Hotărârea nr. 160/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 29.05.2019 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 – Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii, protocolului de. colaborare, intre Consiliul Local al Sectorului l, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Locul al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional comun "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 99 alin. (1) și alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu dispozițiile art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5554/07.1 1.2011;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 260/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a Proiectului "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 52/28.02.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene Pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”;

Având în vedere adresa Casei Corpului Didactic nr. 278/14.02.2019, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, sub nr. 2022/15.02.2019, prin care se solicită susținerea financiară a proiectului "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1- Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional” ce se va derula în anul 2019;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) și art. 115 alin.

 • (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional comun "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Proiectul educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional” sc va dcslușura în anul 2019, astfel cum este prezentat. în Anexa nr, 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se mandatează Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze în numele Sectorului 1 al Municipiului București protocolul de colaborare menționat la art. 1.

Art. 4. - Finanțarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional” se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Sectorului 1 al municipiului București.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 al municipiului București, Direcția Management Economic, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Casa Corpului Didactic a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:   160

Data: 29.05.2019

nr. 160/29 PREȘEDINTE D Marian


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr._______din__.__2019CONSILIUL LOCAL AL SECTO ADMINISTRAȚIA

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI


UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1


Nr._______din__.__2019


PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

(„C.C.D BUCUREȘTI”)

și ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 (“A.U.I.P.U.S.P. SECTOR 1”)

Proiectul educațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional" răspunde nevoii de eficientizare a relației unităților de învățământ din Sectorul 1 cu administrația publică locală, prin participarea factorilor de decizie din unitățile de învățământ liceal la schimburi de bune practici cu instituții similare din Europa, vizând aspecte manageriale, administrative, de cooperare, de comunicare și de implementare de metode inovative care se pliază pe contextul educațional local.

Fiind destinat factorilor de decizie din unitățile de învățământ liceal: dircctori/directori adjuncți, membrii CA, CEAC, coordonatori de comisii, programul „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional" a fost conceput ca urmare a analizei nevoilor de formare, realizată de C.C.D. București.

în urma interpretării chestionarelor completate de cadrele didactice privind formarea și dezvoltarea profesională, s-a evidențiat necesitatea unor formări realizate în alte contexte educaționale, alături de actanți educaționali care implementează metode și strategii educative inovative diferite și pe care să nu le acceseze doar pc internet sau în bibliotecă. Posibilitatea de a vizita alte instituții educaționale, de a observa direct, face to face, managementul lecțiilor, de a dialoga cu profesorii instituțiilor gazdă, de a planifica viitoare parteneriaie, în care voi fi implicate atât cadrele didactice, elevii și părinții, de a disemina activitățile, de a implementa rezultatele obținute reprezintă o plus valoare adusă actului educațional la nivel local.

în contextul creșterii dimensiunii europene și a implementării metodelor inovative în actul educațional prin creșterea numărului de proiecte și parteneriate educaționale cu instituții de învățământ din Europa/apropierea de comunitățile de români din zonele vizitate prin vizitarea Consulatelor sau Ambasadelor României, al realizării de schimburi de bune practici cu profesorii care predau în școlile europene, C.C.D. București a elaborat un program de schimburi de bune practici în context european sub formă de vizite de studiu, workshopuri și sesiuni de formare online și face to face pentru cadrele didactice, cursuri de utilizare a limbii engleze, seminarii de pregătire pedagogică și culturală.

Având în vedere prevederile art. 99 alin.(l) și alin.(3), art. 105 alin. (2) lit. k) și lit. 1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art. 7 și art. 9 lit. j) din Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5554/07.11.2011;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 260/23.04.2019 ;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 52/28.02.2019;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.160/29.05.2019,

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, denumită în continuare „C.C.D BUCUREȘTI”, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 315 A, sector 6, tel. 0213134901; fax 0213134927, reprezentată prin doamna Ioana -Maria Cosma, în calitate de director, pe de o parte,

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, denumită în continuare “A.U.I.P.U.S.P. SECTOR 1”, cu sediul în București, Strada Poligrafiei nr. 4, sector 1, tel. 021 319 3250, fax. 021.319.32.52, rcprczcnlalu de domnul Romeo Aureliun Cliiwiu, în calitate de director, pe de altă parte,

denumite în continuare părți, convin încheierea prezentului protocol de colaborare.

