Hotărârea nr. 156/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 29.05.2019 privind modificarea și completarea a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2019-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2019-2020

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând scama dc Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 19 și art. 61 alin (2) și (5) și art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5235/02.10.2018 pentru aprobarea Metodologici privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2019-2020;

Văzând adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 11198/2019 plin caie Fundația ”ECO-DEMOCRAȚIA 2000” a solicitat includerea Liceului Teoretic ”Phoenix” în rețeaua școlară din Sectorul I începând cu anul școlar 2019-2020;

Ținând cont de adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M/213/11198/19.03.2019 înaintată Inspectoratului Școlar al Municipiului București;

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 6186/17.04.2019;

In temeiul, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL T OCAT, AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/04.02.2019 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2019-2020 se modifică conform Anexei nr.l , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.39/04.02.2019 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:   156

Data: 29.05.2019

Anexa nr.l

1. După poziția 45, se introduce o nouă poziție 46, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Nivelul școlarizat

Adresa

Număr telefon

46

Liceul Teoretic ”Phoenix”

LIC TEO

str. Virgiliu

nr.40

0721295278