilor legale si/sau solicitărilor, a situațiilor financiare trimeslria. ,i anuale, către Primăria Sectorului 1;

 • 4) asigura desfasurarea activitatii de achiziții publice la nivelul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 1 București, potrivit prevederilor legale;

 • 5) asigura desfasurarea activitatii de elaborare a programului anual al achizițiilor publice, cu respectarea termenelor si a prevederilor legale in vigoare;

 • 6) asigura desfasurarea activitatii dc administrare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul direcției

 • 7) asigura desfasurarea activitatii de registratura, conform prevederilor legale;

 • 8) asigura desemnarea persoanei/persoanelor și înlocuitorii acesteia/acestora care vor avea atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale;

 • 9) aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate și alte sarcini primite de la directorul general și răspunde de realizarea acestora;

 • 10) stabilește și prezintă, spre aprobare, directorului general măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

 • II) asigură respectarea disciplinei în muncă și sesiseaza structurile competente in cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei abateri conform Codului Muncii si a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, după caz, de către salariații din subordine;

 • 12) asigura masurile pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului din structurile pe care le coordonează în mod direct, conform dispozițiilor legale de evaluare a funcționarilor publici;

 • 13) păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • 14) poate delega atribuții șefilor de servicii din cadrul instituției, avindu-se in vedere specificul activitatii, cu exceda atribuțiilor ce ii sunt delegate de Directorul General;

 • 15) îndeplinește în condițiile legii orice alte atribuții stabilite dc către Directorul General.

Art.7 SERVICIUL JURIDIC SI SOLUȚIONARE CONTESTAȚII

Serviciul Juridic si Soluționare Contestata este organizat si funcționează in subordinea Directorului General al Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Serviciul Juridic si Soluționare Contestata exercita activitatea de reprezentare a Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 in fata instanțelor judecătorești si a altor autoritari susținând interesele acesteia, acordarea vizelor de legalitate, precum si acordarea asistentei juridice serviciilor si birourilor din cadrul instituției, efectuarea demersurilor legale necesare pentru recuperarea creanțelor bugetare de la debitorii persoane juridice aflati in procedura de insolventa reprezintă structura prin care Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 1, asigura soluționarea contestațiilor formulate de contribuabili, in conformitate cu prevederile din Codul de procedura fiscala.

Șeful Serviciului Juridic si Soluționare Contestata are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) semnalează atat conducerii cat si compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, eventualele neconcordante legislative precum si aspectele insuficient reglementate din punct de vedere legislativ;

 • 2) sesizează instanțele judecătorești, când este cazul, semnând alături de conducătorul instituției acțiuni, întâmpinări, cereri reconvenționale, sau memorii;

 • 3) reprezintă Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 în dosarele aflate la instanțele judecătorești, în cazul în care este citată ca parte în proces;

 • 4) intocmeste toate actele procedurale necesare apararii intereselor instituției si asigura, prin acestea, reprezentarea direcției la instanțele judecătorești;

 • 5) ia masuri pentru punerea in executare a hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile;

 • 6) asigura efectuarea in termen si Ia nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor cu caracter juridic, răspunzând de soluțiile date sub aspectul respectării legalității;

 • 7) tine evidenta lucrărilor din cadrul serviciului, in care sens, infiinteaza registrul de intrări, registrul cauzelor (operat la zi), opisul alfabetic, condica de termen si orice alte evidente pe care le considera utile pentru bunul mers al activitatii juridice, raspunzind direct de modul de tinere a acestei evidente in fata conducerii;

 • 8) acorda aviz de legalitate contractelor de muncă, contractelor de achiziții publice, precum și deciziilor, notelor interne, notelor de serviciu emise de către conducerea instituției;

 • 9) aduce la îndeplinire toate sarcinile trasate de conducerea D.G.I.T.L. sector 1, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare si a prezentului regulament;

 • 10) răspunde de executarea la termen si de buna calitate a lucrărilor repartizate;

 • 11) din punct de vedere profesional, șeful Serviciului juridic si soluționare contestații este subordonat direct directorului "“neral si răspunde direct pentru activitatea sa si a funcționarilor din subordine;

 • 12) acorda viza de legalitate pe toate înscrisurile semnate de Directorul General;

 • 13) organizează, conduce, indruma si controlează activitatea serviciului din subordine, aducand la îndeplinire sarcinile stabilite de conducere si răspunde fata de aceasta pentru realizarea lor in termen si cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

 • 14) repartizează sarcinile si lucrările pe salariatii serviciului, indruma executarea acestora, analizeaza lucrările întocmite in cadrul serviciului si Ie prezintă conducerii;

 • 15) organizează munca in mod operativ in cadrul serviciului, stabilind masuri concrete care sa asigure elaborarea in termen a lucrărilor;

 • 16) asigura, conform atribuțiilor, colaborarea cu alte structuri din cadrul Direcției Generale Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

 • 17) analizeaza si informează operativ conducerea asupra problemelor din activitatea serviciului, propunând masurile necesare pentru imbunatatirea muncii si creșterea operativității in rezolvarea lucrărilor;

 • 18) îndeplinește toate sarcinile prevăzute de lege in legătură cu activitatea de soluționare a contestațiilor;

 • 19) analizeaza periodic sau ori de cate ori este necesar modul de realizare a sarcinilor individuale si colective si ia masuri operative pentru eliminarea eventualelor deficiente;

 • 20) analizeaza, prelucrează si ia masuri pentru valorificarea operativa si completa a oricăror documente întocmite de salariatii serviciului ca urmare a acțiunilor de soluționare a contestațiilor;

 • 21) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 22) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 23) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 24) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 25) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 26) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenta pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției;

 • 27) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau stabilite de către Directorul General.

Serviciul Juridic si Soluționare Contestații este organizat in subordinea directorului general si are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)  semnalează atat conducerii cat si compartimentelor de specialitate din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, eventualele neconcordante legislative precum si aspectele insuficient reglementate din punct de vedere legislativ;

 • 2)  informează conducerea asupra eventualelor încălcări ale legislației pe care le constata in cadrul unitatii, precum si asupra divergentelor de interpretare a dispozițiilor legale, facand propuneri corespunzătoare.

 • 3)  avizează și întocmește referate la cererea conducerii, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate în desfășurarea activității instituției;

 • 4)  sesizează instanțele judecătorești, când este cazul, semnând alături de conducătorul instituției acțiuni, întâmpinări, cereri reconvenționale, memorii;

 • 5)   reprezintă interesele Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 în dosarele aflate la instanțele judecătorești, în cazul în care este citată ca parte în proces;

 • 6)  promovează căile ordinare și extraordinare de atac și face propuneri conducerii Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 asupra oportunității exercitării sau neexercitării acestora;

 • 7)  procedează la studierea dosarelor la arhivele instanțelor judecătorești si consultarea condicilor de hotarari si a registrului informativ;

 • 8)  studiază si face propuneri conducerii instituției pentru perfecționarea legislației economico-financiare;

 • 9)  propune conducerii instituției masuri de aplicare unitara a legislației fiscale in funcție de practica judiciara a instanțelor judecătorești;

 • 10) aduce la cunoștința conducerii si serviciilor/birourilor interesate modificările legislației care au implicații in activitatea desfasurata in cadrul instituției;

 • 11) efectuează in termen si la nivel calitativ corespunzător a tututor lucrărilor cu caracter juridic, răspunzând de soluțiile date sub aspectul respectării legalității;

 • 12) asigură păstrarea documentelor emise de conducerea Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 și alte documente specifice;

 • 13) acordă asistență inspectorilor în probleme cu caracter atipic;

 • 14) păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • 15) răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 16) soluționează contestațiile formulate de contribuabili împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere;

 • 17) organizeaza evidenta soluționării contestațiilor cu privire la modul de soluționare, stadiul in care se afla in funcție de termenul de soluționare;

 • 18) solutioneaza contestațiile ce intra in competenta sa de soluționare potrivit titlului IX din Codul de procedura fiscala, republicat;

 • 19)  întocmește dosarul contestației care va cuprinde: contestația in original, actul administrativ contestat, in copie, punctul de vedere argumentat privind soluționarea contestației transmis de către serviciul emitent al actului administrativ atacat, documentele depuse de contestator in susținerea contestației;

 • 20)  analizeaza documentele aflate la dosarul fiscal al contestatorului/dosarul administrat de serviciul emitent al actului administrativ atacat;

 • 21)  analizeaza contestațiile primite pentru soluționare din punct de vedere procedural (competenta de soluționare, încadrare a termenul legal de depunere, calitate procesuala, etc.);

 • 22) analizeaza cauzele care au determinat formularea contestațiilor pe calea administrativa de atac;

 • 23) soluționează contestațiile in baza actelor de control si de impunere, argumentelor petentilor, a verificărilor suplimentare, a documentelor aflate la dosarul cauzei;

 • 24) in vederea soluționării contestației, introduce in procedura de soluționare a acesteia, din oficiu sau la cerere, alte persoane ale căror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei de soluționare. înainte de introducerea altor persoane, invita la sediul direcției contestatorul pentru a fi ascultat;

 • 25)  analizeaza periodic modul de soluționare a contestațiilor in vederea respectării termenelor legale si ia operativ masurile ce se impun;

 • 26)  întocmesc situațiile referitoare la activitatea de soluționare a contestațiilor: trimestriale, privind contestațiile existente in sold nesolutionate cu prezentarea motivelor ce au determinat nesolutionarea acestora; semestriale privind modul de soluționare a contestațiilor si soluțiile irevocabile pronunțate de instatele judecătorești in perioada de referința, in cauzele avand ca obiect deciziile de soluționare a contestațiilor emise de Direcția Generale de Impozite si l axe Locale a Sectorului 1;

 • 27)  răspunde pentru evidenta, clasarea si indosarierea lucrărilor ce au fost soluționate;

 • 28)  face propuneri conducerii cu privire la asigurarea condițiilor proprii necesare desfășurării activitatii (tehnica din dotare, perfecționarea pregătirii profesionale, evaluarea si promovarea personalului din cadrul serviciului);

 • 29)  asigura documentația necesara in vederea susținerii punctului de vedere exprimat pentru lucrările care fac obiectul audientelor solicitate conducerii;

 • 30)  răspunde la sesizările si reclamatiile adresate Direcției Generale Impozite si Taxe Locale sector 1, referitoare la activ-' "ea serviciului;

 • 31)  urmărește si răspunde de soluționarea in termen a contestațiilor asigurând transmiterea in termen a deciziilor persoanelor fizice si juridice care au depus contestații;

 • 32)  păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • 33) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 34) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 35) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 36) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 37) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 38) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general in legătură cu domeniul de activitate.

Art. 8 SERVICIUL RESURSE UMANE SI GESTIONAREA DOCUMENTELOR

Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor este organizat si funcționează in subordinea directorului general al Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor reprezintă structura din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ce asigura recrutarea, angajarea si promovarea funcționarilor publici si a personalului contractual in conformitate cu prevederile legale, organizează si răspunde de activitatea de pregătire si perfecționare profesionala a personalului din cadrul direcției, organizează activitatea de arhivare a documentelor la nivelul direcției si asigura gestionarea documentelor conform prevederilor legale.

Șeful Serviciului Resurse Umane și Gestionarea Documentelor are următoarele atribuții, competente si responsabilități specifice:

 • 1) organizează, îndrumă, conduce și controlează activitatea serviciului, luând măsuri operative pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor ce revin acestuia;

 • 2) răspunde de îndeplinirea în bune condiții și la termen a lucrărilor repartizate personalului din subordine;

 • 3) organizează, îndrumă, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de pregătire și perfecționare profesională a personalului din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în scopul dezvoltării carierei profesionale;

 • 4) urmărește și răspunde de luarea măsurilor în vederea aplicării legislației din domeniul activităților pe care le coordonează;

 • 5) elaborează și propune măsuri de îmbunătățire a normativului de personal pe baza criteriilor stabilite de lege;

 • 6) răspunde de întocmirea, în condițiile legii, a deciziilor privind drepturile salariate și alte drepturi de personal (spor de vechime, indemnizație de conducere, alte sporuri) pentru personalul direcției;

 • 7) îndrumă personalul de execuție și de conducere în aplicarea corecta a legislației în domeniul de activitate al Serviciului Resurse Umane și Gestionarea Documentelor;

 • 8) răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a Comisiei de concurs și promovare a personalului;

 • 9) asigură secretariatul comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, pentru concursurile organizate în jerea recrutării și promovării personalului;

 • 10) propune, în condițiile legii, măsuri de soluționare a cererilor și sesizărilor specifice domeniului resurse umane;

 • 11) întocmește fișele de post pentru personalul din subordine și urmărește întocmirea acestora la nivelul instituției;

 • 12) transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici documentele care stau la baza modificărilor funcției publice și a funcționarilor publici;

 • 13) organizează, îndrumă, conduce și controlează activitatea de arhivare a documentelor la nivelul instituției, conform prevederilor legale;

 • 14) răspunde de îndeplinirea în bune condiții și la termen a lucrărilor de arhivare întocmite de personalul din subordine;

 • 15) asigură secretariatul comisiei de selecționare și, în această calitate, convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate care, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare;

 • 16) sesizează anual sau ori de cate ori este nevoie, președintele Comisiei de selecționare a documentelor, în vederea convocării Comisiei de selecționare;

 • 17) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 18) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 19) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 20) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 21) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituitei in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 22) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenta pe b~ ■> tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției,

 • 23) îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor este organizat în subordinea directorului general și are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • 1) organizează concursurile în vederea recrutării funcționarilor publici/personalului contractual;

 • 2) organizează examenele/concursurile în vederea promovării funcționarilor publici;

 • 3) întocmește documentele privind angajarea, modificarea, suspendarea și încetarea raportulrilor de serviciu a funcționarilor publici și a personalului contractual în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 4) transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici documentele care stau la baza modificărilor funcției publice și a funcționarilor publici;

 • 5) gestionează electronic baza de date prin utilizarea portalului de management al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici asigurând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici;

 • 6) asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante;

 • 7) răspunde de întocmirea și actualizarea statului de personal;

 • 8) întocmește, în condițiile legii, deciziile privind drepturile salariate și alte drepturi de personal (spor de vechime, indemnizație de conducere, alte sporuri) pentru personalul instituției;

 • 9) asigură implementarea și aplicarea normelor emise de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici în ceea ce privește recrutarea, selectarea, cariera și evidența personalului;

 • 10) asigură evidența funcționarilor publici debutanți;

 • 11) îndeplinește toate formalitățile necesare pentru numirea funcționarilor publici definitivi;

 • 12) întocmește documentele care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 • 13) eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat;

 • 14) întocmește, gestionează și actualizează dosarul profesional al funcționarilor puhlici;

 • 15) răspunde de evidența și păstrarea dosarelor angajaților cu contract de munca;

 • 16) operează, pentru funcționarii contractuali, în Registrul general de evidență al salariaților modificările intervenite la contractul de muncă;

 • 17) întocmește și înregistrează, în Registrul de evidență a funcționarilor publici actele administrative emise;

 • 18) verifică și avizează foile de prezență colectivă (pont^je) lunare;

 • 19) asigură evidența concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, a învoirilor și a sancțiunilor disciplinare;

 • 20) asigură evidența fișelor de post întocmite la nivelul instituției;

 • 21) solicită și centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și fișele de evaluare a performanțelor individuale ale personalului contractual;

 • 22) întocmește deciziile de angajare, de modificare a raportului de serviciu, de promovare și definitivare în funcții, pentru funcționalii publici și personalul contractual;

 • 23) organizează activitatea de pregătire și perfecționare profesională a personalului din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în scopul dezvoltării competențelor și aptitudinilor necesare realizării atribuțiilor potrivit fișelor de post;

 • 24) asigură evidența cursurilor, a participanților la activitățile de instruire și elaborează rapoarte și situații privind desfășurarea activității de pregătire și perfecționare profesională;

 • 25) asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și a declarațiilor de interese;

 • 26) întocmește statisticile cu privire la normativul de personal de la nivelul instituției;

 • 27) asigură aplicarea dispozițiilor legale privind circuitul documentelor și păstrarea în bune condiții a lucrărilor elaborate sau rezolvate în serviciu, până la predarea acestora la arhivă;

 • 28) asigură aplicarea corectă a legislației arhivistice;

 • 29)  ințiază activitatea de întocmire/actualizare/reactualizare a nomenclatorului arhivistic; centralizează propunerile compartimentelor de muncă; înaintează spre aprobare conducerii instituției proiectul de nomenclator; înaintează nomenclatorul către Arhivele Naționale spre confirmare; înaintează către compartimente nomenclatorul confirmat; urmărește aplicarea permanentă a nomenclatorului la nivelul instituției;

 • 30) verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare si procese verbale de predare - primire, dosarele constiti ; întocmește inventarele pentru documentele fără evidență, aflate în depozit; asigură evidenta tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă;

 • 31) asigură și păstrează evidența dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituției conform nomenclatorului arhivistic confirmat;

 • 32) cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

 • 33) pune la dispoziție, pe bază de semnătură, și asigură evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate; după restituire, asigură reintegrarea în fondul arhivistic;

 • 34) întocmește documentația prevăzută de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare de către Arhivele Naționale; asigură predarea integrală a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;

 • 35) pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;

 • 36) informează conducerea instituției despre eventualele situații neconforme cu prevederile legale în domeniul arhivistic (degradări, distrugeri, sustrageri de documente etc);

 • 37) păstrează secretul fiscal și confidențialitatea documentelor arhivate;

 • 38) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 39) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 40) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 41) aplică prevederile sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 42) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifk' ce revin structurii respective,

 • 43) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de conducerea instituției, în legătură cu domeniul de activitate.

