Hotărârea nr. 190/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 09.07.2019 privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Management Economic și Direcția Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 67/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3), art.166 alin.(4) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă un număr de 20 de autoturisme pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul desfășurării activităților specifice, inclusiv în cadrul Nazarcea Grup-Unitate Protejată Autorizată.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

Nr.: 190

Data: 09.07.2019