Hotărârea nr. 188/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 09.07.2019 privind aprobarea finanțării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învațământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 în anul școlar 2019 – 2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat din Sectorul 1 în anul școlar 2019 - 2020

Văzând Expunerea de motive al Primarul Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile ari. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (3) lit. i), art. 51 alin.(l), art. 52 alin.(l) lit. b),

 • c), d), e), f) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 39 lit.a), b), c), art.66, art. 76 alin.(2), art. 136 alin.(l) lit.a), b), c) și f) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

Având în vedere prevederile art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.40/04.02.2019;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului I nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării Programului "EDLTCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3), art.166 alin. (2) lit. d), 1) și m) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă finanțarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, în anul școlar 2019 - 2020, conform fișei de proiect, prevăzută în Anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă implementarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" în anul școlar 2019-2020 în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat menționate în Anexa nr. 2.

 • (2) Numărul unităților de învățământ preuniversitar de stat și cel al elevilor înscriși în Programul "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ", conform Anexei nr. 2, poate suferi modificări pe parcursul anului școlar 2019 - 2020, în funcție de solicitările primite de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București.

 • (3) Se împuternicește Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să actualizeze, prin emiterea unei Decizii, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, pe parcursul anului școlar 2019 - 2020, în funcție de solicitările primite din partea unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 3 - Anexa nr.l - Fișă proiect și Anexa nr.2 - Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat înscrise în PROGRAMUL „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” în anul școlar 2019 - 2020 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" în anul școlar 2019 - 2020 se va suporta din bugetul local al Sectorului 1.

Art. 5. - (1) Primând Sectorului 1, Direcția Management Economic, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și unitățile de învățământ preuniversitar dc stat menționate în Anexa nr. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate în Anexa nr. 2 se va realiza prin intermediul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

(3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr.: 188

Data: 09.07.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 188/09.07.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGE

FIȘĂ PROIECT

 • 1. Titlul proiectului: Program „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”

 • 2. Locație - Unitățile de învățământ preuniversitar de stat înscrise în program, conform Anexei nr.2

 • 3. Rezumatul Proiectului propus: Implementarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, conform cererilor unităților de învățământ, în anul școlar 2019-2020

Programul "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" este un efort al comunității care vine în sprijinul elevilor, dascălilor, părinților și unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Programul "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" este un program complementar activității școlare obligatorii și oferă oportunitatea de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și de accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

Este destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial din unitățile școlare de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Beneficiarii Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” vor fi împărțiți în 2 categorii, în funcție de necesitatea fiecărei unități școlare înscrise în program, astfel:

 • a) . Categoria 1 - elevi înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care vor fi înscriși la after-school după orele de curs și care vor beneficia de o masă caldă pe zi și de activități educative;

 • b) . Categoria 2 - elevi înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care dispun dc scmiintcrnat care vor beneficia de o masă caldă pe zi;

înscrierea unităților de învățământ preuniversitar de stat în program, conform Anexei nr.2, s-a realizat în urma solicitărilor părinților elevilor care aparțin acestor unități școlare.

4. Scopul programului

 • a). Creșterea prestigiului unităților de învățământ implicate în program, prin serviciile educaționale oferite în cadrul programului

 • b) . Creșterea performanțelor școlare ale copiilor înscriși în Programul „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”.

 • c) . Descoperirea, valorizarea și încurajarea talentelor elevilor prin implicarea acestora în activități extra-curiculare, dezvoltându-le astfel spiritul de echipă, sensibilitatea, creativitatea și competitivitatea.

 • d) . Consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

 • e) . Desfășurarea de activități cu caracter universal, pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile și interesele sale.

 • f) . Programul are ca finalitate asigurarea dezvoltării normale și depline a copiilor, valorificând potențialul fizic și psihic al fiecăruia, ținând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective și de activitatea fundamentală specifică vârstei.

5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor în cadrul Programului „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”:

 • a) Respectarea și promovarea interesului superior al copilului, egalitatea de șanse și nediscriminarea;

 • b) Respectarea demnității copilului;

 • c) Asistarea copilului în realizarea și exercitarea drepturilor sale;

 • d) Asigurarea unei intervenții profesioniste, pluridisciplinare;

 • e)  Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale ;

 • f)  Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești precum și cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

6. Obiectiv general

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin oferta Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevi, în timpul orelor de curs, sau după orele de curs, după caz, în vederea asigurării corespunzătoare a nevoilor de hrană a copiilor, precum și în vederea petrecerii în siguranță, într-un mod plăcut și util a timpului liber și în afara orelor obligatorii de curs.

