Hotărârea nr. 147/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 13.05.2019 privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Să ne jucăm împreună”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului „Să ne jucăm împreună”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sec toiului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului „Să ne jucăm împreună”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Valoarea totală a proiectului este de 3910 lei, costurile fiind suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 23 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 13.05.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   147

Data: 13.05.2019

Anexa nr.l


PREȘEDINTE DILȘE DINȚA;

Marian Cristian Neatfii^.0/


ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI “SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ”


  • 8.30 - plecarea din fața Bisericii Ortodoxe Basilescu, Bd. Bucureștii Noi nr.l 16, sector 1

9.00 - sosirea la Opera Comică pentru Copii din București

9.20 - activități în Aventura Parc (spațiu amenajat în cadrul Operei Comice pentru Copii)

  • 10.30 - servirea micului dejun

11.00 - vizionarea unei piese de teatru

12.15 - participarea la activitățiile desfășurate în cadrul atelierului de creație

  • 14.30 - servirea prânzului

  • 16.30 - activități în Aventura Parc

  • 17.30 - servirea tortului cu ocazia zilei de 1 iunie

18.00 - plecare din incinta Operei Comice pentru Copii

  • 18.30 - sosirea în fața Bisericii Ortodoxe Basilescu, Bd. Bucureștii Noi nr.l 16, sector 1

La această acțiune vor participa un număr de 22 de persoane (20 copii, 2 însoțitori adulți).

Valoarea totală a mesei este de                                                         1460 lei

(aici sunt incluse cele două mese, tortul, sucurile, apa plată fursecurile, farfuriile, șervețele și lingurițe pentru 22 persoane - 20 copii și 2 însoțitori)

Cost atelier de creație și accesul în Aventura Parc: 50 lei/copil             50 lei x 20 = 1000 lei

Cadouri pentru copii: 701ei/copil                                          70 lei x 20 = 1400 lei

Cost pungi cadouri: 2,5 lei/cadou                                         2,5 lei x 20 = 50 lei

Vizionarea piesei de teatru va fi suportată de către Primăria Capitalei-Opera Comică pentru Copii

Costul total al proiectului:                                                           3910 lei.