Art. 9 BIROUL PRELUCRARE AUTOMATĂ A DATELOR ȘI PLĂȚI ELECTRONICE

Biroul Prelucrare Automata a Datelor si Plăti Electronice este organizat si funcționează in subordinea Directorului General al Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Biroul Prelucrare Automata a Datelor si Plăti Electronice asigura implementarea si exploatarea aplicațiilor informatice specifice fiecărei activitati din cadrul Direcției Generale Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Șeful Biroului Prelucrare Automata a Datelor si Plăti Electronice are următoarele atribuții, competente si responsabilități specifice:

 • 1) asigura implementarea si exploatarea aplicațiilor informatice specifice fiecărei activitati a Direcției Generale Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

 • 2)  asigura implementarea normelor si normativelor specifice domeniului informatic pentru sistemul financiar, a standardelor si procedurilor adoptate la nivelul Direcției pentru nevoile proprii de dezvoltare si exploatare a aplicațiilor informatice, tehnicii de calcul si de comunicații;

 • 3)  organizează, controlează si răspunde de activitatea de administrare a bazelor de date la nivelul Direcției Generale de impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

 • 4)  gestionează informațiile necesare Direcției pentru estimarea necesarului de investiții in elemente software, echipamente hardware si de comunicații;

 • 5)  organizează, controlează si răspunde de activitatea de administrare a rețelelor locale de calculatoare Ia nivelul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

 • 6)  face propuneri in vederea disponibilizarii/casarii echipamentelor IT din dotarea Direcției, uzate fizic si moral;

 • 7)  asigura buna desfășurare a activităților specifice biroului;

 • 8)  asigura respectarea legislației, instrucțiunilor, normativelor si procedurilor in vederea eliberării informațiilor si documentelor solicitate;

 • 9) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 10) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 11) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 12)  aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 13)  asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 14) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenta pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției,

 • 15) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Directorul General in legătură cu domeniul de activitate.

Biroul Prelucrare Automata a Datelor si Plăti Electronice este organizat in subordinea Directorului General si are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)  are atribuții privind securitatea sistemului informatic din cadrul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, București, în conformitate cu prevederile incluse în “Planul de securitate și continuitate Utilizarea Resurselor Informatice și de Comunicații” și în “Politica de Securitate privind Sistemul Resurselor Informatice și de Comunicații”;

 • 2)  elaborareaza strategia IT, valabilă pe o perioadă de 3 ani, în care se definesc toate obiectivele și procesele IT;

 • 3)  gestionează informațiile necesare Direcției pentru estimarea necesarului de investiții în elemente software, echipamente hardware și de comunicații;

 • 4)  verifică și răspunde de corectitudinea aplicării legislației în domeniul tehnicii de calcul și al soft-ului;

 • 5)  asigură secretul informației conform legislației în vigoare și a Politicii de securitate;

 • 6)  administrează baza de date, stochează backup-urile bazelor de date pe suport si asigură arhivarea lor;

 • 7)  administrare servere - creare utilizatori, grupuri, partajare resurse în resurse (imprimante, CDROM);

 • 8)  asigura instalarea sistemelor de operare, a software-ului de bază și aplicativ pe servere și stațiile de lucru în concordanță cu cerințele aplicațiilor;

 • 9)  gestionare bază de date și a programelor aplicației pentru evidența taxelor și impozitelor locale (actualizare date, setare drepturi utilizatori, modificare constante fiscale);

 • 10) actualizează programele care gestionează baza de date;

' 11) asigură preluarea datelor acolo unde este necesar;

 • 12) stochează informațiile pe suport și asigură arhivarea lor;

 • 13) asigură comunicarea cu producătorul programului de încasare impozite și taxe locale, privind modificările apărute în textul legislativ;

 • 14) asigură funționarea cu licență a programelor implementate;

 • 15) gestionarea sistemelor de plăți on-line din punct de vedere informatic;

 • 16) asigură aplicarea procedurii privind recuperarea datelor în caz dc dezastru;

 • 17) administrare rețea - instalare cabluri UTP, prize rețea, configurare;

 • 18) asigurarea bunei funcționări a rețelelor de calculatoare și a echipamentelor hardware și de comunicații din cadrul instituției;

 • 19) asigurarea primului nivel de intervenție în cazul defectării echipamentelor (calculatoare, imprimante), primește sesizări, verifică problemele ivite, le rezolvă acolo unde este de competența sau apelează la serviciile de garanție sau post garanție, în raport cu contractele încheiate;

 • 20) asigură întocmirea evidenței sesizărilor comunicate de utilizatori privind funcționarea echipamentelor și a modului de rezolvare a acestora;

 • 21) comunicare permanentă cu firmele care asigură garanția echipamentelor hardware;

 • 22) gestionarea paginii electronice a Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

 • 23) face propuneri în vederea casării echipamentelor IT din dotarea direcției, uzate fizic și moral;

 • 24) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 25) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 26) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 27) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 28) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 29) îndeplinește și alte sarcini repartizate de conducere conform legilor în vigoare.

Art.10 COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITATII SI PROTECȚIA MUNCII

Compartimentul Managementul Calității și Protecția Muncii este organizat și funcționează în subordinea Directorului General.

Compartimentul Managementul Calității și Protecția Muncii reprezintă structura prin care Direcția Generală dc Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 asigură satisfacerea cerințelor contribuabililor conform prevederilor standardului ISO 9001:2008, organizează, controlează și răspunde de asigurarea securității și sănătății în muncă și apărarea împotriva incendiilor la nivelul instituției.

Compartimentul Managementul Calității și Protecția Muncii are ca atribuție principală implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de management al calității, organizarea, controlul și asigurarea securității și sănătății în muncă și apărarea împotriva incendiilor la nivelul instituției.

Compartimentul Managementul Calității și Protecția Muncii are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

I. în domeniul Managementului Calității

 • 1) elaborează și revizuiește (când se modifică structura organizatorică, cerințele standardului SR EN ISO 9001 : 2008 sau la cererea organismelor de certificare) Procedurile sistemului de management al calitatii;

 • 2) ține gestiune unică (sistem informatic și suport hârtie - în original) a documentelor sistemului de management al calității și asigură difuzarea controlată, pe baza Listei de difuzare, a Manualul Calitatii și Procedurilor sistemului de management al calității;

 • 3)  planifică, coordonează și efectuează auditul intern al sistemului de management al calității;

 • 4)  verifică stadiul implementării și eficacitatea măsurilor stabilite în timpul auditului intern și pe tot parcursul anului;

 • 5)  elaborează raportul asupra stadiului sistemului de management al calității din cadrul analizei efectuate anual de <. e management;

 • 6)  instruiește personalul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 privind cunoașterea și aplicarea cerințelor sistemului de management al calității;

 • 7)  urmărește modul de actualizare a documentelor precum și impactul modificărilor asupra altor proceduri (prin intermediul Listei documentelor elaborate la nivelul direcției) ;

 • 8)  colaborează cu responsabilii calității ai compartimentelor la întocmirea documentației, înregistrărilor și raportărilor referitoare la analiza funcționării sistemului de management al calității din Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 (Neconformități/ Propuneri/ Reclamații, Acțiuni corective, Acțiuni preventive, Rapoarte de audit);

 • 9)  retrage controlat documentele specifice sistemului de management al calității aflate la o versiune depășită și difuzează noile versiuni;

 • 10) face propuneri cu privire la elaborarea politicii și a obiectivelor referitoare la calitate;

 • 11) asigură îmbunătățirea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specificate;

 • 12) coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate în menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specificate și propune conducerii acțiunile corective sau de îmbunătățire care se impun;

 • 13) coordonează activitățile de instruire a personalului în domeniul calității;

 • 14) informează conducerea instituției cu privire la eventualele nereguli depistate în funcționarea sistemului de management al calității și propune soluții de remediere;

 • 15) colaborează cu organismul de certificare în vederea efectuării auditorilor externe;

 • 16) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de angajator.

11. în domeniul securității si sănătății in muncă si apărării împotriva incendiilor

 • 1)    asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională și propune măsuri de prevenire, întocmirea planului de prevenire și protecție și a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă, a planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, verificarea cunoașterii și respectării de către toți angajații a măsurilor prevăzute;

 • 2)    face propuneri privind atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, cc revin lucrătorilor, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 3)    ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific, evidența meseriilor și a profesiilor pentru care este necesară autorizarea, evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare și evidența posturilor de lucru care necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

 • 4)    asigură efectuarea tuturor instruirilor angajaților, întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire, elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire și a programului de instruire-testare, cât și verificarea și evaluarea cunoștințelor prin teste;

 • 5)    organizează și asigurară efectuarea examenului medical periodic al angajaților;

 • 6)    participă la cercetarea accidentelor de muncă conform competențelor, elaborează rapoartele privind accidentele de muncă, ține evidența acestora și răspunde de realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetărilor cât și cele dispuse de către inspectorii de muncă;

 • 7)    stabilește necesarul privind semnalizarea de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

 • 8)    informează angajatorul, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propune măsuri de prevenire și protecție;

 • 9)    identifică și întocmește necesarul de echipamente individuale de protecție și urmărește întreținerea, manipularea și depozitarea adecvată, conform prevederilor H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • 10)   colaborează cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție, cât și cu lucrătorii desemnați/serviciile interne /serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care își desfășoară activitatea în același loc de muncă;

 • 11)   propune clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori;

 • 12)   întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfășurarea activității de prevenire și protecție;

 • 13)   asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din instituție corelate cu natura și nivelul riscurilor, întocmirea planurilor de intervenție și evacuare în caz de incendiu, întocmirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și le actualizează conform legislației în vigoare;

 • 14)   propune directorului general stabilirea responsabilităților și modului de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în instituție, organizarea, planificarea și desfășurarea instructajelor angajaților instituției;

 • 15)   asigură obținerea avizelor și autorizațiilor de prevenire și stingere a incendiilor;

 • 16)   organizează și instruiește echipele de intervenție asupra modului de acțiune în caz de incendiu ;

 • 17)   controlează aplicarea și respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor și propune directorului general măsurile ce se impun;

.8) propune fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, urmărește asigurarea cu mijloacele tehnice corespunzătoare și personalul necesar intervenției în caz de incendiu, cât și pregătirea acestora;

 • 19)   asigură realizarea angajamentelor, convențiilor și planurilor necesare cooperării, în caz de incendiu, cu unitățile de pompieri militari și cu cele ale serviciilor de urgență și permite accesul acestora în instituție în scop de recunoaștere, instruire sau antrenament și participă la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate;

 • 20)   îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de angajator.

Art. 11 COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN

Compartimentul Control Intern este organizat și funcționează în subordinea Directorului General al Direcției Generale de Impozite șl Taxe Locale a Sectorului 1.

Compartimentul Control Intern reprezintă structura prin care Direcția Generală de Impozite șl Taxe Locale a Sectorului 1, asigură efectuarea de verificări, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate șl regularitate și al luării de măsuri, conform prevederilor legale.

Compartimentul Control Intern are următoarele atribuții, competențe șl responsabilități:

 • 1) efectuează, potrivit competențelor, misiunile de control, ca urmare a planului anual de control aprobat de către Directorul General sau ca urmare a unor sesizări, reclamații sau informații din mass-media, în vederea constatării unor eventuale abateri de la le- ’itate sau regularitate și luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sa„ j-audei, a patrimoniului public și pentru recuperarea pagubelor constatate;

 • 2) supraveghează, în derularea misiunilor de control și ulterior, prin monitorizarea măsurilor propuse, respectarea de către toate structurile din cadrul instituției a legislației în vigoare și a reglementărilor și procedurilor interne aplicabile domeniului de activitate;

 • 3) raportează și monitorizează permanent eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor aplicabile, precum și a măsurilor dispuse pentru rezolvarea oricăror deficiențe constatate în aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu ale personalului din structurile controlate;

 • 4) semnalează deficiențele existente în organizarea și funcționarea în ansamblu a instituției;

 • 5) în vederea finalizării în mod obiectiv a misiunilor de control, angajații Compartimentului Control Intern au acces necondiționat la toate documentele și informațiile relevante;

 • 6) în desfășurarea activității întocmește rapoarte de control, note și informări cu privire la aspectele controlate; solicită note explicative personalului din structurile controlate, precum și alte explicații necesare, în vederea întocmirii în mod obiectiv a actului de control;

 • 7) ține sub strictă evidență dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;

 • 8) urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a documentelor gestionate, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

 • 9) răspunde de efectuarea în bune condiții și în termen a misiunilor de control precum și a lucrărilor repartizate spre soluționare;

 • 10) răspunde de finalizarea fiecărei misiuni de control prin încheierea unui raport de control cuprinzând rezultatele misiunii, pe care îl înaintează pentru aprobare Directorului General;

 • 11) formulează propuneri de optimizare a activității specifice structurilor controlate și după aprobarea lor de către conducătorul instituției, verifică modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire. în situația în care acestea nu sunt aduse la îndeplinire va informa conducătorul instituției pentru luarea măsurilor ce se impun.

 • 12) monitorizează implementarea și respectarea măsurilor, acțiunilor corective, recomandărilor, îndrumărilor de specialitate și punctelor de vedere cuprinse în raportul de control;

 • 13) păstrează confidențialitatea informațiilor gestionate;

 • 14) verifică, controlează, îndrumă și monitorizează aplicarea legislației fiscale, în special, a reglementărilor interne, a procedurilor, precum și a normelor de conduită specifice, în general, de către angajații instituției, în vederea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei, a patrimoniului public și pentru recuperarea pagubelor constatate;

 • 15) evidențiază și aduce la cunoștința conducerii structurii controlate și a Directorului General eventualele deficiențe, abateri și încălcări ale legislației în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • 16) elaborează planul anual de control și raportul anual de activitate pe care le prezintă spre aprobarc/avizarc Directorului General;

 • 17) face propuneri conducerii cu privire la asigurarea condițiilor proprii desfășurării activității, asigurarea tehnicii din dotarea locurilor de muncă;

 • 18) arhivează lucrările gestionate și răspunde de transmiterea dosarelor create în cadrul compartimentului către Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor în termenele și condițiile Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare și a instrucțiunilor privind activitatea dc arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/23.05.2006,

 • 19) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 20) aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 21) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 22) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 23) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 24) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Directorul General în legătură cu domeniul de activitate.

ART. 12 COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Compartimentul Audil Public Intern este organizai și funcționează în subordinea Directorului General al Direcției Generale de Impozite șl Taxe Locale a Sectorului 1.