Capitolul I - OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.1 - Prezentul protocol de colaborare are ca obiect stabilirea domeniilor și modalităților în care părțile își pot acorda sprijin reciproc în vederea realizării activităților propuse, conform competențelor legale ce le revin.

Capitolul II - DOMENIILE COLABORĂRII

Art.2 - în scopul îndeplinirii obiectului prezentului protocol, părțile desfășoară activități specifice în următoarele domenii:

 • a) servicii de formare pentru grupul țintă al Proiectului educațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 -Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”;

 • b) organizarea de programe si proiecte educaționale cu parteneri naționali și internaționali în scopul schimbului de bune practici;

 • c)  derularea de activități cultural - științifice și metodice, precum și schimb de experiență în vederea realizării unor analize în domeniile din competență.

Capitolul III - RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

Art.3 - în cadrul colaborării, C.C.D. BUCUREȘTI:

 • a) Identifică partenerii europeni în funcție de tematica abordată pentru fiecare flux de mobilități, stabilește perioadele de mobilitate în acord cu instituțiile europene vizitate, elaborează structura cadru a proiectului;

 • b) Realizează partencriatul cu școlile participante la fiecare flux;

 • c) Face demersuri în vederea informării școlilor participante cu privire la necesitatea achiziției, în condiții legale, a serviciilor de transport, cazare și demipensiune pentru participanții respectivelor școli în cadrul proiectului educațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 -Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”;

 • d) elaborează și transmite calendarul vizitei de studiu/matcrialclc necesare pentru pregătirea lingvistică, culturală, pedagogică a participanților, respectiv pentru derularea vizitei de studiu;

 • e) Coordonează metodologic programul/certifică și promovează programul și partenerii implicați in realizarea acestuia;

Art.4 - în cadrul colaborării, A.U.I.P.U.S.P. SECTOR 1:

 • a) Asigură, din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București, resursele financiare necesare pentru finanțarea școlilor participante în Proiectul educațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”;

 • b) Colaborează cu C.C.D. Buuuiusti și inspectorul școlar pentru dezvoltare instituțională dc la Inspectoratul Școlar al Sectorului 1, în vederea stabilirii categoriilor de licee selectate pentru fiecare tematică aleasă în cele 4 fluxuri de mobilități din cadrul proiectului educațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”;

 • c) Monitorizează implementarea și sustcnabilitatea programului „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”.

Capitolul IV - REGULI DE COLABORARE

Art.5 - (1) Pe tot parcursul colaborării, părțile se obligă să acționeze în limita atribuțiilor și competențelor prevăzute de lege și de prezentul protocol.

Capitolul V - DISPOZIȚII FINALE

Art.6 - (1) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin acte adiționale, la solicitarea oricăreia dintre părți, cu acordul celeilalte părți.

 • (2) Părțile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte păiȚi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral constructiv.

 • (3) Oricare din păiȚi are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, cu înștiințarea prealabilă a celeilalte păiȚi, cu un preaviz de cel puțin 30 zile.

Art.7 Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiind valabil pe durata desfășurării ProiectuMtducațional „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 - Experiențe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Profesional”.

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Director

IOANA-MARIA COSMA


ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

Director

ROMEO AUREL1AN CL1NC1U

Șef Serviciu

Juridic, Implementare Proiecte și Registratură Laura Voinea

Knexa 1 Descrierea proiectului


J

JM


Vi/v- ?

