Hotărârea nr. 140/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 22.04.2019 privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrai aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedeie prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 71/2010 privind interzicerea in municipiul București a inscripțiilor caligrafiate sau a imaginilor pictate sau gravate de tip graffiti pe pereții imobilelor sau altor suprafețe publice/ private și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/2017 privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea acestora, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 459/2018

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Se aprobă completarea articolului 3 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/ 04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.II. Prevederile prezentei Hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art.III. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTRASEMNEAZĂ


Danii


2RETAR, coleta CEFALAN


Nr.: 140

Data.: 22.04.2019


PRESE

Marian Cristi


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Administrației Domeniului Public Sector 1

ARTICOL UNIC

Articolul 3 din Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/ 04.02.2019, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

"Art.5

6...;

executarea de lucrări pentru curatare a imobilelor de desenele si inscripțiile de tip graffiti si tratare antigraffiti a fațadelor clădirilor, gardurilor, precum si a altor obiective de interes public, conform prevederilor legale aplicabile în materie.