Compartimentul Audit Public Intern reprezintă structura prin care Direcția Generală de Impozite șl Taxe Locale a Sectorului 1 asigură consiliere pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice si efectuează audit intern asupra tuturor activitatilor desfășurate de instituție cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public, conform prevederilor legale.

Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • 1) elaboreaza norme metodologice proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern;

 • 2) elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, de regula pe o perioada de 3 ani si, pe baza acestuia, proiectul

planului anual de audit public intern;

 • 3) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

 • 4) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control sunt

transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

 • 5) informeaza directorul general despre recomandările neinsusite de către conducătorul structurii auditate, precum si despre

consecințele acestora;

 • 6) efectueaza misiuni ad-hoc, la solicitarea directorului general;

 • 7) raporteaza periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitatile de audit;

 • 8) in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează conducătorului instituției;

 • 9) are acces nelimitat la toate activitatile, înregistrările si informațiile pe care le considera necesare pentru a-si îndeplini

corespunzător funcția sa;

 • 10) nu trebuie sa fie implicat in exercitarea activitatilor auditabile sau in elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern;

 • 11) auditeaza cel puțin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, următoarele:

 • - activitatile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de instituție din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externa;

 • - plățile asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • - administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;

 • - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanța, precum si a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • - alocarea creditelor bugetare;

 • - sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

 • - sistemul de luare a deciziilor;

 • - sistemul de conducere si control, precum si riscurile asociate;

 • - sistemele informatice;

 • 12) indeplineste si alte atribuții din domeniul de activitate care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea instituției prin Decizia Directorului General conform cu pregătirea profesionala sau detaliate in mod specific in Fisa postului.

ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE CONTRIBUABILI PERSOANE JURIDICE

Art.13 SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA PERSOANE JURIDICE

Serviciul Inspecție Fiscala Persoane Juridice este organizat si funcționează in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Juridice.

Șeful Serviciului Inspecție Fiscala Persoane Juridice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)   organizează, coordonează, controlează si răspunde de asigurarea desfășurării in bune condiții a acțiunilor de inspecție fiscala, de cunoașterea permanenta a informațiilor privind contribuabilii/platitorii din domeniul de activitate care fac obiectul inspecției, in vederea fundamentării propunerilor pentru pregătirea temeinica si realizarea cu eficienta a inspecțiilor fiscale;

 • 2)   întocmește pentru fiecare lună programul de inspecție fiscală a contribuabililor/platitorilor persoane juridice, îl transmite spre aprobare directorului general și verifică modul de realizare al acestuia;

 • 3)   asigura buna desfășurare a activitatilor specifice serviciului;

 • 4)   verifica si avizeaza, in vederea aprobării, rapoartele de inspecție fiscala întocmite de personalul din subordine, insotite de deciziile de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impunere, de deciziile privind modificarea bazei de impozitare sau de deciziile privind nemodificarea bazei de impunere, după caz, ca urmare a inspecțiilor fiscale;

 • 5)   organizează si conduce evidenta rezultatelor inspecțiilor fiscale si urmărește modul de valorificare a constatărilor inspecțiilor fiscale;

 • 6)   urmărește transmiterea către Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice a referatului, insotit de un exemplar al raportului de inspecție fiscala si al deciziei imediat după comunicarea acestora către contribuabil/platitor, in baza caruia se efectuează, după caz, modificările in baza de date conform constatărilor;

 • 7)   urmărește transmiterea către Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Juridice a borderoului de adăugare-scădere aprobat de Directorul General Adjunct, insotit de copia deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impunere, conform căruia se operează în baza de date diferențele stabilite;

 • 8)   organizează si urmărește, constituirea si predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal si inventare, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare;

 • 9)    cvalucaza permanent activitatea personalului din subordine în scopul perfecționării activității profesionale, luând masuri operative sau facand propuneri conducerii, conform competentelor;

 • 10)  păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 11)  răspunde de toate lucrările primite in cadrul serviciului si le repartizeza spre soluționare, sub semnătură, personalului din subordine conform atribuțiilor din fisa postului, asigurând buna desfășurare a activitatii;

 • 12)  aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 13)  aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 14)  aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 15)  aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 16)  asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 17)  efectuează instruirea periodică in domeniul securității si sănătății in muncă, precum si in domeniul situațiilor de urgentă pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției,

 • 18)  indeplineste orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Inspecție Fiscala Persoane Juridice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) desfasoara activitatea de inspecție fiscala conform programelor lunare de activitate verificând legalitatea si conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale de către contribuabili/platitori, respectarea prevederilor legislației fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor de obligații fiscale principale.

 • 2) asigura cunoașterea permanenta a informațiilor privind contribuabilii/platitorii din domeniul de activitate care fac obiectul inspecției, in vederea fundamentării propunerilor pentru pregătirea temeinica si realizarea cu eficienta a inspecțiilor fiscale;

 • 3) efectuează analize si întocmește informări in legătură cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele acțiunilor de verificare si impunere;

 • 4) emite si comunica avizele de inspecție fiscala;

 • 5) examinează documentele aflate in dosarul fiscal al contribuabilului/platitorului;

 • 6) solicita orice documente relevante in vederea stabilirii corecte a creanțelor datorate bugetului local;

 • 7) verifica concordanta dintre datele din declarațiile fiscale cu cele din evidenta contabila si fiscala a contribuabilului/platitorului;

 • 8) analizeaza si evalueaza informațiile fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse si, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislației fiscale;

 • 9) informează reprezentanții legali ai contribuabililor/platitorilor sau imputemicitii acestora, după caz, pe parcursul desfășurării inspecției fiscale asupra constatărilor, discutandu-le si solicita explicații scrise dc la reprezentanții legali ai contribuabililor/platitorilor sau imputemicitii acestora, după caz;

 • 10) solicita informații de la terti, conform competentelor;

 • 11) stabilește baza corecta de impunere, diferentele constatate fata de obligația fiscala principala declarata dc către contribuabil/platilor si/sau stabilita, după caz, de organul fiscal;

 • 12) intocmcsle procese verbale, după caz, pentru stabilirea stării de fapt pe parcursul inspecției fiscale;

 • 13) dispune masuri asigurătorii in condițiile legii;

 • 14) aplica sancțiuni potrivit prevederilor legale si dispune masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale si contabile;

 • 15) aplica sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens un proces verbal;

 • 16) întocmește rapoartele de inspecție fiscala si le supune avizării șefului serviciului, respectiv aprobării Directorului General Adjunct;

 • 17) întocmește deciziile, după caz, ca urmare a rapoartelor de inspecție fiscala, asigurând comunicarea acestora către contribuabil/platitor;

 • 18) reverifica anumite perioade in baza deciziei data de Directorul General Adjunct persoane juridice ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora;

 • 19) reface inspecțiile fiscale urmare unei dispoziții de soluționare a contestației;

 • 20) efectuează controale inopinate, încrucișate, cercetări la fata locului, si întocmește procese verbale pe care le prezintă șefului de serviciu In vederea luării masurilor ce se impun;

 • 21) întocmește referatele de amanare ale inspecțiilor fiscale sau de suspendare, pe motive bine întemeiate, cu respectarea legislației in vigoare si transmite contribuabililor/platitorilor deciziile;

 • 22) transmite Serviciului Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice referatul, după caz, insotit de un exemplar al raportului de inspecție fiscala si al deciziei imediat după comunicarea acestuia către contribuabil/platitor, in baza caruia se efectuează modificările in baza de date conform constatărilor;

 • 23) transmite Serviciului Evidenta Analitica pe Plătitor Persoane Juridice borderoul de adăugare-scădere avizat de șeful serviciului și aprobat de Directorul General Adjunct, insotit de copia deciziei de impunere, conform căruia se operează în baza de date diferențele stabilite;

 • 24) sesizează organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală, prin întocmirea unui proces verbal;

 • 25) transmite Serviciului Juridic si Soluționare Contestații dosarul contestației, urmare contestațiilor depuse, insotit de referatul cu propuneri de soluționare a contestației, contestația in original si documentele justificative in susținere, certificate pentru conformitate cu dosarul fiscal;

 • 26) asigura si pastreaza confidențialitatea informațiilor, datelor si documentelor privind activitatea contribuabililor;

 • 27) efectuează controale si asigura luarea masurilor pentru depistarea evaziunii fiscale;

 • 28) asigura si răspunde de soluționarea corespunzătoare si la termen a petițiilor si lucrărilor repartizate;

 • 29) colaborează cu organele administrației publice centrale si locale, precum si cu instituțiile bancare si Oficiul National al Registrului Comerțului in vederea clarificării situațiilor aparute si realizarea cu eficienta a inspecțiilor fiscale;

 • 30) constituie si preda unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor, pe baza de proces ver’"’1 si inventare, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare;

 • 31) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 32) aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 33) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 34) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 35) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul indeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 36) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Art.14 SERVICIUL STABILIRE, IMPUNERE SI ASISTENTA CONTRIBUABILI PERSOANE JURIDICE

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice este organizat si funcționează in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Juridice.

Șeful Serviciului Stabilire, Impunere, si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) organizează, îndrumă, coordonează, controlează și răspunde de activitatea personalului din subordine, în vederea realizării în condiții optime a activității de stabilire, constatare și impunere persoane juridice, precum și a altor activități care sunt de competența serviciului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 2) răspunde de toate lucrările primite in cadrul serviciului si le repartizeza spre soluționare, sub semnătură, personalului din subordine conform atribuțiilor din fisa postului;

 • 3) asigură buna desfășurare a activităților specifice serviciului;

 • 4) acorda asistență de specialitate contribuabililor la cererea acestora;

 • 5) verifică lucrările soluționate de salariații din subordine privind corectitudinea si sumele datorate de către contribuabili;

 • 6) verifică și se asigură ca lucrările primite în cadrul serviciului să fie soluționate în termenele legale în vigoare;

 • 7) întocmește operativ situațiile de sinteză privind activitatea specifică și răspunde de realitatea datelor;

 • 8) verifică și semnează deciziile de impunere emise de personalul din subordine in urma modificării bazei de impunere;

 • 9) organizează și verifică emiterea deciziilor de impunere anuale;

 • 10) verifica si vizează adresele de reglare de rol întocmite de către personalul din subordine;

 • 11) verifică modificările efectuate în evidența fiscală în baza referatului și raportului de inspecție fiscală, transmise de către Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice;

 • 12) verifică competența materială și teritorială a titlurilor de creanță transmise în vederea executării silite;

 • 13) verifică și urmărește confirmarea titlurilor de creanță organelor emitente și restituirea celor care nu îndeplinesc condițiile legale;

 • 14) verifică și urmărește operarea în evidența fiscală a modificărilor referitoare la starea juridică a contribuabililor, pe baza documentelor transmise de către Oficiul National al Registrului Comerțului sau Serviciul Juridic si Soluționare Contestații;

 • 15) organizează și urmărește constituirea si predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 16) respectă și asigură respectarea de către personalul din subordine a disciplinei în muncă în cadrul serviciului și informează conducerea în cazul în care constată abateri de la aceasta;

 • 17) evaluează permanent activitatea personalului din subordine;

 • 18) urmărește instruirea periodica a personalului din subordine cu privire la actele normative de referință în domeniul de activitate;

 • 19) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 20) organizează, conduce si coordonează activitatea de asistenta, informare si educare in domeniul impozitelor si taxelor, asigurării condițiilor necesare pentru creșterea gradului de conformare fiscala si pentru reducerea evaziunii fiscale datorate necunoașterii de către contribuabili a reglementarilor fiscale si a obligațiilor acestora fata de buget;

 • 21) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc emise de conducerea instituției;

 • 22) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 23) aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 24) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 25) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 26) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 27) efectuează instruirea periodică in domeniul securității si sănătății in muncă, precum si in domeniul situațiilor de urgentă pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției.

 • 28) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) realizează activitatea de stabilire, constatare și impunere în baza de date a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul sau taxa pe clădiri și terenuri, mijloace de transport, spectacole, alte taxe stabilite conform legii, etc.

 • 2) emite, verifica și comunică deciziile de impunere contribuabililor, anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;

 • 3) stabilește în sarcina contribuabililor persoane juridice diferente de impozite și taxe pentru nerespectarea obligațiilor față de bugetul local, emițând în acest sens titlurile de creanță;

 • 4) analizează, soluționează și operează în evidența fiscală cererile de transfer a dosarelor fiscale, confirmarea de primire a dosarelor fiscale, sau retururile dosarelor fiscale, cererile de scutire de la plata impozitelor și taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

 • 5) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de actele normative, in domeniul de activitate al serviciului;

 • 6) efectuează impuneri, rectificări și încetări de rol/matricola, vizează și înregistrează biletele sau abonamentele de intrare Ia spectacole, manifestare artistică, competiție sportivă sau altă activitate distractivă,

 • 7) efectuează analize și întocmește informări în legătură cu verificarea, constatarea, stabilirea impozitelor si taxelor în sarcina contribuabililor persoanelor juridice;

 • 8) solicită și verifică documente, înscrisuri ale contribuabililor persoane juridice administrate, în vederea clarificării situației fiscale a acestora;

 • 9) verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost acordate;

 • 10) asigură aplicarea unitară a legislației cu privire la impozitele și taxele locale datorate de persoanele juridice;

 • 11) întocmește răspunsuri la adresele formulate de petenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 12) consultă dosare din arhivă și matricolele în vederea întocmirii răspunsurilor la cererea petenților persoane juridice;

 • 13) eliberează petenților persoane juridice, la cerere, fotocopii certificate ale documentelor aflate în dosarele fiscale;

 • 14) transmite Serviciului Juridic si Soluționare Contestații dosarul contestației, urmare contestațiilor depuse, insotit de referatul cu propuneri dc soluționare a contestației, contestația in original si documentele justificative in susținere, certificate pentru conformitate;

 • 15) efectuează modificările în evidența fiscală, conform referatului și raportului de inspecție fiscală, transmise de către Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice;

 • 16) operează în evidența fiscală modificările referitoare la starea juridică a contribuabililor în urma verificărilor efectuate sau transmise de către Oficiul National al Registrului Comerțului sau Serviciul Juridic si Soluționare Contestații, etc;

 • 17)  transmite Serviciului Evidență Analitică pe Plătitori Persoane Juridice deciziile de impunere emise în timpul anului în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • 18) întreprinde măsuri pentru clarificarea datelor de identificare ale contribuabililor;

 • 19) asigură asistența contribuabililor persoane juridice în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative;

 • 20) asigură gestionarea dosarelor fiscale ale contribuabililor persoane juridice;

 • 21) constituie si preda unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 22) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 23) colaborează cu Biroul Prelucrare Automata a Datelor si Plăti Electronice pentru actualizarea conținutului paginii electronice a Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

 • 24) elaborează propuneri de masuri de îmbunătățire a activității de îndrumare si asistenta a contribuabililor;

 • 25) urmărește introducerea si aplicarea celor mai eficiente si modeme metode in activitatea de asistenta, educare si informa a contribuabililor;

 • 26) asigura îndrumarea cetățenilor care solicita diverse relații privind problemele specifice instituției, inclusiv urmărirea modului de soluționare a petițiilor si relațiilor directe cu publicul potrivit reglementarilor legale;

 • 27) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 28) aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 29) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 30) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 31) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 32) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Art. 15 SERVICIUL EXECUTARE SILITA AMENZI, IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice este organizat si funcționează in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Juridice.