S Vi î—1—,**

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

/ ;:LCCA1-Al SECTORULUI 1

țqf. r Anexei

/Wt/H


Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ lice; sectorul 1 -

EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL


C. l'l

V'Vavi0 7- \


I. DATE GENERALE

i

; 1. Titlul/denumirea proiectului propus:

Vizite de studiu în Europa, pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din sectorul l - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL

2. Perioada de desfășurare:

Februarie - Decembrie 2019

3. Unități școlare participante:

24 unități liceale din sectorul 1

Se anexează lista cu unitățile de învățământ liceal care vor participa la vizitele de studiu


4. Datele de identificare ale partenerului organizator și coordonator :

I

Denumirea:

Casa Corpului Didactic a Municipiului București - CCD București

Date de identificare (CUI):

4340684

Sediu:

Splaiul Independenței 315A București

Adresă de corespondență:

Splaiul Independenței 315 A București

Telefon:

0213134901

Fax:

0213134927

E-mail:

ccdb v umail.com

Adresă web:

www.ccd-bucuresli.oru

Director:

Prof. Ioana - Maria Cosma

Telefon:

0745 184 311

E-mail:

ioana.cosma a ccd-bucuresti.oru


5. Datele de identificare ale partenerului finanțator și monitor:

Date de identificare

Partener .

Denumire

Administrației Unităților de învățământ

Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice -

Sector 1 (AUIPUSP Sector 1)

1 Statut/formă de organizare juridică

Instituție Publică

Adresă de corespondență

Str. Poligrafiei nr4


1 Telefon, fax

021319 3252, fax 0216673825

' Adresă e-mail

secreuiriat@auipusp-sectorl.ro

Director

Romeo -Aurelian Clinciu

6. Linia tematică pentru care se depune cererea de susținere:

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ         "                        T~X

7. Bugetul total al proiectului:

1 NR.

CRT.

UNITATEA DE INVATAMANT CU NIVEL GIMNAZIAL

Număr

reprezentanți/unitate

Suma alocată/reprezentant

(euro)

Suma alocată/unitate

(euro)

1.

LICEUL BILINGV "MIGUEL DE CERVANTES"

2

1350

2700

! 2.

1

LICEUL GRECO-

CATOLIC "TIMOTEI

CIPARIU"

2

1350

2700

1

1

3.

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU"

2

1350

2700

4.

LICEUL TEORETIC

BULGAR "HRISTO

BOTEV"

2

1350

2700

5

LICEUL "DIMITRIE

PACIUREA"

2

1350

2700

1

6.

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUTA"

2

1350

2700

| 7.

COLEGIUL

NATIONAL "SFANȚUL SAVA"

2

1350

2700

- -

8.

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TU DOR VIANU"

2

1350

2700

1

9.

I

COLEGIUL

NATIONAL "ION

NECULCE"

2

1350

2700

10.

COLEGIUL NATIONAL "I.L. CARAGIALE"

2

1350                2700

!

11.

COLEGIUL GERMAN "GOETHE"

2

1350

2700

i

-

12.

LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET"

2

1350

2700

13.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU"

7

1350                2700

1

1

NR. CRT.

UNITATEA DE 1NVATAMANT CU NIVEL GIMNAZIAL

Număr

reprezentanți/uuitate

Suma

alocată/reprezentant

(euro)

Suma alocată/unitate (euro)

14.

COLEGIUL

NATIONAL "AUREL

VLAICU"

2

1350

2700

■ 15.

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA”

2

1350

2700

1 16.

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR " MIHAI I"

2

1350

2700

1

17.

i

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA "HENRI COANDA"

2

1350

2700

' 18.

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N.

SOCOLESCU"

2

1350

2700

19.

COLEGIUL TEHNIC "MIRCEACEL BATRAN"

2

1350

2700

1

20.

COLEGIUL

ECONOMIC "VIRGIL

MADGEARU"

2

1350

2700

21.

COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU

2

1350

2700

22.

