Hotărârea nr. 180/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 05.06.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul coraun-de specialitate întocmit de către Direcția Juridică-și-Dirccția Management Economicdin cadrul aparatului de specialitate al Primai ului Secluiului 1;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, și raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont dc prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii educației fizice și. sportului nr. 6.9/2000. cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitate sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 257/28.08.2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului I al Municipiului București;

Ținând seama de faptul că proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform anunțului înregistrat sub nr. 524/2019 la Centrul Cultural al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), ari. 81 alin. (2) lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 - (1) Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 12 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 05.06.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 180

Data: 05.06.2019


Regulamentul privind regimul finanțărilor acordate de                             il

Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sector                               e

CAP.I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Scop și cadru legislativ, principii si termeni de referința.

Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru analizarea si evaluarea cererilor de finanțare din fondurile publice acordate din bugetul local al Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru:

 • a) finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înființate pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 1;

 • b) fmanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 1, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;

cjfinanțarea programelor sportive organizate în raza administrativ-teritoriala a Sectorului 1, de către asociațiile municipale pe ramura de sport, afiliate la federațiile sportive corespondente;

djfiiianțaiea piugiainelui spoitive desfășurate în raza administrativ-teritoiiala a Seutuiului 1, de către federațiile sportive naționale, Direcția pentru Sport si Tineret a Municipiului București, ori Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

ejfinanțarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru înalta performanță sportivă, pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 1;

tjpremierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale, de către sportivii si colectivele tehnice ale structurilor sportive de pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 1;

gjfinanțarea programelor sportive ale unităților și instituțiilor de învățământ, înființate pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 1, derulate prin asociațiile sportive școlare și universitare;

hjfinanțarca programelor sportive derulate de Federația Sportului Școlar și Federația Sportului Universitar pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 1;

(2) Procedura de acordare a finanțărilor din fonduri publice pentru programele sportive de utilitate publică, este reglementată în concordanță cu:

Regulamentul de Organizare si Funcționare a Centrului Cultural al Sectorului 1;

- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

O.M. al Ministerului Tineretului si Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a programelor sportive completat de prevederile O.M. nr. 321/2019;

H.G. nr. 1447/2007 privind Normele Financiare pentru activitate sportiva.

Art. 2. Prezentul regulament stabilește procedura si demersurile necesare privind atribuirea contractului de finanțare pentru programele sportive „Promovarea Sportului de Performanta”(PI), respectiv „Promovarea Sportului Pentru Toți” (P2), în baza Legii 69/2000 cu completările și modificările ulterioare, din fonduri publice ale Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1.

Art. 3. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) activitate sportivă - complex de acțiuni anuale și/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive;

 • c)  autoritate finanțatoare - Centrul Cultural al Sectorului 1;

 • d) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare în urma aplicării procedurii selecției publice;

 • e)  cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțare;

 • f)  contract de finanțare - contract încheiat, în condițiile legii, între Centrul Cultural al Sectorului 1, denumită în continuare autoritate finanțatoare și un beneficiar structură sportivă de drept public sau de drept privat cu personalitate juridică sau alte entitati conform legislației în vigoare;

 • g) contract de activitate sportivă - convenție încheiata, în condițiile legii, între structura sportivă și o persoană fizică, sportiv sau membru al unui colectiv tehnic, care contribuie la realizarea acțiunilor sportive dintr-un program sportiv;

 • h) strucura sportivă - persoana juridică de drept public sau privat, Iară scop patrimonial, deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă căruia i-a fost atribuit numărul dc înregistrare în Registrul Sportiv;

 • i)  finanțare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea programelor sportive inițiate de către structurile sportive, unitățile și instituțiile de învățământ pentru asociațiile sportive școlare și universitare, alte organizații și instituții pentru programe sportive așa cum sunt enumerate la art. 181 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, de către (denumirea instituției finanțatoare) în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a Adiministrației Publice Locale coroborat cu prevederile Legii 69/2000, cu dispozițiile Ordinului MTS 664/2018 completat cu dispozițiile O.M. 321/2019 și cu celelalte dispoziții legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică.

 • j)  fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1;

 • k) solicitant - structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare, instituție sau organizație îndreptățită să solicite finanțarea și să depună o cerere de finanțare pentru un proiect/program sportiv

 • l)  proiect sportiv -plan sau intenție de a întreprinde/organiza un complex de activități cu caracter sportiv ce vizează testarea, selecția, inițierea, pregătirea de sportivi într-o anumită ramură sau disciplină sportivă, eveniment sportiv secvențial din cadrul unui program sportiv inclus in calendarul al unei structuri sportive;

 • m) program sportiv - plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un

-sezon competițional. Categori ile de-aețiuni care eonsti tu i e-aetivitatea sportivă din cad ru 1 unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acțiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite ,,programe sportive de utilitate publică ’ ’;

 • n) sezon competițional - complex de acțiuni sportive însumate în cadrul unui program sportiv organizat de către o structură sportivă înființată în condițiile legislației în vigoare la sporturi individuale și jocuri sportive, însemnând: acțiuni pregătitoare, cantonamente de pregătire, competiții sportive amicale și oficiale, turnee de pregătire și calificare, alte acțiuni specifice;

 • o) acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, avand ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • p) competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • q) competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

competiție sportivă internă de nivel zonal sau interjudețe.an-compQWijiQ sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc sau municipal;

 • r)  competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

 • s)  alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • t)  organizații sportive -persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, deținătoare ale Certificatului de identitate sportivă cărora le-a fost atribuit numărul de înregistrare în Registrul sportiv, structuri sportive constituite legal, în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, respectiv asociații sportive fără personalitate juridică, cluburi sportive, federații sportive pe ramură de sport, alte persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ligi profesioniste pe ramură de sport

 • u) perioada precompetițională - perioada de pregătire a sezonului competițional intern și internațional;

 • v) perioada competițională - perioada în care Federația Română și Federația Internațională pe i amuia de sport organizează competiții;

 • w) colective tehnice - care pot avea in componenta: antrenori, medici, cercetători, metodist, asistent medical, kinetoterapeuți, psihologi, biochimist, coregraf, corepetitor, alți specialiști stabiliți de federațiile sportive sau de către organizațiile sportive abilitate cu atribuții în coordonarea și finanțarea activității sportive de performanță, care sunt implicați direct și indirect, prin intermediul atribuțiilor, în performanța sportiva;