Șeful Serviciului Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor persoane juridice, care sunt înregistrați ca plătitori de impozite si taxe pe razu sectorului 1;

 • 2) răspunde de toate lucrările primite in cadrul serviciului si le repartizeza spre soluționare, sub semnătură, personalului din subordine conform atribuțiilor din fisa postului, asigurând buna desfășurare a activitatii;

 • 3) organizează si răspunde de declanșarea procedurii de executare silita, conform prevederilor codului de procedura fiscala, in cazul neachitarii obligațiilor la bugetul local pe baza listelor ( de investire ) transmise de Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Juridice si urmărește încasarea sumelor din titlurile de creanța devenite executorii,transmise de alte institutii/autoritati competente;

 • 4) urmărește întocmirea de către personalul din subordine a tuturor formelor de executare silita, in termenele prevăzute de Codul de Procedura Fiscala;

 • 5) organizează, coordonează, controlează si răspunde de declararea insolvabilității si atragerea răspunderii solidare a persoanelor prevăzute de lege in vederea realizării creanțelor bugetului local;

 • 6) urmărește si verifica cel puțin odata pe an, daca debitorul persoana juridica insolvabil trecut in evidenta separata a dobândit bunuri si/sau venituri urmaribile, in vederea transferării creanțelor fiscale in evidenta curenta;

 • 7) urmărește realizarea creanțelor bugetului local in termenul de prescripție;

 • 8) organizează evidenta proceselor verbale de sechestru instituite asupra bunurilor mobile si imobile, proprietatea debitorilor si asigura aplicarea procedurii de valorificare a acestora

 • 9) verifica si avizeaza decizia de ridicare a masurilor de executare silita si o inainteaza spre aprobare directorului general adjunct;

 • 10) asigura buna desfășurare a activitatilor specifice serviciului, precum si pregătirea profesionala a salariatilor din cadrul serviciului;

 • 11) verifica, analizeaza si face propuneri de soluționare a cererilor de suspendare a executării silite prin poprire la terti si/sau asupra disponibilităților din conturile bancare ;

 • 12) organizează și urmărește constituirea si predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 13) evalueaza activitatea personalului din subordine in scopul perfecționării activitatii profesionale, luând masuri operative sau facand propuneri conducerii pentru eficientizarea activitatii serviciului;

 • 14) certifica realitatea, legalitatea si regularitatea documentelor emise in vederea valorificării unor bunuri imobile/mobile sechestrate;

 • 15) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc emise de conducerea instituției;

 • 16) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 17) aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 18) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 19) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 20) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 21) efectuează instruirea periodică in domeniul securității si sănătății in muncă, precum si in domeniul situațiilor de urgentă pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției.

 • 22) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) declanșează procedura de executare silita, conform prevederilor codului de procedura fiscala, in cazul neachitarii obligațiilor la bugetul local pe baza listelor (de investire) transmise de Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Juridice.

 • 2) urmărește încasarea sumelor din titlurile de creanța devenite executorii, transmise de alte institutii/autoritati competente, in cadrul termenului de prescripție;

 • 3) restituie titlurile excutorii emise de alte organe, in situația in care acestea nu conțin elementele prevăzute de lege, prin intermediul Serviciului Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Juridice.

 • 4) urmărește si răspunde de stingerea tuturor obligațiilor fiscale rezultate din impozite si taxele locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitarii acestor debite,de către fiecare persoana juridica pentru care a fost investit întocmind dosarele de urmărire pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele in legătură cu urmărirea incasarii creanțelor ;

 • 5) identifica conturile in lei si in valuta, ale debitorilor, deschise la unitățile specializate, precum si alte venituri ale debitorilor, in vederea aplicării procedurii de executare silita prin poprire asupra disponibilităților din conturi si prin poprire asupra veniturilor debitorilor;

 • 6) răspunde de efectuarea tuturor formelor de executare silita, in termenele prevăzute de codul de procedura fiscala astfel incat sa se asigure stingerea creanțelor bugetare pentru care s-a declanșat procedura;

 • 7) efectuează, atunci când este cazul sigilarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, precum si ridicarea si depozitarea bunurilor mobile sechestrate;

 • 8) numește custodele si administratorul sechestru si urmărește activitatea acestora;

 • 9) asigura organizarea si desfasurarea licitațiilor, conform dispozițiilor legale;

 • 10) asigura participarea in cadrul comisiilor de licitație si îndeplinirea atribuțiilor acestora;

 • 11)  distribuie sumele realizate prin executare silita potrivit ordinii de preferința prevăzută de lege, in cazul in care, la executare silita participa mai multi creditori;

 • 12)    examinează starea fiscala a contribuabililor, in condițiile in care nu s-a reușit recuperarea creanțelor fiscale restante prin derularea procedurilor de exeutare silita, întocmește si transmite Serviciului Juridic si Soluționare Contestații, documentația necesara formulării cererii de deschidere a procedurii insolventei;

 • 13)    analizeaza posibilitatea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor;

 • 14)  întocmește documentațiile si propunerile privind debitorii insolvabili si, cu avizul Serviciului Juridic si Soluționare Contestații, le prezintă spre aprobare Directorului General Adjunct al activitatii de administrare contribuabili persoane juridice;

 • 15) după analiza datelor si informațiilor, in funcție de situația in care se incadreaza contribuabilii va proceda la intocmirea procesului-verbal de insolvabilitate;

 • 16) verifica, cel puțin odata pe an, daca debitorul persoana juridica insolvabil trecut in evidenta separata a dobândit bunuri si/sau venituri urmaribile, in vederea transferării creanțelor fiscale in evidenta curenta pe baza unei note de constatare;

 • 17)    in situația in care se constata ca debitorul a dobândit bunuri si/sau venituri urmaribile atunci întocmește proces-verbal de transfer a obligațiilor debitorului declarat insolvabil din evidenta separata in cea curenta;

 • 18) întocmește procesul verbal de transfer al obligațiilor debitorului declarat insolvabil si trecerea acestora in evidenta separata;

 • 19)  asigura, in scris, instiintarea băncilor pentru sistarea totala sau parțiala a indisponibilizarii conturilor si reținerilor in situația in care debitorul face plata pentru sumele cuprinse in poprire;

 • 20)  urmărește valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, prin toate modalitățile prevăzute de Codul de Procedura Fiscala;

 • 21)  continua masurile de executare silita prin poprire asupra veniturilor debitorului si urmărește respectarea popririlor infiintate asupra terților popriți,

 • 22) calculează cheltuielile de executare stabilite in sarcina debitorului si intocmeste procesul verbal privind cheltuielile de executare silita;

 • 23) respecta prevederile legale privind comunicarea actelor întocmite in cadrul procedurii de executare silita

 • 24) urmărește realizarea creanțelor fiscale in termenul de prescripție;

 • 25) intocmeste decizia de ridicare a masurilor de executare silita;

 • 26) urmărește activitatea cu privire la modul de recuperare a arieratelor înregistrate de contribuabilii administrați;

 • 27) intocmeste si transmite raportări in vederea întocmirii situațiilor statistice;

 • 28) colaborează cu organele administrației publice centrale si locale, precum si cu instituțiile bancare, in vederea realizării creanțelor bugetului local prin executare silita a bunurilor si conturilor bancare;

 • 29) colaborează cu organele de control fiscal pentru culegerea de informații suplimentare referitoare la conturile bancare ale debitorilor, bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea acestora ,precum si alte elemente necesare activitatii de executare silita a bunurilor;

 • 30) pastreaza confidențialitatea informațiilor la care are acces, in conformitate cu prevederile legale privitoare la pastrarea secretului de serviciu;

 • 31) intocmeste procesul verbal de scădere a creanțelor apartinand debitorilor persoane juridice radiate din registrele in care au fost înscrise;

 • 32) continua procedura de executare silita, daca este cazul, la expirarea perioadei de suspendare;

 • 33) solicita organelor competente înscrierea in registrele de publicitate a sechestrelor si sechestrelor asigurătorii asupra bunurilor mobile si imobile, precum si a proceselor verbale de adjudecare a bunurilor mobile si imobile;

 • 34) incepe sau reia, după caz masurile de executare silita si executa garanțiile in cazul pierderii valabilitatii înlesnirilor la plata;

 • 35) solicita evaluarea bunurilor mobile si imobile sechestrate in vederea valorificării acestora, conform Codului de procedura fiscala;

 • 36) primește, verifica, analizeaza si face propuneri de soluționare a cererilor de suspendare a executării silite prin poprire la terti si/sau asupra disponibilităților din conturile bancare ;

 • 37)  constata contravențiile si aplica sancțiunile in legătură cu nerespectarea obligațiilor debitorilor in cadrul procedurii de executare silita;

 • 38) constituie si preda unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu legislația în vigoare

 • 39) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 40) aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 41) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 42) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 43) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 44) indeplineste orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

ART. 16 SERVICIUL EVIDENTA ANALITICA PE PLĂTITORI PERSOANE JURIDICE

Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Juridice este organizat si funcționează in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Juridice.

Șeful Serviciului Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Juridice are următoarele atribuții si responsabilități:

 • 1) organizează, coordonează, controlează si răspunde de evidenta analitica pe plătitori pentru contribuabilii persoane juridice administrați;

 • 2) repartizează personalului din subordine sarcinile si lucrările intrate in cadrul serviciului;

 • 3) desfășoară activitate de relații cu publicul, la solicitarea contribuabililor sau ori de cate ori este necesar;

 • 4) asigură realizarea la un nivel calitativ superior și în termenul legal a lucrărilor repartizate serviciului;

 • 5) respectă și asigură respectarea de către personalul din subordine a disciplinei în muncă în cadrul serviciului și informează conducerea în cazul în care constată abateri de la aceastea;

 • 6) evaluează permanent activitatea personalului din subordine în scopul perfecționării activității profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competențelor;

 • 7) asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a actelor normative de referință în domeniul de activitate;

 • 8) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 9) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc. emise de către conducerea instituției;

 • 10) organizeaza si verifica Întocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala;

 • 11) asigura si verifica transmiterea periodica a listelor cu contribuabili care înregistrează restante către Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice in vederea declanșării procedurii de executare silita;

 • 12) organizeaza si urmărește constituirea si predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal si inventare, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare;

 • 13) verifica operarea în evidența fiscală a proceselor verbale privind cheltuielile de executare silită transmise de către Serviciul Executare Silită Amenzi, Impozite și Taxe Persoane Juridice;

 • 14) asigura buna desfășurare a activitatilor specifice serviciului;

 • 15) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 16) aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 17) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 18) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 19) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective

 • 20) efectuează instruirea periodică in domeniul securității si sănătății in muncă, precum si in domeniul situațiilor de urgentă pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției

 • 21) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Juridice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) asigura evidenta pe plătitori prin întocmirea fisei analitice pe plătitor pentru fiecare contribuabil persoana juridica, pe feluri de impozite si taxe, prin înregistrarea obligațiilor fiscale pentru fiecare plătitor de venituri bugetare in parte, precum si a plăților efectuate de aceștia in contul obligațiilor bugetare ;

 • 2) eliberează, la cererea scrisa a contribuabililor, contul fiscal,

 • 3) emite si comunica in cazul neplății impozitelor si taxelor, astfel cum au fost declarate sau a neplății la termen, deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii pe care, după expirarea termenului de plata, le transmite serviciului executare silita;

 • 4) verifica listele cuprinzând restantele si suprasolvirile, pe tipuri de obligații fiscale;

 • 5) verifica registrul partizi pentru debitele si încasările de la plătitorii persoane juridice;

 • 6) face verificările si intocmeste notele / deciziile privind restituirile / compensările / corecțiile de erori materiale de către contribuabili, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 7) face propuneri privind imbunatatirea activitatii de evidenta plătitori persoane juridice;

 • 8) efectuează corectarea erorilor materiale din evidenta fiscala, in condițiile legii (intocmeste referatul si borderoul de adaugare-scadere a obligațiilor fiscale si prelucrează datele cuprinse in acest referat);

 • 9) transmite compartimentului cu atribuții de inspecție fiscala la solicitarea acestuia, situația obligațiilor declarate sau stabilite pentru perioada controlata, corespunzător fiecărui aviz de inspecție fiscala;

 • 10) intocmeste si eliberează, conform legii, certificatele de atestare fiscala, precum si certificate de obligații bugetare solicitate de instituțiile publice implicate in procesul de privatizare ;

 • 11) intocmeste referatul cu propunerile de soluționare a contestațiilor împotriva deciziilor de compensare/restituire, precum si dispoziția privind soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor de compensare/restituire ;

 • 12) constituie si preda unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane si Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 13) verifica listele cuprinzând suprasolvirile pentru care s-a prescris dreptul contribuabilului de a cere compensarea sau restituirea sumelor si procedează la aplicarea prevederilor legale ;

 • 14) comunica contribuabililor persoane juridice in termenul prevăzut de lege, deciziile de compensare/restituire si notele de compensare/restituire primite de la Direcția Economica- Serviciul Buget Financiar-Salarizare, precum si înștiințările privind modul in care s-a efectuat stingerea creanțelor fiscale, conform prevederilor legale ;

 • 15) soluționează toate lucrările repartizate de șeful de serviciu in termenul prevăzut de legislație;

 • 16) anuleaza creanțele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, in limita stabilita de Codul de Procedura Fiscala si a Hotărârii Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București;

 • 17) transmite Serviciului Juridic si Soluționare Contestații dosarul contestației, urmare contestațiilor depuse, insotit de referatul cu propuneri dc soluționare a contestației, contestația in original si documentele justificative in susținere, certificate pentru conformitate;

 • 18) operează în evidența fiscală procesele verbale privind cheltuielile de executare silită in sarcina debitorilor, transmise de către Serviciul Executare Silită Amenzi, Impozite și Taxe Persoane Juridice;

 • 19) analizcaza si soluționează documentația depusa de contribuabili privind acordarea unor facilitați fiscale

 • 20) analizeaza documentația privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale si acorda, la cererea contribuabililor, înlesniri la plata obligațiilor fiscale in condițiile legii;

 • 21) procedează la modificarea, menținerea înlesnirilor la plata, după caz, precum si la refacerea graficelor de eșalonare la plata si comunica contribuabililor actele administrative emise in acest sens;

 • 22) urmărește modul de respectare a condițiilor de menținere a valabilitatii înlesnirilor la plata acordate potrivit legii;

 • 23) audiaza contribuabilul înainte de emiterea deciziei de pierdere a valabilitatii înlesnirilor la plata, cu privire la motivele care au condus la nerespectarea condițiilor de menținere a valabilitatii înlesnirilor la plata;

 • 24) analizeaza garanțiile constituite pe perioada derulării înlesnirilor la plata acordate potrivit legii, precum si reîntregirea/ redimensionarea/ înlocuirea garanțiilor constituite;

 • 25) eliberează garanțiile constituite in cazul finalizării înlesnirilor la plata in condițiile legii;

 • 26) transmite către Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice contribuabilii, in vederea inceperii sau reluării, după caz, a masurilor de executare silita si executarea garanțiilor, in cazul pierderii valabilitatii înlesnirilor la plata;

 • 27) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

2 8) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 29) aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 30) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 31) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituției;

 • 32) asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituției in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurii respective,

 • 33)        verifică titlurile de creanță din punct de vedere:

 • - al existenței elementelor de nulitate care se pot constata din oficiu conform legislației în vigoare;

 • - al competenței materiale - în sensul constatării dacă debitul respectiv se constituie sau nu ca venit la bugetul local;

 • - al competenței teritoriale - în sensul constatării dacă Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 este sau nu competent să deruleze procedura de executare silită pentru debitul respectiv.

 • 34)         procedează la retumarea către agentul constatator, în termenul legal, a titlurilor de creanță care nu întrunesc condițiile legale pentru luarea în evidența fiscală;

 • 35)         redirectioneaza titlurile de creanță greșit îndreptate, către organul de executare competent teritorial;

 • 36)         confirmă organului constatator primirea și înregistrarea debitului;

 • 37)         operează în evidența fiscală titlurile de creanță care îndeplinesc condițiile de competență materială și teritorială prevăzute de lege;

 • 38)         transmite Serviciului Executare Silită Amenzi Impozite și Taxe Persoane Juridice titlurile executorii care îndeplinesc condițiile de valabilitate prevăzute de lege însoțite de confirmarea de primire a debitelor;

 • 39)         certifica contribuabililor/altor organe abilitate date cu privire la plățile înregistrate in evidenta analitica pe plătitor, cu excepția celor reprezentând taxe judiciare de timbru si cele aferente eliberării autorizației de construire;

 • 40) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

Art. 17 SERVICIUL INSPECȚIE FISCALĂ PERSOANE FIZICE

Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice este organizat și funcționează în subordinea directorului general adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice.

Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice realizează activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.

