Hotărârea nr. 142/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 22.04.2019 privind acordarea de către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui sprijin material pentru Asociația Națională a Veteranilor de Război


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui sprijin material pentru Asociația Națională a Veteranilor de Război

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând scama dc dispozițiile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitarea Asociației Naționale a Veteranilor de Război nr. CV 313/26.02.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 280/05.03.2019 prin care se aduce la cunoștință intenția de organizare a ediției a IV -a a Crosului dedicat veteranilor dc război, VctcRUN - București 2019;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea de către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui sprijin material pentru Asociația Națională a Veteranilor de Război, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sprijinul material constând în achiziționarea unui număr de 2600 de tricouri, 2600 de medalii și 3000 de numere concurs se va acorda de Centrul Cultural al Sectorului 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.:   142

Data: 22.04.2019

Anexa nr. 1

la Horărârea Consiliului Local

Produs solicitat

Cantitate

Tricou verde navy personalizat, poziție A4

2600 bucăți

Moneda prieteniei (tip medalie) cu panglică tricolor

2600 bucăți

Numere concurs

3000 bucăți