 • x) unitate de învățământ - unitate de învățământ cu personalitate juridică care are înființată în condițiile legii o asociație sportivă școlară fără personalitate juridică deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul Sportiv și care solicită finanțarea unui program sportiv, în condițiile legii;

 • y) instituție de învățământ - instituție de învățământ superior cu personalitate juridică care are înființată în condițiile legii o asociație sportivă universitară fără personalitate juridică deținătoare a Certificatului de Identitate Sportivă căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în Registrul Sportiv care solicită finanțarea unui program sportiv, în condițiile legii;

 • z)  sportiv de performanta - sportiv autorizat in condițiile legii de către federația sportivă pe ramură de sport să își desfășoare activitatea sportiva;

aa) sportiv de înaltă performanță - sportivul de performanță care îndeplinește condițiile de performanță în competițiile internaționale oficiale și care, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, dobândește calitatea de sportiv de înaltă performanță prin ordin al ministrului tineretului și sportului;

Art. 4. Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru programe sportive, solicitanții trebuie să fie structuri sportive, înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a Sectorului 1, constituite ca persoane juridice deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost atribuit număr de înregistrare în Registrul sportiv, sau alte entitati stabilite prin legislația in vigoare enumerate la art. 1 alin. (1) din prezentul regulament.

Art. 5. Finanțarea acordată se va utiliza numai pentru programele sportive de interes public local, inițiate și organizate de către solicitând, în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări.

Programele sportive de utilitate publica, stabilite prin OM 664/2018, care sunt finanțate în baza prevederilor prezentului regulament sunt: programul "Promovarea sportului de performanță"(PI) și programul "Sportulpentru toți"(P2).

Scopul și obiectivele specifice programelor-sportive de utilitate publică finanțate, sunt:

A. Programul „Promovarea sportului de performanță", reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului de performanță. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvențial, sau un sezon competițional. pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris în calendarul Asociației Municipiului București pe Ramură de Sport si/sau în calendarul a Federației Romane pe Ramură de Sport.

Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive.

Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite ,,programe sportive de utilitate publică ’

 • 1.  Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat dc selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

2. Obiective:

 • a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului comunității Sectorului 1 a Municipiului București și ale României pe plan internațional;

 • b) susținerea și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel național și internațional;

 • c) susținerea și dezvoltarea activității dc performanță la nivelul copiilor și juniorilor, dczvollarcu sportului școlar și a sportului universitar;

 • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

 • e) mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecție pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală și țara noastră pe plan internațional;

 • f) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel național și internațional;

 • g) susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național și internațional, promovarea piacticăiii și participarea comunităților locale activ la dezvoltarea acestui fenomen;

 • h) susținerea sporturilor nautice (înotului, săriturilor în apă, pentatlonului, triatlonului, etc.) ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului dar și în vederea amplificării la nivel național și internațional a participării țarii noastre la competițiile de mare anvergură, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestui fenomen;

 • i) susținerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marțiale, ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului dar și în vederea amplificării la nivel național și internațional a participării țarii noastre Ia competițiile de mare anvergură, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestui fenomen;

 • j) susținerea ramurilor de sport de tradiție, care au adus rezultate notabile țarii noastre, participarea activă a comunităților locale la dezvoltarea acestor sporturi;

B. Programul „Sportulpentru toți", reprezintă un program național de promovare a practicării și dezvoltării sportului pentru toți. Programul sportiv este un complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv și indicatori, pentru un eveniment sportiv secvențial, pentru o competiție organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament al competiției, înscris în calendarul Asociației Municipiului București „Sportul Pentru Toți si/sau al Federației Române „Sportul Pentru Toți”.

Categoriile de acțiuni eare-eonstituie activitatea sportivă-din-cadrul unui program sportiv sunt: -acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive.

Programele sportive aprobate de către autoritatea finanțatoare sunt denumite ,,programe sportive de utilitate publică ’ ’;

 • 1.  Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

2. Obiective:

 • a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și suținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

 • c) încurajarea structurilor sportive sa dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă dc întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;

 • d) încurajarea practicării sporturilor de iarnă și a sporturilor/activităților denumite de agrement: schi, patinaj, sanie/saniuș, sărituri cu schiurile, etc.;

 • e) încurajarea practicării natației, sporturilor nautice și a sporturilor/activităților denumite de agrement;

Art. 6. Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanța proiecte din fonduri publice au drept scop:

valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure aulodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

premierea și recompensarea rezultatelor sportive obținute la competițiile internaționale, încurajarea practicării sportului de performanță;

Art. 7. Obiectivele generale ale programelor sportive de utilitate publică, sunt:

 • a)  evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului (denumirea unitarii administrativ teritoriale) și al României pe plan național și internațional;

 • b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional;

 • c)  susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor în paralel cu activitatea desfășurată și dezvoltarea programelor sportive dedicate categoriilor defavorizate;

 • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

 • e)  susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, național și internațional;

 • f)  încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni, în special în rândul tinerilor până în 18 ani;

 • g) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o~discriminărefîn_mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

 • h) crearea de condiții optime de pregătire și participare la competiții a sportivilor în baze sportive moderne, posibilitatea de organizare de evenimente sportive naționale și internaționale care să aducă beneficii reale comunităților locale și României.

2. Domeniu de aplicare

Art. 8. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea contractelor de finanțare a activitatii sportive din cadrul celor două programe sportive, "Promovarea sportului de performanță" (PI) și programul "Sportul pentru toți”(P2), de la bugetul local al Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1, a programelor spurLive ale cluburilor sportive de diept public sau privat înființate pe raza unității administrativ-tcritoriale, ale entităților enumerate la art. 1 din prezenta metodologie, atât pentru ramurile sportive individuale cât și pentru jocurile sportive pe toata perioada unui sezon competitional sau a mai multor sezoane, cu aprobarea Sectorului 1.

 • (2) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • (3) Finanțarea de la bugetul local nu se acordă pentru structuri sportive care obțin venituri mai mari de 20% din bugetul total necesar pentru un program sportiv, din vanzarea de bilete si abonamente la evenimente sportive sau din vanzarea dc materiale promotionalc. Veniturile trebuie dovedite prin documente justificative.

