Hotărârea nr. 174/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Înfrățirii nr. 18, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. înfrățirii nr. 18, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/3712/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 42/25.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

- Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 14589/26.09.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu;

Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 21402/1202 din 18.09.2018; Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb. Aurelia-Carmen C. Botez.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. ni. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. înfrățirii nr. 18, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 42/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


TAR eta Cefalan

Nr:   174

Data: 29.05.2019

BIROUL REGLEMENTĂRI

www. primariascctorl. ro


URBANISTIC E ȘI ARHIVĂ
211 urmare a cererii adresate de Vladu Florentina-Gabriela și Vladu Costinel Victor cu adresa îi

egistrată la nr. 6755 din 15.02.2019. în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și —


urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZNR.4..?/.â£e>.

PENTRU

PUD-STB, ÎNFRĂȚIRII NR. 18-SECTOR I Construire locuință colectivă S+P+2E+M (4 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 295,00 mp (285,00 mp din măsurători cadastrale), proprietăți, _______

Extrasul de Carte Funciară nr. 218969, eliberat la data de 17.01.2019. Se prezintă acordul creditorului ipotecar CEC TNB/3567/13.08.2018.

INIȚIATOR: VLADU COSTINEL VICTOR, VLADU FLORENTINA GABRIELA

PROIECTANT: S.C. BIROU-PROIEC I ARE IIOBBY CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. urb. Aurclia-Carmcn C. Botez (RUR: Dzl, DZ2, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include |parccl</le îțtvecinale' imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Înfrățirii nr. 16; Sud-Est - artera de circulație Vest - str. înfrățirii nr. 20: Nord-Vest - str. Crinului nr. 93.
1), Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcționa ..Ții»'-locuințe* individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite ntansardarea clădirilbr'cxiitente cif condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se allă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene. publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 702/14/1/1 1533 din 11.05.2018.


PREVEDERI PIJG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PIJG - MB și Regulamentului Local de Urbanii


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E. CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, l!max.= 10,00 metri, RHmax.= P+2E. Se admite un nivel mansarda! înscris in volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament: Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale: Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri: în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului: Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - retras minim 3,00 metri, cu balcoanele ieșite în consolă la etajele superioare pe zona mediană; stânga - retras minim 3,00 metri, cu balcoanele ieșite în consolă la etajele superioare spre spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară: la limita de proprietate. Se prezintă acord notarial vecin str. Crinului nr. 93 cu încheierea de autentificare nr. 1952/18.05.2018 - B.l.N. Andreea Duna Rădulescu, cu încheierea de legalizare copie nr. 585/19.07.2018 - Societatea Profesională Notarială Atanasiu & Asociații.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. înfrățirii, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 14589/26.09.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Coste! Ștefan C. Bungcțcanu.

Documentația este însoțită de studiu de însorirc și ilustrare volumetrică însușite de arh. urb. Aurelia-Carmen C. Botez.

Se prezintă Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 21402/1202 din 18.09.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/12/12.03.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 702/I4/1/11533 din l l.05.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București In cazul neadoptării documentației P U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trcbjjiV bthtțțtă.'După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou,

Raluca Mihaela Epiliin


Ciobaijți.Opițescu


PICATĂ ISO 9001-2008 = MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREASISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

<îrpn ^ni? -APRon’


Banii Manta nr. 9. Sectorul I București; Ol 1222 lei. +40-21-319. IO. I3: Eax:+40-21-319.10.06

Email: registratura« nrimaritisl.ro


Str. înfrățirii nr. 18 .sector 1, București -IE 218969 nr.cad. 21535-


582328.021

582343.1

582345.264

582337.408

582329 117

582322.88

582320 118

582322.658


UTR Lla/mp

Documentație autorizare demolare In curs

CRT.

MAX. ADMIS

EXISTENT

PROPUS

1

POT max %

45

24.60

45

2

CUT (P+2) ‘

1.3

0.25

1.3

3

RMH *

P+2E*

P

S+P+2E+M

4

H max corn li* (ml

10

4.00

10

5

ACtmp)

128.2

70.08

128.2

6

ADC(mp)

341.904

70.08

341.90

7

TERASE         AMENAJATE

+PLATTORME          /ALEI

AUTO/PIETONALEțmp)

10.00

99.72

a

TERASE         AMENAJATE

+PLATFORME          /ALEI

AUTO/PIETONAl£(%)

3.51

35.00

9

SPATII VERZI țmn)

-

204.84

56.98

10

SPATII VERZI (%)

-

71.89

20.00

11

BILANȚ TERJTORIAL(mp)

5+7+9

284.92

284.92

12

BILANȚ TERfTORiAL(%)

1+8+10

100.00

100.00


ANALIZA INDICATORI URBANISTICI


331632.788 331622 179 331620.584 331609.899 331615.446 331619.33

331621.133

331624.95
LOCAL AL SECTORULUI 1

29. MAL 2D19


OC

O 5 .b n


LIMITA BALCOANE PROPUSE (PESTE H=3m DE LA CTN )


CIRCULAȚII PIETONALE


CIRCULAȚII CAROSABILE


ACCES AUTO SI PIETONAL IN INCINTA STUDIATA


L1 - subzona locuințelor Individuale șl colectivo mici cu maxim P+2 niveluri:

L1a - locuințe Individuale șl colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;

L1a - POT maxim = 45%

L1a - CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0.9 mp. ADC/mp leren

- CUT maxim pentru înălțimi P+2 =1,3 mp. AOC/mp lemn

L1a - se admite mansarda rea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fio o falsă manserdare d să se însene în volumul unul acoperiș cu panii do 45 grade, suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curam


CALCUL ANALITIC PENTRU ASIGURAREA NECESARULUI DE LOCURI DE PARCARE (cfm. HCGMB 66/2006):

TOTAL PROPUS APARTAMENTE: 4 APARTAMENTE

conform art.5 alin. 5,3.1 normelor de aplicare a HCGMB 66/2006:

“5.3. Subzonale locuințelor colective (tip blocuri):

5.3.1.Se va asigura minim 1(un) loc de parcare pentru flecare apartament,

5.3.2 Fata de prevederile art. 5.3.1 este necesara pentru vizitatori suplimentarea cu minim 20% a totalului locurilor de parcare/garare stabilite. Nr. apartamente propuse= 4

LOCURI PARCARE NECESARE TOTAL: 4 LOCURI PARCARE+20%vlzltatorl=6 LOCURI PARCARE

■IN SUBSOL: 4 LOCURI PARCARE

-LA NIVELUL SOLULUI: 2 LOC PARCARE

^HODDY COXSTRUCT .a

Biv. BUCUREȘTII NOI, Nr.78, BL CI, AP.78 Soctl, BUCUREȘTI
xh

PUD.OT