7.  Obiective specifice

 • a) Asigurarea mesei de prânz a elevilor aparținând unităților de învățământ implicate în Programul "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ";

 • b) Furnizarea de servicii educaționale care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară și care să permită îmbunătățirea randamentului școlar;

 • c) Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;

 • d) Prevenirea neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară;

 • e) Integrarea mai rapidă în programul școlar prin creșterea adaptabilității la mediul școlar;

 • f) Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc soluții alternative pentru supravegherea și educarea copiilor;

 • g) Formarea deprinderilor de a învață, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea și cultivarea deprinderilor fundamentale de igienă, comportament civic, etc.;

 • h) Sensibilizarea și schimbarea percepției comunității asupra problemelor elevului;

 • i) Stimularea și creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a deprinderilor de relaționare.

8. Grupul-țintă

 • a)  Beneficiarii direcți - Grupul țintă al proiectului îl constituie elevii din ciclul primar, gimnazial din unitățile școlare din Sectorul 1.

 • b) Beneficiarii indirecți-cadrele didactice, părinții și comunitatea.

9.  Principalele activități

Pentru atingerea obiectivului principal al Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" se vor derula următoarele activități:

 • a) servicii de asigurare a nevoilor de bază de hrană și securitate;

 • b) asigurarea continuității și întăririi educației formale (cu accent pe efectuarea temelor pentru școală);

 • c) servicii alternative pentru educație;

10. Evaluarea implementării Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" se va face pe baza următorilor indicatori:

 • a) Diminuarea absenteismului,eșecului și abandonului școlar;

 • b) îmbunătățirea performanțelor școlare individuale la materiile de baza ale elevilor beneficiari ai programului educațional;

 • c) îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din clasele cuprinse în acest program;

11. Programul și finanțarea proiectului

Activitatea se va derula în fiecare zi de luni până vineri, după programul obligatoriu de școală, în funcție de necesitatea fiecărei unități de învățământ preuniversitar, în intervalul orar 12.00- 17.00.

Costul programului va fi suportat integral din bugetul local, respectiv maxim 31,20 lei inclusiv TVA / zi / elev (din care: maxim 15 Ici pentru masa de prânz + maxim 16,20 lei pentru personalul didactic și auxiliar și resurse materiale);

12. Cadrul legislativ:

 • •  Art. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Capitolul I Dispoziții Generale.

 • •  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • >  ”Art. 46 alin.(3) Ut. i): "Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: derularea sistematică în unițile școlare de programe de educație pentru viață (...) "

 • >  ”Art. 51. (1) "Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale

 • >  ”Art. 52. (1) "Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, ca instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru:

 • b) dezvoltarea de programe de educație pentru părinții tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenței în familie;

 • c) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerințele programei școlare naționale, pentru a nu intră prematur pe piață muncii;

 • d) organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat școală, în vederea reintegrării lor în sistemul național de învățământ;

 • e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viață culturală și artistică;

 • f) prevenirea abandonului școlar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul școlar, cum sunt: hrană, rechizite, transport și altele asemenea

• Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare

actualizată:

 • >  ”Art. 39. - Responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale este partajată astfel:

 • a) elaborarea politicilor publice, programelor și strategiilor naționale în domeniu, reglementarea, coordonarea și controlul aplicării lor, precum și evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice centrale;

 • b) organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale - în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, atribuții ce pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituțiile de cult, alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, în condițiile legii;

 • c) finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii - din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse. ”

 • >  ”Art. 66. - (1) Statul asigură protecția copilului și garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autoritățile/instituțiile publice cu atribuții în domeniu. (2) Copilul are dreptul să fie crescut alături de părinții săi în condiții care să-i permită dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială. (3) Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistență socială, în funcție de situația sa personală și de situația socio- economică a familiei sau a persoanelor în întreținerea cărora se află. (4) Pentru realizarea obligațiilor ce le revin față de copil, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin familia prin acordarea de beneficii de asistență socială, precum și prin asigurarea de servicii sociale. (5) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de stat, precum și de orice persoană fizică sau juridică, publică ori privatăf.) ’’

> ”Art. 136 (1) Din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru:

 • a) finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori co-finanțate în baza contractelor de parteneriat;

 • b) finanțarea sau cofinanțarea înființării, organizării și funcționarii unor noi servicii sociale;

 • c) finanțarea sau, după caz, cofinanțarea în parteneriat cu consiliul județean a cheltuielilor necesare formării continue a personalului cu atribuții în domeniul serviciilor sociale și care activează la nivelul comunității respective;

(...)

f) alte finanțări sau cofinanțări prevăzute de lege ”.

