Hotărârea nr. 189/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 09.07.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 45/27.02.2018 privind constituirea a două comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil-construcții și teren, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de „Structură integrată de asistare şi îngrijire - Humanitas 1.RO”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 45/27.02.2018 privind constituirea a două comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil-construcții și teren, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de „Structură integrată de asistare și îngrijire -Humanitas l.RO”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 86/29.05.2014 privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistență socială și asistență medicală comunitară "Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1" și "Complexul Multifuncțional Caraiman", subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 3IA, Sector 1, București, compus din construcții și teren, în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Școlii Gimnaziale "Alexandru Costescu”, situată în strada Amintirii nr. 26, Sector 1, București;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 45/27.02.2018 privind constituirea a două comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil-construcții și teren, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de „Structură integrată de asistare și îngrijire - Humanitas l.RO”;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3), art.166 alin.(4)   și art.196

alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Articolul 2 litera a) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 45/27.02.2018 privind constituirea a două comisii în vederea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil-construcții și teren, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având destinația de „Structură integrată de asistare și îngrijire - Humanitas 1 .RO” se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) imobilul să fie situat pe raza municipiului București sau în județul Ilfov”.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 45/27.02.2018 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și membrii comisiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 2 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr.: 189

Data: 09.07.2019