Hotărârea nr. 178/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cap. Gheorghe Calpan nr.6 , sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. Caporal Gheorghe Calpan nr.6, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/3716/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 46/25.03.2019 emis dc Primăria Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 266/14.01.2019.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică insușită de arh. Paul P. Ioan.

Ținând seama de prevederile:
 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.Z. “închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson

cuprins între Lacul  Morii  și Șoseaua  Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B.

nr.294/28.11.2013 și  Avizul  Arhitectului  Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu

H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28.07.2014.

 • •   Hotărârii Consiliului  Local  al Sectorului  1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Caporal Gheorghe Calpan nr.6, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 46/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului 3au, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASE M NE AZĂ,


XHOțETAR

Daniel» eta Cefalan


Nr:   178

Data: 29.05.2019a. urmare a cerem adresate de Balotă Dumitru Orlando cu adresa î

înregistrată la nr. 2172/18.01.2019, completată cu nr.4131/31.01.2019, în conft

miitate; qu(prevederile' Legii' nr.'350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completărily ulterioare, sc emite uimăjKyijl:      /țyfdtQTV) C 1

1ȚMAI. Î01S j

TOR I---

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA rcndasinilă). "prbprietătc^fi^a^ confo^Wj..,


aviz nr.3y..£/.£.£/...Q. 3 • PENTRU

PUD - STR. CAPORAL GHEORGHE CALPAN NR. 6 - SEi

Construire locuin(ă individuală Sp+P+IE+M


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 196,00 mp din acte (187,0()m din documentația mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.272094, eliberat la data de 18.01.2019.

INIȚIATOR: BALOTĂ DUMITRU ORLANDO PROIECTANT: S.C. INVENTIV PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Paul P.loan (RUR: Dl. E,F6, G5)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include liWelelĂHlvucfntrt^ imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- artera de circulație Str.Cap. Gheorge Calpan; Est- Str. Cap\pjțet>tg6 nr.8, V- Str.Cap. Gheorge Calpan nr.4; Sud- Str. Telescopului nr. 28B.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P.U.Z. "închidere inel median de circulație autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colcntina" aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.1 1.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/ 28.07.2014, UTR 4-47 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri in regim de construire continuu și discontinuu. Indicatori urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.=l,3 mp ADC/ntp teren pentru P+2E. înălțimea maximă a clădirilor este P+2E, respectiv 12,00m. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.333/33/C/41786 din 14.03.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri dc circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri dc la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății, stânga - la limita proprietății.

Retrageri minime față de limita posterioară - 7,55m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto se va realiza din Str.Cap. Gheorge Calpan, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 266/14.01.2019.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Paul P.loan .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/21/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.333/33/C/41786 din 14.03.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII IN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEME LOi

50 12 ‘AEROQ’


SR EN 4

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in
Str, Gheorqhe Caloan. nr.6, sector 1, București.


./>n

Q îi

^29

I 2).

’ 1

1 dS

J/rl

n 1 |1

J

W|

;7 r1 11

1 IE:2

«633

U-

1.. CUC

F Kr

LE

|l # 1

IE:',22:

,._ezJ6

-°S; -

Ak drum. -----

l*~/1

rTr” r

/ I

|---1      -/ 2E

7 3(2#

t         ■J

1 k z

I 1        f-

/

I- l

VI

j P


Bl LANȚ TERITORIAL: POT propus =  45 % / CUT = 1,30 -1

SITUAȚIE

EXISTENT

PROPUS

TIP SUPRAFAȚA

Mp

%

Mp

%

SUPRAFAȚA TEREN

187,00

100

187,00

100

EDIFICABIL

84,15

45

PLATFORMA BETONATA

ZONA REZERVATA PENTRU

PARCAJE/TROTUARE

-

46.75

25

, SPATII VERZI

56,10

30

1 TOTAL

187,00

100

187.0OÎ 100


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA CAP. GHEORGHE CALPAN NR. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI

BILANȚ TERITORIAL PROPUS:
 • - Suprafața terenului = 196,00 mp (din acte) si 187,00 mp (din măsurători)

 • - Suprafața construita = 84,15 mp

 • - Suprafața desfasurata = 243,00 mp (fara subsol parțial)

 • - Suprafața desfasurata = 260 mp (inclusiv subsol). Subsolul este tehnic.

 • - POT propus = 45 %

 • - CUT propus = 1,30 (nu se include subsolul parțial)

 • - Regim de inaltime propus = Sp + P+1E + M

 • - H streasina = 10,00 m de la CTN / H maxim coama = 12,00 m de la CTN

 • - Funcțiune propusa = Locuința indviduala unifamiliala

 • - Suprafața trotuare, alei pietonale, parcare = 25 % din suprafața terenului ( S = 46,75 mp

 • - Pe teren se va asigura parcarea unei mașini

 • - Suprafața spatii verzi = 30 % din suprafața terenului ( S = 56,10 mp)
CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


IParce la(TEREN FARA SUPRAPUNERE)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,l+1)

Y[]

X[]

1

332599.180

587595.180

8.14

2

332590.406

507507.078

3.40

3

332594.944

587587.381

21.10

4

332573.925

587589.222

6.99

6

332574.303

587596.206

24.90

S(TEREN FARA SUPRAPUNERE)-187mp P=64.61


EZZI

UZZA


SPATII VERZI


EDIFICABIL PROPUS: LOCUINȚA

SE ASIGURA PARCAREA AUTO IN GARAJ LAI I I LOCUINȚE INDIVIDUALE PE PARCELA


 • —  LIMITA ZONEI STUDIATA PRIN PUDTERENUL STUDIAT PRIN PUD ESTE PARȚIAL AFECTAT :

Strada Cap. Gheorghe Calpan va avea latimea de 10,00 m : 7,00 m carosabil si trotuare de 1,50 m de ambele parti. Gardul se va retrage cu 1,50 m de la limita actuala de proprietate.


Conform PUG București, terenul se afla In zona L1 a - locuințe Individuale sl colective mld cu maxim P + 2E + M niveluri cu POT maxim = 45 % si CUT maxim = 0,9 mp ADC / mp teren pentru P +1E si CUT max = 1.30 mp. ADC / mp teren pentru regim de inaltime P + 2E.

Inaltlmea maxima a clădirii va fl P +2E cu H maxim coama = 12,00 metri.

SC INVENTIV PROIECT SRL

Aleea Dealul Maolnulul nr.7, BID34, scara F, ap.78 sO-Bucuresli Nr.Refl.Com J 40/27684 /1982; C.U.I.: RO 2778400

Tel/Fax: 021.778.24.80 ; E-mail: Inventiv.prolectQyahoo com

Mobil: 0701.135 702

BENEFICIAR: BALOTA DUMITRU -ORLANDO

Proiect nr.

93/2018

Strada Cap. Gheorghe Calpan nr.6 sector 1, nr. cadastral 272094. București

Sefprolecl

Arh. PAUL ION-MembruR.U.R k

Scara

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Faza:

Proiectat

Arh. PAUL ION - Membru R.U.R

1/500

Construire locuința Sp + P + 1E + M

P.U. D

Desenat

Arh. PAUL ION - Mbmbnj R.U.R.---

Data:

PLAN REGLEMENTARI

Planșa Nr

Dm. Î010

A-09