3. Principii de atribuire a contractelor de finanțare

Art. 9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:

 • a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca structurile sportive de drept public sau privat, înființate pe raza unității administrativ-teritoriale a Sectorului 1, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiari;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanțare, astfel încât orice structura sportiva de drept public sau privat, înființată pe raza unității administrativ-teritoriale a Șectorului 1, să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal;

 • f)  neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor financiare unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului sportiv aflat în derulare;

 • g) anualitațea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea din bugetul local pentru evenimente sportive secvențiale;

 • h) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanțare în cadrul sezoanelor competiționale sportive desfășurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile sportive, în care s-a acordat finanțarea din bugetul local prin hotărâre a Sectorului 1, dar pentru care se vor încheia contracte de finanțare secvențiale în fiecare an fiscal;

Art. 10. Finanțarea activităților sportive se acordă pentru acoperirea integrală sau parțiala a unui program sportiv în baza unui contract de finanțare încheiat între părți.

Art. 11. (1) Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult o finanțare în decursul unui an.

3. Prevederi bugetare

Art. 12. Cererile de finanțare vor fi selecționate în cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 prin bugetul local alocat Centrului Cultural al Sectorului 1, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local cu rectificările bugetare stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Informarea publică și transparență decizională

Art. 13. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării activităților sportive, procedurile de atribuire a contractelor de finanțare, contractele de finanțare încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cap. II. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE DE ACCES LA FONDURILE PUBLICE PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILE SPORTIVE

Art. 14. (1) Criteriile și condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant, sunt următoarele:

 • a)  să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii, sau o instituție/organizație îndreptățită să solicite finanțarea, având sediul în raza administrativ-teritoarială a Sectorului 1;

 • b)  să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană, după caz;

 • c)  să facă dovada depunerii situațiilor financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent dacă cererea de finanțare se depune după data la care situațiile financiare au fost înregistrare;

 • d) să contribuie cu o parte procentuala din valoarea totală de finanțare a programului sportiv, daca este cazul, obținând un punctaj mai mare la analiza cererii de finanțare;

 • e)  să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • f)  să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • g)  să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • h) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • i)  să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • j)  să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare;

Art. 15. Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c)  a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare, in măsura in care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Art. 16. Autoritatea finanțatoare are obligația de a cere solicitanților prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, precum și documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România.

Cap. III. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE

 • 1. Dispoziții și reguli generale

Art. 17. Atribuirea contractelor de finanțare se face prin selecție publică, procedură care permite. atribuirea unui contract de finanțare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare. Rezultatele evaluării în urma selecției publice, precum și sumele alocate finanțării solicitărilor eligibile vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 18. Autoritatea finanțatoare poate organiza două sesiuni de selecție, în funcție de bugetul disponibil.

Art. 19. Procedura de selecție, organizată de Centrul Cultural al Sectorului 1, va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea bugetului alocat finanțărilor pentru activitățile sportive pentru anul fiscal în curs, a contractelor de finanțare pentru jocurile sportive care continuă finanțarea până la data finalizării, precum și a programului anual pentru acordarea finanțărilor pentru programele secvențiale dintr-un sezon competițional sportiv;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea, depunerea și prezentarea programelor de către solicitanți;

 • d) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • e)  evaluarea propunerilor de proiect;

 • 1) comunicarea rezultatelor si transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 pentru a fi aprobate prin hotarare in condițiile legii;

 • g) încheierea contractului sau contractelor de finanțare;

 • h) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare;

Art. 20. Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat.

Art. 21. Solicitantul are obligația de a depune propunerea de proiect la registratura Primăriei Sectorului 1, pentru Centrul Cultural al Sectorului 1, la adresa: Bdul. Banu Manta, nr. 9, Sector 1, București, până la data limită pentru depunere, stabilita în anunțul de participare, și își asumă riscurile transmiterii propunerii de proiect, inclusiv forța majoră, Propunerea de proiect care este depusă la o altă adresă a autorității finanțatoare decât cea stabilită de către aceasta sau, după expirarea datei limită pentru depunere, se anulează.

Art. 22. Orice solicitant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage propunerea de proiect numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect.

Art. 23. Modificarea propunerii de proiect, după expirarea datei limită pentru depunerea propunerilor, atrage sancțiunea excluderii solicitantului de la procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare.

Art. 24. Solicitantul are obligația de a menține propunerea de proiect valabilă pe toată perioada de desfășurare a sesiunii de selecție pentru care a fost formulată.

2. Transparență și publicitate

Art. 25. Autoritatea finanțatoare va stabili un program anual propriu pentru acordarea de finanțări ale activităților sportive, care se publică pe site-ul oficial al Centrului Cultural al Sectorului 1, www.ccsl.ro.

Art. 26. Autoritatea finanțatoare poate rectifica programul anual propriu pentru acordarea de finanțări ale activităților sportive, care se publică pe site ul oficial al Centrului Cultural al Sectorului 1 www.ccsl ,ro.

Art. 27. Programul anual include una sau mai multe sesiuni de selecție.

Art. 28. Publicarea pe site ul oficial al Centrului Cultural al Sectorului 1, www.ccsl.ro, a programului anual pentru acordarea de finanțări activităților sportive nu creează autorității finanțatoare obligația de a efectua respectiva procedură de selecție.

Art. 29. Autoritatea finanțatoare își va face cunoscută în mod public intenția de a atribui contracte de finanțare a activităților sportive. Anunțul de participare se va publica pe site ul oficial al Centrului Cultural al Sectorului 1, www.ccsl.ro.

Art. 30. Autoritatea finanțatoare va afișa pe site ul oficial al Centrului Cultural al Sectorului 1, www.ccsl.ro, anunțul de atribuire a contractului de finanțare ale activităților sportive, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de finanțare.

Art. 31. La finalul exercițiului bugetar, autoritatea finanțatoare va întocmi unui raport cu privire la contractele de finanțare a activităților sportive încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractului. Raportul va fi publicat pe site ul oficial al Centrului Cultural al Sectorului 1, www.ccsl.ro.