Șeful Serviciului Inspecție Fiscală Persoane Fizice are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • 1) organizează, coordonează, controlează și răspunde pentru acțiunile de control fiscal;

 • 2) întocmește pana cel târziu in penultima zi lucratoare a lunii in curs, pentru lima următoare programul privind acțiunile de control fiscal asupra contribuabililor persoane fizice, pe care îl transmite spre avizare directorului general adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice si spre aprobare directorului general al Direcției Generale de Impozite si Taxe Lo a Sectorului 1;

 • 3) asigură desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control fiscal, prin aplicarea corectă a legislației fiscale;

 • 4) avizează documentele create de către funcționarii publici din subordine cu ocazia acțiunilor de control fiscal, cu excepția notelor de constatare, proceselor verbale de control, ordinelor de serviciu, proceselor verbale de ridicare/restituire de înscrisuri, proceselor verbale de constatare a contravenției, proceselor verbale de îndeplinire a procedurii de comunicare a proceselor verbale de constatare a contravenției;

 • 5) asigură buna desfășurare a Serviciului Inspecție Fiscală Persoane Fizice;

 • 6) asigura colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 7) organizează și urmărește predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 8) evaluează activitatea personalului din subordine în scopul perfecționării activității profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii;

 • 9) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 10) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc emise de conducerea instituției;

 • 11) asigura si urmărește respectarea de către personalul din subordine a ordinii si disciplinei la locul de munca, informează conducerea în cazul în care constată abateri de la acestea și menține un climat bazat pe respect și cooperare în cadrul serviciului;

 • 12) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 13) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 14) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 15) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 16) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenta pe baza tematicilor orentative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției;

 • 17) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Fizice are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

 • 1) desfășoară activitate de control fiscal potrivit programelor lunare, la contribuabilii persoane fizice care datorează impozite și/sau taxe bugetului local al sectorului 1;

 • 2) inteprinde toate demersurile legale in vederea obținerii informațiilor privind contribuabilii care fac obiectul inspecției, în vederea realizării cu eficiență a controalelor fiscale;

 • 3) asigură desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control fiscal, prin aplicarea corectă a legislației fiscale;

 • 4) asigură emiterea și comunicarea avizelor de inspecție fiscală;

 • 5) consultă evidența fiscală informatica precum și dosarele fiscale ale contribuabililor, întocmește adrese interne și/ externe relevante pentru activitatea de inspecție fiscală;

 • 6) solicită informații și documente cu relevanță fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, notarilor, avocaților, executorilor judecătorești, organelor de poliție, organelor vamale, serviciilor publice

îunitare pentru regimul permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea pașapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și oricăror altor entități care dețin informații sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil;

 • 7) procedează la verificarea, constatarea și investigarea fiscală a actelor și faptelor rezultând din activitatea contribuabilului / plătitorului supus inspecției sau altor persoane privind legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscală și contabilă;

 • 8) analizează și evaluează informațiile fiscale, în vederea confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse;

 • 9) solicita note explicative si/sau declarații de la contribuabili sau împutemiciții acestora, urmare constatărilor efectuate in timpul inspecției fiscale;

 • 10) stabilește baza corectă de impunere si diferențele în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale;

 • 11) întocmește decizia de instituire a măsurilor asigurătorii în condițiile legii;

 • 12) aplică sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens un proces verbal;

 • 13) întocmește rapoartele de inspecție fiscală, răspunde de realitatea și legalitatea constatărilor înscrise în acestea si le supune avizării șefului serviciului, respectiv aprobării directorului general adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice;

 • 14) efectuează controale inopinate, încrucișate, constatări la fața locului și întocmește procese verbale respectiv note de constatare și răspunde de realitatea și legalitatea constatărilor înscrise în acestea, pe care le aduce la cunoștința conducerii in vederea luării masurilor ce se impun;

 • 15) întocmește acte administrative fiscale în timpul și în urma inspecției fiscale și răspunde pentru necomunicarea acestora cu „ contribuabil în termenul legal, de realitatea și legalitatea constatărilor și a sumelor stabilite suplimentar înscrise în acestea, în corelație cu cele din raportul de inspecție fiscală;

 • 16)  transmite un exemplar în original al actelor de control întocmite cu ocazia controalelor efectuate precum și anexele relevante din punct de vedere fiscal care nu se regăsesc la dosarul fiscal, către Serviciul Stabilire, Impunere și Asistență Contribuabili Persoane Fizice 1 sau 2;

 • 17)  întocmește referat de amanare ale inspecțiilor fiscale sau de suspendare, pe motive bine întemeiate, cu respectarea legislației in vigoare si transmite contribuabililor/platitorilor deciziile;

 • 18) întocmește referat privind reverificarea / refacerea inspecției fiscale;

 • 19) aplică sancțiuni contravenționale potrivit prevederilor legale;

 • 20) transmite Serviciului Evidență Analitică pe Plătitori Persoane Fizice, procesul verbal de constatare a contravenției întocmit cu ocazia efectuării acțiunilor de control fiscal, decizia de impunere pentru diferențele în plus sau în minus de obligații fiscale principale aferente diferențelor de baze de impozitare și decizia de impunere provizorie în scopul plății obligațiilor fiscale suplimentare;

 • 21) constituie si predă unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal și inventar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 22) transmite Serviciului Juridic si Soluționare Contestații dosarul contestației, urmare contestațiilor depuse, insotit de referatul cu propuneri de soluționare a contestației, contestația in original si documentele justificative in susținere, certificate pentru conformitate cu dosarul fiscal;

 • 23) sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile, prevăzute de legea penală;

 • 24) colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 25) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 26) aplică legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 27) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 28) aplică prevederile sistemului de management al calității implementai în cadrul instituției;

 • 29) aplică prevederile sistemului de control intem/managcrial implementat în cadrul instituție;

 • 30) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Art. 18 SERVICIUL STABILIRE, IMPUNERE SI ASISTENTA CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE 1

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 1 este organizat si funcționează in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice.

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 1 realizează activitatea de constatare, stabilire si impunere a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice privind: impozitul/taxa pe clădiri și terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul pe spectacole, taxe pentru ocuparea domeniului public, alte taxe locale, etc si de asistenta contribuabili persoane fizice.

Șeful Serviciului Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 1 are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) organizează, îndrumă, coordonează si răspunde de activitatea personalului din subordine, în vederea realizării în condiții optime a activității de constatare, stabilire, impunere si asistenta a contribuabililor, precum și a altor activități care sunt de competenta serviciului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 2) repartizează lucrările intrate in cadrul serviciului spre soluționare salariatilor din subordine si urmărește solutior a acestora in termenele legale, asigurând buna desfășurare a activităților specifice serviciului;

 • 3) verifica modul de soluționare a lucrărilor privind analizarea documentelor justivicative, corectitudinea operării datelor si respectarea prevederilor legale;

 • 4) verifica, controlează si semnează deciziile de impunere emise de personalul din subordine;

 • 5) verifica, avizeaza si inainteaza spre aprobare directorului general adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice, referatele privind reglarea situațiilor fiscale întocmite de personalul din subordine;

 • 6) asigură buna desfășurare a Serviciului Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 1;

 • 7) asigura colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 8) asigura si urmărește respectarea de către personalul din subordine a ordinii si disciplinei la locul de munca, informează conducerea în cazul în care constată abateri de la acestea și menține un climat bazat pe respect și cooperare în cadrul serviciului;

 • 9) evalueaza activitatea personalului din subordine in scopul perfecționării activitatii profesionale, luând masuri operative sau făcând propuneri conducerii,

 • 10) verifica, controlează si semnează certificatele de atestare fiscala;

 • 11) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 12) organizează și urmărește predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 13) organizează, conduce si coordonează activitatea de asistenta, informare si educare in domeniul impozitelor si taxelor, asigurării condițiilor necesare pentru creșterea gradului de conformare fiscala si pentru reducerea evaziunii fiscale da ite necunoașterii de către contribuabili a reglementarilor fiscale si a obligațiilor acestora fata de buget;

 • 14) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc emise de conducerea instituției;

 • 15) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 16) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 17) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenta pe baza tematicilor orentative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției;

 • 18) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 19) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 20) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 1 are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) realizează activitatea de stabilire, constatare si impunere a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice: impozitul/taxa pe clădiri și terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul pe spectacole, taxe pentru ocuparea domeniului public, alte taxe locale, etc. si activitatea de asistenta contribuabili prin mijloace specifice, astfel: asistenta directa, la sediul instituției; asistenta telefonica; răspunsuri in scris sau prin e-mail;

 • 2) emite si urmărește comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor, in conformitate cu legislația in vigoare, anual sau ori de cate ori se modifica baza de impunere;

 • 3) Stabilește in sarcina contribuabililor persoane fizice diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligațiilor fata de bugetul local emițând in acest sens titlurile de creanța;

 • 4) constata contravențiile si aplica sancțiunile prevăzute de actele normative in vigoare, in legătură cu obiectul de activitate ;

 • 5) efectuează impuneri, rectificări si încetări privind toate bunurile apartinand persoanelor fizice;

 • 6) colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, pentru verificarea/reglarea tuturor rolurilor/matricolelor gestionate conform fisei postului sau investite de către superiorul ierarhic;

 • 7) colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 8) eliberează certificatele de atestare fiscală, în urma analizării cererilor depuse de către contribuabili și răspunde de corectitudinea informațiilor atestate de acestea

 • 9) solicita si verifica documente, înscrisuri apartinand contribuabililor persoane fizice administrați, in vederea clarificării situației fiscale a acestora;

 • 10) analizează cererile de scutire de la plata impozitelor și taxelor locale și răspunde de soluționarea acestora, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

 • 11) verifica scutirile acordate persoanelor fizice din punct de vedere al respectării termenelor prevăzute in documentele justificative depuse de aceștia

 • 12) asigura aplicarea unitara a legislației cu privire la impozitele si taxele locale datorate de contribuabili persoane fizice;

 • 13) întocmește răspunsuri la adresele fomulate de petenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 14) consulta dosare si matricolele din arhiva in vederea întocmirii răspunsurilor la cererea petentilor persoane fizice si instituții publice;

 • 15) eliberează petentilor la cerere, fotocopii certificate după documentele aflate in dosarele fiscale;

 • 16) verifica si urmărește ca operațiunile efectuate in programul informatic sunt corecte si in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 17) transmite Serviciului Juridic si Soluționare Contestații dosarul contestației, urmare contestațiilor depuse, insotit de referatul cu propuneri de soluționare a contestației, contestația in original si documentele justificative in susținere, certificate pentru conformitate cu dosarul fiscal;

 • 18) întreprinde masuri pentru clarificarea domiciliului fiscal si a datelor de identificare a contribuabililor;

 • 19) asigura asistenta contribuabililor in vederea îndeplinirii obligațiilor declarative;

 • 20) asigura gestionarea dosarului fiscal a contribuabililor persoane fizice;

 • 21) constituie si predă unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal și inventar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 22)  verifica si urmărește ca operațiunile efectuate in programul informatic sunt corecte si in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 23) inteprinde masuri pentru clarificarea domiciliului fiscal si a datelor de identificare a contribuabililor;

 • 24) asigura asistenta contribuabililor in vederea îndeplinirii obligațiilor declarative;

 • 25) asigura gestionarea dosarului fiscal a contribuabililor persoane fizice;

 • 26) pastreaza confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform pr' ederilor legale în vigoare;

 • 27) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 28) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției

 • 29) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 30) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 31) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Art. 19 SERVICIUL STABILIRE, IMPUNERE SI ASISTENTA CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE 2

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 2 este organizat si funcționează in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice.

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 2 realizează activitatea de constatare, stabilire si impunere a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice privind: impozitul/taxa pe clădiri și terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul pe spectacole, taxe pentru ocuparea domeniului public, alte taxe locale, etc si de asistenta contribuabili persoane fizice.

Șeful Serviciului Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 2 are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) organizează, îndrumă, coordonează si răspunde de activitatea personalului din subordine, în vederea realizării în condiții optime a activității de constatare, stabilire, impunere si asistenta a contribuabililor, precum și a altor activități care sunt de competenta serviciului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 2) repartizează lucrările intrate in cadrul serviciului spre soluționare salariatilor din subordine si urmărește soluționarea acestora in termenele legale, asigurând buna desfășurare a activitatilor specifice serviciului;

 • 3) verifica modul de soluționare a lucrărilor privind analizarea documentelor justivicative, corectitudinea operării datelor si respectarea prevederilor legale;

 • 4) verifica, controlează si semnează deciziile de impunere emise de personalul din subordine;

 • 5) verifica, avizeaza si inainteaza spre aprobare directorului general adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice, referatele privind reglarea situațiilor fiscale intocmite de personalul din subordine;

 • 6) asigură buna desfășurare a Serviciului Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 2;

 • 7) asigura colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 8) asigura si urmărește respectarea de către personalul din subordine a ordinii si disciplinei la locul de munca, informează conducerea în cazul în care constată abateri de la acestea și menține un climat bazat pe respect și cooperare în cadrul serviciului;

 • 9) cvalueaza activitatea personalului din subordine in scopul perfecționării activitatii profesionale, luând masuri operative sau făcând propuneri conducerii;

 • 10) verifica, controlează si semnează certificatele de atestare fiscala;

 • 11) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 12) organizează și urmărește predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 13) organizează, conduce si coordonează activitatea de asistenta, informare si educare in domeniul impozitelor si taxelor, asigurării condițiilor necesare pentru creșterea gradului de conformare fiscala si pentru reducerea evaziunii fiscale datorate necunoașterii de către contribuabili a reglementarilor fiscale si a obligațiilor acestora fata de buget;

 • 14) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc emise de conducerea instituției;

 • 15) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 16) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 17) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenți' c baza tematicilor orentative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției;

 • 18) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 19) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 20) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Stabilire, Impunere si Asistenta Contribuabili Persoane Fizice 2 are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) realizează activitatea de stabilire, constatare si impunere a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice: impozitul/taxa pe clădiri și terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul pe spectacole, taxe pentru ocuparea domeniului public, alte taxe locale, etc. si activitatea de asistenta contribuabili prin mijloace specifice, astfel: asistenta directa, la sediul instituției; asistenta telefonica; răspunsuri in scris sau prin e-mail;

 • 2) emite si urmărește comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor, in conformitate cu legislația in vigoare, anual sau ori de cate ori se modifica baza de impunere;

 • 3) stabilește in sarcina contribuabililor persoane fizice diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligațiilor fata de bugetul local emițând in acest sens titlurile de creanța;

 • 4) constata contravențiile si aplica sancțiunile prevăzute de actele normative in vigoare, in legătură cu obiectul de activitate ;

 • 5) efectuează impuneri, rectificări si incetari privind toate bunurile apartinand persoanelor fizice;

 • 6) colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, pentru verificarea/reglarea tuturor rolurilor/matricolelor gestionate conform fisei postului sau investite de către supeț:''rul ierarhic;

 • 7) colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 8) eliberează certificatele de atestare fiscală, în urma analizării cererilor depuse de către contribuabili și răspunde de corectitudinea informațiilor atestate de acestea

 • 9) solicita si verifica documente, înscrisuri apartinand contribuabililor persoane fizice administrați, in vederea clarificării situației fiscale a acestora;

 • 10) analizează cererile de scutire de la plata impozitelor și taxelor locale și răspunde de soluționarea acestora, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

 • 11) verifica scutirile acordate persoanelor fizice din punct de vedere al respectării termenelor prevăzute in documentele justificative depuse de aceștia

 • 12) asigura aplicarea unitara a legislației cu privire la impozitele si taxele locale datorate de contribuabili persoane fizice;

 • 13) întocmește răspunsuri la adresele fomulate de petenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 14) consulta dosare si matricolele din arhiva in vederea întocmirii răspunsurilor la cererea petentilor persoane fizice si instituții publice;

 • 15) eliberează petentilor la cerere, fotocopii certificate după documentele aflate in dosarele fiscale;

 • 16) verifica si urmărește ca operațiunile efectuate in programul informatic sunt corecte si in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 17) transmite Serviciului Juridic si Soluționare Contestații dosarul contestației, urmare contestațiilor depuse, insotit de referatul cu propuneri de soluționare a contestației, contestația in original si documentele justificative in susținere, certificate pentru conformitate cu dosarul fiscal;

 • 18) întreprinde masuri pentru clarificarea domiciliului fiscal si a datelor de identificare a contribuabililor;

 • 19) asigura asistenta contribuabililor in vederea îndeplinirii obligațiilor declarative;

 • 20) asigura gestionarea dosarului fiscal a contribuabililor persoane fizice;

 • 21) constituie si predă unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal și inventar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 22)  verifica si urmărește ca operațiunile efectuate in programul informatic sunt corecte si in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 23) inteprinde masuri pentru clarificarea domiciliului fiscal si a datelor de identificare a contribuabililor;

 • 24) asigura asistenta contribuabililor in vederea îndeplinirii obligațiilor declarative;

 • 25) asigura gestionarea dosarului fiscal a contribuabililor persoane fizice;

 • 26) pastreaza confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 27) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 28) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției

 • 29) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 30) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 31) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Art. 20 SERVICIUL EXECUTARE SILITA IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE

Serviciul Executare Silită Impozite și Taxe Persoane Fizice este organizat și funcționează în subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice.

