Hotărârea nr. 185/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 09.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureștipe anul 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate iu. G/2397703.07.2019 întocmii de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere amendamentul formulat de doamna Raluca Gabriela Suditu, domnul Gheorghiță Liviu Goncea, respectiv domnul Alexandru Ștefan Deaconu - membrii ai Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, avizat de Direcția Management Economic și aprobat de Consiliul Locul al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr.50/2019 a bugetului de stal pe anul 2019;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Ducurești nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de catrc Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 2887/721267/05.06.2019 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2019, precum șl estimările pentru anii 2020-2022;

în temeiul prevederilor arl.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit.a), art.166 alin.(2) lit.d) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aproba veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în valoare de 1.328.121,31 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT IULIE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1,328,121.31

1,028,954.01

299,167.30

VENITURILE BUGETULUI LOC AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1,204,219.13

1,000,840.22

203,378.91

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

 • 28.201.79

 • 28.113.79

88.00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

95,700.39

Secțiunea de funcționare

0.00

Secțiunea de dezvoltare

95,700.39

 • (a) Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt în valoare de 1.204.219,13 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1);

 • (b)  Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 simt în sumă de 28.201,79 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

 • (c) Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2019 sunt în sumă de 95.700,39 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art. 2. - Se aproba cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în sumă de 1.602.247,13 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

SURSA DE FINANȚARE

BUGET IULIE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1,602,247.13

1,034,477.60

567,769.53

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1,472,821.36

1,000,840.22

471,981.14

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

 • 33.725.38

 • 33.637.38

88.00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

95,700.39

0.00

95,700.39

a) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019, în valoare de 268.602,23 mii lei,

se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative (...) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”;

b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2019 în valoare totală de 5.523,59 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

 • —  Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.683,59 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

 • —  Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 840,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

cheltuielile bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1,472,821.36 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei

nr. 1.2.1, din care:

—Secțiunea de funcționare       1,000,840.22 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare          471,981.14 mii lei

84,278.36 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.1.1(1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:

—Secțiunea de funcționare          77,389.36 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare            6,889.00 mii lei

51,606.00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2), din care:

—Secțiunea de funcționare          50,680.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare              926.00 mii lei

18,000.00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

—Secțiunea de funcționare          18,000.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                0.00 mii lei

810.00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:

—Secțiunea de funcționare             610.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare              200.00 mii lei

65,582.00 mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02, conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2), din care:

—Secțiunea de funcționare          43,382.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare           22,200.00 mii lei

292,775.00 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02,conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care:

—Secțiunea de funcționare         217,069.86 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare           75,705.14 mii lei

68,442.00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4), din care:

—Secțiunea de funcționare          35,457.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare           32,985.00 mii lei

218,176.00 mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei nr.

1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4; 1.2.1.7.5; 1.2.1.7.6), din care:

—Secțiunea de funcționare         141,675.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare           76,501.00 mii lei

217,711.00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4), din care:

—Secțiunea de funcționare         202,985.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare           14,726.00 mii lei

285,422.00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5), din care:

71,301.00 mii lei

214,121.00 mii lei


—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

150,566.00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3), din care:

—Secțiunea de funcționare         129,200.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare           21,366.00 mii lei

 • 13              18,173.00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.11

(1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3), din care:

—Secțiunea de funcționare           13,091.00 mii

—Secțiunea de dezvoltare            5,082.00 mii

 • 14                1,280.00 mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, din care:

—Secțiunea de funcționare               0.00 mii

—Secțiunea de dezvoltare            1,280.00 mii

 • (2) Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr. 1.4.

1              33,725.38 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform anexei

nr. 1.4.1, din care:

—Secțiunea de funcționare          33,637.38 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare               88.00 mii lei

 • 2               16,057.38 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare          16,057.38 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                0.00 mii lei

 • 3               17,668.00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, conform

anexei nr. 1.4.1.2, din care:

—Secțiunea de funcționare          17,580.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare               88.00 mii lei

(3) Se aproba bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2019, conform anexei nr. 1.5.

 • 1               95,700.39 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei nr.

1.5.1, din care:

—Secțiunea de funcționare               0.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare           95,700.39 mii lei

 • 2               95,700.39 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform

anexei nr. 1.5.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare               0.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare           95,700.39 mii lei

Art. 3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 564.369,53 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET IULIE

Bugetul local al Sectorului 1

468.581.14

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

88.00

Bugetul creditelor externe

95,700.39

TOTAL

564,369.53

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE

Marian.Crisțțan


Nr.: 185

Data: 09.07.2019