Hotărârea nr. 176/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 87-89, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Octav Cocărăscu nr. 87-89, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E 3714/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 44/25.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 9797/24.08.2018;

Studiu dc rețele însușit de specialist ing, Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Dan Zamfirescu Boceanu.

Ținând scama dc prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015.

  • •   Hotărâm Consiliului Local al Sectorului I nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și dc amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. Str. Octav Cocărăscu nr. 87-89, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 44/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   176

Data: 29.05.2019

MU Miei PILII BUCUREȘTI

®SECTORUL1


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘL ARHIVĂ


www< prima riascc tor 1 ,roCa urmare a cererii adresate de Dușmanu Marian cu adresa î

7341 din 20.02.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea terițo completările ulterioare, se emite următorul:


AVJZNR. d..^/..?^C.™ 3 • PENTRU

PUD - STR. OCTAV COCĂRĂSCU NR. 87-89 - SECTO Construire imobil de locuin(e colective P+2E+M (4 apartamente)


registrată la nr. ui~șr-urbamsmul^.cu-modificările-§i-ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULU. j LOGAI.AI.iECTORUI.UI I

Nr.

|R 1 _


Ane/ca. ztr,

H MAI. 2019


Prezentul aviz modifică avizul nr. 330/11.12.2018 in ceea ce privest vcdur^Ui^iiiu            ,.j U-WĂ ttZZ'


LprSpneldfe privatăGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 536,00 mp ( 524,00mp din măsurătorile cadastrale din Extrasul de Carte Funciară nr. 259974, eliberat ia data de 15.02.2019.

INIȚIATOR: DUȘMANU MARIAN, DUȘMANU NICOLETA ANCA PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Dan Zamfirescu Boceanu (RUR: D, E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD intytQc parcelele imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Octavian Cocărăscu nr. 87-89 și Str. lordacî’ Str. Abrud nr.44 și nr.46; Sud- Str. Octavian Cocărăscu nr. 83-85, Est - artera de circulație str. Octavian Cocărăscu.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbatți.sin al Munții București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funețio individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimctrelor de protecție, in cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 550/50/C/3862 din 12.04.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax,=l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura postenoarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate, respectiv retras cu min.3,00m pe zona parter și cu balcoanele ieșite in consolă cu max.l.OOm. Se prezintă acord notarial vecin de la nr.89B, autentificat sub nr. 1320/22.06.2018- BNP TOTIS ; stânga - minim 3,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.9,70m pe zona parter, cu balcoanele ieșite in consolă cu 2,00m față de planul vertical al fațadei.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și piutunal se va icaliza din Sti.Octav Cucăjăsiu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9797/24.08.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit dc ing. Alina Maria Anca V.U.I.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu dc însorire însușite dc arh. Dan Zamfirescu Boceanu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/30/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.55O/5O/C/3862 din 12.04.2018, emis de Primăria Sectorului l al Municipiului Bucujp           neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al

ă aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea


Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedu de aprobare este în vigoare.PRIMĂRIA A FOST Ct

PRIVIND SISTEMUL CalitATII In

CERTIFICARE

ACREDITAT


.‘Ciobanu O

!: s*'

TIFICATAISO 9001-2008-^/ .1 )E Management al - _■

U tA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU    CERTIFICAREA

lALITĂTII

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SR EN 450'12 -AEROQ"


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul1 Bjicurcști; 011222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: lemstraturairtnrtniarias 1 .ro

http ://ww w. pri mariasector 1 roC7

- TEREN CARE A

GENERAT P.U.D.-ul

N

A

ALINIERE CLĂDIRI

-"

V

4/1

LIMITELE DE

/^7r

PROPRIETATE

ALE PARCELELOR

■©'

NUMĂR POȘTAL

j.6,31j

COTELE TERENULUI

CARE A GENERAT

P.U.D.-ul

£^-r-

VT r * 5       -v ii jf

ZONIFICARE FUNCȚIONALA:


REGLEMENTARI conform R.L.U^<< aferent P.U.G.


h^wmi-pr^fctJu.srâ

Pu

x

V

Pc

1

1

>29142 MM

1X^4 >HI

li

1

#9137657

Twcxr

i7

3

lîSni ni

11.

M

■»

11*111 Us

__[Ț

f

un

WVM «'

.. .♦

#5251 Un

7

wna-ws

jmiv> ui

8

Î29 L1J

WM57 Ml

____ ,1_______

329Î.Vtitâ

au# h*

P un

<29127 :•’>

58Mî7»5

J


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

‘Parcările vor fi asigurate în Incintă cf. HGMB 66 din 06.04.2006

Suprafața (mp)

Procent

(%)

SUPRAFAȚA TEREN

524.00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA max.

130,00

24,80%

SUPRAFAȚA DESFASURATA

520,00

P+2E+M

ALEI SI PLATFORME BETONATE

35,80

20%

SPATII VERZI

157,20

30%

POT

24,30%

C.U.T

1 ( P+2E+M)

NR. TOTAL DE APARTAMENTE

4

NR TOTAL

C

LOCURI DE PARCARE

O


țpiurimit

M'ML

/semnailra'.

SLI-'PIMi

arh. Dan Zamfirescu

l’IWI.LI.'.l

arh. Dan Zamfirescu

arh. Andrei Fufezan