Hotărârea nr. 159/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 29.05.2019 privind acordarea de premii, constând în laptopuri, elevilor de ciclu gimnazial din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti care au obținut locurile I, II, III la olimpiadele școlare recunoscute de către Ministerul Educației Naționale, în anul școlar 2018-2019, faza națională


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de premii, constând în laptopuri, elevilor de ciclu gimnazial din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 al municipiului București care au obținut locurile I, II, III la olimpiadele școlare recunoscute de către Ministerul Educației Naționale, în anul școlar 2018-2019, faza națională

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 9 alin (7), art. 12 alin (3), art.20 alin.(l), art. 105 alin. (1) și alin. (2) lit.d) și art. 111 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 7 lit. v) din Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4742 din 10 august 2016;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 10267/13.05.2019, înregistrată la Sectorul 1 cu nr. 21001/16.05.2019 și Ia Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6227/16.05.2019, prin care se solicită premierea a 36 de elevi olimpici naționali de ciclu gimnazial din Sectorul 1 de către Primăria Sectorului 1, în data de 29.05.2019, ora 18:00 la Ateneul Român, în cadrul evenimentului organizat de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București denumit ”1 Iunie - Ziua Copilăriei”;

Având în vedere adresa nr. 10267/21.05.2019 a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6560/21.05.2019, prin care revine la adresa nr. 10267/13.05.2019 și comunică premierea unui număr de 35 elevi în data de 29.05.2019, ora 18:00 la Ateneul Român, în cadrul evenimentului denumit ”1 Iunie - Ziua Copilăriei” întrucât Școala Gimnazială ”Elena Văcărescu” a retras o elevă aflată din eroare pe lista inițială, conform adresei nr. 1158/21.05.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei totale de 87.500 lei pentru acordarea de premii, constând în laptopuri, elevilor de ciclu gimnazial din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 al municipiului București, care au obținut locurile I, II, III la olimpiadele școlare recunoscute de către Ministerul Educaței Naționale în anul școlar 2018-2019, faza națională, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma de 87.500 lei necesară acoperirii cheltuielilor de la art. 1 va fi suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 pentru anul 2019.

Art 3. - Acordarea premiilor prevăzute la art. 1 va avea loc în conformitate cu Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri


entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   159

Data: 29.05.2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local

nr. 159/29.05.201R PREȘEDINTE DI^ȘȚDÎ^X;

Marian Crfoftan Njeagu

IIm


II o

TABEL NOMINAL CU ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL

CARE AU OBȚINUT LOCURILE I, II, III LA OLIMPIADELE ȘCOLARE RECUNOSCUTE

DE CĂTRE MEN ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019,

FAZA NAȚIONALA SECTOR 1

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Numele și prenumele elevului

Clasa

Denumirea olimpiadei

Premiul obținut

1

COLEGIUL

GERMAN GOETHE

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ GERMANĂ MATERNA

II

2

COLEGIUL

GERMAN GOETHE

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ GERMANĂ MATERNA

III

3

COLEGIUL

GERMAN GOETHE

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ

II

4

COLEGIUL

GERMAN GOETHE

VI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ

III

5

COLEGIUL

GERMAN GOETHE

VII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ

III

6

COLEGIUL NATIONAL I.L. CARAGIALE

LJ

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALA DE LIMBI CLASICE-SECTIUNEA LIMBA LATINA

II

7

COLEGIUL NATIONAL ION NECULCE

VII

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE -SPANIOLĂ-ITALIANĂ-PORTUGHEZĂ 2019, ETAPA NAȚIONALĂ

I

8

COLEGIUL NATIONAL TON NECULCE

VTTT

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE -SPANIOLĂ-IIALIANĂ-POR T U GHEZĂ 2019. ETAPA NATTONAT.Ă

III

9

COLEGIUL NATIONAL ION NECULCE

VII

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE -SPAN1OLÂ-ITALIANĂ-PORTUGHEZĂ 2019 ,F.TA P A NAȚIONALĂ

III

10

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ..TUDOR VIANU”

K

VI

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

II

11

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ

DE INFORMATICA

I

12

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICA

II

13

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU"

*

V

OLIMPIADA NAȚIONALA DE MATEMATICA

II

14

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU"

VII

OLIMPIADA NAȚIONALA DE MATEMATICA

II

15

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU"

VII

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE BIOLOGIE

II

16

COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE

ENESCU"

V

OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 TTT-VIII

I

17

COLEGIUL

NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"

VI

OLIMPIADA NAȚIONALA DE IN TERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII

I

18

COLEGIUL

NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"

VI

OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII

I

19

COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"

VII

OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII

I

20

COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE

ENESCU"

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII

I

21

COLEGIUL

NATIONAL DE MUZTCA "GEORGE ENESCU"

VIII

OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII

III


COLEGIUL

NATIONAL DE MUZICA "GEORGE

ENESCU"_______

COLEGIUL

NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"_______

COLEGIUL

NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"_______

COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"_______

COLEGIUL

NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"_______

COLEGIUL

NATIONAL DE MUZICA "GEORGE ENESCU"

LICEUL GRECO-

CATOLIC TIMOTEI

CIPARIU

LICEUL TEORETIC

NICOLAE IORGA

LICEUL TEORETIC

NICOLAE IORGA

LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES

LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES

LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES

LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES

LICEUL TEORETIC

ALEXANDRU

VLAHUTA


OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII


OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII


OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII


OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII


OLIMPIADA NAȚIONALA DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA 2019 III-VIII


OLIMPIADA CORALA


OLIMPIADA DE MATEMATICA


OLIMPIADA DE LIMBI

ROMANICE - FRANCEZA

OLIMPIADA NAȚIONALA DE FIZICA

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE- LIMBA SPANIOLA

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE- LIMBA SPANIOLA

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE- LIMBA SPANTOT.A

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE- LIMBA SPANIOLA

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA GERMANA MODERNA


Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local


PRE


MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR


Acordarea premiilor în valoare totală de 87.500 lei, constând într-un număr de 35 de laptopuri, elevilor de ciclu gimnazial din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 1 al Municipiului București care au obținut locurile I, II, III la olimpiadele școlare recunoscute de către Ministerul Educaței Naționale în anul școlar 2018-2019, faza națională, prevăzuți în anexa m. 1 la prezenta hotărâre, va avea loc după cum urmează:

  • 1. Ceremonia de premiere se va desfășura în data de 29.05.2019, ora 18:00 la Ateneul Român, în cadrul evenimentului organizat de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București denumit ”1 Iunie - Ziua Copilăriei”.

  • 2. La festivitatea de premiere va participa Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, împreună cu un reprezentant din partea Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, pentru a înmâna premiile elevilor menționați în Anexa nr. 1, sau reprezentanților legali ai acestora.