3. Data limită pentru depunerea propunerilor de finanțare

Art. 32. Autoritatea finanțatoare va stabili și va include în anunțul de participare data limită pentru depunerea propunerilor.

Art. 33. în cazul în care, din motive de urgență, respectarea termenului prevăzut în anunțul de participare ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 10 zile. în acest caz, autoritatea finanțatoare are obligația de a include în anunțul de participare motivele reducerii termenului.

Art. 34. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu condiția comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiect, cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului inițial, către toți solicitanții care au primit un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea proiectului.

4. Documentația de solicitare a finanțării activităților sportive

Art. 35. Documentația de solicitare a finanțării va cuprinde următoarele documente;

 • a) formularul de cerere de finanțare, conform Anexei nr. 1 la Regulament;

 • b) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului anexa nr. 3 la Regulament;

 • c) declarație pe propria răspundere-Anexa nr. 2 la Regulament;

 • d) declarația de imparțialitate - Anexa nr. 5 la Regulament;

 • e)  declarația președintelui/directorului solicitantului, privind reprezentanții legali ai solicitantului, cu atribuții în derularea proiectului sportiv ori după caz, împuternicirea de către președinteie/directorul solicitantului a responsabilului de proiect sportiv pentru derularea acestuia;

 • f)  CV al coordonatorului de proiect.

 • g) copie de pe certificatul de identitate sportivă;

 • h) copie de pe hotărârea judecătorească de înființare, definitivă și irevocabilă;

 • i)  certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registru asociațiilor și fundațiilor;

 • j)  copii de pe statut și actul constitutiv, precum și modificările aduse acestora;

 • k) copii de pe hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv;

 • l)  copie de pe situația financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal competent, cu excepția structurilor sportive înființate în anul în curs;

 • m) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • n) copie de pe dovada sediului;

 • o) alte documente considerate relevante de către aplicant.

Art. 36. Documentația de solicitare a finanțării se va întocmi în limba română și se va depune în două exemplare (original și copie), precum și în format electronic la registratura Primăriei Sectorului 1, din Bdul Banu Manta, nr. 9, Sector 1, București, pentru Centrul Cultural al Sectorului 1.

Art. 37. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare.

Art. 38. Solicitantul are obligația de a exprima prețul din propunerea financiară în lei.

5. Organizarea și funcționarea comisiei de analiză și evaluare a propunerilor de finanțare

Art. 39. Analiza propunerilor de finanțare este efectuată de către o comisie de evaluare și analiză constituită prin decizie a Directorului Centrului Cultural al Sectorului 1.

Art. 40. Comisia are în componență 3 membri (2 membri din partea Centrului Cultural al Sectorului 1 și 1 membru reprezentant al Primarului Sectorului 1 numit prin decizie a acestuia) și un secretar, fiind legal întrunită în prezența tuturor membrilor săi.

Art. 41. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Președintele comisiei va asigura convocarea și prezența membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei.

Art. 42. Secretariatul comisiei va fi asigurat de personalul din cadrul Centrului Cultural al Sectorului 1 și va prelua documentațiile de solicitare a finanțării, pe măsura înregistrării lor. Secretarul comisiei nu are drept de vot.

Art. 43. Fiecare membru al comisiei de analiză și evaluare va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.7 a Regulamentului.

Art. 44. (1) Comisia hotărăște prin votul majorității simple a membrilor.

(2) Decizia comisiei de analiză însoțită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanțare va fi înaintată către conducerea Centrului Cultural al Sectorului 1, care in baza unei adrese si a Rapoartelor de Specialitate va transmite spre aprobare, in condițiile legii, finanțarea activităților sportive în plenul Consiliul Local al Sectorului 1.

6. Procedura evaluării și selecționării cererilor de finanțare

Art. 45. Cererile de finanțare pentru programele sportive depuse spre a fi selectate trebuie să urmărească următoarele:

 • a) se înscriu în programele sportive de utilitate publică, așa cum sunt ele definite în prezentul regulament de finanțare;

 • b) sunt de interes public local și se înscriu în strategia locală pentru sport, urmărind:

promovarea și dezvoltarea activității sportive de performanță ori recreative;

asigurarea condițiilor organizatorice și materiale pentru practicarea jocurilor sportive/ disciplinelor individuale la nivel de performanță sau nivel recreativ;

îmbunătățirea nivelului de performanță al sportivilor juniori și seniori din structurile sportive locale;

asigurarea creșterii din rândul tinerilor a unor viitori sportivi de performanță pe raza unității administrativ-teritoriale, respectiv atragerea unui număr cât mai mare de practicanți din rândul populației din Sectorului 1;

creșterea accesului cetățenilor la activități sportive;

organizarea unor evenimente sportive de anvergura;

dezvoltarea cooperării sportive internaționale;

~ promovarea valorilor sportive locale în circuitul național, regional și internațional;

promovarea imaginii Primăriei Sectorului 1 în plan național și internațional;

sunt depuse de solicitanți eligibili;

- respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de sport, adaptate și stabilite la nivelul Sectorului 1 prin prezenta metodologie;

Al t. 46. Documentația de solicitare a finanțării va fi analizată dc către membrii comisiei de analiză și evaluare, în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notată potrivit următoarelor criterii de evaluare:

 • I. Punctai acordat pentru proiectele din categoria „Promovarea Sportului de Performanta”(Pl)

  Nr. crt.

  Criteriul de evaluare

  Punctaj maxim (puncte)

  1.

  Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale și specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

  5

  2.

  Existența cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv

  5

  3.

  Natura ramurei sportive reprezentate (olimpică/neolimpică)*

  5

  4.

  Structura în care funcționează clubul sportiv: monosportiva, polisportivă (mai multe secții sportive); numărul total de sportivi legitimați/sectie; numărul de sportivi (inclusiv stafful tehnic) participanți la o acțiune/competiție sportivă

  3

  5.

  Valoarea și complexitatea calendarului sportiv anual: nivelul competițional la care activează secția/structura; nivelul și numărul acțiunilor sportive/competițiilor oficiale interne sau internaționale la care participă secția/structura într-un an competițional

  5

  6.

  Participare în ediția competițională în: Eșalonul I; Eșalonul II; Eșalonul III; Eșalonul IV; Eșalonul V; Cupa României;

  6

  -7.

