Hotărârea nr. 151/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 29.05.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a imobilului “Cinematograful Excelsior”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a

imobilului “Cinematograful Excelsior”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Juridică, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.29 lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 864, art. 867, art. 868 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. II pct. 2 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 406/26.07.2018 privind înscrierea imobilelor "Cinematograful Patria”, "Cinematograful Excelsior”, "Cinematograful Cotroceni” și "Cinematograful Grădina Parc” situate în sectorul 1, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.123/04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare ajungerea la termen a Contractului de închiriere nr. IP016/14.06.2018/S1-2413/14.06.2018, încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Intact Production SRL, având ca obiect închirierea imobilului situat în București, sector 1, b-dul Ion Mihalache nr.174 - Cinematograful Excelsior și luând act de art.3 din contract;

Ținând cont de adresa Intact Production nr.6/11.04.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureșri sub nr. 16491/2019, prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere nr. IP016/14.06.2018/S1 -2413/14.06.2018;


MUNICIPIUL BUCUREȘTI 4

SECT0RUL1 secretar

www.primariascctorl .ro


Nr. C/       / /?. of, ? j

NOTĂ

de rectificare a erorilor materiale

în temeiul art.71 alin.(l) din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ținând seama de adresa Direcției Juridice nr. M/539/06.06.2019 din care rezultă că în cuprinsul Anexei nr.l la Hotărârea nr. 151/29.05.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a imobilului “Cinematograful Excelsior” s-au produs mai multe erori datorate tehnoredactării și omisiunii, respectiv, s-a menționat eronat numele reprezentantului legal al locatarului precum și numărul contractului de închiriere și s-a omis menționarea în lei a chiriei lunare, datorate de locatar, propun rectificarea erorilor materiale mai sus menționate, după cum urmează:

 • 1. în cuprinsul Anexei nr. 1 în paragraful al doilea în loc de ”(...) ȘTEFAN SOARE (...)” sc va citi:

”(...) SORIN CEZAR POPA ”

 • 2.  în cuprinsul Anexei nr. 1 în paragraful al treilea în loc de: „ - în temeiul prevederilor art. 4 din Contractul de închiriere nr. 2413/14.06.2019 și având în vedere cererea nr. 6, formulată de locatar la data de 11.04.2019 (...)”, după modificare și completare

se va citi:

în temeiul prevederilor art. 4 și art. 22 din Contractul de închiriere nr. IP 016/14.06.2018/S1-2413/14.06.2018 și având în vedere cererea nr. 6, formulată de locatar la data de 11.04.2019 și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 16491/12.04.2019”

 • 3.  în cuprinsul Anexei nr. 1 după paragraful al treilea se introduce un nou paragraf, paragraful patru, care va avea următorul cuprins:

ținând cont de Raportul de evaluare nr. VP1904-40/07.05.2019 având ca obiect clădirea Cinematografului Excelsior prin care se stabilește valoarea chiriei raportată la suprafața închiriată; ”

fn conformitate cu prevederile Regulamentului Kuropcun nr. 67WMH6 si a ]           Bd. Banu Manta nr a Sectorul 1, București; Cod 011222

Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din                                   1 el*                       1 ax.               1U.UO

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește                                              Email: l’egistrftțliraîtTprîmariasl.rO

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor                                                http://www.primariasectorl.ro

date, vă informăm că personalul Primăriei Sectorului 1 cunoaște și respectă

legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1

1 sectorul!

www.primariasectorl .ro


SECRETAR


 • 4. în cuprinsul Anexei nr. 1 după paragraful al patrulea se introduce un nou paragraf, paragraful cinci, care va avea următorul cuprins:

” - având în vedere faptul că Procedura de închiriere a imobilului "Cinematograful Excelsior” a făcut obiectul unui proiect de hotărâre supus în vederea analizării și adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 1 care a fost respins în 3 ședințe succesive s-a convenit încheierea prezentului act adițional:”

 • 5. în cuprinsul Anexei nr. 1, articolul 1: ”Art. 1. (1) Se prelungește Contractul de închiriere nr. 2413/14.06.2019, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 15.06.2019, până la data de 14.06.2020.”

se va citi:

”Art. I. La capitolul III. DURATA CONTRACTULUI: Se prelungește Contractul de închiriere nr. IP016/14.06.2018/S1-2413/14.06.2018, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 15.06.2019,până la data de 14.06.2020.”