Serviciul Executare Silită Impozite și Taxe Persoane Fizice realizează activitatea de urmărire și încasare a creanțelor fiscale datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul local.

Șeful Serviciului Executare Silita Impozite si Taxe Persoane Fizice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor care sunt înregistrați ca plătitori de impozite si taxe, in raza Sectorului 1;

 • 2) repartizează lucrările intrate in cadrul serviciului spre soluționare salarialilor din subordine si urmărește soluționarea acestora in termenele legale, asigurând buna desfășurare a activităților specifice serviciului;

 • 3) coordonează, controlează si răspunde pentru declanșarea procedurii privind declararea debitorilor insolvabili,a atragerii răspunderii solidare conform prevederilor legale in vigoare;

 • 4) organizează, urmărește declararea procedurii de executare silita, conform prevederilor codului de procedura fiscala, pe baza listelor (de investire) transmise de Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Fizice, precum si a sumelor din titlurile de creanța devenite executorii, transmise de alte institutii/autoritati competente ;

 • 5) urmărește întocmirea de către personalul din subordine a tuturor formelor de executare silita, in termenele prevăzute de Cocul de procedura fiscala, astfel incat sa se asigure încasarea in interiorul termenului de prescripție a creanțelor bugetare pentru care s-a declanșat procedura de executare silita;

 • 6) urmărește întocmirea procesului-verbal privind cheltuielile de executare silita in sarcina debitorului si încasarea acestora;

 • 7) verifica si avizeaza decizia de ridicare a masurilor de executare silita si o inainteaza spre aprobare directorului general adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice;

 • 8) organizează și urmărește predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 9) evalueaza activitatea personalului din subordine In scopul perfecționării activitatii profesionale, luând masuri operative sau facand propuneri conducerii;

 • 10) pastreaza confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;

 • 11) asigură buna desfășurare a Serviciului Executare Silită Impozite și Taxe Persoane Fizice;

 • 12) asigura colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 13) asigura si urmărește respectarea de către personalul din subordine a ordinii si disciplinei la locul de munca, informează conducerea în cazul in care constată abateri de la acestea și menține un climat bazat pe respect și cooperare în cadr ul serviciului;

 • 14) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc emise de conducerea instituției;

 • 15) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 16) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 17) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenta pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției;

 • 18) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat in cadrul instituției;

 • 19) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 20) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției;

Serviciul Executare Silita Impozite si Taxe Persoane Fizice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) declanșează procedura de executare silita, conform prevederilor codului de procedura fiscala, in cadrul termenului de prescripție pe baza listelor (de investire) transmise de Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Fizice.

 • 2) urmărește încasarea sumelor din titlurile de creanța devenite executorii, transmise de alte institutii/autoritati competente, in cadrul termenului de prescripție;

 • 3) organizează si urmărește contribuabilii pentru care a fost declansata procedura de exutare silita, in termenele prevăzute de Codul de procedura fiscala, astfel incat sa se asigure încasarea in interiorul termenului de prescripție a creanțelor bugetare pentru care s-a declanșat procedura de executare silita;

 • 4) colaborează cu organele administrației publice centrale si locale, instituții bancare, precum si cu alte organe abilitate, in vederea identificării bunurilor imobile si mobile aflate in proprietate debitorilor, a conturilor bancare ale acestora in vederea incasarii creanțelor bugetului local;

 • 5) întocmește si înscrie in Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare avizele de garanție pentru creanțele bugetului local pentru care s-a declanșat procedura de executare silita;

 • 6) întocmește procesul-verbal privind cheltuielile de executare in sarcina debitorului si urmărește recuperarea sumelor înscrise in acestea;

 • 7) întocmește decizia de ridicare a masurilor de excutare si o inainteaza spre avizare șefului de serviciu;

 • 8) ridica măsură popririi dispusa asupra conturilor debitorului, instiintand in acest sens tertul poprit după încasarea creanțelor prevăzute in acesta, precum si in alte cazuri prevăzute de lege ;

 • 9) asigura comunicarea, conform legii, a actelor emise in cadrul procedurii de executare silita a creanțelor fiscale către de contribuabilii aflati in executare silita;

 • 10) efectuează, atunci când este cazul, sigilarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, precum si ridicarea, depozitarea bunurilor mobile sechestrate;

 • 11) numește custodele / administratorul sechestru si propune conducerii instituției, spre aprobare, indemnizația aces, ., urmărind activitatea lor;

 • 12) solicita evaluarea bunurilor mobile si imobile sechestrate si propune organizarea valorificării bunurilor sechestrate conform normelor legale in vigoare;

 • 13) transmite organelor competente înființarea sechestrelor asupra bunurilor imobile, precum si procesul verbal de adjudecare in cazul valorificării pentru înscrierea in registrul de publicitate a sechestrelor;

 • 14) întocmește documentația privind debitorii insolvabili, solicita avizul Serviciului Juridic si Soluționare Contestații si le transmite spre aprobare directorului general adjunct;

 • 15) verifica, analizeaza si face propuneri de soluționare a cererilor de suspendare a executării silite prin poprire la terti si/sau asupra disponibilităților din conturile bancare;

 • 16) asigura organizarea si desfasurarea licitațiilor, conform dispozițiilor legale;

 • 17) asigura participarea in cadrul comisiilor de licitație si îndeplinirea atribuțiilor acestora;

 • 18) cxamincaza in mod obiectiv, starea de fapt fiscala a contribuabililor si utilizează toate informațiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situației fiscale a acestora;

 • 19) verifica, cel puțin o data pe an, daca debitorul declarat insolvabil a dobândit bunuri si / sau venituri urmaribile si întocmesc o nota de constatare;

 • 20) constituie si predă unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal și inventar, in conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 21) colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 22) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, coi.^rm prevederilor legale în vigoare;

 • 23) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 24) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 25) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 26) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 27) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției;

Art. 21 SERVICIUL EXECUTARE SILITA AMENZI PERSOANE FIZICE

Serviciul Executare Silită Amenzi Persoane Fizice este organizat și funcționează în subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice.

Serviciul Executare Silită Amenzi Persoane Fizice realizează activitatea de urmărire și încasare a creanțelor fiscale datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul local.

Șeful Serviciului Executare Silita Amenzi Persoane Fizice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor care sunt înregistrați ca plătitori de impozite si taxe, in raza Sectorului 1;

 • 2) repartizează lucrările intrate in cadrul serviciului spre soluționare salariatilor din subordine si urmărește soluționarea acestora in termenele legale, asigurând buna desfășurare a activitatilor specifice serviciului;

 • 3) coordonează, controlează si răspunde pentru declanșarea procedurii privind declararea debitorilor insolvabili, a atragerii răspunderii solidare conform prevederilor legale in vigoare;

 • 4) organizează, urmărește declararea procedurii de executare silita, conform prevederilor codului de procedura fiscala, pe baza titlurilor executorii transmise de Compartimentul Monitorizare si Selectare Amenzi Persoane Fizice, precum si a sumelor din dosarele de executare, transmise de alte instituții care nu mai au competenta in vederea continuării procedurii de executare silita,

 • 5) urmărește întocmirea de către personalul din subordine a tuturor formelor de executare silita, in termenele prevăzute de Codul de procedura fiscala, astfel incat sa se asigure încasarea in interiorul termenului de prescripție a creanțelor bugetare pentru care s-a declanșat procedura de executare silita;

 • 6) organizează, planifica, coordonează, controlează si răspunde de transmiterea dosarelor de executare către Serviciul Juridic si Soluționare Contestații pentru sesizarea instanței de judecata, in vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunității

 • 7) urmărește întocmirea procesului-verbal privind cheltuielile de executare silita in sarcina debitorului si incasarea acestora;

 • 8) verifica si avizeaza decizia de ridicare a masurilor de executare silita si o inainteaza spre aprobare directorului general adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice;

 • 9) organizează și urmărește predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 10) evalueaza activitatea personalului din subordine in scopul perfecționării activitatii profesionale, luând masuri operative sau facand propuneri conducerii;

 • 11) pastreaza confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;

 • 12) asigură buna desfășurare a Serviciului Executare Silita Amenzi Persoane Fizice;

 • 13) asigura colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 14) asigura si urmărește respectarea de către personalul din subordine a ordinii si disciplinei la locul de munca, informează conducerea în cazul în care constată abateri de la acestea și menține un climat bazat pe respect și cooperare în cadrul serviciului;

 • 15) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne ele emise de conducerea instituției;

 • 16) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 17) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 18) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenta pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției;

 • 19) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 20) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 21) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției;

- Serviciul Executare Silita Amenzi Persoane Fizice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) declanșează procedura de executare silita, conform prevederilor codului de procedura fiscala, in cadrul termenului de prescripție pe baza titlurilor executorii transmise de Compartimentul Monitorizare si Selectare Amenzi Persoane Fizice.

 • 2) urmărește incasarea sumelor din dosarele de executare, transmise de alte instituții care nu mai au competenta in vederea continuării procedurii de executare silita, in cadrul termenului de prescripție;

 • 3) organizează si urmărește contribuabilii pentru care a fost declansata procedura de exutare silita, in termenele prevăzute de Codul de procedura fiscala, astfel incat sa se asigure incasarea in interiorul termenului de prescripție a creanțelor bugetare pentru care s-a declanșat procedura de executare silita;

 • 4) colaborează cu organele administrației publice centrale si locale, instituții bancare, precum si cu alte organe abilitate, in vederea identificării bunurilor imobile si mobile aflate in proprietate debitorilor, a conturilor bancare ale acestora in vederea incasarii creanțelor bugetului local;

 • 5) întocmește si inscrie in Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare avizele de garanție pentru creanțele bugetului local pentru care s-a declanșat procedura de executare silita;

 • 6) întocmește procesul-verbal privind cheltuielile de executare in sarcina debitorului si urmărește recuperarea sumelor înscrise in acestea;

 • 7) întocmește decizia de ridicare a masurilor de excutare si o inainteaza spre avizare șefului de serviciu;

 • 8) ridica măsura popririi dispusa asupra conturilor debitorului, instiintand in acest sens tertul poprit după incasarea creanlelor prevăzute in acesta, precum si in alte cazuri prevăzute de lege ;

 • 9) asigura comunicarea, conform legii, a actelor emise in cadrul procedurii de executare silita a creanțelor fiscale către de contribuabilii aflati in executare silita;

 • 10) efectuează, atunci când este cazul, sigilarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, precum si ridicarea, depozitarea bunurilor mobile sechestrate;

 • 11) numește custodele / administratorul sechestru si propune conducerii instituției, spre aprobare, indemnizația acestora,

urmărind activitatea lor;

 • 12) solicita evaluarea bunurilor mobile si imobile sechestrate si propune organizarea valorificării bunurilor sechestrate conform normelor legale in vigoare;

 • 13) transmite organelor competente înființarea sechestrelor asupra bunurilor imobile, precum si procesul verbal de adjudecare in cazul valorificării pentru inscrierea in registrul de publicitate a sechestrelor;

 • 14) verifica si transmite dosarele de executare către Serviciul Juridic si Soluționare Contestații pentru sesizarea instanței de judecata, in vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunității;

 • 15) întocmește documentația privind debitorii insolvabili, solicita avizul Serviciului Juridic si Soluționare Contestații si le transmite spre aprobare directorului general adjunct;

 • 16) verifica, analizeaza si face propuneri de soluționare a cererilor de suspendare a executării silite prin poprire la terti si/sau asupra disponibilităților din conturile bancare;

 • 17) asigura organizarea si desfasurarea licitațiilor, conform dispozițiilor legale;

 • 18) asigura participarea in cadrul comisiilor de licitație si îndeplinirea atribuțiilor acestora;

 • 19) examinează in mod obiectiv, starea de fapt fiscala a contribuabililor si utilizează toate informațiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situației fiscale a acestora;

 • 20) verifica, cel puțin o data pe an, daca debitorul declarat insolvabil a dobândit bunuri si / sau venituri urmaribile si întocmesc o nota de constatare;

 • 21) constituie si predă unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal și inventar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 22) colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 23) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 24) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 25) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 26) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 27) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 28) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției;

ART. 22 SERVICIUL EVIDENTA ANALITICA PE PLĂTITORI PERSOANE FIZICE

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori Persoane Fizice este organizat și funcționează în subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice.

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori Persoane Fizice asigură evidența pe plătitori a persoanelor fizice prin întocmirea fișei analitice, pe feluri de impozite, taxe, în funcție de natura acestora prin înregistrarea obligațiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite și taxe precum și a plăților efectuate de aceștia în contul obligațiilor fiscale.

Serviciul Evidență Analitică pe Plătitori Persoane Fizice are în subordinea sa Compartimentul Monitorizare și Selectare Amenzi.

Șeful Serviciului Evidență Analitică pe Plătitori Persoane Fizice are următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1) organizează, coordonează, controlează si răspunde de evidenta analitica pe plătitori pentru contribuabilii persoane fizice administrați; organizarea Compartimentului Monitorizare si Selectare Amenzi, în vederea îndeplinirii obiectivelor din domeniul de activitate al serviciului;

 • 2) repartizează lucrările intrate in cadrul serviciului spre soluționare salariatilor din subordine si urmărește soluționarea acestora in termenele legale, asigurând buna desfășurare a activităților specifice serviciului;

 • 3) verifica, semnează si urmărește emiterea deciziilor de calcul accesorii pentru debitele datorate de persoane fizice si le inainteaza, spre aprobare, Directorului general adjunct;

 • 4) răspunde de investirea Serviciilor Executare Silita Persoane Fizice competente cu executarea debitelor datorate de contribuabilii persoane fizice in termenul de prescriere a dreptului de a cere executarea silita;

 • 5) urmărește întocmirea în termenul legal a lucrărilor repartizate serviciului;

 • 6) organizează și urmărește predarea unităților arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe bază de proces verbal de inventariere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 7) asigură buna desfășurare a Serviciului Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Fizice si a Compartimentului Monitorizare si Selectare Amenzi;

 • 8) asigura colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 9) asigura si urmărește respectarea de către personalul din subordine a ordinii si disciplinei la locul de munca, informează conducerea în cazul în care constată abateri de la acestea și menține un climat bazat pe respect și cooperare în cadrul serviciului;

 • 10) evalueaza activitatea personalului din subordine in scopul perfecționării activitatii profesionale, luând masuri operative sau facand propuneri conducerii;

 • 11) pastreaza confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;

 • 12) exercită atribuțiile și îndeplinește sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc emise de conducerea instituției;

 • 13) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 14) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 15) efectuează instruirea periodica in domeniul securității si sanatatii in munca, precum si in domeniul situațiilor de urgenta pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției;

 • 16) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 17) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 18) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției;

Serviciul Evidenta Analitica pe Plătitori Persoane Fizice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) asigura evidenta pe plătitori prin întocmirea fisei analitice pe plătitor pentru fiecare contribuabil, pe feluri de impozite si taxe, prin înregistrarea obligațiilor fiscale pentru fiecare plătitor de venituri bugetare in parte, precum si a plăților efectuate de aceștia in contul obligațiilor bugetare;

 • 2) eliberează, la cererea scrisa a contribuabililor, contul fiscal;