  Participare în sezonul competițional, în competițiile internaționale oficiale, cupe europene;

  — 6---

  8.

  Sportivi selecționați în loturile naționale si olimpice, pentru participarea la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene, alte competiții majore;

  6

  9.

  Sportivi din cluburile de juniori promovați către echipele/sectiile dc seniori Nota: punctează doar pentru structuri de juniori

  7

  10.

  Parteneriate încheiate (locale, județene, regionale, naționale, transfrontaliere, internaționale), pentru colaborări privind schimburi sportive, asocieri conform legislației în vigoare și a regulamentelor sportive pe ramură de sport;

  5

  11.

  In ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive

  10

  12.

  Vizibilitatea proiectului

  10

  13.

  în ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanțare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ?

  10

  14.

  în ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activitățile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?

  5

  15.

  Participarea (denumirea unitatii administrativ teritoriale) în calitate de membru al clubului sportiv de drept privat pentru care se solicită finanțarea.

  2

  16.

  Capacitatea de atragere de parteneri și surse de finanțare

  10

Notă: Pentru structurile care promovează proiecte sportive la ramuri individuale se vor puncta doar criteriile de evaluare cu nr. crt. 1+3+10+11+12+13+14+15+16.

Pentru structurile care promovează proiecte la jocurile sportive se vor puncta toate criteriile de evaluare cu nr. crt.: 1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16.

Punctajul maxim al proiectului se obține însumând criteriile care se punctează, după caz.

Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda.

IT. Punctai acordat pentru proiectele din categoria „Promovarea Sportului Pentru Toți” (P2)

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim (puncte)

1.

Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale și specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp)

5

2.

Existența cadrelor tehnice specializate în cadrul clubului sportiv, a unor contracte/parteneriate cu structuri sportive care pun la dispoziție astfel de specialiști

5

3.

Natura activitatii sportive si impactul la nivel național (cros, marathon, triatlon, acțiune din zona fitness si/sau alte ramuri sportive cu popularitate in rândul practicantilor, altele)

8

4.

Impactul la nivel local, național, internațional ca parte integranta a unui concept prin care activitatea este recunoscuta si practicata in mai multe tari

7

5.

Numărul de participanti

10

6.

Eveniment cu participare naționala sau internaționala

10

7.

Parteneriate încheiate    (locale, județene, regionale, naționale,

transffontaliere, internaționale), pentru colaborări privind schimburi de informații, asocieri conform legislației în vigoare și a regulamentelor sportive;

10

8.

în ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive

10

9.

Vizibilitatea proiectului

10

10.

în ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanțare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ?

10

11.

în ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activitățile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?

5

12.

Capacitatea de atragere de parteneri și surse de finanțare

10

Notă; Entitatea care solicita finanțarea proiectului trebuie sa fie structura sportiva care are in Certificatul de Identitate Sportiva (CIS) ramura „Sportul pentru Toți” si face dovada afilierii la Asociația Județeană Sportul pentru Toti/Asociatia Municipiului București „Sportul pentru Toți” respectiv la Federația Romana Sportul pentru Toți. Punctajul maxim al proiectului se obține însumând criteriile care se punctează conform tabelului de mai sus. Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanțat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda.

Art. 47. în urma sesiunii de finanțare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de către membrii comisiei.

Art. 48. Afișarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfășurării sesiunii de analiză a cererilor de finanțare, la sediul Centrului Cultural al Sectorului 1 și pe site-ul www.ccsl.ro. în termen de 5 zile de la data încheierii selecției, secretarul comisiei comunică în scris aplicanților, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

Art. 49.Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării. Contestațiile se vor depune la sediul Centrului Cultural al Sectorului 1, str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, București.

Art. 50. Analiza contestațiilor se efectuează de către comisia de contestații, constituită în acest scop prin decizia Directorului Centrului Cultural al Sectorului 1 iar raportul se înaintează spre aprobare comisiei de analiză și evaluare.

Art. 51. Răspunsul la contestații se transmite pe email și ulterior prin poștă contestatarilor în tennen de 2 zile lucrătoare, de la data depunerii;

Art. 52. Comisia de evaluare înaintează procesul verbal de evaluare și selecție Compartimentului Proiecte din cadrul Centrului Cultural al Sectorului 1, în vederea întocmirii proiectelor de hotărâre de consiliu local, privind aprobarea încheierii contractelor de finanțare și alocării sumelor din bugetul Sectorului 1, prin Centrului Cultural al Sectorului 1, in condițiile legii.

Art. 53. La propunerea Centrului Cultural al Sectorului 1, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București va supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 încheierea de contracte de finanțare conform legislației în vigoare.

Art. 54. După ce a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 încheierea de contracte de finanțare și alocarea sumelor din bugetul local, Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul Sectorului 1 va comunica Centrului Cultural al Sectorului 1 respectivele hotărâri.

Art. 55. în termen de 5 zile de la data aprobării prin Hotărâre a Consiliului-Local al Sectorului 1, de încheiere a Contractului de Finanțare pentru programul sportiv, Centrul Cultural al Sectorului 1 comunică în scris aplicanților, rezultatul final al selecției, precum și fondurile alocate.

7. Date limită de desfășurare programelor sportive

Art.56. Finanțarea programelor sportive se aprobă pentru activitățile derulate în intervalul cuprins între data semnării contractului de finanțare și data de 31 decembrie respectiv data de încheiere a sezonului competitional. In cazul jocurilor sportive la care sezonul competitional se desfășoară pe perioada a doi ani calendaristici/fiscali, este acceptată finanțarea pentru întreg sezonul sau mai multe sezoane, defalcată în perioade distincte; până la 31 decembrie și începând cu 1 ianuarie.

8. Cofinantare

5

Art. 57. Centrul Cultural al Sectorului 1 acorda finanțări pentru programe sportive în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație. Orice finanțare poate fi solicitata pentru cheltuieli de 100% din bugetul total al programului sportiv, neimpunandu-se o anumita cota de cofinantare. Solicitantul poate avea o cota de cofinantare care va fi punctata de către comisia de analiza, corespunzător cu punctajul stabilit prin prezentul regulament. Procentul de cofinantare din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse din costul total al programului sportiv propus spre finanțare sub forma contribuției în numerar și/sau natură, se cuantifică prin documente justificative.