13. Bugetul Estimat

I.

BUGETUL ESTIMAI 2019-2020-AFERENT

pentru elevii care vor beneficia de after-school în anul școlar ANULUI BUGETAR 2019

Nr.crt.

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Număr total elevi înscriși la after-school

Buget maxim pentru masa caldă/zi/ elev (lei)

Buget maxim pentru activități educative/zi/ elev (lei)

Buget total maxim /elev/ zi (lei)

Număr total de zile din anul școlar 2019-2020, cuprinse în anul bugetar 2019

Buget total estimat/ U.I.P. / an bugetar 2019 (lei)

1

Școala

Gimnazială

nr. 162

115

15

16,20

31,20

75

269.100

2

Școala

Gimnazială

Nr. 183

240

15

16,20

31,20

75

561.600

3

Școala

Gimnazială

nr. 178

140

15

16,20

31,20

75

327.600

4

Școala

Gimnazială

Nr. 184

125

15

16,20

31,20

75

292.500

5

Școala

Gimnazială Nicolae

Grigorescu

60

15

16,20

31,20

75

140.400

6

Școala

Gimnazială

Sfinții Voievozi

287

15

16,20

31,20

75

671.580

7

Școala

Gimnazială nr. 5

40

15

16,20

31,20

75

93.600

8

Școala

Gimnazială

nr.13

100

15

16,20

31,20

75

234.000

9

Școala

Gimnazială nr. 192

192

15

16,20

31,20

75

449.280

10

Școala

Gimnazială

Geo Bogza

111

15

16,20

31,20

75

259.740

11

Școala

Gimnazială

Petre

Ispirescu

180

15

16,20

31,20

75

421.200

12

Școala

Gimnazială

Vasile

Alecsandri

96

15

16,20

31,20

75

224.640

13

Școala

Gimnazială

nr. 181

324

15

16,20

31,20

75

758.160

14

Școala Gimnazială Alexandru

Costescu

250

15

16,20

31,20

75

585.000

15

Școala

Gimnazială Elena Văcărescu

60

15

16,20

31,20 |

75

140.400

16

Școala

Gimnazială

Sf. Nicolae

280

15

16,20

31,20

75

655.200

17

Școala

Gimnazială

Uruguay

92

15

16,20

31,20

75

215.280

18

Liceul

50

15

75

I.    BUGETUL EȘTI?

2

/IAT pentru elevii care vor beneficia de after-school în anul școlar 019-2020 -AFERENT ANULUI BUGETAR 2020

Ni.

Crt

Denumii e Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Număi total elevi înscriși la after-school

Buget maxim pentru masa caldă/zi/el ev (lei)

Buget maxim pentru activități educative/ zi/ elev (lei)

Buget total maxim/ elev/ zi (lei)

Nuină r total de zile din anul școlar 2019-2020, cuprin se în

Buget lutal estimat/

U.I.P. / an bugetar

2020 (lei)

anul bugeta r 2020

1

Școala

Gimnazială nr.

162

115

15

16,20

31,20

94

337.272

2

Școala

Gimnazială Nr.

183

240

15

16,20

31,20

94

703.872

3

Școala

Gimnazială nr.

178

140

15

16,20

31,20

94

410.592

4

Școala

Gimnazială Nr.

184

125

15

16,20

31,20

94

366.600

5

Școala

Gimnazială Nicolae

Grigorescu

60

15

16,20

31,20

94

175.968

6

Școala

Gimnazială

Sfinții Voievozi

287

15

16,20

31,20

94

841.713,60

7

Școala Gimnazială nr.

5

40

15

16,20

31,20

94

117.312

8

Școala

Gimnazială

nr. 13

100

15

16,20

31,20

94

293.280

9

Școala Gimnazială nr.

192

192

15

16,20

31,20

94

563.097,60

10

Școala

Gimnazială

Geo Bogza

111

15

16,20

31,20

94

325.540,80

11

Școala Gimnazială Petre Ispirescu

180

15

16,20

31,20

94

527.904

12

Școala

Gimnazială

Vasile

Alecsandri

96

15

16,20

31,20

94

281.548,80

13

Școala

Gimnazială nr.

181

324

15

31,20

94

950.227,20

Teoretic

Bulgar Hristo

Botev


16,20


31,20Total


2.742


15


16,20


31,20


75


6.416.280


II.    BUGETUL ESTIMAT pentru elevii înscriși la semiinternat în anul școlar 2019-2020 -

AFERENT ANULUI BUGETAR 2019

Nr. Crt.