 • 3) preia obligațiile din deciziile de impunere transmise de Serviciile Stabilire si Impunere Persoane Fizice 1 si 2, precum si de Serviciul Inspecție Fiscala Persoane Fizice;

 • 4) intocmeste decizia privind obligațiile de plata accesorii, răspunzând de corectitudinea acesteia;

 • 5) verifica obligațiile restante si suprasolvirile, pe tipuri de obligații fiscale;

 • 6) intocmeste borderourile de debite si scăderi in situația in care constata diferente;

 • 7) face verificările si intocmeste notele/deciziile privind restituirile/compensarile, corecțiile erorilor materiale din documentele de plata, către contribuabili, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 8) verifica registrul partizi pentru debitele si incasarile de la plătitorii persoane fizice;

 • 9) întocmesc listele de investire pentru debitele restante certe, lichide, exigibile si neachitate la scadenta de către contribuabilii persoane fizice si asigura transmiterea acestora către Serviciile de Executare Silita competente;

 • 10) răspunde de investirea Serviciilor Executare Silita Persoane Fizice competente cu executarea debitelor datorate de contribuabilii persoane fizice in termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silita;

 • 11) înștiințează debitorii despre modul în care s-a efectuat stingerea creanțelor fiscale prin plată și răspunde pentru corectitudinea informațiilor transmise, conform prevederilor legale;

 • 12) procedează la anularea creanțelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, in limita stabilita de Codul de procedura fiscala si a Hotărârii Consiliului Local al sectorului 1 al Municipiului București;

 • 13) procedează la scăderea din evidenta fiscala a suprasolvirilor care nu mai pot fi solicitate de contribuabili in vederea compensării sau restituirii;

 • 14) operareza în evidența fiscală procesele verbale privind cheltuielile de executare silită transmise de către Serviciile de Executare Silită in sarcina debitorilor;

 • 15) analizeaza si soluționează documentația depusa de contribuabili privind acordarea unor facilitați fiscale conform prevederilor legale in vigoare;

 • 16) urmărește respectarea condițiilor care au stat la baza acordării facilităților fiscale in condițiile legii;

 • 17) analizeaza documentația privind acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor fiscale si face propuneri privind soluționarea c ilor, in condițiile legii;

 • 18) procedează la modificarea, menținerea înlesnirilor la plata, după caz, precum si la refacerea graficelor de eșalonare la plata si comunica contribuabililor actele administrative emise in acest sens;

 • 19) urmărește modul de respectare a condițiilor de menținere a valabilitatii înlesnirilor la plata acordate potrivit legii;

 • 20) audiaza contribuabilul înainte de emiterea deciziei de pierdere a valabilitatii înlesnirilor la plata, cu privire la motivele care au condus la nerespectarea condițiilor de menținere a valabilitatii înlesnirilor la plata;

 • 21) analizeaza garanțiile constituite pe perioada derulării înlesnirilor la plata acordate potrivit legii, precum si reîntregirea/ redimensionarea/ înlocuirea garanțiilor constituite;

 • 22) eliberează garanțiile constituite in cazul finalizării înlesnirilor la plata in condițiile legii;

 • 23) transmite către Serviciile de Executare Silita lista contribuabililor, in vederea începerii sau reluării, după caz, a masurilor de executare silita si executarea garanțiilor, in cazul pierderii valabilitatii înlesnirilor la plata;

 • 24) intocmeste răspunsuri la adresele formulate de petenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • 25) transmite Serviciului Juridic si Soluționare Contestații dosarul contestației, urmare contestațiilor depuse, insotit de referatul cu propuneri de soluționare a contestației, contestația in original si documentele justificative in susținere, certificate pentru conformitate cu dosarul fiscal;

 • 26) constituie si predă unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal și inventar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 27) colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 28) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 29) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 30) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 31) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 32) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 33) certifica contribuabililor/altor organe abilitate date cu privire la plățile înregistrate in evidenta analitica pe plătitor, cu excepția celor reprezentând taxe judiciare de timbru si cele aferente eliberării autorizației de construire;

 • 34) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției.

ART.23 COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SI SELECTARE AMENZI

Compartimentul Monitorizare si Selectare Amenzi este organizat si funcționează in cadrul Serviciului Evidenta Analitica pe Plutitori Persoane Fizice din subordinea Directorului General Adjunct al Direcției de Administrare Contribuabili Persoane Fizice.

Compartimentul Monitorizare și Selectare Amenzi Persoane Fizice asigură înregistrarea în evidențele fiscale a debitelor provenite din titlurile executorii care îndeplinesc condițiile legale necesare în vederea începerii procedurii de executare silită.

Compartimentul Monitorizare si Selectare Amenzi are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) verifica titlurile executorii din punct de vedere:

 • - al existentei elementelor de nulitate, conform legislației in vigoare ;

 • - al competentei materiale, in sensul constatării daca debitul respectiv se face venit la bugetul local;

 • - al competentei teritoriale, in sensul constatării daca D.G.I.T.L. Sector 1 are competenta in derularea procedurii de executare silita pentru debitul respectiv.

 • 2) procedează la retumarea către agentul constatator, in termenul legal, a titlurilor executorii care nu întrunesc condițiile legale sau care au fost stinse prin plata înaintea transmiterii către executare silita;

 • 3) redirectioneaza in termenul legal titlurile executorii greșit îndreptate către organul de executare competent teritorial;

 • 4) confirma către organul constatator primirea și preluarea debitului in evidenta fiscala;

 • 5) transmite Serviciului Executare Silita Amenzi Persoane Fizice titlurile executorii care îndeplinesc condițiile de valabilitate in vederea demarării procedurii de executare silita;

 • 6) constituie si predă unitățile arhivistice la Serviciul Resurse Umane și Gestionarea Documentelor, pe baza de proces verbal și inventar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • 7) colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ce revin structurilor respective;

 • 8) păstrează confidențialitatea asupra informațiilor pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 9) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 10) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 11) aplică prevederile sistemului de management al calității implementat în cadrul instituției;

 • 12) aplică prevederile sistemului de control intem/managerial implementat în cadrul instituție;

 • 13) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fișa postului sau dispuse de conducerea instituției.

ACTIVITATEA ECONOMICA

Art.24 SERVICIUL BUGET FINANCIAR SALARIZARE

Serviciul buget finunciur salurizure este organizat si funcționează in subordinea directorului general adjunct al Direcției Economice din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Serviciul buget financiar salarizare reprezintă structura din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ce asigura activitatea financiara a instituției, salarizarea si încasarea impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local.

Serviciul buget financiar salarizare are in subordinea sa Compartimentul Incasari.

Șeful Serviciului buget financiar salarizare are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)   organizează, conduce, indruma si controlează activitatea personalului din subordine, aducand la îndeplinire sarcinile stabilite de conducere si răspunde fata de aceasta pentru realizarea lor in termen si cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

 • 2)   repartizează sarcinile si lucrările pe salariati, îndruma executarea acestora, analizeaza lucrările întocmite in cadrul serviciului si le prezintă conducerii;

 • 3)   avizeaza Programului anual al achizițiilor publice, precum si modificările si completările acestuia;

 • 4)   organizează munca in mod operativ, stabilind masuri concrete care sa asigure elaborarea in termen a lucrărilor;

 • 5)   asigura, conform atribuțiilor, colaborarea cu alte servicii si după caz cu alte organe specializate din afara instituției.

 • 6)   analizeaza si informează operativ conducerea direcției asupra principalelor probleme din activitatea serviciului, stabilind masurile necesare pentru imbunatatlrea muncii sl creșterea operativității in rezolvarea lucrărilor;

 • 7)   asigura si răspunde de salarizarea personalului direcției;

 • 8)   asigura efectuarea restituirilor, compensărilor si îndreptarea erorilor materiale pentru creanțele bugetare pa baza documentelor întocmite de către structurile cu atribuții in administrarea contribuabililor;

 • 9)   asigura efectuarea plăților, in limita creditelor bugetare aprobate numai pe baza de documente justificative si numai după ce acestea au fost lichidate si ordonanțate, potrivit prevederilor legale;

 • 10)  efectuează evaluarea periodica a personalului;

 • 11)  arhiveaza documentele create in cadrul serviciului in conformitate cu prevederile legislative;

 • 12)  stabilește termenele de păstrare a documentelor create in cadrul serviciului, in conformitate cu prevederile legale;

 • 13)  aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 14)  aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 15)  aplica prevederile sistemului de management al calitatii implementat in cadrul instituției;

 • 16)  aplica prevederile sistemului de control intem/managerial implementat in cadrul instituției;

 • 17) efectuează instruirea periodică in domeniul securității si sănătății in muncă, precum si in domeniul situațiilor de urgentă pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției.

 • 18)  îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul buget financiar salarizare are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)  elaborează proiectul bugetului de venituri si de cheltuieli al Direcției Generale Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, precum si fundamentarea acestora.

 • 2)  elaborează programul de investiții publice pe grupede investiții si surse de finanțare in colaborare cu Serviciul Contabilitate si Achiziții Publice/Compartimentul Achiziții Publice;

 • 3)  întocmește lunar situația privind solicitarea de deschidere de credite in limita creditelor bugetare aprobate, potrivit destinației si in conformitate cu prevederile dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective;

 • 4)  întocmește statele de plata a salariilor si a altor drepturi de tip salarial pentru personalul instituției si asigura plataa cestora la termen;

 • 5)  întocmește, centralizează si transmite organului fiscal competent, fisele fiscale privind impozitul pe venituri din salarii ale personalului instituției;

 • 6)  asigura virarea la termenele legale a obligațiilor instituției fata de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sanatate si bugetul de șomaj, a fondului de accidente si boli profesionale precum si a altor fonduri;

 • 7)  asigura virarea la termen către terti a sumelor reținute conform statelor de salarii (rate, garanții, imputatii, etc);

 • 8)  asigura depunerea in termen a declarațiilor ce privesc obligațiile instituției conform prevederilor legale;

 • 9)  eliberează, la cererea salariatilor, adeverințe de venit, medicale ;

 • 10) asigura întocmirea documentelor justificative, pastrarea acestora precum si reconstituirea lor,conform legii, in termenul legal, in caz de pierdere, distrugere sau sustragere;

 • 11) efectuează plățile, in limita creditelor bugetare aprobate numai pe baza de documente justificative si numai după ce acestea au fost lichidate si ordonanțate, potrivit prevederilor legale

 • 12) întocmește propunerile de rectificări ale bugetul de cheltuieli si nota de fundamentare, pe parcursul anului;

 • 13) arhiveaza documentele conform legislației si predarea acestora la arhiva;

 • 14) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea instituției.

Art.25 COMPARTIMENTUL INCASARI

Compartimentul ncasari este organizat si funcționează in subordinea Serviciului buget, financiar, salarizare din cadrul Direcției Generale Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Compartimentul Încasări reprezintă structura din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ce asigura încasarea impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local, precum si alte sume potrivit legii.

Compartimentul Incasari are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) efectuează încasări în baza dispozițiilor de încasare, însoțite de decontul de cheltuieli precum și de documentele justificative (facturi fiscale, chitanțe fiscale etc),

 • 2) verifică dacă acestea au viza de control financiar preventiv precum și aprobarea ordonatorului de credite;

 • 3) efectuează plăți în baza dispozițiilor de plată, însoțite de referatele de necesitate, verifică dacă acestea au viza de conlrnl financiar preventiv, aprobarea ordonatorului de credite, precum și dacă persoana care a ridicat avansul a completat datele personale de identificare conform buletinului de identitate, suma ridicată precum și data ridicării;

 • 4) efectuează restituiri către contribuabilii persoane fizice si juridice in baza centralizatorului aprobat;

 • 5) depune la trezorerie în baza foilor de vărsământ: încasările din impozite și taxe locale, soldul de casă (cheltuieli) la sfârșitul trimestrului precum și la sfârșit de an financiar, restituirile neridicate precum și alte încasări;

 • 6) întocmește registrul de casă pe venituri si cheltuieli, conform documentelor justificative de încasări și plăți

 • 7)   identifica rolurile contribuabililor după, nume, C.N.P., cod fiscal, adresa, etc;

 • 8)   incaseaza in urma emiterii chitanțelor de calculator sume reprezentând impozite si taxe locale pentru persoane fizice si juridice, conform Codului Fiscal, Codului de Procedura Fiscala si a legislației in vigoare;

 • 9)   comunica contribuabililor chitanța stampilata si semnata după ce a încasat contravaloarea acesteia;

 • 10)  răspunde pentru legalitatea și corectitudinea operațiilor prezentate în documente;

 • 11)  arhivează documentele conform legislației si le preda la arhiva;

 • 12)  îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea instituției.

Art. 26 SERVICIUL CONTABILITATE SI ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul Contabilitate si Achiziții Publice este organizat si ftinctioneaza in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției Economice din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Serviciul Contabilitate si Achiziții Publice reprezintă structura din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ce asigura organizarea si conducerea contabilității potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicata si a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, asigură evidenta contabila a încasării veniturilor bugetului local, conform extraselor de cont, precum si evidențierea creanțelor bugetului local pe baza situațiilor centralizatoare transmise de serviciile si birourile de specialitate care au atribuții de prelucrare a documentelor justificative.

Serviciul Contabilitate si Achiziții Publice are in subordinea sa Compartimentul Contabilitatea Creanțelor Bugetare si Compartimentul Achiziții Publice.

Șeful Serviciului Contabilitate si Achiziții Publice are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)  organizează, conduce, îndruma si controlează activitatea personalului din subordine, aducand la îndeplinire sarcinile stabilite de conducere si răspunde fata de aceasta pentru realizarea lor in termen si cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

 • 2)  repartizează sarcinile si lucrările pe salariati, îndruma executarea acestora, analizeaza lucrările întocmite in cadrul serviciului si ie prezintă conducerii;

 • 3)  organizează munca in mod operativ, stabilind masuri concrete care sa asigure elaborarea in termen a lucrărilor;

 • 4)  asigura, conform atribuțiilor, colaborarea cu alte servicii si după caz cu alte organe specializate din afara instituției.

 • 5)  analizeaza si informează operativ conducerea direcției asupra principalelor probleme din activitatea serviciului, stabilind masurile necesare pentru imbunatatirea muncii si creșterea operativității in rezolvarea lucrărilor;

 • 6)   conduce contabilitatea cheltuielilor si contabilitatea creanțelor bugetului local al sectorului 1 si ale Consiliului General al Municipiului București, pe baza situațiilor centralizatoare transmise de către compartimentele de specialitate care au atribuții in prelucrarea documentelor justificative;

 • 7)  întocmește lunar balanța de verificare sintetica si analitica pe structura clasificatiei bugetare, aferenta cheluielilor instituției precum situații financiare trimestriale, lunare ;

 • 8)  întocmește lunar balanța de verificare sintetica si analitica pe structura clasificatiei bugetare, aferenta cheluielilor instituției precum situații financiare anuale ;

 • 9)  întocmește trimestrial anexele pentru bilanțul contabil al instituției, referitoare la creanțele bugetare ale contribuabililor persoane fizice si juridice;

 • 10) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 11) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 12) efectuează instruirea periodică in domeniul securității si sănătății in muncă, precum si in domeniul situațiilor de urgentă pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției.

 • 13) aplica prevederile sistemului de management al calitatii implementat in cadrul instituției;

 • 14) aplica prevederile sistemului de control intem/managerial implementat in cadrul instituției;

 • 15) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției in legătură cu doir nil de activitate.

