Hotărârea nr. 138/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 22.04.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 82 alin, (1) și (2) și art 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tinerelului și Sportului iu. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în baza situației centralizate a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ, întocmită de către Serviciul Economic Buget-Finanțe și Achiziții din cadrul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector I;

în temeiul art. 45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și coinpletăiile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui număr total de 19.764 burse (de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, București, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă cuantumul unei burse de performanță pentru semestrul al Il-lea al anului școlar 2018- 2019, în sumă de 600 lei/lună/elev.

Art. 3. - Se aprobă cuantumul unei burse de merit pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019, diferențiat în funcție de temeiul acordării, astfel:

a) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Criteriile generale dc acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 va fi în sumă de 300 lei/ lună/ elev.

  • b) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, pentru elevii care au obținut media generală cuprinsă între 8,50 - 9,49 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar 2018-2019, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, va fi în sumă de 300 lei/ lună/ elev;

  • c) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, pentru elevii care au obținut media generală cuprinsă între 9,50 - 10 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar 2018-2019, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, va fi în sumă de 400 lei/ lună/ elev.

Art. 4. - Se aprobă cuantumul unei burse de studiu, precum și de ajutor social pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018- 2019, în sumă de 300 lei/lună/elev.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 138

Data: 22.04.2019