Hotărârea nr. 139/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 22.04.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1

f                     }

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Secoprului 1 nr. 421/19.12.2018 privind împuternicirea domnului Romeo Aurelian Clinciu - director al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze cu reprezentanții Sindicatului Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1, Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 40/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector i;

Potrivit prevederilor art.6 din Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 3258/28.09.2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2018, pentru Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. e) și și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Statul de funcții al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiente va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   139

Data: 22.04.2019

Anexa nț. -1==^^

la Hotărârea Consiliului Local nr. 139/22.04.2019-...   '

PREȘEDINȚIE ȘEDINȚĂ, Marian


STAT DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, elaborat în conformitate cu Legea - Cadru nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVELUL STUDIILOR

GRADUL/

TREAPTA

PROFESIONAL(Ă)

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL DE

POSTURI/

FUNCȚII

1

3

4

6

7

Anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV DIN LEGEA Nr. 153/2017 - privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

DIRECTOR

DA

S

II

1

DIRECTOR ADJUNCT

DA

S

II

2

SEF SERVICIU

DA

S

IA

2

SEF BIROU

DA

S

IA

1

CONSILIER JURIDIC

S

IA

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

IA

11

AUDITOR INTERN

s

I

1

INSPECTOR DE

SPECIALITATE

s

I

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

3

CONSILIER JURIDIC

s

11

2

REFERENT

M

IA

1

MUNCITOR CALIFICAT

M/G

I

2

TOTAL POSTURI:

31