Hotărârea nr. 175/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 391, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Sos. Chitilei nr. 391, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/3713/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 43/25.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMBnr. 15445/11.10.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de urb. Ana Maria T.F. Huțu și ing. Cătălin Augustin V. Răceanu;

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Răzvan Lăcraru și ilustrare volumetrică însușit de urb. Adrian Constantin C. Rădulescu.

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010,’h.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 âlin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Șos. Chitilei nr. 391, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 43/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.ECRETAR țh-Nicoleta Cefalan

Nr:   175

Data: 29.05.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare


Ca urmare a cererii adresate de S.C. EL NIDO PROIECT S.R.L. și S.C. BAMSE CONSTRUCT S.R.L. cu adresa în B-dul Ion Mihalaclie nr. 93, bl. 14, sc. D, et. 7, ap. 31, sector 1, București, înregistrata la nr. 41464 diu_0.3J-0.2018, completată-cu fh\- 10222 din 08.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ș ulterioare, se emite următorul:


Airhanismul, ictr tnbdificărî’le ?șî1 biiniiplbliîiik

LOCAL AL SECTORULUI 1

rAn'

1 2 9. MAI. 2019 I

4TS I __ J

PREȘEDINTE DE SkMjjAnt-, /24/U AH


N r.

2-Tb $.*0?


4

AVIZ NR.....!.

PENTRU

PUD - ȘOS. CHITILEI NR. 391 - SECTOR 1 Locuință colectivă P+4E+5Er (14 apartamente)//3? K

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 406.00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de l urle Funciară nr. 2730H, eliberat la data de 23.05.20! 8.                                                                             [IC)

INIȚIATOR: S.C. EL NIDO PROJECT S.R.L., S.C. BAMSE CONSTRUCT S.R.L.

PROIECTANT: RĂZVAN LĂCRARU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ                  A%

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Adrian Constantin C. Rădulcscu (RUR: D, E)        V f


mnetară nr. 5ț5vȘli1Șb\ |

... i.v. .■> ....» ■ v-v* izi.i.i ■ >jl. -zl.it,i ti. ■       ivlix. ui fiui i.iu . ..nmniiLiu v.. ixauu.vavu ii.'Ji'. LZ, L,f              \\

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include patiNlete învecinați imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - artera de circulație Șos. Chitilei; Sud-Est - Șos. Chililer+uxȚK^Suțk--Vest - Str. Lt. Col. Răducu Dumitru Durbac nr. 100; Nord-Vest - Șos. Chitilei nr. 393.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu l-ICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se allă pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștcnc, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de I00 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1440/144/C/31800 din 21.08.20) 8.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje ctc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fl adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.00 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade. Retragerea minimă față de aliniament: In cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale: Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului: Clădirile se vor retrage față de limita posterioare la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - la limita de proprietate, respectiv retras spre partea posterioară minim 2,00 metri, cu o curte de lumină pe zona mediana; dreapta - la limita de proprietate, respectiv retras spre partea posterioară minim 2,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 4,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din Șos. Chitilei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15445/11. 10.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de urb. Ana Maria T.F. I-Iuțu și ing. Cătălin Augustin V. Răceanu.

Documentația este însoțită de studiu de însoriră însușit dc arh Răzvnn I âcruru și ilustrare volumetrică însușit de urb. Adrian Constantin C. Rădulescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/1/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1440/144/C/31800 din 21.08.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, Hotărârea de aprobare este în vigoare.


i, procedura Jrcbnii^rțți^ită. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât AR^UtECT ȘEE

Ciobanu (IpreȘcu Olivei.


Șef birou ,

Raluca Mihaela l-pitimURMA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREAîntocmit. Ariciră


.A...................

Bd Banii Mania nr. 9. Sectorul I București; 011222

I ci. +40-21-319.10.13; Eax: +40-21-3 19 10.06

Email: registratura anritntiriasI ro

mir. //,......                 .......... ....PLAN URBANISTIC DE DETALIU

SOS. CHITILEI NR. 391, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Paraela/r.eren (273011)

Nr.

Pct.

Knnriiiitwt* pct.de cnhtiir

Lungiiai laturi D(l.,l*ll

X [mj

Y [m]

Al

332947.331

580207.544

5.41 J

A2

1». .4 1.101

500212 370

10.435

A3

332920.974

580200.526

13.091

A4

i    i .053

500192.223

1.772

A5

332920.073

560190 938

4.708

A6

33292 .214

500167.324

6.030

A7

332027.695

580102.169

3.427

A0

332930.187

560184.522

14.235

Ay

Jji.t-4U.VJU

lutul yJ.Uul

4.954

.. A10

JJZ944.l> /4

500197.105

G.705

\\ AII

332949.893

500201.441

2.189

332951.628

580202.775

6.107

M3

332947.537

580207.309

0.313

-■ 1

P-89..M3W