Hotărârea nr. 191/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 09.07.2019 pentru aprobarea suspendării de drept a efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti în sezonul competiţional 2018-2019, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/01.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea suspendării de drept a efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Pro inovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/01.04.2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.A.C./3478/7357/7682/P/13.05.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.516/07.05.2019 prin care se comunică faptul că a înaintat Tribunalului București, Secția a Il-a Contencios Administrativ și Fiscal cererea de chemare în judecată a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea constatării nelegalității și, pe cale de consecință, anularea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019, astfel cum a fost rectificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/01.04.2019, dosar nr.13350/3/2019;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art.3 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.114/01.04.2019 prin care a fost rectificată Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților* sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(l), art.166 alin. (4) și art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, efectele Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019 și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l 14/01.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019 se suspendă de drept până la soluționarea dosarului nr.l3350/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum si Instituției Prefectului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Marian Cristian NEAGU

Nr.: 191

Data: 09.07.2019