Hotărârea nr. 183/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 09.07.2019 prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armand


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armând

în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Referatul constatator al Primarului Sectorului 1 și al Secretarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 534/08.07.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Clotilde Marei-Brigitte Armând, comunicat de Prefectura Municipiului București sub nr. A.C./13742/P/09.07.2019, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 29011/09.07.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016;

Luând act de adresa nr. înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub 24285/06.06.2019, prin care doamna Clotilde Marie-Brigitte Armând aduce la cunoștință demisia sa din funcția de consilier local al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a) și art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se ia act de constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armând, conform dispozițiilor Ordinului Prefectului Municipiului București nr. 534/08.07.2019.

Art. 2. - Se ia act de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei Clotilde Marie-Brigitte Armând.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Mangement Resurse Umane, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1) și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 23 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr.: 183

Data: 09.07.2019