Hotărârea nr. 150/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 29.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni

Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea dc motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.l, art.2 lit. c) și art.125, coroborate cu prevederile Titlului III -Cap. IV - Secțiunea a-II-a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art,643 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr, 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.;

Luând act de demisia din calitatea de reprezentant al Administrației Domeniului Public al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acționarilor Societății dc Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A a doamnei Hlevca Florina-Andreea, nr.22086/23.05.2019;

Văzând propunerea înregistrată sub nr. 8624/23.05.2019 a Directorului General al Administrației Domeniului Public Sectorului 1 privind înlocuirea doamnei Hlevca Florina-Andreea din calitatea de reprezentant al Administrației Domeniului Public al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acționarilor cu domnul Caracote Ionuț - Tiberiu;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a), art.37, art. 45 alin.(l), art. 81 și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică prevederile art. 10 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. privind înlocuirea reprezentantului Administrației Domeniului Public al Sectorului 1 în Adunarea Generală, după cum

urmează:

i

* se înlocuiește doamna Hlevca Florina-Andreea cu domnul Caracote Ionuț -Tiberiu pentru Administrația Domeniului Public al Sectomlui 1.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. rămân nemodificate.

Art. HI. - (1) Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 și membrii Adunării Generale a Acționarilor și ai Consiliului de Administrație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 5 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   150

Data: 29.05.2019