Hotărârea nr. 187/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 09.07.2019 privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Nota de fundamentare nr. 56/06.05.2019 întocmită de Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., respectiv Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

Ținând seama de prevederile art. 210 alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partipație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.292/29.09/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, modificată și completată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 430/19.12.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l 16/22.04.2019 privind aprobarea bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019, inclusiv amendamentul nr.5 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2019 nr.2 de pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data 22.04.2019;

Văzând Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului seria B nr. 3755681 din data de 17.12.2018 prin care s-a acordat codul unic de înregistrare nr. 40311936 și nr. de ordine în registrul comerțului J40/17895/2018;

Ținând seama de Hotărârea nr.5/08.05.2019 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin.(4) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. cu suma de 181.996.700 lei, aport în numerar, care va fi virată de cei doi acționari, respectiv Sectorul 1 al Municipiului București - Consiliul Local al Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1, până la data de 31.12.2019.

Art. 2. - Suma prevăzută la articolul 1 va fi utilizată de societatea pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. pentru realizarea investițiilor necesare construcției Spitalului de urgență categoria IA „Sf. Vasile cel Mare”, destinat relocării Spitalului Clinic de Urgență București - Floreasca, a Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri și a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei si Copilului „Alessandrescu - Rusescu”.

Art. 3. - Sumele rămase neutilizate vor fi retumate la bugetul local prin diminuarea capitalului social, în condițiile legii.

Art. 4. - (1) Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., în sensul majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv de la 79.500.000 lei la 261.496.700 lei, prin aportul în numerar al acționarilor în valoare de 181.996.700 lei, divizat în 49.339 de acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind 5.300 lei.

(2) Cotele de participare la profit și pierdere ale acționarilor fiind următoarele:

  • a) 99% - Sectorul 1 al Municipiului București - Consiliul Local al Sectorului 1 cu un număr de 48.846 acțiuni în valoare totală de 258.883.800 lei;

  • b) 1 % - Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un număr de 493 acțiuni în valoare totală de 2.612.900 lei.

Art. 5. - Se modifică articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293 din 12.10.2018, cu modificări și completări, care va avea următorul cuprins :

" Art. 5. - Capitalul social al societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. este în cuantum de 261.496.700 lei, reprezentând 49.339 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 5300 lei fiecare, constând în aport în numerar, astfel:

Sectorul 1 al Municipiului București - Consiliul Local Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 258.883.800 lei, corespunzător unui număr de 48.846 acțiuni, reprezentând 99% din capitalul social total al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

Administrația Domeniului Public Sector 1 cu un aport în numerar în valoare totală de 2.612.900 lei, divizat în 493 acțiuni, reprezentând 1% din capitalul social total al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi."

Art. 6. - Demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv și înregistrării acestuia în Registrul Comerțului vor fi efectuate de către societatea pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, prin reprezentanții săi legali.

Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentanții Administrației Domeniului Public în Adunarea Generală a Acționarilor și societatea pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., prin Consiliul de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 consilieri locali din 25 consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGl


Nr:   187

Data: 09.07.2019