Hotărârea nr. 172/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hagi Moscu nr. 11, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Maria Hagi Moscu nr. 11, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/3710/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 40/25.03.2019, emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 1831/06.02.2019;

Studiu de rețele însușit de specialist ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

- Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Cosana Ghe. A. Tudor.

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015.

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului locaTde implicare a publicului in elaborarea sauTevizuirea'planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. Str. Maria Hagi Moscu nr.ll, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 40/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.RETAR

eta Cefalan


Nr:   172

Data: 29.05.2019

BIROUL REGLE.MI \l \RI

URBANISTICE ȘT ARHIVĂ

www.prirhfiriascctorl.roCa urmare a cererii adresate de Rădulescu Georgeta cu adresa îi

^^^Bnregistrată cu nr. 4002 din 31.01.2019, completată cu nr. 5839/12.02.2019, în conformitate cu prevederile amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următori F


e ulterioare, AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 11 - SECTOlR

Construire imobil de locuințe colective D+P+2E y

( 6 apartamente)

Prezentul aviz modifică Aviz nr. 312/30.10.2018 în ceea ce privește regimul țic înăl^ifn,<f t


'Anexa la hcaarâRca consiliului E ('.'.TORULUI 1 n<f! /)

2019
;imut pr; maippre

^cadastrale) . proprietate ppjfraia eon


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 300,00 mp din acte ( 304,00mp din măsurători le-cadastral mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 217089. eliberat la data de 30.01.2019.

INIȚIATOR: RĂDULESCU GEORGETA

PROIECTANT: S.C. PRO HABITAT 4D S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Cosana Gh.A. Tudor (RUR: D, E)                          s

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parce^f^ițvetîi imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Maria Hagi Moscu nr. 13; Est - artera de ci: Moscu; Vest - Str. Scărlătescunr.38 și str. Maria Hagi Moscu nr. 9, Sud- str. Maria Hagi Moscu nr. 9.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urb București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: LI a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcne, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 10/01 /H/28712/28713 din 05. 01.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax. = P+2E, Hntax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din ai ia construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sad cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile construite în regim înșiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15,0 metri.

Ret ragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate, cu curte de lumină pe zona mediană; stânga - la limita de proprietate, cu curte de lumină pe zona mediană.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras min. 8,55 m pe zona parter, cu balcoanele ieșite in consolă cu 2,50m față de planul vertical al fațadei.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementari vizat spre neschimbaie.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor dc circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Maria Hagi Moscu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1831/06.02.2019.

ECHIPARE TEHN1CO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu dc însoțire însușite de arh. Cosana Gh.A. Tudor .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului șt urbanism nr. 3/22/12.03.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentm .lutoriz.irca executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nrl 0/01 /H/28712/28713 din 05. 01.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București.

în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului


reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât


Șef birou , Raluca Mihacla Epifan
URMA AUOITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


a) ȘțcțOiiîiliiișLîn termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuieBd. Banu Manta nr. 9, Sectorul București; 011222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: recistraliirii.u pritnariiisI ,ro http://www.primariascctor 1 ro


P.U.D. str. Maria Hagi Moscu nr.11

București S1


TE:’Z241TT


IE: 262004


+10.00


246631

BQ

IE: 243723


TeT201069 <+1PrJ


105197


IE: 263089


LEGENDA


LIMITA P.U.D.


LIMITA STUDIATA


LIMITA TEREN


CONSTRUCȚII


CAROSABIL/TROTUAR


CONSTR PROPUSA


ALINIAMENT


-► ACCES


P+P+2


SPATII VERZI TEREN NATURAL


^2.63^

-i----------------


7.24

12.43


^2.56-h

______________A-


SECȚIUNE STRADALA 1:209--------


anexa la hotărârea consiliului

LOCAL AL SECTORULUI 1


SPATII VERZI PESTE PLANSEU SUBS'


BALCONBILANȚ TERITORIAL


EXISTENT


PROPUS


SUBZONA

L1a

P.O.T.

77%

45%

C.U.T.

1.3

1,3

H

S+P+M

D+P+2 E

10m comisa

S teren                  308,07 mp

S circulație

3 verde


20%

3%


25%

20% +10“%

IE: 20597I


IE: 250005


h/l=287/410  12mp)


5 apartamente 2 camere , 1 garsoniera 6+1 locuri de parcare

1---------1     Pro Habitat 4D

,                     R018784400

1                 1                    J40/15240/2004

Str D Zoftlma 101

'      1    1                                       București 1

LOCUINȚE COLECTIVE, P.U.D.

BUCURE8TI 81,

str. Marin Hngl Moasu 11

NR. PROIICT

231

2018

Boneflclar : Georgeta RADULESCU

Nr. PLANȘA

U9

REGLEMENTARI

Proiectat | arfl* Coeana TUDOft|

1t60O

Data: 01.2018   | P.U.D.


-2, 2013