Art. 58. Cofinanțarea din surse atrase se poate constitui din: sponsorizări, parteneriate, alte finanțări, etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condițiile legii. Sursele de finanțare proprii sau atrase ale beneficiarului finanțării pot fi în numerar și/sau în natură.

Cap. IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art. 59. Finanțarea se va face pe bază de contract de finanțare între autoritatea finanțatoare și solicitantul selectat, în urma adjudecării solicitărilor propuse spre finanțare și admise, respectiv după aprobarea încheierii contractelor de finanțare prin hotărâri dc consiliu local

Art. 60. Contractul de finanțare se încheie între Centrului Cultural al Sectorului 1 și solicitantul selecționat, în termen de maxim 10 de zile de la data comunicării hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1, în condițiile legislației în vigoare.

Art. 61. La contractul de finanțare se vor anexa formularul de solicitare a finanțării precum si bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului sportiv.

.Cap.V. PROCEDURA PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Art. 62. (1) Cheltuielile eligibile vor putea fi finanțate în baza contractului de finanțare numai în măsură în care sunt conforme cu proiectul propus și au fost contractate în perioada executării contractului. Nu se decontează cheltuieli angajate înainte de data semnării contractului de finanțare.

 • (2) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în Anexa nr. 9 la prezentul regulament.

 • (3) Cheltuielile eligibile vor fi efectuate cu respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor Legii 69/2000 cu modificările si completările ulterioare, a OM 664/2018 completat cu prevederile OM 321/2019 al Ministerului Tineretului si Sportului, a Anexei la Hotărârea de Guvem nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă completate de prevederile prezentului regulament și în conformitate cu notele de fundamentare la cererea de finanțare aprobată.

 • (4) Beneficiarii nu pot deconta eheltuieli-eare depășesc-suma aprobată-prin-Hotărârea-Consiîiului Local, respectiv bugetul aprobat.

 • (5) Pot fi decontate doar cheltuieli eligibile efectuate in perioada de desfășurare a programului sportiv pentru care s-a solicitat finanțarea, în limitele notei de fundamentare, Anexa la Cererea de Finanțare.

 • (6) Rectificarea unor fonduri financiare alocate unor capitole de cheltuieli stabilite prin bugetul programului sportiv si nota de fundamentare (anexa la contractul de finanțare) prin alocare la alte capitole de cheltuieli, se poate efectua la solicitarea beneficiarului si cu aprobarea autoritatii finanțatoare, după ce s-a obtinut o nouă Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 63. (1) Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în raport cu faza proiectului și cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

(2) Prima tranșă (avans) nu poale depăși 30% din finanțarea acordată, iar ultima tranșă va fi de 10% din valoarea finanțării, numai în condițiile legii.

Cap. VI. PROCEDURA DE RAPORTARE SI CONTROL

Art. 64. Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte Centrului Cultural al Sectorului 1, următoarele raportări:

 • a) raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare;

 • b) raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activității semestriale/ anuale și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect.

Art. 65. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament și vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, fiind însoțite de borderoul cheltuieliloi efectuate. Acestea vor fi depuse la registratura Primăriei Sectorului 1 din Bdul Banu Manta, Nr. 9, Sector 1, București pentru Centrul Cultural al Sectorului 1, cu adresa de înaintare. Programele sportive pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea tranșei finale și vor urma procedurile specifice. La cererea autorității finanțatoare, Beneficiarul va prezenta și alte documente justificative pentru cheltuielile efectuate.

Art. 66. Comisia de evaluare și selecție va stabili durata contractelor de finanțare astfel încât să asigure derularea procesului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei tranșe în anul calendaristic în care s-a acordat finanțarea, dar nu mai târziu de 30 decembrie.

Art. 67. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor-prezenta până în data de 15 decembrie, documente justificative având datele de emitere în concordanță cu perioada desfășurării acțiunilor.

Art. 68. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului, cât și ulterior validării raportului final.

Art. 69. Contractele de finanțare vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității sportive nonprofit finanțate din fondurile publice.

CAP. VII. SANCȚIUNI

Art. 70. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale esențiale.

Art. 71. în cazul rezilierii contractului de finanțare ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, autoritatea finanțatoare este obligata în termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite cu titlu de finanțare, cu excepția sumelor care au fost deja utilizate pentru activitățile sportive desfășurate și justificate, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe de interes public.

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 72. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la sediul autoritarii finanțatoare.

Art. 73. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 74. Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate tuturor finanțărilor pentru activitatea sportivă acordate din bugetul local, începând cu anul bugetar 2019. Cererile de finanțare aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, in condițiile legii, la data aprobării prezentului Regulament se vor supune condițiilor de finanțare în ceea ce privește încheierea și derularea contractului de finanțare precum și a procedurii dc raportare și control cu suncțiunile și dispozițiile finale.

Art. 75. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul Regulament:

Anexa 1 - formular de cerere de finanțare;

Anexa 2 - declarație persoane juridice;

Anexa 3 - bugetul de venituri și cheltuieli,

Anexa 4- formular pentru raport evaluare intermediare și finale;

Anexa 5- declarația de imparțialitate a beneficiarului;

Anexa 6- adresă de înaintare a raportului intermediar sau final;

Anexa 7- declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecționare;

Anexa 8- model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;

Anexa 9- categorii de cheltuieli eligibile;

Anexa nr. 1 la Regulament

CERERE DE FINANȚARE

A. Solicitantul:...........

 • 1. Solicitant___

 • 1. Denumirea entitatii ..................

 • 2. Prescurtarea.........................................................................................

 • 3. Adresa:    ....................

 • 4. Certificat de identitate sportivă:...............................................................

 • 5. Alte date de identificare: Telefon: ; Fax:......................

E-mail:, Web:............................

 • 2.Date bancare___

 • 1. Denumirea băncii:....................................................................................

 • 2. Numărul de cont:......................................................................................

 • 3. Titular:..........................................................................................................

 • 4. Cod fiscal: .......................................................................................

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul

 • 1. Numele complet:.............

 • 2. Telefon:...........................

..............; Fax:..............

c-ituiii ;..................................................................................

4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la pct. 3)

 • 1. Numele complet;...................................................................

