Hotărârea nr. 146/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 13.05.2019 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 50/28.02.2017 privind aprobarea includerii în Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului "Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșclor și grădinițelor din sectorul 1” și a funcției de manager dc proiect, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Hotărârea Colegiului Director nr. 2/25.04.2019 privind eliberarea avizului asupra Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art, 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit- b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art II. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 23 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 13.05.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   146

Data: 13.05.2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/13.05.2019

PREȘEDINTE DE^Dț^pĂ^.

Marian Cri^ua’n Neagu e/O\.

Ui <n

STATUL DE FUNCȚII

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALA Șu\

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel studii

Grad prevăzut

Număr total de funcții grad II

DIRECTOR GENERAL

S

II

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

II

4

ȘEF SERVICIU

s

II

18

ȘEF BIROU

s

II

8

Total funcții publice de conducere: 31

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel Studii

Grad profesional

Gradația maximă

Număr total funcții

CONSILIER

S

SUPERIOR

5

118

CONSILIER

S

PRINCIPAL

5

39

CONSILIER

s

ASISTENT

5

41

CONSILIER

s

DEBUTANT

5

7

AUDITOR

s

SUPERIOR

5

2

AUDITOR

s

PRINCIPAL

5

1

CONSILIER JURIDIC

s

PRINCIPAL

5

1

CONSILIER JURIDIC

s

ASISTENT

5

3

CONSILIER JURIDIC

s

DEBUTANT

5

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

5

2

REFERENT

M

SUPERIOR

5

23

REFERENT

M

ASISTENT

5

1

Total funcții publice de execuție: 239

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE: 31+239=270

FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

FUNCȚIA

Nivel studii

Gradația maximă

Grad prevăzut

Nr. total de funcții grad II/primar

DIRECTOR Administrativ

S

5

II

1

ȘEF SERVICIU

S

5

II

7

ȘEF SERVICIU (Clubul Seniorilor-nu este organizat la nivel de centru)

s

5

II

1

ȘEF CENTRU

s

5

II

24

ȘEF BIROU

s

5

II

10

FARMACIST ȘEF SERVICIU*

s

5

primar

1

* funcție preluată în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității-secțiunea unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială coroborat cu pct. 1.4 la Anexa II, Capitolul I, pct. 1- persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel (n.n. farmacist șef serviciu), pe perioada căt exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut cu 7,5%.

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE: 44

Proiect

Funcție

Nivel studii

Drepturi salariale

"Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1 ”

Manager de proiect 1

S

Cost total lei-

421.507,80

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

5

31

REFERENT

M

IA

5

38

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

MEDIC*

S

primar

5

22

FARMACIST

S

primar

5

1

ASISTENT SOCIAL

s

principal

5

23

PSIHOLOG

s

principal

5

40

TERAPEUT

OCUPAȚIONAL

s

principal

5

1

KINETOTERAPEUT

S

principal

5

16

FIZIOKINETOTERAP

EUT

S

principal

5

1

EDUCATOR

S

principal

5

132

ASISTENT MEDICAL

S

principal

5

1

LOGOPED

S

principal

5

9

PSIHOPEDAGOG

s

principal

5

9

EDUCATOR

SSD

principal

5

2

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

5

2

ASISTENT MEDICAL (inclusiv 2 posturi de asistent medical comunitar)

PL

principal

5

139

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE*

PL

principal

5

7

EDUCATOR

M

principal

5

69

INSTRUCTOR

EDUCAȚIE

M

principal

5

6

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

5

3

ART-TERAPEUT

M

principal

5

1

INFIRMIERA

M;G

5

409

SUPRAVEGHETOR

DE NOAPTE

M;G

5

18

ÎNGRIJITOARE

M;G

5

41

SPĂLĂTOREASĂ

M;G

5

19

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

M;G

5

124

ASISTENT PERSONAL

M;G

5

356

ASISTENT PERSONAL PROFESIONIST

M;G

5

5

* Funcții preluate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la. prezenta, lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității-secțiunea unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială.

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

PREOT*

S

I

5

l

PREOT*

M

I

5

1

Funcții pre.lua.te î.n conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017: art. 28 (1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activități-Anexa I Capitolul III lit. A-Familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ"

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad/treaptă profesională prevăzute

Gradația maximă

Nr. total funcții

ADMINISTRATOR

M

I

5

15

MAGAZINER

M;G

5

16

ÎNGRIJITOR

M;G

5

110

ȘOFER

M;G

I

5

32

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

5

106

MUNCITOR NECALIFICAT

M;G

I

5

98

Observații generale: gradul funcțiilor la care acestea se ocupă se evidențiază în cuprinsul statelor de personal aprobate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1, conform contractelor individuale de muncă,/actelor adiționale la acestea, actelor administrative de numire în funcție.

Este indicată gradația maximă 5 care poate fi acordată pentru vechimea în muncă, gradația fiecărui salariat fiind indicată în contractul individual de muncă/actul adițional la contract, actul administrativ de numire, statele de personal, alte acte administrative specifice raporturilor de muncă.

în statele de personal, pentru posturile vacante, la rubrica ”prevăzut” se indică gradul maxim al funcției, iar la rubrica "gradație” ”5”, acestea modificându-se corespunzător la ocuparea posturilor, prin orice mijloace de ocupare, fără a fi necesară modificarea statului de funcții.

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE; 1904

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 1948

TOTAL FUNCȚII: 2218

La total 22218 posturi se adaugă un post manager de proiect, pe perioada implementării proiectului

Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1"

TOTAL GENERAL;

2219 POSTURI