 • 6. în cuprinsul Anexei nr. 1, după articolul I se introduce un nou articol, articolul II, care va avea următorul cuprins:

”Art. II. La capitolul IV. PREȚUL: Se modifică articolul 5 din Contractul de închiriere nr. IP 016/14.06.2018/S1-2413/14.06.2018 și va avea următorul conținut: "LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o chirie egală cu echivalentul în lei a sumei de 6.652,00 EURO pe lună, stabilit la cursul oficial al BNR valabil în ziua emiterii facturii”.


In conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 clin 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că personalul Primăriei Sectorului 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București; Cod 011222

Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: i etiislratui|i ii ma ii as 1 .io http://www.primariasectorl.ro

Ținând seama de Nota Direcției de Utilități Publice și a Direcției Juridice nr. M./539/06.06.2019, prin care se rectifică erori materiale în cuprinsul Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - (1) Se aprobă prelungirea contractului dc închiriere nr. IP016/14.06.2018/S1-2413/14.06.2018 având ca obiect imobilul “Cinematograful Excelsior”, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, al cărui termen va expira la 14.06.2019.

 • (2) Chiria este cea stabilită prin Raportul de evaluare nr.VPI 904-40/07.05.2019 și va fi indexată cu indicele de inflație.

 • (3) Perioada pentru care se aprobă prelungirea contractului de închiriere este de un (1) an, începând din 15.06.2019.

 • (4) Prelungirea contractului de închiriere se va face prin act adițional, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice - Compartiment Fond Imobiliar, Direcția Management Economic, Direcția Juridică, Direcția Investiții, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
ACT ADIȚIONAL nr. 1           m g

Nr......................data...............

la Contractul de inchiriere nr. IP 016/14.06.2018/S1-2413/14.06,2018

între SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - cu sediul în București, B-dul Banu Manta Nr. 9, Sector 1, telefon/fax: 021/319.10.13,  021/319.10.06, cod fiscal 4505359, cont trezorerie nr.

R034TREZ7015006XXX000216, deschis la Trezoreria Sectorului 1 București, reprezentată prin Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, domnul DANIEL TUDORACHE, în calitate de LOCATOR

INTACT PRODUCTION SRL - cu sediul social în București, B-dul Ficusului nr. 44 A, etaj 4, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/25348/1994, CUI 6812244, atribut fiscal, având contul nr. RO65 BRDE450SV01009504500, deschis la BRD - GDG - SMCC, reprezentată legal prin domnul SORIN CEZAR POPA - Director și doamna DANIELA AMBRONO - Contabil Șef, în calitate de LOCATAR,

 • - în temeiul prevederilor art. 4 și art. 22 din Contractul de închiriere nr. IP 016/14.06.2018/S 1 -2413/14.06.2018 și având în vedere cererea nr. 6, formulată de locatar la data de 11.04.2019 și ănregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.16491/12.04.2019,

 • - ținând cont de Raportul de evaluare nr. VP1904-40/07.05.2019 având ca obiect clădirea Cinematografului Excelsior prin care se stabilește valoarea chiriei raportată la suprafața închiriată;

 • - având în vedere faptul că Procedura de închiriere a imobilului "Cinematograful Excelsior” a făcut obiectul unui proiect de hotărâre supus în vederea analizării și adoptării de către Consiliul Local al Sectorului 1 care a fost respins în 3 ședințe succesive s-a convenit încheierea prezentului act adițional:

Art. I. La Capitolul III. DURATA CONTRACTULUI : Se prelungește Contractul de închiriere nr. IP016/14.06.2018/S1 -2413/14.06.2018, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 15.06.2019, până la data de 14.06.2020.

Art. II. La Capitolul IV. PREȚUL: Se modifică art. 5 din Contractul de închiriere nr. IP016/14.06.2018/S 1-2413/14.06.2018 și va avea următorul conținut: "LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o chirie egală cu echivalentul în lei a sumei de 6.652,00 EURO pe lună, stabilit la cursul oficial al BNR valabil în ziua emiterii facturii

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 exemplare.

LOCATOR,


LOCATAR,