Hotărârea nr. 136/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 22.04.2019 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se stabilește costul mediul lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, astfel:

pentru Complexul Social de Servicii Străulești:

 • a) pentru beneficiarii-persoane dependente, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi (situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate): costul mediu lunar de întreținere/benefîciar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 5.806 lei, din care 3.703 lei cheltuieli de personal și 2.103 lei cheltuieli materiale;

 • b) pentru beneficiarii-persoane semidependente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.911 lei, din care 3.148 lei cheltuieli de personal și 1.763 lei cheltuieli materiale;

 • c) pentru beneficiarii-persoane independente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.134 lei, din care 2.527 lei cheltuieli de personal și 1.607 lei cheltuieli materiale;

pentru Complexul Social de Servicii Odăi:

 • a)   pentru beneficiarii-persoane dependente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.259 lei, din care 2.744 lei cheltuieli de personal și 1.515 lei cheltuieli materiale;

 • b) pentru beneficiarii-persoane semidependente: costul mediu lunar de întreținere/benefîciar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.123 lei, din care 2.626 lei cheltuieli de personal și 1.497 lei cheltuieli materiale;

 • c) pentru bcncficiarii-pcrsoanc independente: costul mediu lunar dc întrcțincrc/bcncficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.333 lei, din care 1.945 lei cheltuieli de personal și 1.388 lei cheltuieli materiale;

(2) pentru componenta de protecție în regim de urgență din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi:

a) costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 4.238 lei, din care 2.315 lei cheltuieli de personal și 1.923 lei cheltuieli materiale.

Art. 2. Se stabilește costul mediul lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției lunare de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, astfel:

pentru Complexul Social dc Servicii Străulești:

a) pentru beneficiarii-persoane dependente, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi (situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate): costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției lunare de întreținere la suma de 1.229 lei;

 • b)   pentru beneficiarii-persoane semidependente:   costul mediu lunar de

întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției lunare de întreținere la suma de 1.144 lei;

 • c)   pentru beneficiarii-persoane independente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției lunare de întreținere la suma de 1.067 lei.

pentru Complexul Social de Servicii Odăi:

 • a) pentru beneficiarii-persoane dependente, care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi (situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate): costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției lunare de întreținere la suma de 1.126 lei;

 • b) pentru beneficiarii-persoane semidependente:   costul mediu lunar de

întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției lunare de întreținere la suma de 1.055 lei;

 • c) pentru beneficiarii-persoane independente: costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru stabilirea contribuției lunare de întreținere la suma de 966 lei.

Art.3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,Daniela NicoletaCEFALAANr.: 136

Data: 22.04.2019