COLEGIUL TEHNIC MECANTC "GRIVITA"

2

1350

2700

23.

COLEGIUL TEHNOLOGIC "VIACESLAV HARNAJ"

2

1350

2700

24.

COLEGIUL TEHNIC "MEDIA”

2

1350

2700

Total

48

64.800 euro sau

314.280

*Calcul efectuat la un curs de referință de 4,85 lei/euro

II. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

1. Scurtă prezentare a proiectului

Proiectul „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ , din sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” are la baza ANF (analiza nevoilor de formare) realizată de CCD București, prin care cadrele didactice și didactic auxiliare din școlile din București au solicitat organizarea unor activități în care metodele inovative utilizate dc școlile din Europa să fie mai ușor de accesat.

Una din țintele strategice ale CCD București pentru anul 2018-2019 este creșterea dimensiunii j europene și implementarea metodelor inovative în actul educațional prin creșterea numărului de proiecte și parteneriate educaționale cu instituții dc învățământ din Europa, apropierea de comunitățile de români din zonele vizitate prin vizitarea Consulatelor sau Ambasadelor României, schimb de bune practici cu profesorii străini care predau în școlile cu elevi români. In acest context, CCD București a elaborat un program de schimburi de bune practici în context european, sub formă de vizite de studiu, workshopuri si sesiuni de formare online și face to face pentru cadrele "didactice, cursuri de utilizare a limbii engleze, seminarii de pregătire pedagogică și culturală, pentru unitățile de învățământ gimnazial, liceal și preșcolar din sectorul I.

Cadrul general al proiectului este conceput pentru perioada 2018-2020 și constă în realizarea unor vizite de studiu în instituții de învățământ din școli sau instituții conexe mediului educațional prin efectuarea de asistențe la clase, discuții cu profesori, elevi, părinți, întâlniri formale sau informate cu reprezentanți ai partenerilor educaționali: universități, agenții de formare, ministere ale educației, ambasade, primării, asupra modului de organizare și structurare a curriculei, organizarea spațiului și mediului școlar, metode și strategii educaționale, management financiar și instituțional, relația școală- familie- comunitate, importanța nonformalului în actul educativ, integrarea elevilor străini, experiența integrării profesorilor și elevilor români.

Etapele proiectului

 • 1.  Școli gimnaziale 2018

 • 2.  Licee 2019

 • 3.  Grădinițe 2020

Studiu de impact asupra activităților derulate în anul 2018. în perioada aprilie - decembrie s-a derulat prima parte a proiectului având ca grup țintă segmentul gimnazial, în care 28 de școli gimnaziale din sectorul 1, au participat prin câte 2 reprezentanți cu rol de decizie în școală: director, director adjunct/ membru CA, în 4 fluxuri cu 4 tematici diferite în funcție de specificul școlilor selectate.

Ca urmare a ANF având la bază fișele de identitate ale specificului școlilor gimnaziale trimise către CCD București, acestea au fost distribuite astfel ( conform raport anexat):

Fluxul 1, Londra iunie 2018, Tema: Incluziune Socială; integrarea elevilor cu CES în școlile de masă, 7 școli gimnaziale, 14 reprezentanți, având ca partener gazdă, Universitatea de Est, University of East London, partener educațional al CCD București în programul Erasmus plus SOIL ( Social Inclusion of Leamer- Incluziunea Socială a educabililor, 2016-2018.

Fluxul 2, Copenhaga, octombrie 2018, Tema Managementul lecției, 7 școli gimnaziale. 14 reprezentanți

Fluxul 3, Helsinki, noiembrie 2018, Tema Complementaritatea Formal - nonformal, 6 școli gimnaziale, 1 liceu cu învățământ gimnazial, 14 reprezentanți

Fluxul 4, Stockholm, decembrie, Tema Școala democratica, drepturile copilului, 6 școli gimnaziale și 1 liceu cu nivel gimnazial.

