Hotărârea nr. 157/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 29.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Direcției Juridice, Arhitectului Șef, Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 25/28.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Refuncționalizare, restaurare și extindere - Școala Gimnazială I. H. Rădulescu;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art.81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Generală nr. 11 „Ion Heliade Rădulescu”, potrivit Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:   157

Data: 29.05.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr.157/29.05.2019


PREȘEDINTE D Marian Cristian

Indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului de i

5

Restaurare, refuncționalizare și extindere Școala Gimnazială „Ion Heîiade Rădulescu”

Valoare totală investiție:

19.513,168 mii lei fără TVA

Din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj:

13.966,208 mii lei fără TVA

Valoare totală investiție:

4.100,871 mii euro fără TVA

Din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj:

2.935,126 mii euro fără TVA

(pentru cursul de schimb valutar mediu aferent lunii martie 2019 - 1 euro = 4,7583 lei)

Valoarea lucrărilor de baza aferente cap.4

Valoare fara TVA

Mii lei/Ad

Mii euro/Ad

4,651

0,977

din care:

Valoare de C+M

4,337

0,911

Utilaje si echipamente

0,160

0,034

Dotări

0,154

0,032

Aria desfășurată (Ad) = 3.386 mp