Hotărârea nr. 173/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Arad nr. 37, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Arad nr. 37, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/3711/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 41/25.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMBnr. 2893/22.02.2019.

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Cosana Ghe. A. Tudor.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014.

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. Str. Arad nr. 37, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 41/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SEC

Daniela''?/


leta Cefalan


Nr:   173

Data: 29.05.2019


Ca urmare a cererii adresate de Pădurariu Octavian cu înregistrată la nr. 52260/12.12.2018, completată cu nr.9849/08.03.2 teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AV.ZNR.Ad.2S.es.

egiuir 3^0'2001 prjk.in<J amenajare


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 240,00 mp din acte ( 237,OOm din documentația cadastrală), p mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.273691, eliberat la data de 14.01.2019.

INIȚIATOR: PĂDURARIU OCTAVIAN PROIECTANT: S.C. PRO HABITAT 4D S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Cosana Ghe. A. Tudor (RUR: D, E )

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD inc imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Dornei nr.46 și nr.48; Est- Str. Arad nr. 39, artera de circulație Str. Arad.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P.U.Z. "închidere inel median de circulație la zona nord-autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.1 1.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28.07.2014, UTR 6_80 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E situate în afara perimetrelor de protecție. Indicatori urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTinax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. înălțimea maximă a clădirilor este P+2k, respectiv 12,OOm. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.2l/2/A/52286 din 08.01.2019.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății, stânga - la limita proprietății, pe conturul existent.Se prezintă acord notarial vecin autentificat sub nr. 5161/12.12.2018.

Construcția anexă parter este amplasată intre cele două corpuri de construcție.

Construcția și anexa parter se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto se va realiza din str. Arad, conform avizului Comisiei Tehnice de

Circulații nr. 2893/22.02.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILIT?^RĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Cosana Ghe. A. Tudor.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/12/05.02.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată duiata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr.21/2/A/52286 din


08.01.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului Butnueșțj Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura dc aprobare este în vigoare.Șef birou ,

Raluca Mihaela-Epifan ,

PRIMĂRIA ;/ PUȘI


PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITATCERIIEIUAlA ISU yi)U1-Z<>l>8 DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR EN 4591? AEROC*


adoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al roba re. acesta rămâne valabil atăta timp cât HotărâreaBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222

Tel. +40-21-319 10 13; Fax: +40-21-319 10.06

Email: renistratura« primarias 1 ro

http:/'www.primariasectorl roIE 228067 \

-<IE 228066 X

k        V

Ar

\

____X t-fPLAN


ferent imobilului situat in Str. Arad nr. 37, sector 1, București


ANEXA LA HO’IÂI-tAl^A CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr.          _<nr,2.

2 9. MAI. 2019


, ... ".i DiMii? I'i v


ocpi e Data: 20 ntocmit


uresti. B-duLExpozitii


A-șeOtOFT^Șț:
EXISTENT

C1- LOCUINȚA P- 48mp

C2- LOCUINȚA P- 65 mp

C3- ANEXA P - 15 mp


PROPUS

C1- LOCUINȚA- P+1+M -41,65 mp

C2- LOCUINȚA P- 65 mp

C3- ANEXA- 15 mp

C4- ANEXA - 21 mp

PERGOLA

Sc=106.65 mp


crt.

PUG/PUZ

EXISTENT

PROPUS

SUBZONA

L2a

L2a

L2a

S teren

237 mp

237 mp

S constr

113 mp

106.65mp

S desf

113 mp

188 mp

POT

45%

47 %

45%

CUT

1.3

0,47

0.8

Hmax

P+2

P

P+1+M

Sp verzi

30%

20%

30%

P, alei

33%'

5% circ.

15 mp Anexa

21 mp Anexa

LOCUINȚA- extindere corp C2 cu corp P+1+M, anexa P

BUCUREȘTI 31,

Str. Arad nr 37


CI

h*drruiî>


U7