Hotărârea nr. 16/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște nr. 9K


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOSEA UA B UCUREȘTITÂRGO VIȘTE NR. 9K - SECTOR 1 AL MUNICIPIUL UI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11036/03.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 323/29.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 5072/15.05.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de                    și ilustrare

volumetrică însușită de.

Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 27050/1489 din 01.11.2018.

Ținând seama de prevederile:

  • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR. 9K - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 323/29.11.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.SEMNEAZĂ,


ETAR

6ta Cefalan
adresate de',                             _

n 2().()‘i'3tll8T.xxHnplGtataett:hrt“47450- din 09:M.20I^ î

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sQemîte următorul:

aviz nr.

PENTRU

PUD - ȘOSEAUA BUCUREȘTI TÂRGOVIȘTE NR. 9K - SECTOR 1, BUCUREȘTI

Construire imobil de locuințe colective S+P+4E +5E retras

( 84 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL : în suprafață de 2.927,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 272023, eliberat la data de 13.07.2018

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. ANIMA DESIGN & CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                      (RUR: D, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord:artera de circulație Șoseaua București Târgoviștc; Sud -imobil identificat cu nr. cadastral nr. 272260, Est - servitute de acces nr. cadastral 272259; Vest - imobil identificat cu nr. cadastral nr.208206.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 176/22/B/2830 din 14.02.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/nip teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față dc aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări, anexă la aviz.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se va realiza din Șoseaua București Târgoviștc și prin servitutea de acces, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică dc Circulație nr. 5072/15.05.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu dc rețele însușit de                          . Se prezintă aviz F.NEL Distribuție Muntenia nr.

212443557/04.04.2018.

Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică însușită de                                 și studiu de însorirc însușit de arh.

. Se prezintă Aviz. Autoritatea Aeronautică Civilă Romană nr. 27050/1489 din 01.1 1.2018. Proces Verbal dc pichetare insușit de topometrist

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 12/17/26.07.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. 176/22/B/2830 din 14.02.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul ncadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului l, in termenul dc valabilitate'al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este in vigoare.

ARHITECT SE


Ciobanu Oprcscu OlivȘef birou ,

Raluca Mihaela Epifan

PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2009 PRIVIND SISTEMUL CALITĂȚII ÎN CERTIFICARE ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN 45012 AEROO
MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA
Bd. Bănu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura u prim.ii i.is I ro

h 11 n://w w w. ori m a rinscetor 1, roBILANȚ TERITORIAL               «

Suprafața inițiala de teren

2926,66 mp

100%

Suprafața teren suprapusa peste domeniului publlic 92,00 mp

Suprafața construita

1316,00 mp

45%

Suprafața construita desfasurata

7315,00 mp

Suprafața spatii verzi plantate

585,00 mp

20 %

Suprafața circulații

1024,00mp

35%

Regim de înălțime

S+P+4E+5Er

H maxim la cornișa etaj 5

+19,00m

POT realizat

45%

CUT realizat aoi^ gBJMk / •

2,5


fuprafato_ofecTato_sos.Bucurestl-Targovlst^ s=92.00mp

l’atcnla (suprafața cedata sos. Bucu tos I.L-Targov isl.c)

|. Nr.

P l’ct.

Coordonate pct.de contur

Lung i mi laturi.

0 (i, U-l)

X |m|

Y |m|

CI 2

6

CI 3

CI 1

334746.743

334744.886 334727.571 334721 .016 334723.061

581543.212 581541.104 5815!)!). 54 0 581561.018 581 5 6 3.3!) 3

2.809

22.5431

8 ./4 3

3^104 y-31.08 9

Slsup-a.fa

cedata sos.Bucure

sti-Targcvistc)

Ifrp P~68.C6fia


■   .r—yr ■

Coordonapjrpct.de contur

Lungimi laturi

D (i , 11 l )

X

Y 1 m|

3^7 46.743

334678.541 334678.397 334675.996

334675.564

334673.295

334 671 .1 89

334670.165 33466/.860 334667.493 3'34 6 65.925 334^/23.061

581543.212

581465.799

581466.722

5814 Z3.253

58.1 474.606

581481.712

581485.616 581488.408'

5814 92 ..607

581 4 9<063

5814'98.122'"

581 563 .,363

103.1 /]

0.934

6.95 8

1.420

7X459 ,-4.436

2.9/4

4

X.502

X 4»351

86.716

31.089

I A'țj!

^ANIUOKKSN

CO         o


PROIECTAT

BENEFICIAR:

Proiect nr.

129JJ/2018

PROIECT:

PLAN URDANISTIC DE DETALIU

Sos București Targoviste nr 9K, sector 1 București

FAZA: PUD

Sc. 1:bUU

Data: iul 2018

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr.

U _04