 • 2. Telefon:.........................................; Fax:..............................;

E-mail:..................................................................................

 • 5. Descrierea activității, a resurselor și a obiectivelor solicitantului. Descriere a experienței solicitantului

A. Date privind proiectul

 • 6. Titlul/Denumirea proiectului:..............................................................................

 • 7. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel:

 • - scopul și obiectivele

 • - grupuri tință, benficiari

 • - activitățile principale

 • - rezultatele estimate

 • 8. Delalieiea scopului și a obiectivelor proiectului (max. 10 rânduri)

 • 9. Activități/acțiuni din cadrul proiectului:

  • 9.1.

  • 9.2.

9.3...........

 • 10.1. Locul desfășurării proiectului (se va specifica dacă proiectul se desfășoară în totalitate pe raza administrativ-teritorială)

 • 10.2. Locul/locurile de desfășurare a activităților/acțiunilor din cadrul proiectului

 • 10.2.1.

10.2.2...............................

11. Durata proiectului: de la


..........................până la.............................


 • 12. Participanți (numărul și structura)

  • 12.1.

12.2..............

 • 13. Justificarea proiectului - rezultate scontate

 • 14. Echipa responsabilă în derularea proiectului ( numele și prenumele; funcția în cadrul entitatii; numărul de telefon):

  • 14.1. Coordonator...................................................................................

  • 14.2. Responsabil financiar..............................................................

  • 14.3. Responsabil cu probleme tehnice..............................................

  • 14.4. Alti membri, după caz:..........................................................................................

 • 15. Costurile estimate ale proiectului (se vor detalia pe acțiuni/activități, categorii de cheltuieli și surse de finanțare), conform tabelului de mai jos:

  Nr.

  crt.


  Programul, proiectul, acțiunea/activitatea, categoriile de cheltuieli*)


  I. 1. Programul

  Total:

  Proiectul

  1.1. Acțiunea/activitatea total: din care:


  Valoarea totală

  din care

  suma solicitată din     fonduri

  publice

  venituri proprii ale structurii sportive (daca este cazul)


  1.2.

  Acțiunea/activitatea

  total: din care:

  1.3.

  Acțiunea/activitatea

  total: din care:

  1.4.

  Acțiunea/ activitatea total: din care:

  1.5.

  Acțiunea/activitatea total: din care:

Notă: Sumele vor fi exprimate în lei (RON).

 • 16. Resurse umane și financiare ale entitatii, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

 • 1. Resurse umane

  • 1.1.   Număr de personal CAS (Contract Activitate Sportivă)/CIM (Contract Individual de Munca) - total: ...,

din care:

 • - antrenori:.................

 • - sportivi:....................

 • - kinetoterapeuți:.......

 • - maseuri:....................

 • - doctori:.....................

 • - asistenți medicali.....

 • - statisticieini:............

 • - operatori video:......

 • - alte persoane care participă la activitatea sportivă:...............

 • 1.2.   Număr de secții pe ramură de sport:..........

 • 1.3.   Număr de sportivi legitimați pe secții:............

 • 2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total: ... lei (RON), din care:

 • - donații, sponsorizări:       ...........................lei (RON)

 • - venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate ctc.): .......................lei (RON)

cotizații, taxe, penalități ctc.: ..................................lei (RON)

alte venituri: .....................................................lei (RON)

Data:

Reprezentantul legal, Numele și prenumele.

Semnătura:


Coordonatorul de proiect,

Numele și prenumele:

Semnătura:


Ștampila beneficiarului-

DECLARAȚIE

Subsemnatul........................................................., domiciliat în localitatea ........ ,

str.....................................................nr..........., bl......, ap......., sectorul/județul................, codul

poștal ..................., posesor al actului de identitate ............seria.........nr......., codul numeric

personal........................................, în calitate de reprezentant al .........., cunoscând prevederile

art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că entitatea pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a programelor sportive, declar pe propria răspundere următoarele:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • c) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • d) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • e) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • f) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • h) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare de la instituția..........................,

în sumă de..........................lei.

Data:.............................

Entitatea...........................................

Reprezentant legal.............................................

Semnătura,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Denumirea..........................................................

Bugetul acțiunii/activității din cadrul

proiectului/programului...........................................................................

Nr. Crt.

Acțiunea/activitatea/ categoriile de cheltuieli

Valoarea totală

din care

din

din

londuri publice

venituri proprii ale structurii sportive (daca este cazul)

1

Acțiunea/ activitatea.....................

total....................................,

din care

 • a) 1..........................................

 • b) 3..........................................

exemplu:

a) cazare: 10 persoane x 501ei/zi x 5zile = 2500 lei

2

Actiunea/activitatea.....................

total.......................................

...... din care

 • a) ..........................................

 • b) ..........................................

TOTAL

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila beneficiarului)

Denumirea entitatii.................................

RAPORT DE EVALUARE intermediar/final

Contract de finanțare nr..................încheiat la data.................................aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local al Sectorului 1 nr......................................din data de............................

Autoritatea finanțatoare .Centrul Cultural al Sectorului 1;

 • - adresă: str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, București;

 • - telefon/fax..................................

 • - e-mail: secretariat@ccsl.ro

Data înaintării raportului.....................................

 • 1. Denumirea proiectului ..................................................

 • 2. Coordonatorul proiectului..................................................

 • 3. Perioada:..................................................

  colaborarea cu al li parteneri ele.)


  Data de început

  Data de sfârșit

4. Locul de desfaurare..............................................

 • 5. Scopul proiectului.......

 • 6. Obiectivele proiectului

a. Obiective generale:

Obiectiv 1

Obiectiv 2

b. Obiective specifice:

Obiectiv 1

Obiectiv 2

7. Raport de activitate

a.Descrierea pe scurt a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăși o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului și a verificării realității prestațiilor: beneficiari, ecouri de presă,

b. Realizarea activităților propuse:

(Au putut fi desfășurate aceste activități în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneți măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare).

c. Rezultate obținute și rezultate așteptate:

(Rezultatele obținute și rezultatele așteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfășurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficiență. Anexați documente relevante, după caz.)

