Hotărârea nr. 144/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 13.05.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al unității administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/l699/09.05.2019 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului dc încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul art.45 alin. (2) lit. a), art.81 alin.(2) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.        Se aproba veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în valoare

de 1.327.809,29 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea dc dezvoltare

1,327,809.29

1,002,949.59

324,859.70

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea dc funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1,204,217.99

975,146.68

229,071.31

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

27,890.91

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

27,802.91

88.00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

95,700.39

0.00

95,700.39

 • (a) Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt în valoare de 1.204.217,99 mii lei, conform anexei nr.1.1 (i-i.i);

 • (b)  Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 sunt în sumă de 27.890,91 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1);

 • (c) Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2019 sunt în sumă de 95.700,39 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art. 2         Se aproba cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în sumă

de 1.601.935,11 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1,601,935.11

1,008,473.18

593,461.93

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1,472,820.22

975,146.68

497,673.54

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

 • 33.414.50

 • 33.326.50

88.00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

95,700.39

0.00

95,700.39

Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019, în valoare de 268.602,23 mii lei,

se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

 • a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”;

 • b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2019 în valoare totală de 5.523,59 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

 • —  Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.683,59 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

 • —   Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 840,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

 • (1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1,472,820.22 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei

nr. 1.2.1, din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

975,146.68 mii lei

497,673.54 mii lei

98,212.22 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.1.1

(1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

92,248.22 mii lei

5,964.00 mii lei

50,606.00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

49,680.00 mii lei

926.00 mii lei

18,000.00

mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

18,000.00 mii lei

0.00 mii lei

750.00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

550.00 mii lei

200.00 mii lei

56,155.00

mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02, din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

41,155.00 mii lei

15,000.00 mii lei

344,599.00 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02, conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.1.1), din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

210,252.46 mii lei

134,346.54 mii lei

64,232.00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.3

(1.2.1.3.1), din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

36,075.00 mii lei

28,157.00 mii lei

162,523.00 mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei nr.

1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2; 1.2.1.4.3), din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

111,522.00 mii lei

51,001.00 mii lei

217,920.00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

203,194.00 mii lei

14,726.00 mii lei

291,392.00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3; 1.2.1.5.4; 1.2.1.5.5), din care:

12


13


14


—Secțiunea de funcționare                71,301.00 mii

—Secțiunea de dezvoltare               220,091.00 mii

150,366.00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:

—Secțiunea de funcționare              129,000.00 mii

—Secțiunea de dezvoltare                21,366.00 mii

16,785.00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                12,169.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                  4,616.00 mii lei

1,280.00 mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, conform anexei nr.

1.2.1.7 (1.2.1.7.1), din care:


—Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

0.00 mii lei

1,280.00 mii lei


 • (2) Se aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr. 1.4.

33.414.50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform anexei

nr. 1.4.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                33,326.50 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                     88.00 mii lei

 • 15.746.50 mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                15,746.50 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                      0.00 mii lei

17,668.00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, conform anexei nr. 1.4.1.2, din care:

—Secțiunea de funcționare                17,580.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                     88.00 mii lei

(3) Se aproba bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2019, conform anexei nr. 1.5.

 • 1               95,700.39 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei

nr. 1.5.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                     0.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                95,700.39 mii lei

 • 2                95,700.39 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică,

conform anexei nr. 1.5.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                     0.00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                95,700.39 mii lei

Art. 3 Se aproba cheltuielile de capital în valoare de 590.061,93 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET INIȚIAL

Bugetul local al Sectorului 1

494,273.54

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din

88.00

Bugetul creditelor externe

95,700.39

TOTAL

590,061.93

Art. 4     (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniyersitar și

Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, precum și structurile funcționale de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 4 voturi împotrivă, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 13.05.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:     144

Data:    13-05-2019