Hotărârea nr. 143/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 22.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea reabilitării şi modernizării


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului București

în vederea reabilitării și modernizării

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Referatul de rectificare a erorilor materiale nr.244/25.04.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală;

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 186/2008 a Consiliului General al Municipiului București privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (3), art.81 alin. (2) lit. f) și alin.(4), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a următoarelor artere de circulație: Calea Griviței; Șos. București-Târgoviște; Str. Ialomicioarei; Strada Constantin Godeanu; Strada Gloriei; Șos. Chitilei; B-dul Ion Mihalache; B-dul Laminorului, Aleea Teișani și Drumul Pădurea Pustnicu, în vederea reabilitării și modernizării acestora.

Art. 2. - După realizarea scopului prevăzut la art. 1, bunurile date în administrare vor reveni, libere de orice sarcini, în administrarea Administrației Străzilor București.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,ETAR colcta CEFALAN


Nr: 143

Data: 22.04.2019