Metodele de bune practici, interacțiunea cu profesorii din școlile vizitate, imaginile preluate din instituții, întâlnirile formale de la nivelul Ministerului Educației, Universitate, Agenția de formare, i Ambasada României, creionarea unor parteneriate între școlile europene și școlile românești, dezvoltarea competențelor lingvistice, entuziasmul participanților și elementele de sustenabilitate dezvoltate în contextul local după întoarcerea din vizite sunt argumente solide pentru continuarea proiectului pentru școlile liceale în cadrul aceluiași parteneriat între Casa Corpului Didactic a Municipiului București, instituție cu rol de formare pentru personalul didactic, în calitate de I organizator și coordonator al proiectului, și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 (AUIPUSP Sector 1), în calitate de finanțator și monitor al proiectului.

Scopul proiectului pentru care se solicită finanțare pentru anul 2019 „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din sectorul 1 -EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” vizează dezvoltarea competențelor metodologice și transversale ale cadrelor didactice cu funcții de decizie, prin stabilirea de parteneriate educaționale. în concordanță cu nevoia de formare a cadrelor didactice, pentru un act educațional de calitate.

Activitățile se vor organiza sub formă de vizite de studiu cu tematică: incluziune socială, consiliere profesională, management instituțional/educațional, importanța învățământului profesional - dual în inserția pe piața muncii , comunicare școală- familie- autoritatea locală/ comunitatea locală, având ca grup țintă: directori, coordonatori proiecte și programe, responsabili cu formarea profesională continuă și dezvoltarea carierei, membrii CA, CEAC.

în fiecare flux de mobilități se vor deplasa 12 cadre didactice din structuri de conducere din liceele sectorului l.

Proiectul își propune ca obiective principale:

O 1: dezvoltarea deprinderilor de comunicare și schimb de idei și bune practici între școlile bucureștene și cele din spațiul european;

O 2: motivarea elevilor și profesorilor pentru a-si dezvolta abilitățile lingvistice;

O 3: conștientizarea procesului de învățare pe tot parcursul vieții, pentru dezvoltare personală, coeziune socială, comunicare interculturală, învațarea metodelor de diferențiere și individualizare în școala incluzivă;

O 4: îmbunătățirea competențelor de utilizare TIC, prin implicarea profesorilor în realizarea unei rețele de comunicare cu școlile vizitate, invațarea noilor metode care motivează și fac învățarea distractivă și interactivă (învățare personalizată cu ajutorul smartphonurilor si tabletelor);

O 5: schimb de metode inovative în procesul de predare-evaluare pentru îmbunătățirea calității actului educațional;

O 6: Implementarea rezultatelor obținute ținând cont de diferențele culturale, lingvistice, aptitudinale ale participanți lor;

O 7: diseminarea rezultatelor obținute;

O 8: dezvoltarea competențelor de scriere și implementare a proiectelor de parteneriat cu școli din Euiupa, pentru schimb de bune practici în domeniul educațional;

Grupul țintă ( 24 licee din sectorul 1) este alcătuit din 48 de cadre didactice cu funcții de conducere, coordonatori de structură directori/directori adjuncți/ reprezentanți CA, CEAC, responsabili proiecte, responsabili cu dezvoltarea profesionala de la unitățile de învățământ liceal din sectorul 1

Activitățile principale ale proiectului sunt:

Al identificarea partenerilor europeni, stabilirea perioadelor de mobilitate, elaborarea tematicii, stabilirea persoanelor de contact: CCD București,

A2. Stabilirea bugetului estimativ al fiecărei deplasări ca urmare a studiului de piață: CCD București

A3. Depunerea proiectului ta AUIPUSP Sector 1, în scopul obținerii finanțării: CCD București A4. Stabilirea parteneriatului între CCD București și AU1PUSPS1.

A5.Includerea proiectului aprobat, conform aprobării în CL Sector 1 în planul operațional ai CCD București/ CA.

A6. Organizarea unei întâlniri cu reprezentanții tuturor liceelor din sectorul l pentru organizare, implementare proiect: Inspectorat Școlar Sector I. CCD București. AU1PUSPS1

j A7. Selecția liceelor participante pentru fiecare flux, în funcție de tematica' stabilita cu partenerii europeni ai CCD București: Comisia de selecție formată din reprezentanți ISI , reprezentanți CCD București, reprezentanți AUIPUSPS1

A8: Repartizarea grupului țintă în echipe formate din 2 participanți din cele 6 licee participante pe 1 flux: Comisia de selecție

A9. Identificarea operatorului economic care îndeplinește cerințele legate de specificul fiecărei deplasări prin solicitare de oferte și încheierea Acordului de parteneriat: CCD București- operator | economic

A10. Comunicarea procedurii legată de achiziționarea pachetului de servicii pentru efectuarea ; mobilității de la operatorul de turism conform ofertei agreate de CCD București, către școlile participante la fiecare flux de mobilități: CCD București

Al 1: Stabilirea parteneriatului între CCD București și școlile participante le fiecare flux

A12: Comunicarea calendarului vizitei de studiu pentru școlile participante/materiale necesare/ responsabilități participanți: CCD București

)            A 13: Elaborarea materialelor pentru pregătirea lingvistică, culturală, pedagogică: CCD București

A 14: Coordonarea metodologică a mobilității: CCD București

A 15: Diseminarea programului la nivel local, național, internațional si transmiterea informațiilor necesare realizării unei broșuri electronice care va fi transmisa în școli- sustenabilitate: toți participanți i

A 16 : Participarea la masa rotundă organizată de CCD în colaborare cu Administrația Publică i Locală și Inspectoratul Școlar al sectorului 1, ca urmare a dezvoltării parteneriatului: Dimensiunea europeană în Educația adulților- sustenabilitate: toți participanții.

2. Relevanța proiectului

Proiectul „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din sectorul 1- EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” răspunde nevoii de eficientizare a relației unităților de învățământ din sectorul 1 cu Administrația Publică Locală, prin participarea la schimburi de bune practici cu instituții similare din Europa. Context vizat: managerial, administrativ, cooperare, comunicare , implementare de metode inovative, care se pliaza pe contextul educațional local.

Fiind destinat factorilor de decizie din licee: directori/ directori adjuncti, membrii CA, CEAC, coordonatori de comisii, programul "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” a fost conceput ca urmare a )

1 rezultatelor obținute în urma implementării proiectului realizat pentru factorii de decizie din I

învățământul gimnazial . în urma interpretării rapoartelor de mobilitate completate de participând și postate pe siteul                    __s-a evidențiat necesitatea continuării

activităților și la nivel liceal. Posibilitatea de a vizita alte instituții educaționale, de a observa "face to face " managementul lecțiilor, de a dialoga cu profesorii instituțiilor gazdă, de a planifica

viitoare parteneriate, în care vor ti implicate atât cadrele didactice, elevii și părinții, de a disemina activitățile, de a implementa rezultatele obținute, metodele de bune practici însușite de reprezentanții din școlile gimnaziale care au participat la vizitele de studiu în anul 2018. elementele de sustenabilitate prezentate și implementate deja ( conform raport), sunt cele mai relevante fundamente pentru realizarea acestui proiect destinat segmentului liceal.

Necesitatea și utilitatea proiectului „Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” se regăsește în nevoile

de formare ale factorilor de decizie ( directorii/directorii adjuncți ai unităților școlare implicate) ale responsabililor de structuri din cadrul școlilor, în scopul dezvoltării unei baze de date cu potențiali parteneri europeni, a realizării unei colaborări eficiente între școli din București și școli din Europa, pentru dezvoltarea competențelor lingvistice și mai ales a implementării bunelor practici în spațiul formal și nonformal local.

Prin Partcncriatul stabilit între CCD București ca instituție de formare și AUIPUSPS1 Sectorl, realizarea proiectului se bazează pe valorificarea experienței grupului țintă alcătuit din profesori - directori, directori adjuncți, membrii CA, CEAC- respectiv obținerea unui produs educațional de calitate la nivelul produsului fmal-elevul.

Considerăm câ implementarea bunelor practici existente în specificul local al instituțiilor europene vizitate se poate realiza cu succes dacă alături de grupul țintă desemnat s-ar alătura alți factori de decizie de la nivel local/ central: inspectori cu atribuții de coordonare, îndrumare

și control a școlilor din sectorul 1/ 1SMB/ MEN. consilieri locali de la nivelul sectorului 1, T                                      ,                                                                                                                  -                                                                                                                                           |

reprezentanți AUIPUSPS1, putând fi astfel elaborate politici educaționale cu impact local care să fie puse în practică în funcție de specificul fiecărei instituții școlare din sectorul 1.

Caracterul inovator al proiectului referitor la modalitățile concrete de implementare, vizează aspectul de învățare experiențială și participativă, profesorii care fac parte din grupul țintă având oportunitatea să observe direct activitățile derulate în școlile vizitate, să colaboreze și interacționeze cu aceștia, cu elevii, cu factorii de decizie din instituțiile vizitate.

3.Deschiderea către comunitate, impactul scontat și diseminarea proiectului

în cadrul proiectului se va implementa un set de activități specifice destinate cunoașterii si diseminării proiectului si a tuturor rezultatelor acestuia la nivelul comunității. Școlile participante vor fi direct implicate în activitățile de promovare și valorizare a proiectului și a rezultatelor acestuia, prin oferirea de informații de calitate privind proiectul . în particular, toți pârtieipanții la proiect vor realiza materiale de diseminare a proiectului pe care le vor prezenta în consiliile profesorale din școlile de proveniență, și în activitățile metodice realizate la nivel local, municipal, național respectiv vor comunica echipei de proiect activitățile de follow up și sustenabilitate.

Impactul potențial al proiectului atât asupra beneficiarilor direcți - cadrele didactice participante cât și a celor indirecți elevi, părinți, se referă la pastrarea colaborării ulterioare cu partenerii externi, crearea unei rețele network între elevi, cadre didactice și școlile implicate.

Proiectul .."Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de 1 învățământ liceal gimnazial din-sectorul 1 - EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL” se va putea realiza și implementa în condițiile obținerii sprijinului financiar din partea Consiliului Local al sectorului 1, prin AUIPUSPS1 Sector 1, care va monitoriza implementarea activităților.

Planul de promovare a proiectului se referă la crearea materialelor de promovare a proiectului (roll-up, pixuri inscripționate, mape) și la organizarea unei Mese Rotunde la Primăria Sectorului 1, cu reprezentanți din toate școlile implicate, ai Consiliului Local al Sectorului l, ai Inspectoratului Școlar al Sectorului 1, ai Ministerului Educației Naționale. Materialele de promovare a proiectului vor fi popularizate pe toată perioada de desfășurare a proiectului la : nivelul grupului țintă. Fiecare participant va prezenta și disemina rezultatele în propria lui zonă ; de activitate, asigurându-se că proiectul și rezultatele acestuia sunt răspândite la nivelul întregii comunități locale, folosind rețele locale, date de contact, site-uri de discuții și socializare, , facebook, etc. Ca o diseminare directă a rezultatelor proiectului, participanții din grupul țintă, vor ! prezenta rezultatele proiectului la nivelul comunității, în alte școli sau alte instituții publice.

Planul de diseminare a proiectului are în vedere 2 etape de lucru:

 • 1.  La nivelul grupului țintă se va realiza un raport de vizită în urma efectuării acesteia care va fi înaintat către CCD București, respectiv AUIPUSPS1

 • 2. Echipa de implementare de Ia nivelul CCD va realiza un raport integral pe baza feed-back-urilor grupului țintă, care va fi transmis finanțatorului, ulterior și în instituțiile de învățământ implicate și prezentat pe site-ul acestora.,

 • 3. Coordonatorul proiectului din partea CCD București respectiv delegații de la nivel local și central care vor monitoriza grupul țintă și participanții la vizitele de studiu vor promova ■ rezultatele și impactul proiectului asupra comunității de practici.

4. Echipa de implementare:

Nr. crt.

Nume și prenume

Rol în proiect

Atribuții activități de proiect

1.

Georgeta Bolojan

Coordonator Departament Parteneriate Europene -CCD București

Coordonator program

A 1, A2, A4, A5,

A 6 , A 7, A 8, A 9

A 10, A11.A12,

A13, A14, A15, Alb

2

Ioana- Maria Cosma

Director CCD București

Monitorizare implementare metodologică program

Al, A2, A3,

A4,A5, A7,A13

3

Romeo Aurelian Clinciu

Director AUIPUSP Sectorl

Monitorizare implementare administrativ- financiară program

A2,A4, A5, A6,

A7, A10, A13

4.

Tania Andrei

Inspector școlar pentru dezvoltare instituțională IS 1/ Ruxandra Regalia, Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane IS1

Responsabil gestionare grup țintă, diseminare și valorizare, sustenabilitate

A6, A7, A8, A15,

A16

_

5. Locații europene de implementare a proiectului

Nr. i crt.

Tară/ oraș

Tematica

Perioadă

1.

Cipru / Nicosia

Incluziune socială

Mai-Iunie 2019

2

Estonia/ Talin

Management instituțional

Septembrie 2019

3

Norvegia/ Oslo

Școala democratică

Octombrie 2019

4.

Franța/ Paris

învățământ dual

Noiembrie-

Decembrie

6-Calendarul proiectului

Nr. crt.

Etapele proiectului

Descrierea activităților

(detaliată pe zile, ore etc.)

Perioada

1.

Etapa pregătitoare

o  Identificarea partenerilor europeni

•  Studiu de piață privind costurile

deplasărilor

Ianuarie 2019

• Elaborarea proiectului

« înaintarea adresei de solicitare pentru susținere       financiară       către

AUIPUSPSI, depunerea proiectului însoțit de raportul elaborat ca urmare a proiectului derulat în anul 2018, pentru școlile gimnaziale din sectorul 1

Februarie 2019

1

1

1

• Aprobarea proiectului

Martie- Aprilie 2019

• încheierea acordului de parteneriat între CCD București și AUIPUSPSI

Martie-Aprilie 2019

I

« Selecția grupului țintă pentru fiecare flux de mobilități

Aprilie 2019

• Rezervarea      /      achiziționarea

documentelor necesare mobilității: acomodare si transport

Aprilie

- Iunie 2019

Etapa       de

desfășurare a mobilității

• Comunicare cu partenerii externi/ pregătirea documentelor de mobilitate

Aprilie - Decembrie

2019

• Crearea materialelor de promovare a proiectului

Aprilie - Decembrie

2019

• Stabilirea designului vizitelor de studiu

Aprilie - Decembrie

2019

• Participare la vizită

Conform calendarului

• Raport electronic de activitate de la participanți

în 5 zile lucrătoare de la întoarcerea din . mobilitate

• Organizarea Mesei Rotunde la nivelul Consiliul Local al sectorului 1

Ianuarie 2020

« Crearea unei broșuri electronice cu materiale realizate pe tot parcursul proiectului;

Ianuarie- februarie'

2020

• Analiza impactului proiectului prin realizarea unui raport de evaluare pe baza rapoartelor realizate la nivelul instituțiilor implicate în proiect;

« Diseminarea rezultatelor

Februarie-    martie

2020

După efectuarea fiecărui flux de mobilități.

DIRECTOR CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI^-.7O> . PROF. IOANA-MARJA COSMA