Hotărârea nr. 163/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 29.05.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării proiectului religios ”Calea Sfintei Cruci, scară către Cer!”, în perioada august-septembrie 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării proiectului religios ”Calea Sfintei Cruci, scară către Cer!”, în perioada august-septembrie 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 57 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local;

Luând în considerare solicitarea Parohiei Sfântul Vasile-Victoria, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 17687/19.04.2019, prin care se solicită finanțare în vedere desfășurării proiectului religios ” Calea Sfintei Cruci, scară către Cer!”, în perioada august-septembrie 2019;

Având în vedere Raportul final al Comisiei de evaluare a proiectelor finanțate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local ce funcționează la nivelul Centrului Cultural al Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și lit. q), alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Contract de finanțare între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării proiectului religios ”Calea Sfintei Cruci, scară către Cer!”, în perioada august-septembrie 2019.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:   163

Data: 29.05.2019