Hotărârea nr. 141/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 22.04.2019 pentru aprobarea criteriilor de selecție privind inițierea, organizarea și derularea de excursii gratuite pentru pensionarii din Sectorul 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea criteriilor de selecție privind inițierea, organizarea și derularea de excursii gratuite pentru pensionarii din Sectorul 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentul formulat de doamna Ancuța Sorina Comănici -consilier local al Sectorului 1, avizat de Direcția Juridică și Centrul Cultural al Sectorului 1 și adoptat de Consiliul Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. j) și lit. k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de selecție privind inițierea, organizarea și derularea de excursii gratuite pentru pensionarii din Sectorul 1 al Municipiului București organizate de către Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Organizarea și derularea excursiilor se desfășoară exclusiv în țară.

(2) Excursiile pot avea o durată de 2, 3 sau 4 zile.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 11 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR Nieoleta CEFALAN


Nr:   141

Data: 22.04.2019

privind inițierea, organizarea și derularea de excursii gratuite pentru pensionarii din

Sectorul 1 al Municipiului București

Pensionarii selecționați, care participă la excursiile gratuite organizate de către Primăria Sectorului 1 a Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • 1. Să fie pensionari la data depunerii dosarului de înscriere;

  • 2. Să aibă domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 a Municipiului București;

  • 3. Să fie apți din punct de vedere medical pentru a participa la toate activitățile desfășurate în cadrul excursiilor, conform unei adeverințe medicale;

  • 4. Să aibă un venit net lunar mai mic sau egal cu salariul mediu pe economie net lunar, publicat de Institutul Național de Statistică, pe data de 11 ianuarie 2019, în valoare de 2.792 lei.