Hotărârea nr. 18/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Străulești nr. 98


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR.LO'ERU NR.57 - SECTOR I AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11083/05.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 327/05.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 13228/01.10.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare însușite de

Ținând seama de prevederile:

© Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.IJ.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotăiârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOS. STRĂULEȘTI NR. 98 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 325/05.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


contrasemnează,RETAR ieoleta Cefalanimrmarc a cererii adresate de                       cu adresa î

'înregistrată la nr. 10133 din 13.03.2018. completată cu n/

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modillcările șTcompletărUe ulterioare. s'e.emite următorul:


AVIZ NR.

PENTRU"

PUD - ȘOS. S TRĂI I LEȘ TI NR. 98 - SECTOR 1

Construirea a patru imobile cu funcțiune mixtă - locuințe individuale și comerț/ servicii P+2E+M

GENERA I' DE IMOBILUL: în suprafață de 2600.00 mp (2590,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 212471, eliberat la data de 08.03.2018.

INIȚIATOR:

PROIECTAM : S.C. GRAPll I RONIC X.M S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                               (RUR: Dz.o, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - drum dc acces din artera de circulație Șos. Slrăulești; Sud - Șos. Străulcșli nr. 2-4, P178, lot 47, nr. cad. 222381; Est - artera dc circulație Șos. Străulcșli; Vest - Șos. Slrăulești nr. 2-4, PI78. lot 49, nr. cad. 229097.

PREVEDERI PUG/ PU'Z APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lld - locuințe individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate în zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei. Se admite mansardarca clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să sc înscrie în volumul unui acoperiș cu panta de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi dc maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul poale fi situat în silul arheologic nr. 12 ..Vestigiile paleolitice; așezări din epoca bronzului; secolele 111-1V; VI-VI1 și IX-Xl d. Ilr.”. zonă clasată ca monument istoric cu nr. B-l-s-B-17869. aliată la poziția 33 pe Lista Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010. actualizată în 2015, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1222/125/S/21299 din 01.08.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: PO I’max.- 20%, CUTmax.= 0.4 pentru P+1E. CUTmax.= 0.7 pentru P+2E, I lmax.= 10,00 metri RHmax.= P+2E. Se admite uni nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață dc maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile se vor dispune numai în regim de construire izolat, retrase față dc aliniament la distanță dc minim 4,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va lî egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație" aprobate prin I ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pictonal se vor realiza din drumul dc acces din artera de circulație Șos. Străulcșli, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 21381/02.02.2018.

ECHIPARE TEIINICO-ED1L1TARA: Este obligatorie racordarea con<sinu*«"lor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușii dc

Documentația este însoțită dc studiu dc însorire și ilustrare volumetrică însușite dc

Se prezintă Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 457/ZP/08.03.20I8. acord notarial proprietar cu încheierea de autentificare nr. 4528/15.10.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/5/09.10.2018. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poaLe 11 folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modillcările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a ccrtiBeatului de urbanism nr. 1222/I25/S/21299 din 01.08.2017. emis dc Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.
Ciobanu Opreșcu Oii

PRIMĂRIA ATOST CERIIFICATA ISO 90012008


SISTEMUL DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII W PN «KflW AI-RMOîntocmit,

AndraiBd. Banii Manta nr. 9. Sectorul I București; 01 1222

fel 4-40-21-319 10.13; Fax: +40-21-3 19.10.06


Email: registratur.i u prnnarias I ro

nut,.,i


•ijso.inanți T inpuopas          aqw op 7l()3'8()’l()

pi!|)UipMrJpJS’/</61 /666l lUSlin^pD □plU|t!.M|l|.L\ ) )SO| H             <>UH|[I!(II ap uipu.i •II.HA.IJS/I.I.MUO.) îs

1(HllpiAipm oimn-xq 3IXHU Iiiîupuni iu iij.nuisuoj .nir/ipu.i ,ip ’Jpn'ijiq iLiur/i.ioiiiu ii.iiuad ranvpidiinuop ii.in.ioqup pidtus iq

P.U.D.

Plan Urbanistic de Detaliu Construcții cu funcțiuni mixte

Locuințe individuale si comerț/servicii, regim de inaltime P+2E+M Sos. Straulesti, nr. 98, sector 1, București

REGLEMENTARI URBANISTICE

istcm de proiecție STEREO LOCAL BUCUREȘTI - Plan de referința MAREA NEAGRA 1975

PLAN TOPOGRAFIC
LEGENDA


■ Punct at retelol topografica


- Punct pe conturul suprafeței studiata


- Punct do cota


- Stâlp do iluminat


- Canal


- Curba do nivol secundara


■ Curba de nivel principala


- Cadastrul avizat al amplosamontului


- Construcții


■ Strada, Aici


- Cadastre vocinc (E-Torro)


- Suprapunoroa imobilului posta atooa vocina


- Număr cadastral (E-Torra)


- Distanta Intre punctele suprafeței studiata


RETRAGERE EDIFICABIL


Verificator/ Export


inventar do coordonate IE: Proiecție stereo 70

Coordonat»’ pct.de conlUc

N Im)

E (in)

313090.844 333110 084 133071.A67

333051.027

594761.985 5B4823.817 594832.657 5114770.025

64 990 <0 006

64 999

40 006

Lungimi laturi D(i,i+1)

S = 2509.65 ffp x P


Inventar de coordonate

Proiecție Stor<^> 70

f MpL nr intru -, i-mbilului poate aleea veci

1 Nr.

Pct

Coordonate pct.de contor

Lungi oi lacuri |

Dti.i.llJ

N (ni

B (m|

io

333107.570

504023.812

0.739 1

11

333107.781

504024.520

3 1R2

2

333110.004

504023.817

64.990 1

1

333090.844

□04761.985

1.603

12

333089.203

504762.357

33.299

13

333099.735

504794.263

30.04 2 |

S « 1

57.53 mp ;

- 134.742

m .. I


ÂuroKfSĂ T; i. *

KNffKM: termMr 2012

MUr A

umtrr/ut:

PLAN TQI’OGHAI IC

IN SCOPUL: întocmirii si promovării documenlatiei    setat

-dccfor f București tMfWf

pud pe circuitul de        I.IOCO

aprobare si obținerea oulorizaliel de construire


I LIMITA


I PROPRIETATE


ENT SC GRAPH TRONIC XM SRLSFNAT
PROFIL DRUM EXISTENT (PD) pe latura de Nord a proprietății


RETRAGERE EDIFICABIL


PROFIL DRUM PROPUS (PD) categoria IV, conform aviz cu nr. 900 / 29.11.2017 eliberat de către S.P.U., situat pe latura de Nord a proprietății

jzimobil propus^

j P+2E+M

A///////ZA


Construcții cu funcțiuni mixte - Locuințe si comert/servicii, regim de inaltime P+2E+M

Sos. Slraulesli, , sector 1, București


REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA:

P.U.D


planșa.

U06


9on

VSNVld

EOllSINVQdn ldVlN3lAiai93d

□SNvid mim

21-02/60

1VN3S

:viva

LV103IO

and

:VZVd

lisarnong ‘r joroas '86 iu 'usainens S°S

IN+37+d SLuijieuj ap uiiBaj 'noi/uas/yauioo is ajuinoo-] - apq’w lunipunj ho iijonjisuoo 1330ad

0094

loaiOHd i

:vavos

ejnieuuias

OUIDN

ailKfMjpods

/1 H7/QC WM

>6£T69LOU 266 L/L092/0t’T

LEGENDA:

LIMITE:

LIMITA P.U.D


FUNCȚIUNI EXISTENTE:

TERENURI LIBERE

NECONSTRUITE

LOCUINȚE. UNIFAMILIALE


ELEMENTE DE REGULAMENT:


LIMITA MAXIMA DE IMPLEMENTARE EDIFICABIL


CIRCULAȚIA TERENURILOR:


r~"~~i


EHEHI


IMOBIL CARE A GENERAT DOCUMENTAȚIA

DE URBANISM P.U.D.: Suprafața = 2600mp LIMITA ZONEI DE STUDIU


REGLEMETARI conform PUZ Șoseaua Straulesti nr. 69-71,

69A, 69D aprobat cu HCGMB nr. 286/29.09.2016

I---------1 ALINIAMENT Sos. STRAULESTICIRCULAȚII DE INCINTA

PARCARI PROPUSE


1 TROTUAR COBORÂT

J PROPUS


ACCES AUTO / PIETONAL

LA PARCARE / CLĂDIRI


RETRAGERI MINIME OBLIGATORII ' FATA DE LIMITELE PARCELEI


DISTANTE MINIME OBLIGATORII

INTRE CLĂDIRILE PROPUSE


Teren ce va fi trecut in domeniul public in urma supralargirii drumului de acces existent pe latura de nord S=341,70mp

Suprafața teren = 2600mp

UTR - L1d - Subzona locuințelor individuale mici cu maxim P+2 si POT < 20% situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei; se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea în calculul CUT a unei S. desf. pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să fie < 250 mp ADC și să nu genereze transporturi grele;


BILANȚ TERITORIAL

EXISTEb

r

ADMIS

PROPUS

POT

0

20 %

20 %

CIT

0

0,72

0,72

Arie construita

0

520 (20%)

520 (20%)

Al ic max. dcslasurala locuințe

0

0,72 ADCinp/lcren

1 <872

Arie max. dcslasurala comerl/scrvicii

0

S<250mp/kxuinla

Circulații / parcari

0

946 (36.4%)

946 (36.4%)

Spatii verzi

2 600

1 134 (43,6%)

1 134(43,6*%)

Regim de inallimc

0

P+2E+M (tOm)

P i 2E + M (lOm)

Locuii parcare necesare locuințe = 4 > lOOmp = 8 + 20% = 10 locuri parcare

Ixxuri parcare necesare servicii " 936mp/ 30 = 31 + 30% “ 40 locuri parcare

Locuri parcare prevăzute = 48 locuri parcate
In scopul elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de realizare Construcții cu funcțiuni mixte I-ocuintc individuale si comerl/servicii, regim de inallimc P+2E+M a losl eliberat Certificatul de l Irbanism nr. 1222 / 12.5 / S / 21299 din data 01.08.2017, de către Primăria Sectorului I, București.