Hotărârea nr. 177/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 82, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 82, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E 3715/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 45/25.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 756/18.01.2019;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Băluță Siclitaru.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010,’h.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015.

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. Str. Octav Cocărăscu nr. 82, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 45/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


SEMNEAZĂ,

CRETAR iSicoleta Cefalan

Nr:   177

Data: 29.05.2019

MUMICI PIUI. BUCUREȘTI SECTORUL 1

wvj’w.pfimariascctorl .ro


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘL ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de S.C. IDOM CONSULT S.R.L. cu adresa în Str. Itmcu de Hunădoara nr.6. Sector I, București, înregistrată la nr. 49224 din 22.11.2018, completată cu nr. 8937/28.02.2019, în conformitate amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorii:

p-ev.:deriL' Ăbgiț nrr3.50/30p,V

2 l-C      SECTORULUI 1

'=>Nr.AVIZ NR.                       '

PENTRU

PUD-STR. OCTAV COCĂRĂSCU NR. 82-SECTOp        "

PRESil (2.. -


Construire locuință individuală S+P+1E


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 512,00 mp, proprietate privată conform menț ui 229074, eliberat la data de 24.04.2018.

INIȚIATOR: S.C. IDOM CONSULT S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ARCHIMIA EFFECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Beatrice V. Băluță Sielitaru (RUR: Dzl, E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD in^i imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Octavian Cocărăscu nr. 84 ; Vest- Cimitirul Isrh^ltțjFilai Octavian Cocărăscu nr. 80, Est - artera de circulație str. Octavian Cocărăscu.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urba

București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcționala! =Tocuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin dc 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 1247/121ICI 18446 și 18447 din 30.07.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hrnax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață dc maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțintea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - parțial retras in față lot, la limita de proprietate pe zona mediană și respectiv retras cu min.2,00m spre spate lot. Se prezintă acord notarial vecin de la nr.80, autentificat sub nr. 1862/20.1 1.2018- BNP Rodica și Tonea Laura Andreea; stânga - la limita dc proprietate, cu curte dc lumină pe zona mediană.

Retrageri minime față de limita posterioară - 12,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.Octav Cocărăscu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 756/18.01.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de arh. Beatrice V. Băluță Sielitaru.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/24/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrări obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestui Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe și 18447 din 30.07.2018, emis de Primăria Scct Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de v timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


uire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu


a certificatului de urbanism urbanism nr. 1247/121/C/l 8446 lui 1 al Municipiului 'Sțilțurești. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008

PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

S.R          'AEitilQ"


DE MANAGEMENT AL

URMA AUOI'rULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREABd. Banii Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: remsIratur.i.K priiunriasl.ro http://www.primariascctorl roSuprafața

(mp)

Procent

(%)

Suprafața

(mp)

Procent

(%)

Suprafața teren

512

100

Suprafața teren

512

100

Suprafața construita

190

37.10

Suprafața construita

230.40

45

Alei, circulații, terase

-

0

Alei, circulații, terase

128

25

Spatii verzi

322

62.90

Spatii verzi

153.60

30

TOTAL

512

100.00

TOTAL

512

100.00

Suprafața desfasurata (P+1 Epartial) 263

Suprafața desfasurata (S+P+

i)       636

P.O.T.

37.10%

P.O.T.

45.00%

C.U.T.

0.51

C.U.T.

1.25

NOTAI

Parcarea se va rezolva in incinta cf. HCGMB 66/2006. Parcarea va fi asigurata la nivelul solului, cu acces din str. Octav Cocarascu.

NECESAR LOCURI DE PARCARE - 2 locuri


Punct

E(m)

N(m)

1

585255.986

329051.995

2

585259.976

329050.105

3

585287.398

329036.802

4

585296.442

329032.216

5

585296.885

329032.277

6

585295.379

329029.337

7

585292.115

329021.959

8

585251.826

329041.088