Hotărârea nr. 171/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pinului nr.10, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. Pinului nr.10, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul dc specialitate nr. E/3709/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, precum și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 39/25.03.2019 emis dc Primăria Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 6499/04.06.2013

Aviz de precoordonare rețele nr. 1161980/03.06.2013

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Raluca R. Morariu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014.

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Pinului nr.10, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 39/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefîciarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor acesteia beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.NEAZĂ,

[/TAR alteța Cefalan

Nr:   171

Data: 29.05.2019


URBANISTICE ȘI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de Zamfir Ungureanu cu adresa în București,

18 09 2018, completată cu nr.8961 din 28.02.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

PUD - STR. PINULUI NR.10- SECTOR 1 Extindere și supraetajare locuință individuală P+1E+

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 150,00, proprietate privată conform mențiunilor din F.xtfasiil de Carte Funofi data de 05 I I 2019.                                                                                                                    I

INIȚIATOR: UNGUREANU ZAMFIR și GEORGETA, UNGUREANU MĂDÂLINA GABRIELA, UNGUREANl/Ll PROIECTANT: BIA TNA 3805

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Raluca R. Morariu (RUR: E ) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele» a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str.Pinului nr. 12; Est- Slr. Frasinului nr.7; Sud- Str.Pinului nr.8. Vesti- .   ;

Pinului.                                                                                                                     U Ă

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Amplasamentul este cuprins în P U Z - închidere inel median de circulație lâ zona de nord -autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr294/28.11 2013, avizul arhitectului șef nr 27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28 07.2014, în UTR 7_24 - subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2E. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 5 19/40/P/3880 din 12 04 2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: 45%; CUTmax 0,9 mp ADC'/mp teren pentru Pi IE, CUTmax.^1,3 mp ADC’/mp teren pentru P+2E; RHmax. = PI2E, Umax. = 10 m. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage lată de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă mulțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - retras cu min. 2,00m spre față lot și la limita proprietății spre spate lot- se prezintă acord notarial autentificat sub nr. 465/15 02.2016 BNP Pană Roxana Mihaela ; stânga - la limita de proprietate- se prezintă acord notarial autentificat sub nr 162/26.02.2019 BNPTropcea Mihaela Carmen.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.2,00m.

Construcția și anexa parter se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

Pentru același amplasament a mai fost aprobată o documentație de urbanism ( cu aceleași reglementari) HCLS1 nr. 121/25.07.2013, premergătoare aprobării P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B nr.294/28.11.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.Pinului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 6499/04 06,2013.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea conslrucțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Aviz precoordonare rețele nr. 1161980/03.06.2013.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorite însușite de arh. Raluca Morariu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/9/05.02 2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate li folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea PUD și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism 519/40/P/3880 din 12.04.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.
PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-200A PRIVIND SISTEMUL

CALITATII IN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CAL I TATII SR Eli 45111.£ AEROQ

DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


Bd. Banii Manta nr 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel +40-21-319.10.13; Fax:+40-21-319 10 06


Email: reuistraturațu nrimanasl ro

littp://www primariasectorl ro


SUPRAETAJARE, EXTINDERE P+1E+M A LOCUINȚEI P EXISTENTE

Strada Pinului nr. 10, Sector 1, București


2 9. MAI. 2019

____—CONSTRU

EXISTENTE

ALINIERE PROPUSA


ndatity


SNr,

NfodaJ

“ăTRBEcF

■Mt

34NÎUÎ C

Ml oîiHdjr'

<51 M446


SUPRAETAJARE P+1E+M

LIMITA EDIFICABIL PROPUS

EXTINDERE P+1E+M

LIMITA EDIFICABIL PROPUS


DESFIINȚARE PARȚIALA CONSTRUCȚIE P

CAROSABIL


SPAȚIU VERDE PROPUS

CIRCULAȚII IN INCINTA PROPUSE

LOCURI PARCARE PROPUSE


LIMITA PUD


SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAX. P+2 NIVELURI, conf. PUZ - "închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbana - tronson cuprins intre Lacul Morii si Sos. Colentina, aprobat cu HCGMB nr. 294/ 28.11.2013.


Ac=Ad existent P

Ac=Ad menținut P Ac propus extindere Ac total


59,5mp 37,0mp

max. 31,0mp _ max. S8,0 mg


Ad propus           max. 140,0mp

Ad total___max. 176,8mp

CIRCULAȚII INCINTA 15,0mp = 10% SPATII VERZI       45,0mp = 30%

PARCAJE                 2 locuri


S TEREN

REGIM DE ÎNĂLȚIME

R O. T. existent

C.U.T. existent

R O.T. propus

C. U.T. propus

H CORNIȘA


150,00 mp P+1E+M 40%

0,4 max. 45% max. 1,17 max. 10,Om


’i'

N V7 BIROU INDIVIDUAL

\ DE ARHITECTURA TNA 3805

NEFICIAR:   UNGUREANU ZAMFIR

<yZ/

- AMPLASAMENT: Str. Pinului nr. 10 Sector 1, București

SUPRAETAJARE. EXTINDERE P+1E+M

PUD

A LOCUINȚEI P EXISTENTE

IX 2018

PROPUNERI - REGLEMENTARI

scara

r ^DD

PROIECTAT

arh. Raluca Morariu

O

/ pfr

DESENAT

arh. Raluca Morariu

8