Hotărârea nr. 152/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 29.05.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spațiu din imobilul situat în București, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1 către Complexul Multifuncțional Caraiman


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat în București, situat în B-dul Gheorghe Maghe.ru nr.12-14, sector l către Complexul Multifuncțional C.araiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice și Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. II pct. 2 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 406/26.07.2018 privind înscrierea imobilelor "Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc”, situate în sectorul 1, în inventând bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 123/04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând adresa Complexului Multifuncțional Caraiman nr.397/11.04.2019 prin care se solicită atribuirea în folosință a spațiului situat în București, sector 1, b-dul Gheorghe Magheru nr.12-14 în incinta Cinematografului Patria, în vederea amenajării unui punct de informare pentru cetățenii Sectorului 1 privind serviciile socio-medicale desfășurate de către instituție;

Ținând cont de faptul că la data de 28.02.2019 a încetat contractul de închiriere nr. 26/250/26.10.2018, încheiat între Sectorul I al Municipiului București în calitate de locator și S.C. Magellan Travel S.R.L. în calitate de chiriaș, pentru spațiul situat în incinta Cinematografului Patria, b-dul Magheru nr.12-14, Sector 1;

Luând în considerare adresele Administrației Municipale pentiu Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a imobilului situat în București nr.1083/19,02.2019 și nr.1727/11,03,2019 privind expertiza privind încadrarea clădirii în grad de risc seismic;

în temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 3, art. 45 alin (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și j) și alin. (3), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) și art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Complexul Multifuncțional Caraiman a unui spațiu situat în imobilul din București, B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1, spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Folosința gratuită a spațiului de la art. 1 încetează la începerea lucrărilor de consolidare, renovare și modernizare a imobilului.

Art. 2. - Spațiul descris la art. 1 va fi utilizat în vederea amenajării unui punct de informare pentru cetățenii Sectorului 1 privind serviciile socio-medicale desfășurate de către instituție.

Art. 3. - Se aprobă modelul cadru al contractului de comodat, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu.

Art. 4. - (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de comodat menționat la art. 3, precum și orice alte înscrisuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească, din rândul aparatului de specialitate, o comisie de predare a spațiului care face obiectul prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice și Direcția Investiții din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   152

Data: 29.05.2019

Spațiul în suprafață totală de 27,11 mp ce face obiectul prezentului proiect este compus din: hol acces în suprafață de 3,20mp., cameră în suprafață de 21,84mp. și hol în suprafață de 2,07mp., situat la parter, cu acces direct din B-dul Gheorghe Magheru.

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 152/29.05.2019 privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul situat în București, B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1 către Complexul Multifuncțional Caraiman,

s-a încheiat prezentul

CONTRACT DE COMODAT

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu sediul în b-dul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R073TREZ7015039XXX000386, deschis la Trezoreria Sectorului 1, cod fiscal 4505359, reprezentat prin domnul DANIEL TUDORACHE, Primar, în calitate de comodant

Și

Complexul Multifuncțional Caraiman, cu sediul în București, str. Caraiman nr. 33A, Sectorul 1, reprezentată prin doamna IULIANA-LIVIA GOMEZ, director, în calitate de comodatar

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă transmiterea în folosință gratuită către Complexul Multifuncțional Caraiman, a imobilului situat în București, b-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1, spațiu ce este identificat și delimitat potrivit anexei la prezentul contract de comodat.

 • (2) Spațiul descris la alin. (1) va fi utilizat în vederea amenajării unui punct de informare pentru cetățenii Sectorului 1 privind serviciile socio-medicale desfășurate de către instituție.

ART. 3. TERMENUL CONTRACTULUI

(1) Folosința gratuită a spațiului de la art. 2 încetează la începerea lucrărilor de consolidare, renovare și modernizare a imobilului.

(2) Predarea-primirea bunului se va face pe bază de proces-verbal.

