Hotărârea nr. 137/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă”, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neurospihiatrică destinate copiilor şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind stabilirea costului mediu lunar/copilprotejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creșă”, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neurospihiatrică destinate copiilor și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

Având în vedere Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organziate ca centre matemale;

Luând în considerare Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se stabilește costul mediu lunar de întreținere/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creșă”, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neurospihiatrică destinate copiilor și în sistemul de asistență matemală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, după cum urmează:

  • a) pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 8.149 lei, din care 5.529 lei cheltuieli de personal și 2.620 lei cheltuieli materiale;

  • b) pentru componenta centru maternal: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 5.946 lei, din care 3.850 lei cheltuieli de personal și 2.095 lei cheltuieli materiale;

  • c) pentru centrele de zi tip ”creșă: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 2.668 lei, din care 1.822 lei cheltuieli de personal și 846 lei cheltuieli materiale;

  • d) pentru modulele pavilionare de recuperare și reabilitare neuropshihiatrică destinate copiilor: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 9.776 lei, din care 7.128 lei cheltuieli de personal și 2.648 lei cheltuieli materiale;

  • e) pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 2.148 lei.

Art.2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.