Hotărârea nr. 165/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 29.05.2019 privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Directia Generală de Asistență Socială si Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3720 lei pentru participarea unei persoane cu handicap şi a însoţitorului acestuia , la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale


MIJNK TPTIJL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3720 lei pentru participarea unei persoane cu handicap și a însoțitorului acestuia, la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând solicitarea depusă de Asociația CLUB SPORTIV NOBLESSE OBLIGE București, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 24970/10. 05.2019;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 85 alin. (2) lit. n) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea dc către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3720 lei, pentru sportivul STROF CONSTANTIN și însoțitorul acestuia, în scopul finanțării cheltuielilor de cazare, masă și/sau transport, taxă de participare și organizare, necesare participării la competiția sportivă ” FESTIVxALUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH- FISC A 2019”, organizat la Jupiter, în perioada 21-30 iunie 2019, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale.

Art. 2. - Suma de 3720 lei se acordă sportivului sau reprezentanului legal al acestuia din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu respectarea procedurii aplicabile în cazul acordării ajutoarelor de urgență.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și persoanele menționate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECR

Daniela Niidjtîa CEFALAN


Nr.: 165

Data: 29.05.2019