Art. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. Obligațiile comodantului

Comodantul se obligă:

 • a) să pună la dispoziția comodatarului bunul dat în folosință, liber de orice sarcini, la data semnării contractului;

 • b) să suporte riscul pieirii fortuite a bunului;

B. Obligațiile comodatarului:

Comodatarul se obligă:

 • a) să conserve bunul care face obiectul prezentului contract;

 • b) să folosească bunul potrivit destinației stabilite prin prezentul contract;

 • c) să restituie la data încheierii contractului bunul care face obiectul prezentului contract;

 • d) să nu gajeze, cesioneze, subînchirieze bunul care face obiectul prezentului contract și să nu schimbe destinația acestuia fără a obține acordul expres al comodantului;

 • e) să achite contravaloarea utilităților (energie electrică, căldură, salubritate, climatizare, apă, gaze naturale, etc.). Comodantul, prin serviciile specializate din cadrul Primăriei Sectorului 1, va factura către comodatar contravaloarea utilităților sus-menționate, acesta din urmă având obligația de a onora facturile în termen de 15 zile de la data facturării. Plata se va face în contul beneficiarului Sectorul 1 al municipiului București - Cod fiscal 4505359, Cod IBAN R006TREZ70124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 1.

 • f) comodatarul va achita contravaloarea serviciilor de administrare imobil (întreținerea tuturor echipamentelor din imobil, etc.) către Primăria Sectorului 1, corespunzător cotelor părți pe care le deține, în conformitate cu legislația în vigoare, în baza facturilor emise de către societatea care va administra imobilul și care va fi selectată de către Primăria Sectorului 1, în conformitate cu prevederile legale.

 • g) pentru orice amenajare interioară sau exterioară a spațiului ce va face obiectul folosinței gratuite, comodatarul va solicita în scris, în mod obligatoriu, acordul comodantului.

 • h) comodatarului îi este interzis să deterioreze starea fizică actuală a spațiului dat în folosință ori să realizeze modificări structurale ale acestuia, în caz contrar urmând să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea lui la starea inițială în tennen de cel mult 30 de zile de la data constatării unor astfel de situații.

 • i) comodatarul este singur răspunzător de eventualele daune provocate terților și comodantului, ca urmare a desfășurării activității sale, urmând a suporta în integralitate riscul și contravaloarea despăgubirilor aferente.

 • j) comodatarul are obligația de a permite periodic comodantului sau reprezentanților acestuia accesul în imobilul care face obiectul prezentului contract, în vederea verificării stării imobilului.

 • k) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate din părțile comune, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul spațiului închiriat; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de către cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, instalații, obiectele și dotările aferente;

 • l) să asigure curățenia și igienizarea în interiorul spațiului închiriat și în părțile comune, pe toată durata contractului de închiriere;

 • m) să comunice locatorului, în termen de 30 de zile de la apariție, orice deteriorare produsă spațiului închiriat și a cărei remediere cade în sarcina acestuia.

ART. 5. - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract încetează de plin drept, fără vreo formalitate, fără a apela la instanțele de judecată și fără vreo notificare prealabilă în cazul în care:

 • a) încep lucrările de consolidare, renovare și modernizare la imobilul aflat în folosință gratuită;

 • b) una dintre părți nu-și execută obligațiile esențiale enumerate la art. 4 din prezentul contract;

 • c) comodatarul gajează, cesionează, subînchiriează bunul care face obiectul prezentului contract fără a obține acordul expres al comodantului;

Art. 6. - FORȚA MAJORĂ

 • (1) Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.

 • (2) Partea contractantă care invocă forța majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

ART. 7. - NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • (1) în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către o parte contractantă celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • (2) în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 • (3) Notificările verbale nu se iau în considerare de către nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 8. - LITIGII

Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

ART. 9. - CLAUZE FINALE

(1) Orice modificare a clauzelor prezentului contract se face în scris, prin act adițional.

Prezentul contract a fost încheiat azi......... în 2 (două) exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

COMODANT,


COMODATAR,