Hotărârea nr. 19/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Someșul Rece nr. 25


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. SOMEȘUL RECE NR. 25 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

- Raportul de specialitate nr. 11084/05.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Aihiteutului Șef nr. 328/05.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 18734/14.11.2017;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

® P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si dc amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. SOMEȘUL RECE NR.25 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 328/05.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


SEMNEAZĂ,RETAR

leta Cefalan


Nr:   19

Data: 28.01.2019


Ca urmare a cererii adresate de                        cu adresa î

nr.22393 din 06.06.2018, completată cu nr 36521 06 09.2018, în conformitate cu prev teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:PENTRU

PUD - STR. SOMEȘUL RECE NR.25 - SECTO Construire a trei locuințe individuale P+2E


exicx /ocf

JAh 2019


^DINTĂV1'    .

din TxtrâȘuȚije Carte Funciară nr. [    ‘ < \Yo'. •

. L.

-            (RURYDTȚJT s<-

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATA ÎN PUD: Zona studiatăx'pnjr PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - E - artera de circulație Str Someșul Rect?. Sțid - Str Someșul Rece nr.23, Vest - Str. Someșul Rece nr. 25


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 800,00 mp, proprietate privată conform 266758, eliberat la data de 27.08.2018.

INIȚIATOR: .

PROIECTANT: Bl A FPPC

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE /ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu POT<20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent . Imobilul nu se află pe listă cuprinzând monumente istorice actualizată in 2015, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1245/133/S/23651 din 08.08.2017.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 20*%, CUTmax.- 0,4 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.=0.7 mp ADC/mp teren pentru P*-2E, RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semicuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din inălțimca la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 3,0 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE


Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Someșul Rece, conform avizului


Comisiei Tehnice de Circulații nr. 18734/14.11.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILIITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de .

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de          _____

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 11/4/05.07.2018. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P U D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1245/133/S/23651 din 08.08.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, pioceduia trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea


de aprobare este în vigoare.
Bd. Bariu Manta nr 9. Sectorul 1 București; 01 1222

Tel +40-21-319 10 13, Fax: +40-21-319 10.06

Email:                     ; . p'- . i ir; i . .. •

hltn \v\v\v orimariascctorl.ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STR. SOMEȘUL RECE, 25 PUD - 3 LOCUINȚE INDIVIDUALE

I——■    I —— I ■ ■——————FUNCȚIUNE -3 LOCUINȚE INDIVIDUALE '/ I STR. SOMEȘUL RECE, NR.25


nr.pct.

X

V

1

333,251.99

585,808.68


S = 800,00mp


REGLEMENTĂRI - FUNCȚIUNI CIRCULAȚII

/                                                  r

INDICATORI URBANISTICI CONFORM RLU - PUG-PMB
L1d - locuințe individuale mici cu parcele cu POT sub 20% situate în zona culoarelor propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei POTmaxim = 20%,
CUTmaxim = 0,40 (P+1E)
CUTmaxim = 0,70 (P+2E), Hmax = 10,00m

L3a


/LEGENDA


LIMITA PUD


FUNCȚIUNI

J--

|          ~| LOCUINȚE INDIVIDUALE MICI - L1d
1 LOCUINȚE COLECTIVE MEDII - L3a

CIRCULAȚII


1 DRUMURI

1 ACCESE AUTO/PIETONALE

DE REGULAMENT


1 EDIFICABIL P+2E - Hmax=10m

ADC

560.00

SUPRAFEȚE BETONATE

320.00

40.00%

SPAȚII VERZI

320.00

40.00%


I TERN AFECTAT DE TRAMA
-------1 STRADALĂ - S= 17,60mp
INDICI URBANISTICI - PUD 2018
POT = 20%
CUT = 0,70 (P+2E - Hmx = 10,00m) S.TEREN = 800,00mp
AC = 160,00mp
ADC = 560,00mp

/0BIA FPPC


Beneficiar:


roiect nr:

UU7/2017


BIA FPPC

CIF 28764458

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMN.

Scara:

Titlu proiect:

Faza:

1:500

TREI LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2E

P.U.D

VERIFICAT

...

SOMEȘUL RECE, NR.25, SECTOR 1, BUCUREȘTI

ÎNTOCMIT

L

Data:

Titlu planșa:

Planșa nr:

DESENAT

01/2018

REGLEMENTĂRI - CIRCULAȚII/ FUNCȚIUNI

U2.0