Hotărârea nr. 153/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 29.05.2019 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru o parte din imobilul – monument istoric aflat în proprietate privată , încadrat în clasa I risc seismic, situat în București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprohurea declanșării procedurii de expropriere pentru o parte din imobilul -monument istoric aflat în proprietate privată, încadrat în clasa 1 risc seismic, situat în București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate comun întocmit de către Direcția Juridică, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, spoi t, uiass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e) și art. 5 alin. (1) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art.7 alin. (3) și (4) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Muncipiului București nr. 406/26.07.2018 privind înscrierea imobilelor "Cinematograful Patria”, "Cinematograful Excelsior”, "Cinematografii! Cotroceni” și "Cinematograful Grădina Parc” situate în sectorul 1, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.123/04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ducurești și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit adresei Biroului Executorului judecătoresc Ioachim Flavius Lucian - Publicație de vânzare imobiliară nr.01/14.06.2019-dosar executare nr.19/2016 conexat cu dosar nr.27/2018 privind vânzarea prin licitație publică a cotei dc % din bunul imobil situat în Municipiul București -010332, B-dul Magheru Gheorghe nr.l2-14-fost Pictor Verona nr.l Sector 1, compus din Bar Melody și cota parte indiviză dc teren în folosință cu suprafața de 126 mp din suprafața totală a terenului pe care se află imobilul Bloc PATRIA, intabulat în Cartea funciară nr.261648-fost nr.72.9 a municipiului București Sector 1, având nr.cadastral 261648-fost nr.447/1;

Având în vedere că Blocul a fost inclus în lista monumentelor istorice anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, sub codul B-II-m-A-19116;^

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit. a) pct. 10, art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și m) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru o parte din imobilul - monument istoric aflat în proprietate privată, încadrat în clasa I risc seismic, situat în București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local.

  • (2) Justa despăgubire pentru suprafața de teren și suprafața din construcție partea din imobilul proprietate privată menționat mai sus va fi estimată conform raportului de evaluare ce va fi ulterior realizat.

  • (3) Sectorul 1 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea bunului prevăzut la art.l în administrarea Sectorului 1, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrative teritoriale în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 6 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.