8. Indicatori:

 • a. De eficiență

 • b. Fizici/cantitativi

 • c. De rezultat

  Indicatori

  Obiective

  Denumire indicator

  Măsura atinsă

  Indicatori de eficiență (cost mediu/proiect,           cost

  mediu/acțiune,           cost

  mediu/participant, etc.)

  Obiectiv 1

  Obiectiv 2

  Obiectiv 3

  Indicatori fizici

  Obiectiv 1

  (nr. de acțiuni, nr. de competiții, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.)

  Obiectiv 2

  Obiectiv 3

  Indicatori de rezultat (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, etc.)

  Obiectiv 1

  Obiectiv 2

  Obiectiv 3

9. Participând

Preșcolari

Elevi

Tineri între 18 și 29 de ani, inclusiv

Alți participanți

Total

Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Liceu

Nr.       de

persoane

10. Beneficiari:

 • a.      Direcți

 • b.      Indirecți

Direcți

Indirecți

Beneficiari

11. Resurse:

a. Resurse umane (din care voluntari):

Total

Din care voluntari

Resurse umane

 • b. Resurse financiare: Raport financiar

1. Date despre finanțare:

valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr........................................

valoarea finanțării cumulate la data întocmirii raportului: contribuție proprie a Beneficiarului (daca este cazul): contribuția financiara a autoritatii finanțatoare de la bugetul local.....................................

 • c. Resurse materiale și echipamente:

  Nr. crt.

  Denumire material/ echipament

  Nr. Bucăți (altă UM)

  1

  2


Responsabil de proiect: Numele și prenumele: Funcția:

Semnătura:

Data:

AVIZAT____________

Numele și prenumele: Funcția:

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, .............îtt--ealitat&--de                        ---al

..................................................... ca persoană cu drept de reprezentare a entitatii (denumirea entitatii), în ceea ce privește implementarea proiectului/programului sportiv, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Entitatea/Structura sportivă................

Reprezentant legal...............................

Semnătura,

Data.......................

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Către,

Central Cultural al Sectorului 1

Alăturat vă înaintam raportul narativ și financiar privind proiectul/programul sportiv înregistrat cu nr....................................., aprobat prin HCL nr...................din data de ...............................

având titlul...............................................care a avut/are loc în perioada..................... în

valoare de................................

Data............

Reprezentant legal

Numele și prenumele Semnătura..................

Coordonator proiect

Numele și prenumele

Semnătura.................

Ștampila entitatii/structurii sportive

Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de analiză

Subsemnatul....................................... dețin,  ca membru al Comisiei de analiză a

programelor sportive depuse pentru finațarea a activităților sportive de interes local, care pot primi finanțare de la bugetul local al Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1, calitatea de evaluator al programelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta, că nici eu și nici soțul/soția, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătura cu cererile de acordare a finanțării integrale sau parțiale a programelor sportive de interes public, înaintate Comisiei de analiză a entitatilor/structurilor sportive înființate ca persoane juridice fără scop patrimonial, care pot primi finanțare de la bugetul Primăriei Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului 1. Confirm că, în situația în care aș descoperi, în cursul acțiunii de selecție și evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie.

Nume și prenume.............

Data

Semnătura.....................

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în proiect: coordonator proiect/program sportiv

 • 1. Nume: ..............................

 • 2. Prenume:..............................

S. Data nașterii:................

 • 4. Cetățenie:........................

 • 5. Stare civilă:.....................

 • 6. Domiciliu:....................................................................................................

 • 7. C.I./B.I.: seria................................nr..................

 • 8. CNP:.....................................................

 • 9. Telefon:...........................................

 • 10. Studii:............................................

  Instituția [ De la - până la ]

  Diploma obținută:

11. Limbi străine: Indicați competența lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de b ază)         ____________________________________________

Limba

Citit

Vorbit

Scris

 • 12. Membru în asociații profesionale:.......... ................

 • 13. Alte abilități:........................................

 • 14. Funcția în prezent:.......................................

 • 15. Calificări cheie:.......................................

 • 16. Experiența specifică:..........................................

  17. Experiența profesiona

  Date de la - pana la

  Locația

  Instituția

  Poziția

  Descriere

Anexa 9 la Regulament

Categorii de cheltuieli eligibile

 • I.      Cheltuieli de transport;

 • II.     Cheltuieli de cazare;

 • III.     Cheltuieli de masă;

 • IV.    Cheltuieli privind alimentația de efort;

 • V.     Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane;

 • VI.    Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv și a altor bunuri;

 • VII.   Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale si echipament sportiv;

 • VIII.  Cheltuieli medicale și pentru controlul doping;

 • IX.    Cheltuieli cu premiile, indemnizațiile, veniturile contractuale ale participantilor la activitatea sportivă., primele și alte drepturi;

 • X.     Alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare si transfer, prestări servicii de impresariat si reprezentare sportivă, altele):

Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, Beneficiarii pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și alocate prin contractul de finanțare, cheltuieli și pentru:

 • a)  cheltuieli cu indemnizațiile și veniturile de natură contractuală stabilite prin contractul de activitate sportiva (CAS) sau contractul individual de munca (CIM) încheiate între structura sportivă și sportivi/membrii statului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenți medicali, statisticieni, kinetoterapeuti, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul de pregătire și participare la competiții în condițiile legislației în vigoare;

 • b) închiriere de locuințe pentru cazare sportivi și personal tehnic participant la acțiunile de pregătire și participare la competiții, la prețul pieței libere. Pentru participarea la acțiuni de pregătire (cantonamente, turnee, alte acțiuni) sau acțiuni sportive din calendarul oficial pe ramură de sport se vor deconta doar cazări în locații cotate cu maxim 3***);

 • c)  cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea si plecarea sportivilor precum și a membrilor statului tehnic din localitatea/tara de domiciliu la locația stabilită pentru pregătire și retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă dintre părți;

 • d)  servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • e) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

 • f)  asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • g) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • h) cheltuieli de închiriere domenii website, întreținere și promovare a acțiunilor sportive în mediul Online;

 • i)  taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare și transfer;

 • j)  obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • k) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

 • l)  plata lectorilor și a translatorilor;

 • m) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • n) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei;

 • o) alte cheltuieli in limitele financiare stabilite prin HG 1447/2007 cu completările si modificările ulterioare.

Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, Beneficiarii, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

 • e)  cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f)  achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor;