Hotărârea nr. 181/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 05.06.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădiniţa de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie – august 2019”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță -Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie — august 2019”, în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 precum și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților dc învățământ preuniversitar;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/11.06.2018 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social "Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari", în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018;

Având în vedere:

 • -  adresa Grădiniței nr. 46 nr. 365/16.05.2019, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6334/17.05.2019, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • -  adresele Grădiniței nr. 52 nr. 448/18.04.2019, nr. 523/16.05.2019 și nr. 525/16.05.2019, înregistrate la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5180/19.04.2019, nr. 6711/23.05.2019, respectiv nr. 6148/16.05.2019, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • -  adresa Grădiniței nr. 116 nr. 140/16.05.2019, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6342/17.05.2019, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • -  adresa Grădiniței nr. 206 nr. 1706/28.05.2019, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6958/28.05.2019, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • -  adresa Grădiniței nr. 222 nr. 207/17.05.2019, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6382/17.05.2019, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • - adresele Grădiniței nr. 248 nr. 1023/16.05.2019 și nr.1024/16.05.2019, înregistrate la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6712/23.05.2019, respectiv nr.6343/17.05.2019, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • -  adresa Grădiniței nr. 283 nr. 1098/16.05.2019, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6228/16.05.2019 și nr.6709/23.05.2019, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

 • -  adresa Grădiniței "Steaua” nr. 196/16.05.2019, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6191/16.05.2019, prin care solicită înscrierea unității în proiectul „Grădinița de Vacanță”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și n) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă implementarea Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2019”, în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1 - Descrierea proiectului educațional "Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2019”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă lista grădinițelor înscrise în Proiectul "Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie - august 2019”, conform Anexei nr. 2 - Lista grădinițelor înscrise în proiectul "Grădinița de Vacanță - pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie —august 2019”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și conducerea unităților de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București menționate în Anexa nr.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București implicate în Proiectul educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2019” se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

(3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului Sectorului 1, Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată azi, 05.06.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ.SECRETAR

NicXtîT^EFALAN


Nr. 181

Data: 05.06.2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 181 /05.06.2019

PREȘEDINTE DE SEDTNT<

Marian Cristi^fȚ^teh^v sProiectul educațional și social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2019” își propune să contribuie, prin intermediul educației non formale, realizată cu 725 de preșcolari din cadrul unităților de învățământ preșcolar ale Sectorului 1, la:

prevenirea/reducerea abandonului școlar și menținerea în sistemul de educație a copiilor provenind din familii cu posibilități materiale reduse;

creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor, prin includerea acestora într-un program educațional care oferă posibilitatea desfășurării de activități variate și inovative de tipul “Grădinița de vacanță”;

motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare.

în prima etapă se realizează informarea unităților de învățământ preșcolar din Sectorul 1 cu privire la acest proiect și susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritatea locală, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și a comunității educaționale a Sectorului 1, părinților preșcolarilor, persoanelor publice și private care doresc să susțină acest proiect, ONG-urilor și asociațiilor cu activitate în domeniul educațional și selectarea grădinițelor care vor implementa proiectul, realizată în baza analizei de nevoi.

în a doua etapă vor avea loc activitățile educaționale cu cei 725 de preșcolari, în grădinițele care vor implementa proiectul.

Proiectul educațional și social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2019” se va implementa pentru un număr de 725 preșcolari în cadrul unui număr de opt unități de învățământ preșcolar de pe raza Sectorului 1 al municipiului București.

Astfel, preșcolarii din unitățile de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1, ai căror părinți nu se pot ocupa de supravegherea lor pe timpul vacanței de vară, vor putea beneficia de masă (hrană) precum și de servicii/activități educaționale în perioada iulie -august 2019 în cadrul următoarelor unități de învățământ preșcolar: Grădinița nr. 46, Grădinița nr. 52, Grădinița nr. 116, Grădinița nr. 2.06, Grădinița nr. 2.2.2, Grădinița nr, 2.48, Grădinița nr. 283 și Grădinița ”Steaua”.

1. Scopul proiectului

Facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație a preșcolarilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul anului școlar”;

Dezvoltarea și implementarea de instrumente/ soluții pentru prevenirea/ reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii;

Promovarea/dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la preșcolari.

Proiectul promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților inovative de tipul “Grădinița de vacanță”, vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/ citit/ socotit), dezvoltarea culturii personale, respectului de sine, prin metode alternative/creative de învățare.

Ca efect pozitiv pe termen lung, menționăm asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale altemative/inovative, care permit accesul grupului țintă la noi oportunități și participarea egală la educație.

Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/ flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare.

Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale de educație, proiectul va spori participarea/ menținerea în învățământul obligatoriu a copiilor provenind din familii cu posibilități materiale reduse.

Se va realiza o intervenție pilot folosind echipamentele informatice/ multimedia, existente în școlile și grădinițele pilot, pentru a explora noi abordări în educația școlară (activități specifice pentru "grădinița de vacanță”).

2. Obiectivul general:

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin implementarea Proiectului educațional si social "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2019”, care va facilita participarea activă a maxim 725 de preșcolari care învață în unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 1, în vederea petrecerii în siguranță, util și plăcut a timpului, pe perioada vacanței de vară.

Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru grădinițele din Sectorul 1, care, alături de educația formală, va crește valoarea actului educațional.

3. Obiective principale:

Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadrul unităților de învățământ preșcolar;

Dezvoltarea la preșcolarii din grupul țintă a abilităților de comunicare verbală, para verbală și nonverbală, pentru a acționa corespunzător normelor de comportament civilizat, în situații specifice de viață;

Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;

Dezvoltarea creativității copiilor și încurajarea talentului acestora, prin realizarea de activități extra curriculare și extrașcolare diverse ( muzică, pictură, teatru, cercuri de creație, abilitare elementară IT, excursii tematice, tabere, etc.);

Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor, prin includerea acestora în programe educaționale;

Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunitate;

Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea etc.;

Schimbarea percepției comunității asupra problemelor școlarului mic din familia prea ocupată/cu situație materială precară, aflat în situația de risc de a fi neglijat;

Stimularea și, implicit, creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării intcrpcrsonalc și a relaționării;

Ameliorarea intensității factorilor generatori de situații de risc;

Dezvoltarea capacității de relaționare și comunicare principială cu alți copii, de aceeași vârstă, dar și de vârstă și nivel educațional diferit;

însușirea și practicarea unor activități specifice vârstei și adresate petrecerii timpului liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări);

Dezvoltarea capacității de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în descoperirea de soluții practice și utile vieții de zi cu zi;

Dezvoltarea imaginației și creativității, deopotrivă prin spontaneitate, dar și prin analiză și relaționare individuală și de grup;

Dezvoltarea încrederii în propriile capacități și a stimei de sine în raport cu ceilalți, dar și cu sine însuși;

Dezvoltarea și aplicarea concretă a abilităților de comunicare prin exprimarea opiniei personale în situații decizionale;

- Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalți prin adoptarea unor stări de acceptare, negociere, colaborare, solidaritate;

Promovarea imaginii grădinițelor prin diseminarea ulterioară a proiectului.

 • 4. Principiile care stau la baza activității proiectului "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ -Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2019”, sunt:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • b) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c) respectarea demnității copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • e) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • f)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

 • g) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • h) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului.

5. Grupul țintă/categorii de beneficiari

Grupul țintă al proiectului/ beneficiari direcți ai proiectului este format din: maxim 725 de preșcolari din unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 1, ai căror părinți nu le pot asigura supravegherea pe timpul vacanței de vară.

Grupul țintă al proiectului/ beneficiari indirecți ai proiectului este format din: 1.450 părinți/reprezentanți legali ai copiilor din unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 1;

Având în vedere faptul că Proiectul "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet de Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2019” poate fi implementat pentru un număr limitat de locuri, respectiv pentru maxim 725 de preșcolari în cele opt unități de învățământ preșcolar de stat mai sus menționate, conducerea acestora va putea stabili criterii specifice (dacă este cazul) pentru înscrierea cu prioritate a preșcolarilor care provin din familii defavorizate (monoparcntalc, cu situație materială precară, ctc.).

6. Perioada de implementare:

Proiectul "GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - Pachet dc Servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie - august 2019” se va desfășura în timpul vacanței de vară a anului școlar 2018-2019, în perioada 01.07.2019 - 30.08.2019 (44 de zile lucrătoare).

Părinții interesați vor depune o cerere de înscriere în acest proiect la direcțiunea grădiniței până la data de 26 iunie 2019.

8. BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

» preșcolar de stat

Nr. preșcolari /unitate

Cost masa /zi/ preșcolar (lei)

Cost activități educaționale /zi/ Preșcolar (lei)

Total cost/ preșcolar /zi (Iei)

Total cost/ preșcolar/ Proiect (pt.

44 zile lucratoare) (lei)

Buget total / Proiect / unitate (pentru 44 zile) (lei)

1

Grădinița

Nr. 46 ’

125

15

40

55

2420

302.500

2

Grădinița

Nr. 52 ’

100

15

40

55

2420

242.000

3

Grădinița

Nr. 116’

100

15

40

55

2420

242.000

4

Grădinița

Nr. 206’

100

15

40

55

2420

242.000

5

Grădinița

Nr. 248’

50

15

40

55

2420

121.000

6

Grădinița

Nr. 283’

75

15

40

55

2420

181.500

7

Grădinița

Nr. 222’

125

15

40

55

2420

302.500

8

Grădinița "Steaua”

50

15

40

55

2420

121.000

Total

725

1.754.500 lei

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 181 / 05.06.2019 PREȘEDINTE DE ȘED Marian Cristian


LISTA GRĂDINIȚELOR ÎNSCRISE ÎN PROIECTUL ”GRĂDINIȚA DE VACANȚĂ - PACHET DE SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI SOCIALE PENTRU PREȘCOLARI ÎN PERIOADA IULIE-AUGUST 2019”

Nr. crt.

GRĂDINIȚA

»

Adresa

Nr. locuri

1.

Grădinița nr. 46

Strada Marmurei nr. 13-15

125

2.

Grădinița nr. 52

Strada Docenților nr. 5

100

3.

Grădinița nr. 116

Strada Mendeleev nr. 27

100

4.

Grădinița nr. 206

Strada Witing nr. 14

50

Strada Constantin Gherea nr.

156

50

5.

Grădinița nr. 222

Strada Arad nr. 38

125

6.

Grădinița nr. 248

Strada Arthur Vîrtejeanu nr. 15

50

7.

Grădinița nr. 283

Strada Ficusului nr. 25

75

8.

Grădinița "Steaua”

Strada Ion Inculeț nr. 5-7

50

Total locuri: 725