Hotărârea nr. 179/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 05.06.2019 privind modificarea și completarea Hotărării Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al sectorului 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al sectorului 1 al Municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București;

Luând în considerare Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Direcției Utilități Publice, Diecțici Juridice, Grupului de lucru constituit conform Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 1713/19.05.2019;

Având în vedere raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 8 alin (2) și alin. (3) litera d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în vederea conformării la țintele de reciclare și reutilizare a deșeurilor municipale, asumate de România prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, care transpune Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, prin Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 75/26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 259/23.04.2019 a fost aprobată solicitarea Consiliului Local al Sectorului 1 și a fost împuternicit să hotărască în ceea ce privește înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Ținând seama de modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București ;

în temeiul prevederilor art. 45 (1), art. 80, art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Articolul 7 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Alineatul (1) al articolului 7 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 7. (1) La nivelul sectorului 1 al Municipiului București gestionarea activităților specifice serviciului de salubrizare, enumerate la art. 3 alin. (1) lit. a), b), c), e), f), g) din prezentul Regulament se realizează prin modalitatea gestiunii delegate.”

  • 2. După alineatul (1) al articolului 7 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București, se introduce un nou alineat, alineatul (l1), cu următorul cuprins:

”Art. 7. (I1) La nivelul sectorului 1 al Municipiului București gestionarea activităților specifice serviciului de salubrizare, enumerate la art. 3 alin. (1) lit.d) din prezentul Regulament se realizează prin modalitatea gestiunii directe.”

Art. II - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Utilități Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate, precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 12 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 05.06.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRE

Daniela Nicoiet;


Nr: 179

Data: 05.06.2019