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Nr. total elevi la semiint emat

Număr total de zile din anul școlar 2019-2020, cuprinse în anul bugetar 2019

Buget maxim zi/elev (lei)

Buget total estimat/

U.I.P. / an bugetar 2019 (lei)

1

Școala

Gimnazială

Nicolae

Grigorescu

35

75

15

39.375

2

Școala

Gimnazială nr.

5

40

75

15

45.000

3

Școala

Gimnazială

Eugen Barbu

60

75

15

67.500

Total

135

75

15

151.875

6.568.155 lei
BUGET TOTAL estimat pentru toate categoriile de beneficiari ai programului EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ pentru zilele din anul școlar 2019-2020 cuprinse în ANUL BUGETAR 2019


16,20

14

Școala Gimnazială Alexandru Costescu

250

15

16,20

31,20

94

733.200

15

Școala

Gimnazială

Elena

Văcărescu

60

15

16,20

31,20

94

175.968

16

Școala Gimnazială Sf.

Nicolae

280

15

16,20

31,20

94

821.184

17

Școala

Gimnazială

Uruguay

92

15

16,20

31,20

94

269.817,60

18

Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev

50

15

16,20

31,20

94

146.640

Total

2.742

15

16,20

31,20

94

8.041.737,60

II.    BUGETUL ESTIMAT pentru elevii înscriși la semiinternat în anul școlar 2019-2020

- AFERENT ANULUI BUGETAR 2020

Nr. Crt.

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Nr. total elevi la semiintemat

Număr total de zile din anul școlar 2019-2020, cuprinse în anul bugetar 2020

Buget maxim zi/elev (lei)

Buget total estimat/ U.I.P. / an bugetar 2020 (lei)

1

Școala

Gimnazială Nicolae

Grigorescu

35

94

15

49.350

2

Școala

Gimnazială nr. 5

40

94

15

56.400

3

Școala Gimnazială Eugen Barbu

60

94

15

84.600

Total

135

94

15

190.350

8.232.087,60 lei

BUGET TOTAL estimat pentru toate categoriile de beneficiari ai programului EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ pentru zilele din anul școlar 2019-2020 cuprinse în ANUL BUGETAR 2020BUGET TOTAL ESTIMAT pentru toate catc&oriile de beneficiari ai Pro<>iaiinilui EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ, aferent anului școlar 2019-2020: 14.800.242,60 LEI

14. RESURSE:

Resurse umane:

Personal didactic si nedidactic pus la dispoziție în condițiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, sau prin alte forme legale.

Resurse materiale:

Săli de clasă, sala de sport, curtea școlii, aparatură de birou, rechizite, etc.

Resurse de hrană pentru elevii înscriși în program.

Resursele financiare necesare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor ocazionate de implementarea Programului "Educație pentru Viață” vor fi asigurate de la bugetul local al Sectorului 1. Toate bunurile materiale necesare derulării programului vor fi asigurate de către Consiliul Local al Sectorului 1.

15. ORGANIZARE

Organizarea programului se face pe baza unui regulament intern, elaborat/aprobat de fiecare unitate de învățământ.

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 188/09.07.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

TU


Jj

LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ÎNSCRISE ÎN

PROGRAMUL „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ”

ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

I. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat în care elevii înscriși la after-school, după orele de curs, vor beneficia de o masă caldă pe zi și activități educative.

Nr.crt

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar

(U.I.P.)

Nr. total elevi înscriși la after-school

1

Școala Gimnazială nr. 162

115

2

Școala Gimnazială Nr. 183

240

3

Școala Gimnazială nr. 178

140

4

Școala Gimnazială Nr. 184

125

5

Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu

60

6

Școala Gimnazială Sfinții Voievozi

287

7

Școala Gimnazială nr. 5

40

8

Școala Gimnazială nr. 13

100

9

Școala Gimnazială nr. 192

192

10

Școala Gimnazială Geo Bogza

111

11

Școala Gimnazială Petre Ispirescu

180

12

Școala Gimnazială Vasile Alecsandri

96

13

Școala Gimnazială nr. 181

324

14

Școala Gimnazială Alexandru Costescu

250

15

Școala Gimnazială Elena Văcărescu

60

16

Școala Gimnazială Sf. Nicolae

280

17

Școala Gimnazială Uruguay

92

18

Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev

50

Total

2.742

II, Unitățile de învățământ preuniversitar de stat care dispun de semiinternat și în care elevii vor beneficia de o masă caldă pe zi.

Nr.crt.

Denumire Unitate de învățământ Preuniversitar (U.I.P.)

Nr. total elevi la semiinternat

1

Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu

35

2

Școala Gimnazială nr. 5

40

3

Școala Gimnazială Eugen Barbu

60

Total

135