Serviciul Contabilitate si Achiziții Publice arc următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) urmărește încadrarea sumelor propuse pentru plăti in nivelul angajamentelor bugetare si angajamentelor legale, corespunzător bugetului aprobat;

 • 2) organizează înregistrarea, in evidenta contabila, cronologica si sistematica a tuturor operațiiunilor, potrivit planului de conturi, normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice precum si a prevederilor legale din domeniu;

 • 3) efectuează ordonantarea cheltuielilor cu încadrarea in bugetul de cheltuieli aprobat;

 • 4) inregistreaza in evidența contabilă documente justificative reprezentând facturi, state, înștiințări de plata, etc. a operațiunilor

specifice desfășurării activității instituției;

 • 5) inregistreaza operațiunile derulate prin casa si banca (registru de casa, extrase, etc.);

 • 6) inregistreaza activele fixe, materialele, precum si materialele de natura obiectelor de inventar;

 • 7) întocmește documente contabile, efectuează reconstituirea acestora, in termenul legal, in caz de pierdere, distrugere sau sustragere;

 • 8) efectuează controlul periodic asupra operațiunilor ce se fac prin casieria proprie, urmărind legalitatea operațiunilor, realitatea soldului precum si respectarea dispozițiilor legale cu privire la disciplina de casa;

 • 9) efectuează controlul periodic asupra gestiunii de materiale privind gestionarea corespunzătoare a bunurilor si materialelor, in vederea prevenirii înstrăinărilor sau sustragerii;

 • 10) efectuareaza inventarierea anuala a patrimoniului instituției;

 • 11) valorifica rezultatele inventarierii efectuate pe baza documentelor primite de la comisia de inventariere, propune conducătorului instituției după caz: înregistrarea in patrimoniu a plusurilor, imputarea lipsurilor, compensarea lipsurilor cu plusurile;

 • 12) intocmeste situații financiare trimestriale si anuale pe care le transmite către Primăria Sectorului 1 ;

 • 13) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea instituției.

Art.27 COMPARTIMENTUL CONTABILITATEA CREANȚELOR BUGETARE

Compartimentul Contabilitatea Creanțelor Bugetare este organizat si funcționează in subordinea Serviciului Contabilitate si Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Compartimentul Contabilitatea Creanțelor Bugetare, reprezintă structura prin care Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, asigură evidenta contabila a incasarii veniturilor bugetului local, conform extraselor de cont, precum si evidențierea creanțelor bugetului local pe baza situațiilor centralizatoare transmise de serviciile si birourile de specialitate care au atribuții de prelucrare a documentelor justificative.

Compartimentul Contabilitatea Creanțelor Bugetare are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)   intocmeste balanța de verificare analitica si sintetica privind creanțele bugetare locale , datoriile, disponibilitățile bugetului local al sectorului 1 si a sumelor colectate pentru bugetul local al Consiliului General al Municipiului București de la contribuabilii persoane fizice si juridice;

 • 2)  centralizează situațiile privind creanțele si datoriile bugetare primite de la serviciile de specialitate din cadrul Direcției Generale Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

 • 3)  intocmeste “Contul de execuție al bugetului instituției publice - venituri” al bugetului local;

 • 4)  înregistrează datele din balanța de verificare analitica si sintetica in Registrul Jurnal si in Registrul Inventar in conformitate cu reglamentarile in vigoare ;

 • 5)  intocmeste analize economice privind gradul de realizare a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe baza datelor transmise de serviciile de specialitate;

 • 6)  intocmeste formalitățile la Trezoreria Sector 1 pentru deschiderea de conturi la începutul anului împreuna cu Serviciul Buget Financiar Salarizare;

 • 7)  întocmește situația pentru virarea sumelor încasate prin ghișeul.ro cuvenite Consiliul General al Municipiului București și Consiliului Local 1 conform reglementărilor în vigoare ;

 • 8)  întocmește situația pentru virarea sumelor cuvenite Consiliul General al Municipiului București conform reglementarilor in vigoare;

 • 9)  vireaza sumele încasate prin mijloace electronice (POS) din contul colector pe conturile corespunzătoare in care au fost încasate;

 • 10) verifica, avizeaza si centralizează referatele de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor persoane fizice si juridice conform procedurilor interne de lucru aprobate ;

 • 11) verifica, avizeaza si centralizează referatele de compensare a sumelor cuvenite contribuabililor persoane fizice si juridice conform procedurilor interne de lucru aprobate ;

 • 12) inregistrareaza in programul de evidenta fiscala analitica pe plătitori încasările prin ordin de de plata, mandat postai;

-13) înregistrează in programul de evidenta fiscala analitica pe plătitori viramentele, restituirile si compensările din oficiu sau solicitate de contribuabili, in conformitate cu procedurile interne de lucru aprobate ;

 • 14) intocmeste situațiile statistice solicitate de alte instituții in termenele legale ;

 • 15) înregistrează in evidenta contabila operațiunile privind drepturile constatate si veniturile încasate, ale bugetului local al sectorului 1 si ale Consiliului General al Municipiului București , pe baza situațiilor centralizatoare transmise de către compartimentele de specialitate care au atribuții in prelucrarea documentelor justificative;

 • 16) înregistrează in evidenta contabila sintetica si analitica a creanțelor bugetare, a datoriilor si a disponibilităților pe structura clasificatiei bugetare pentru contribuabili persoane fizice si juridice;

 • 17) intocmeste situațiile financiare trimestriale si anuale privind veniturile bugetului local;

 • 18) confirma contribuabililor/altor organe abilitate date cu privire la plățile înregistrate in evidenta contabila reprezentând taxe judiciare de timbru si cele aferente eliberării autorizației de construire;

 • 19)  îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea instituției.

Art.28 COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Compartimentul Achiziții Publice este organizat si funcționează in subordinea Serviciului Contabilitate si Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Compartimentul Achiziții Publice reprezintă structura prin care Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 asigura activitatea de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Compartimentul Achiziții Publice arc următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)   elaborează "Programul anual al achizițiilor publice" al direcției si operează modificări sau completări, după caz, ale acestuia, pe baza necesităților si priorităților comunicate de celelalte compartimente; prezintă planul, spre aprobare, Directorului General Adjunct al Direcției Economice, respectiv Directorul General, conform prevederilor legale, cu avizul Serviciului Buget, Financiar Salarizare cu încadrarea în prevedrile bugetare;

 • 2)  elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, in cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • 3)  îndeplinește obligațiile legale referitoare la publicitate;

 • 4)  aplica si finalizează procedurile de atribuire;

 • 5)  asigura întocmirea si pastrarea in bune condiții a dosarului achiziției publice;

 • 6)  respecta prevederile legale in alegerea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publica;

 • 7)  comunica tuturor candidatilor/ofertantilor rezultatul aplicării procedurii conform dispozițiilor legale, iar către ofertantul declarat câștigător si invitația pentru semnarea contractului;

 • 8)  efectuează achiziții directe;

 • 9)  întocmește si transmite către Sistemul Electronic de Achiziții Publice, raportul anual privind contractele atribuite in anul anterior, precum si alte raportări solicitate;

 • 10) pastreaza secretul si confidențialitatea documentelor arhivate;

 • 11) transmite către Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media si Informatica a Sectorului 1, pana la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna anterioara, următoarele:

toate tipurile de anunțuri, invitații de participare precum si documentele care fac obiectul publicării acestora in Sistemul Electronic de Achiziții Publice;

informații privind contractele/actele adiționale încheiate, respectiv: obiectul, data încheierii, durata si valoarea acestora.

 • 12) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea instituției.

Art.29 SERVICIUL ADMINISTRATIV

Serviciul Administrativ este organizat si funcționează in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției Economice a cadrul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Serviciul Administrativ reprezintă structura prin care Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 organizează activitatea de administrare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul direcției conform prevederilor legale.

Șeful Serviciului Administrativ are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)  organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de administrare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul direcției,

 • 2)   asigura buna desfășurare a activităților specifice serviciului;

 • 3)  îndeplinește, in condițiile legii, orice alte atribuții dispuse de Directorul General Adjunct al Direcției Economice sau de către directorul general.

 • 4)   aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 5)  aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 6)  aplica prevederile sistemului de management al calitatii implementat in cadrul instituției;

 • 7)  aplica prevederile sistemului de control intem/managerial implementat in cadrul instituției;

 • 8)  îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Administrativ are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 9)  răspunde de gospodărirea si întreținerea imobilelor, in care isi desfasoara activitatea direcția;

 • 10) ia masuri pentru organizarea accesului in incinta sediilor a salariatilor si a persoanelor din afara instituției;

 • 11) ia masuri pentru asigurarea activitatilor dc paza si supraveghere in vederea desfășurării in condiții dc siguranța a activ ..ații instituției, in baza contractelor încheiate cu firmele autorizate in acest sens;

 • 12) ia masuri pentru întreținerea autovehiculelor din dotare in vederea satisfacerii cerințelor de transport pentru activitatea direcției prin:

 • 13) asigurarea efectuării reviziilor periodice si a reparațiilor necesare la autoturismele din dotare;

 • 14) tine evidenta consumurilor de carburanți si piese de schimb; ia masuri pentru folosirea raționala a acestora si încadrarea in normele de consum stabilite;

 • 15) răspunde de integritatea autoturismelor din dotare, in care scop ia masuri pentru parcarea acestora la locurile stabilite si asigurarea lor cu încuietori corespunzătoare;

 • 16) eliberează si calculează foile de parcurs pentru fiecare autoturism din dotare in parte, potrivit reglementarilor in vigoare;

 • 17) ia masuri pentru gospodărirea raționala a energiei electrice, a apei, combustibililor, hârtiei, rechizitelor si a altor materiale de consum cu caracter administrativ;

 • 18) organizează si asigura efectuarea curățeniei in sediile administrative;

 • 19) face propuneri de scoaterea din funcțiune si/sau valorificare a bunurilor de natura obiectelor de inventar/activelor fixe corporale din dotarea direcției in condițiile prevăzute de lege;

 • 20) propune si realizeaza remedierea bunurilor de natura obiectelor de inventar/activelor fixe corporale deteriorate;

 • 21) ia masuri pentru buna gestionare a activelor fixe corporale si obiectelor de inventar din dotarea instituției;

 • 22) răspunde de buna funcționare a liniilor telefonice/fax din dotarea direcției asigurând piesele de schimb si materialele consumabile necesare funcționarii acestora precum si instruirea persoanelor care răspund de exploatarea lor;

 • 23) ia masuri pentru menținerea in stare buna de funcționare a activelor fixe corporale si obiectelor de inventor;

 • 24) ia masuri pentru pastrarea ștampilelor si sigiliilor care nu se mai folosesc pana la casarea acestora;

 • 25) urmărește buna funcționare a instalațiilor termice, sanitare, electrice de la nivelul instituției si ia masuri de remedierea a disfunctionalitatilor aparute, prin forte proprii sau prin intermediul firmelor autorizate in domeniul respectiv;

 • 26) urmărește si ia masuri pentru menținerea stocurilor de siguranța a bazei tehnico-materiale pentru asigurarea continuității desfășurării activitatii instituției;

 • 27) întocmește necesarul de materiale, furnituri birou, combustibili, piese de schimb, etc. necesare tuturor serviciilor/birourilor, in baza solicitărilor acestora;

 • 28) ia masuri de preîntâmpinare a formarii stocurilor fara mișcare si de redare a acestora in circuitul intern de consum;

 • 29) urmărește prin intermediul comisiilor, conform metodologiei in vigoare, desfasurarea activitatii de recepție si intrare in gestiunea instituției a bunurilor achiziționate;

ia masuri pentru depozitarea in siguranța si conservarea bunurilor si materialelor aprovizionate;

 • 30) colaborează cu Biroul Prelucrare Automata a Datelor si Plăti Electronice in vederea asigurării unei bune funcționari a echipamentelor electronice de calcul si periferice;

 • 31) colaborează cu Serviciul Buget Financiar Salarizare si Serviciul Contabilitate si Achiziții Publice pentru inventarierea tuturor bunurilor existente in patrimoniul direcției, conform dispozițiilor legale;

 • 32) urmărește afișarea listelor de inventar pe camera (birou), pe centru;

 • 33) întocmește documentele justificative de intrare a bunurilor in gestiunea instituției, de dare a acestora in folosinta/consum, de transfer intre angajați, de intrare in magazie; transmite toate documentele justificative Serviciului Buget Financiar, Salarizare pentru efectuarea înregistrărilor in contabilitate;

 • 34) verifica realitatea si întocmește documentele necesare pentru plata facturilor emise de furnizori, prestatori de servicii sau executori de lucrări;

 • 35) colaborează cu, Compartimentul Achiziții Publice la întocmirea bugetului pentru anul următor privind cheltuielile cu utilitățile, necesrul de bunuri de natura materialelor de întreținere, furniturilor de birou, consumabilelor, precum si altor bunuri de natura obiectelor de inventar/activelor fixe corporale necesare serviciului sau la nivel general al instituției;

 • 36) asigura respectarea prevederilor legislației si normelor de protecția muncii, de prevenire a situațiilor de urgenta;

 • 37) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 38) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 39) efectuează instruirea periodică in domeniul securității si sănătății in muncă, precum si in domeniul situațiilor de urgentă pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției.

 • 40) aplica prevederile sistemului de management al calitatii implementat in cadrul instituției;

 • 41) aplica prevederile sistemului de control intem/managerial implementat in cadrul instituției;

 • 42) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea instituției.

Art.30 SERVICIUL REGISTRATURA

Serviciul Registratura este organizat si funcționează in subordinea Directorului General Adjunct al Direcției Economice din ci. al Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

Serviciul Registratura reprezintă structura prin care Direc ția Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 organizează activitatea de registratura, conform prevederilor legale.

Șeful Serviciului Registratura are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1)     organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de registratura, conform prevederilor legale;

 • 2)    organizează, urmărește si verifica modul de distribuire a documentelor înregistrate pe direcții, servicii, birouri,

compartimente, pe baza de borderouri de predare primire si semnătură;

 • 3)     intocmeste referatul pentru aprobarea plajei anuale de numere de înregistrare a documentelor intrate/emise de instituție

si il supune spre aprobare conducerii instituției;

 • 4)    pastreaza confidențialitatea asupra datelor si informațiilor conținute de documentele primite;

 • 5)          aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 6)          efectuează instruirea periodică in domeniul securității si sănătății in muncă, precum si in domeniul situațiilor de urgentă pe baza tematicilor orientative, a documentațiilor cu caracter tehnic precum si a programului de instruire aprobate la nivelul instituției.

 • 7)       aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 8)      aplica prevederile sistemului de management al calitatii implementat in cadrul instituției;

 • 9)      aplica prevederile sistemului de control intem/managerial implementat in cadrul instituției;

 • 10)     îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege, fisa postului sau dispuse de conducerea instituției.

Serviciul Registratura are următoarele atribuții, competente si responsabilități:

 • 1) primește si înregistrează sistematic si cronologic prin intermediul aplicației informatice toate documentelor intrate in

instituție prin curier/ posta/ reprezentant firma/fax/ mail, precum si direct de la contribuabil, in cadrul ghiseului de relații cu publicul, atribuind fiecărui document un număr din plaja anuala de numere aprobata in acest scopș

 • 2) efectuează distribuirea documentelor înregistrate, pe directii/servicii/birouri/compartimente, pe baza de borderouri de predare- primire si semnătură;

 • 3) primește trimiterile poștale de la servicii/birouri/compartimente pe baza de borderouri de predare-primire si semnătură in

scopul transmiterii acestora către destinatar;

 • 4) preda către reprezentantul oficiului postai pe baza de centralizator a trimiterilor poștale cu confirmare de primire si simple

preluate de la servicii/birouri/compartimente si a borderourilor;

 • 5) pastreaza confidențialitatea asupra datelor si informațiilor conținute de documentele primite;

 • 6) răspunde de utilizarea conform legii si de păstrare in mod corespunzător a ștampilelor si sigiliilor necesare desfășurării

activitatii proprii;

 • 7) aplica legislația in domeniul activitatii specifice serviciului;

 • 8) aplica procedurile de lucru aprobate la nivelul instituției;

 • 9) aplica prevederile sistemului de management al calitatii implementat in cadrul instituției;

 • 10) aplica prevederile sistemului de control intem/managerial implementat in cadrul instituției;

 • 11) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea instituției.

Art. 31 Prezentul Regulament se va distribui sub semnătură tuturor compartimentelor din aparatul propriu al Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, șefii acestora asigurând sub semnătură luarea la cunoștința de către toti salariatii instituției.

Art. 32 Dispozițiile din Regulamentul de Ordine Interioara vor fi corelate cu dispozițiile prezentului regulament.

Art. 33 Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr......../......................si va intra

in vigoare la data aducerii la cunoștința.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

DANIELA NICOLETA CEFALAN

Nr.:

Data: