Hotărârea nr. 158/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 29.05.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 138/22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea șl completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 138/22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile

cu frecvență din în vățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrata Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art. 105 alin. (2) lit.. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 138/22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor dc merit, burselor de performanță, burselor dc studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019;

Ținând cont de adresa nr. 668/06.05.2019 a Școlii Gimnaziale nr. 7, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 5584/06.05.2019, prin care solicită suplimentarea numărului de burse de merit pentru semestrul al II-lea, având în vedere omiterea a 5 copii din lista inițială a elevilor care îndeplinesc condițiile necesare pentru acordarea acestor burse;

Având în vedere adresa nr. 462/16.05.2019 a Școlii Gimnaziale ”Uruguay”, înregistrată la Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 6220/16.05.2019, prin care solicită suplimentarea numărului de burse de merit pentru semestrul al IT-lea, având în vedere omiterea unui copil din lista inițială a elevilor care îndeplinesc condițiile necesare pentru acordarea acestor burse;

în baza situației centralizate a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, întocmită de către Serviciul Economic, Buget-Finanțe și Achiziții din cadrul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, actualizată la data prezentei;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin.(2) lit. j) și alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 138/22.04.2019, precum și Anexa nr. 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă acordarea unui număr total de 19.770 burse (de merit, de performanță, de studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1, București pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 - 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 138/22.04.2019 rămân neschimbate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.—158

Data: 29.05.2019

ANEXA            A^f^NSII^ULUI

LOCAL AL r.l-'C routjljjl 1


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE -SECTOR 1

BUCUREȘTI


Situație privind bursele școlare aferente semestrului II din anul școlar 2018-2019


Nr.

453’


2 9, MAI. 2019


NR. CR T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

X

X

X

X

I pregătitor

primar

gimnazial

liceal

X     Z

0

1

2

3

4

5

6=1 * luni*lci // 1

1

performanta

38.00

38,00

ÎTC

114 000,00

COLEGIUL NATIONAL "SF. SA VA"

merif-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

c

0,00   \\c

merit mediafâ,50-9,49)

415,00

415.00

622 500,00

merit media (9,50-1Q)

493±00

493,00

986 000,00

studiu

0.00

0,00

ajutor social

23.00

23,00

55 200.00

TOTAL

969.00

0,00

0.00

0.00

969,00

1.777.700,00

2

performanta

39.00

10.00

21.00

8.00

117 000,00

LICEUL TEORETIC BILINGV "MCERVANTES"

merit-

compeliti i/o li mp iade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

merit mediafâ, 50-9.49)

330.00

87.00

243.00

495 000,00

merit media/9,50-10)

201,00

144.00

57.00

402 000,00

studiu

9.00

2.00

7.00

13 500,00

ajutor social

56.00

2,00

13,00

9.00

32,00

134 400,00

TOTAL

635,00

2,00

23,00

263,00

347,00

1.161,900,00

3

performanta

12.00

2.00

10.00

36.000,00

COLEGIUL NA TIONAL

"I.L.CARAGIALE"

merit-

compelitii/olimpiade/cancursuri școlare organizate de MECTS

1.00

1.00

1 500,00

merit mediaf8,50-9,49)

422.00

14.00

408.00

633.000,00

merit media(9,50-l0)

352r00

109,00

243.00

704.000,00

studiu

2.00

2.00

3.000,00

ajutor social

41.00

3.00

38.00

98 400.00

TOTAL

830.00

0,00

0.00

128.00

702,00

1,475.900,00

7

performanta

51.00

14,00

37.00

153 000,00

COLEGIUL NA TIONAL DE INFORMATICA "T. VIANU"

merif-

compclifii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

12,00

12.00

18 000,00

merit mediatâ.50-9.49)

543 00

10,00

533,00

814 500,00

merit media f9.50-10)

492,00

165 00

327.00

984 000,00

studiu

0.00

0,00

ajutor social

43.00

2.00

41.00

103 200.00

TOTAL

1.141.00

0.00

0.00

191.00

950,00

2.072.700.00

5

performanta

8 00

8 00

24 000,00

LICEUL TEORETIC " C BRANCOVEANU"

mertf-

competitii/olimpiade/concursuri sculate uruumzuie de MECTS

........0.00......

0,00

merit media(8.50-9,49)

255.00

255.00

382 500,00

merit media/9,50-10)

19.00

19,00

38 000,00

studiu

>1.00

11.00

16.500,00

ajutor social

160.00

160.00

384 000.00

TOTAL

45.3.00

0,00

0,00

0,00

453,00

845.000.00

fi

performanta

8.00

4.00

3.00

1.00

24 000,00

merit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

0,00

LICEUL GRECO-CATOLIC " T

merii media/fț.50-9,49)

82.00

60.00

22.00

123,000,00

CI PARIU"

merii medin(9,50-10)

41 00

32.00

9 00

82.000,00

studiu

0.00

0,00

ajutor social

145.00

12.00

55.00

37.00

41.00

348 000,00

bursa de ajutor ocazionala

0,00

0,00

TOTAL

276.00

12.00

59.00

132410

73.W

577.0M.O0

7

performanta

12.00

6.00

6.00

36 000,00

COLEGIUL NATIONAL I.

NECULCE

merit-

competiti i/o limpiade/co ncursuri școlare organizate de MECTS

1.00

1.00

1 500,00

merit >nedia(S 50-9:49i

523.00

83.00

440.00

784 500,00

merit media (9. 50-10)

m nn

145.00

178.00

646 000.00

sțudiu

3,00

1.00

2,00

4 500,00

ajutor social

62.00

8.00

54.00

148 800 00

TOTAL

924.00

0.00

0,00

244.00

680.00

1,621,300.00

ti

performanta

18,00

8,00

6,00

4,00

34,000,00

merit-competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

9.00

9.00

13 500,00

LICEUL TEORETIC J. MONNET

merit media/8,50-9,49)

443.00

112.00

331.00

664 500,00

merit media(9,50-10)

355.00

187.00

168.00

710 000,00

studiu

4,00

4,00

6 000,00

ajutor social

91.00

7,00

6.00

12 00

66.00

218 400 00

TOTAL

920.00

7.00

14,00

317.00

582,00

1.666.400.00

NR.

CR T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

9

performanta

3.00

3.00

9 000,00

merit-

competitii/olimpiade/concursuri

școlare organizate de MECTS

28.00

18.00

7.00

3.00

42 000,00

LICEUL TEORETICA VLAHUTA

merit media(8,50-9.49)

327,00

124.00

203.00

490,500,00

merit mediaI9,50-10)

191,00

111.00

80.00

382,000,00

studiu

0,00

0,00

ajutor social

37,00

12.00

5,00

20,00

88 800,00

TOTAL

586.00

0.00

33,00

247,00

306.00

1.012.300,00

10

performanta

14.00

6.00

4.00

4.00

42 000,00

merit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

UCEUL TEORETIC NIORGA

merit media(8 50-9.49)

573.00

155.00

418.00

859,500,00

merit media/9,50-10)

390,00

201.00

189.00

780,000,00

studiu

0.00

0,00

ajutor social

60,00

2r00

6,00

20,00

32.00

144,000,00

TOTAL

1.037,00

2,00

12,00

380,00

643,00

1.825.500,00

II

performanta

6,00

1.00

2.00

2.00

1.00

18.000,00

merit-

compelilii/olimptudc concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

COLEGIUL GERMAN GOETHE

merit mediafS,50-9.49)

433.00

214,00

219.00

649.500,00

merit mediaf9.50-10)

447,00

323,00

124.00

894 000,00

studiu

2,00

2,00

3 000,00

ajutor social

35.00

1,00

5,00

10,00

19.00

84 000,00

TOTAL

923.00

2.00

7.00

549.00

365.00

1.648.500.00

12

performanta

15.00

9.00

6.00

45 000,00

merit-

competilii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

TONITZA

merit media(8 50-9.49)

460,00

133.00

327,00

690 000,00

merit media f9.50-10)

228,00

95.00

133.00

456 000,00

studiu

17,00

7.00

10.00

25 500,00

ajutor social

46.00

8.00

38,00

110 400,00

TOTAL

766,00

0.00

0.00

252,00

514,00

1326,900.00

13

performanta

113,00

32,00

51,00

30.00

339 000,00

merit-

compeiitii/olimptude concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

MUZICA G ENESCU

merit media(8,50-9.49)

155,00

56,00

99.00

232 500,00

meriț mediafO^O-lO)

153,00

90,00

63.00

306 000,00

Studiu

7.00

4.00

3.00

10 500,00

ajutor social

76.00

4.00

32,00

18.00

22.00

182 400.00

TOTAL

504.00

4.00

64.00

219.00

217.00

1.070.400.00

14

performanța

14,00

14.00

42 000,00

merit-

COLEGIUL NA TIONAL A

campetitii/olimpiade/concursuri

școlare organizate de MECTS

1,00

1.00

l 500,00

VLAICU

merit media(8,50-9,49)

246.00

246.00

369 000,00

merit mediaf9t50-I0)

29.00

29.00

58 000,00

studiu

1.00

L00

l 500,00

ajutor social

55.00

55 00

132,000.00

TOTAL

346.00

000

0=00

o;oo

346ț00

604,000-00

15

performanta

9.00

9,00

27 000,00

merit-

COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA

competitii/olimpiade/concursuri

școlare organizate de MEC'l'S

4.00

4.00

6,000,00

merit mediaf8,50-9,49)

38.00

38.00

57 000,00

merit media(9r50-10)

3,00

3.00

6 000,00

studiu

2,00

2.00

3 000,00

aiutor social

15.00

15.00

36 000.00

TOTAL

71.00

0.00

0.00

0.00

71.00

135.000.00

16

performanta

13.00

13.00

39 000,00

merit-

COLEGIUL ECONOMIC V MADGEARU

competi ti i/o limpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

2.00

2,00

3.000,00

merit mediaf8,50-9.49)

677,00

677 00

1 015 500,00

merit media(9.50-10)

77.00

77.00

154,000,00

studiu

11.00

11.00

16 500,00

aiutor vncial

294,00

294,00

705.600.00

TOTAL

1.074.00

0,00

0,00

0.00

1.074.00

1.933.600.00

NR.

CR

T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

17

LICEUL TEORETIC G CALINESCU

performanta

5.00

5.00

15 000,00

13 500,00

610 500,00

168 000,00

0,00

96.000.00

meril-

compctitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

9.00

9,00

merii media(8.50-9.49)

407.00

407,00

merit mcdia(9.50-10)

84,00

84,00

studiu

0.00

ajutor social

40,00

40.00

TOTAL

545,00

0.00

0.00

0.00

545.00

903.000.00

18

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA H. COANDA

performanta

1,00

1,00

3 000,00

0,00

88 500,00

10 000,00

1 500,00

146 400,00

meril-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

merit mediaf8,50-9 49)

59.00

59.00

merit media(9,50-10)

5,00

5,00

studiu

1.00

1,00

ajutor social

61,00

61,00

TOTAL

127,00

0.00

0.00

0.00

127.00

249.400.00

19

COLEGIUL TEHNIC MEDIA

performanta

10.00

10,00

30.000,00

0,00

57 000,00

8.000,00

30.000,00

220.800.00

rnerit-

compelitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

merit media(8.50-9.49)

38,00

38.00

merit mcdia(9,50-10)

4.00

4.00

studiu

20.00

20.00

ajutor social

92.00

92,00

TOTAL

164.00

0.00

0.00

0,00

164,00

345.800.00

20

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR

MIHAII

performanta

18.00

6.00

12,00

54.000,00

9.000,00

105.000,00

38 000,00

19 500,00

122 400.00

merit-

competilii/olimpiade concursuri școlare organizate de MECTS

6,00

2,00

4,00

merit media fS, 50^9. 49)

70,00

25,00

45,00

merit mcdiaf9,50-10)

19,00

11,00

8,00

studiu

13,00

5,00

8,00

ajutor social

51.00

1.00

50.00

TOTAL

177.00

0.00

0.00

50.00

127.00

347.900.00

21

COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BATRAN

performanta

0,00

0,00

0,00

34.500,00

4 000,00

0,00 144.000,00

merit-

competilii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

merit media(8.50-9.49)

23.00

23,00

merit media(9.50-10)

2,00

2.00

studiu

0f00

ajutor social

60.00

60,00

TOTAL

85.00

0.00

0.00

Oțoo

85.00

182,500,00

22

COLEGIUL TEHNOLOGIC V HARNAJ

performanta

0.00

0,00

0,00 69.000,00 4 000,00 45,000,00 122.400.00

merit-

competmi/oltmptade/concursurl școlare organizate de MECTS

0.00

merit mediaf8.50-9,49)

46,00

46,00

merit mediaf9.50-10)

2.M

2,00

studiu

30,00

30.00

ajutor social

51,00

51,00

TOTAL

129,00

0,00

0.00

0.00

129.00

240.400.00

23

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURA SI LUCRĂRI PUBLICE l.N SOCOLESCU

performanta

0.00

0,00

0,00 90,000,00 20 000,00 9 000,00 139.200.00

mertl-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

merit mediaf8.50-9.49)

60,00

60.00

merit mediaf9.50-10)

10.00

10.00

studiu

6.00

6,00

aiufor social

58.00

58,00

TOTAL

134,09

o.oo

0,00

0,00

134.00

258.200.00

24

LICEUL TEORETIC BULGAR H. BOTEV

performanta

0.00

0,00

0,00

174 000,00

46 000,00

0,00

247 200.00

merit-

compclitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit media f8,50-9,49)

116,00

7.00

109,00

merit mediufJ.SO-iO)

23.00

23.00

studiu

0,00

ajutor social

103.00

16.00

34.00

15.00

38.00

242,09

ia nn

34 AA

22.00

170,00

467mn.on

NR.

CR T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

25

COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU

performanta

0.00

0,00

1.500,00

133.500,00

12.000,00

34.500,00

156,000.00

merit-

competi li i'o li mp iade/concursuri școlare organizate de MECTS

1,00

1,00

merit media f8, 50-9. 49)

89.00

89,00

merit media(9.50-10)

6,00

6,00

Kt ud iu

23.00

23,00

ajutor social

65.00

65,00

TOTAL

184.00

0.00

0,00

0,00

184.00

337.500.00

26

LICEUL TEHNOLOGIC D.

PACIUREA

performanta

10.00

10,00

30,000,00

0,00 253,500,00 70 000,00

0,00

62 400,00

merit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

merit media (8,50-9,49)

169,00

169,00

merit media f9,50-10)

35.00

35.00

studiu

0,00

ajutor social

26.00

26.00

TOTAL

240,00

0,00

0.00

0,00

240*00

415.900.00

27

ȘCOALA GIMNAZIALA SFINȚII VOIEVOZI

performanta

89.00

68.00

21.00

267,000,00

0,00

91 500,00

94 000,00

42 000,00

139,200,00

merit-

competi lii/o limpiudt ■ concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit media(8.50-9.49)

61.00

61,00

merit mediaf9.50-10)

47.00

47,00

studiu

28.00

28.00

ajutor social

58.00

4,00

30,00

24,00

TOTAL

283,00

4,00

98,00

181*00

0.00

633.700.00

28

ȘCOALA GIMNAZIALA N. TITULESCU

performanta

6.00

3.00

3.00

18 000,00

3.000,00 139,500,00 218,000,00

3.000,00

74 400,00

merit-

compe ti ti i/o limpiade/conc ursuri școlare organizate de MECTS

2,00

2,00

meni media(8,50-9,49)

93.00

93,00

merit media (9,5 0-10)

109.00

109,00

studiu

2.00

2,00

ajutor social

31.00

2.00

17.00

12,00

TOTAL

243,00

2,00

20,00

221*00

0.00

455.900.00

29

SCOLA GIMNAZIALA NR.5

performanta

7.00

3.00

4.00

21 000,00

0,00

90 000,00

170.000,00

4 500,00

79 200.00

merit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit media78.50-9 49)

60,00

60,00

merit media(9 50-10)

85.00

85,00

studiu

3.00

3,00

ajutor social

33.00

3,00

18,00

12,00

TOTAL

188.00

3,00

21.00

164,00

0.00

364.700.00

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.6

performanta

3.00

1.00

2,00

9.000,00

0,00 30.000,00 42 000,00

0,00

19 200,00

tnertt-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MEC'IS

0.00

merit mediafâ.50-9,49)

20.00

20.00

merit mediaf9,50-10)

21.00

21,00

studiu

0.00

ajutor social

8 00

3,00

5.00

TOTAL

52.00

0,00

4,00

48,00

0,00

100.200.00

31

SCOLA GIMNAZIALA NR. 7

performanta

9.00

3.00

6.00

27 000,00

0,00

195,000,00

198,000,00

0,00

72 000.00

merit-

competitii/olimpiade concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

merit media(8.50-9.49)

130 00

130,00

merit mediaf9.50-10)

9900

99.00

studiu

0.00

aiutor social

30.00

1.00

15.00

14.00

TOTAL

268.00

1.00

18.00

249.00

0.00

492.000.00

32

ȘCOALA GIMANZIALA H RADULESCU

performanta

37,00

10 00

27,00

111,000,00

15.000,00

0,00

460 000,00

0,00

40 «00.00

merit

cumpetitii/ulimpiude/Luncursut i școlare organizate de MECTS

10,00

6,00

4.00

merit mediut'8.50-9.49)

0 00

meni mcdia(9,50-IU)

230,00

230.00

studiu

0.00

ajutor social

1700

11 00

6 00

|           TOTAL

1<U AA

AJFt.VW

n AA

II.Uu

>»» AA

A / *Wv

m AA AU 1 .VV

A AA

U.vU

aia Ann nn

NR.

CR

T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

33

performanta

36.00

30,00

6.00

108.000,00

merit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

0,00

HERĂSTRĂU

merit media f8,50-9,49)

158.00

158,00

237 000,00

merit media(9,50-I0)

253.00

253.00

506 000,00

studiu

0.00

0,00

ajido r social

37,00

6,00

23,00

8.00

88 800,00

TOTAL

484.00

6.00

53.00

425.00

0.00

939.800.00

34

performanta

0.00

0,00

ment-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.13

merit media(8.50-9,49)

16,00

16.00

24.000,00

merit media(9,50-10)

7,00

7,00

14 000,00

studiu

0.00

0,00

ajutor social

123.00

9.00

83.00

31.00

295 200,00

TOTAL

146.00

9.00

83.00

54.00

0.00

333.200.00

35

performanta

15,00

10,00

5,00

45.000,00

merit-compelitii/o limpiade/co n cursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

ȘCOALA GIMNAZIALA PIA

merit media(8.50-9.49)

144.00

144.00

216 000,00

BRATIANU

merit media!9.50-10)

342.00

342,00

684 000,00

studiu

0,00

0,00

ajutor social

26.00

11.00

15.00

62 400,00

bursa de ajutor ocazionala

0.00

0,00

TOTAL

527.00

0.00

21.00

506,00

0,00

1,007.400.00

36

performanta

20,00

12,00

8.00

60 000,00

SCOALAGIMNAZIALA T. MARIORESCU

merit-

competilii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

merit media (8 50-9,49)

126.00

126,00

189 000,00

merit media(9.50-10)

320.00

320,00

640,000,00

studiu

0.00

0,00

ajutor social

24.00

1.00

7.00

16.00

57.600.00

TOTAL

490.00

1.00

19.00

470.00

0.00

946.600.00

37

performanta

8.00

6,00

2,00

24 000,00

ȘCOALA GIMNAZIALA V ALECSANDRI

merit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

merit media(Nt5ț)-9r49)

38 00

38,00

57 000,00

merit mediaț9t50-J 0)

54.00

54.00

108 000,00

Studiu

0,00

0,00

ajutor social

15.00

1.00

9.00

5.00

36.000,00

TOTAL

115.00

1.00

15.00

99.00

u.ou

225.0U0.0U

38

perfo rmania

0;00

0,00

ȘCOALA GIMNAZIALA URUGUAY

merîl-

competitii/olimpiade/concursuri școlare oreanizate de MECTS

0,00

0,00

merit mediaf8.50-9.49)

24r00

2400

36 000,00

merit mediaf9.50-10)

13.00

13,00

26 000,00

studiu

0.00

0,00

ajutor social

33,00

2.00

16.00

15.00

79.200.00

TOTAL

70.00

2.00

16.00

52.00

0.00

141.200.00

39

performanta

1.00

1,00

3 000,00

merit-competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 162

merit mediaf8.50-9.49)

52.00

52.00

78,000,00

merit mediaf9,50-10)

56.00

56.00

112 000,00

studiu

0,00

0,00

ajutor social

104,00

15,00

56,00

33,00

249 600,00

TOTAL

213.00

15.00

57.00

141,00

0.00

442.600.00

40

performanta

3.00

1.00

2,00

9 000,00

ȘCOALA GIMANZIALA GEO ROGZA

merit-

compe ti ti i/o lin ip iade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

0,00

merit media (8.50-9.49)

128.00

128,00

192 000,00

merit mediaf9,50-10)

74,00

74,00

148 000,00

studiu

0.00

_______Q 00

ajutor social

4LU0

2.UU

2U,UU

19.UU

98.4UU.UU

TOTAL

246.00

2.00

21.00

223.00

0.00

447.400.00

NR.

CR

T

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Nu

mar de bi

rse

total sume

41

ȘCOALA GIMNAZIALA PETRE ISPIRESCU

performanta

0,00

0,00

0,00

57 000,00

74.000,00

0,00

81 600.00

Pierit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit mediafti,50-9,49)

38.00

38,00

merit media(9.50-10)

37.00

37,00

studiu

0.00

ajutor social

34.00

5.00

14.00

15,00

TOTAL

109,00

5.00

14.00

90.00

0,00

212.600.00

42

ȘCOALA GIMNAZIALA EUGEN

BARBU

performanta

3.00

1,00

2,00

9 000,00

0,00

39 000,00

38 000,00

0,00

52,800,00

merit-

competilii/olimplade, concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit media/8,50-9,49)

26,00

26,00

merit media (9,5 0-10)

19,00

19,00

studiu

0.00

ajutor social

22.00

2.00

11.00

9.00

TOTAL

70.00

2.00

12.00

56.00

0,00

138.800,00

43

ȘCOALA GIMNAZIALA SF.

NICOLAE

performanta

1 itoo

2,00

9,00

33 000,00

0,00

145 500,00

324 000,00

15 000,00

93 600,00

ment-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

oToo

merit media(8.50-9.49)

97,00

97,00

merit mediat 9,50-10)

162,00

162.00

studiu

10.00

10,00

ajutor social

39.00

3,00

17.00

19,00

bursa ocazionala

0,00

TOTAL

319.00

3.00

19.00

297.00

0.00

611.100.00

44

ȘCOALA GIMNAZIALA N. GRIGORESCU

performanta

2.00

2,00

6.000,00

0,00

30 000,00

26 000,00

0,00

69 600,00

meril-

co n ipeti tii/o limpiade/co ncursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit media(8.50-9,49)

20.00

20,00

merit media f9,50-10)

13,00

13,00

studiu

0.00

ajutor social

29,00

16.00

13,00

TOTAL

64.00

0.00

16.00

48,00

0.00

131.600,00

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 178

performanta

8.00

2,00

6,00

24 000,00

0,00

106 500,00

172.000,00

7 500,00

79 200,00

300,00

merit-

competi ti i/o li mp iade/coi icursuri Școlare organizate de MECTS

0.00

merit media(8t50-9,49)

71,00

71,00

merit ntedia(9 50-10)

86,00

86,00

studiu

5,00

5.00

ajutor social

33.00

5.00

14,00

14.00

bursa ocazionala

1.00

1.00

TOTAL

204.00

5.00

17.00

182.00

0,00

389.500.00

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 179

performanta

20,00

1.00

13.00

6,00

60 000,00

0,00

241 500,00

316 000,00

0,00

242.400,00

merit-

compelitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

meriț media f8t 50- 9, 49)

161,00

161,00

merit media(9.50-10)

158,00

158.00

studiu

0,00

ajutor social

101.00

6,00

47.00

48,00

TOTAL

440.00

7.00

60.00

373.00

0,00

859.900.00

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 181

performanta

9 00

1.00

5.00

3.00

27 000,00

0,00

58 500,00

22 000,00

0,00

170 400.00

merit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit mediaf8.50-9.49)

39,00

39,00

merit media/9.50-10)

11,00

11 00

studiu

0.00

ajutor social

71,00

7,00

37,00

27.00

TOTAL

130.00

8.00

42.00

80.00

0.00

277.900.00

48

ȘCOALA GIMNAZIALA N. COSTESCU

performanta

1    13.00

1.00

600

6.00

39 000,00

0,00

130 500,00

merit-

competititii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit mediatâ.50-9,49)

8700

87,00

mrnt mvdta(9 jir^lUr

0,00

206.400,00

studiu

000

ajutor social

86.00

7,00

53,00

26,00

TOTAL

232,00

8.00

59.00

165.00

0.00

467.900.00

NR. CR

T

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

49

SCOAIA GIMANZIAIA NR 183

performanta

9.00

5.00

4.00

27 000,00

0,00

37 500,00

22 000,00

0,00

276 000.00

nteril-

compctitii/olimpiade'concursuri școlare organizate de MECTS

0.00

merit media(8t50-9,49)

25.00

25.00

merit media(9,5()-/0)

11.00

11.00

studiu

0.00

ajutor social

115.00

14.00

71.00

30,00

TOTAL

160.00

14,00

76,00

70.00

0.00

362.500.00

50

Școala generala nr. 184 (gr. 100)

performanta

9.00

1,00

8.00

27.000,00

0,00

4,500,00

4 000,00

0,00

223.200.00

merit-

co mpetitii/o limpiade/co ncursuri Școlare organizate de MECTS

0.00

merit media(8,50-9.49)

3.00

3.00

merit med ia (9,50-II))

2.00

2.00

studiu

0,00

ajutor social

93.00

17.00

48.00

28,00

TOTAL

107.00

17.00

49,00

41.00

0,00

258.700.00

51

ȘCOALA GIMNAZIALA ELENA VACARESCU

performanta

12,00

7,00

5.00

36 000,00

0,00

172 500,00

246 000,00

0,00

76 800,00

merit-

competitii/olimpiade concursuri școlare organizate de MECTS

0,00

merit media(8.50-9,49)

115.00

115.00

merit media(9,50-10)

123.00

123.00

studiu

0 00

aiutor social

32,00

1.00

17,00

14,00

TOTAL

282,00

1.00

24,00

257,00

0,00

531.300,00

52

SCOAIA GIMNAZIALA NR 192

performanta

16,00

2.00

9,00

5,00

48 000,00

0,00

69 000,00

92.000,00

0,00

252.000,00

0,00

merit-

competitii/olimpiadv concursuri școlare organizate de MECTS

non

merit mediafâ.50-9,49)

46.00

46,00

merit media(9,50-10)

46.00

46,00

studiu

0.00

ajutor social

105.00

18,00

61.00

26,00

bursa ocazionala

0.00

TOTAL

213,00

20,00

70.00

123.00

0,00

461.000.00

53

ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE IOSIF SA VA

performanta

26,00

12,00

14.00

78 000,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mcrit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS

5.00

5,00

merit media(8.50-9.49)

0,00

merit media(9.50-10)

0,00

studiu

0.00

aiutor social

0.00

TOTAL

31.00

0.00

1 12.00

19.00

0.00

85.500.00

ȘCOALA GIMNAZIALA

SPECIAIA NR 7

performanta

0.00

0,00

40.500,00

18.000,00

19.500,00

192 000,00

54

merit media(8,50-9.49)

27.00

27.00

meni med'ta(9,50-10)

9.00

9.00

studiu

13.00

13,00

aiutor social

80.00

2,00

27,00

51,00

TOTAL

129.00

2,00

27,00

100,00

0,00

270.000,00

55

SCOAIA GIMNAZIALA

SPECIAIA NR 10

performanta

000

0,00

1 500,00

4 500,00

2.000,00

0,00

105 600.00

competitii/olimpiade/concursuri

școlare organizate de MECTS

1.00

1,00

merit media(8,50-9,49)

3,00

3.00

merit media(9,50-10)

1.00

1.00

studiu

0.00

aiutor social

44.00

14.00

30.00

TOTAL

49,00

0.00

15.00

34.00

0,00

113.600.00

56

ȘCOALA GIMNAZIALA

SPECIALA NR 8

performanta

0.00

0,00

10.500,00

0,00

76.800.00

merit media(8,50-9,49)

7.00

7.00

studiu

0 00

ajutor social

32.00

5.00

19.00

8.00

TOTAL

39,00

5.00

19.00

15.00

0.00

87.300.00

SCOAIA GIMNAZIALA

PENTRU SURZI

performanta

0.00

0,00

7.500,00

14 nno nn

56

merit media(8t50-9.49)

5,00

5,00

merii media 19 50-101

7.00

7jQ0

studiu

0.00

0,00

189.600,00

ajutor social

79,00

4,00

38,00

37,00

NR.

CR

T.

Unitatea de invatamant

Felul bursei

Număr de burse

total sume

TOTAL

91,00

4,00

38,00

49,00

0,00

211.100,00

TOTAL PE FORME

192,00

1.288,00

8.093,00

10.197.00

performanta=6001ei*5 luni

789.00

2.367.000,00

merit-

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate dc MECTS=300 lei*5 luni

92,00

138.000,00

TOTAL

merit media(8,50-9,49)=300 lei*5 luni

8.819,00

13.228.500,00

merit media(9,50-10)=400 lei*5 luni

6.425.00

12.860.000,00

studiu=300 lei*5 luni

223.00

334.600,00

ajutor social=300 lei* 8 luni

3.421.00

8.210.400,00

bursa de ajutor ocazionAla=300 lei* 1 luna

1,00

300,00

Total burse

19.770,00

37.128.700,00

DIRECTOR