Hotărârea nr. 145/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 13.05.2019 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2019- 31 mai 2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către

Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1, în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2019 - 31 mai 2020

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 186-187 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 142/30.05.2017 privind aprobarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2017 - 31 mai 2018, precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 147/04.06.2018 privind aprobarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2), art. 81 alin. (2) lit. j), coroborat cu art.l 15 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă continuarea implementării Proiectului - Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1, în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1.

Art. 2. - Proiectul se va implementa în perioada 1 iunie 2019-31 mai 2020.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 13.05.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   145

Data: 13.05.2019