Hotărârea nr. 131/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 22.04.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București a unui ajutor umanitar în valoare de 5000 lei pentru tânărul COROI GHEORGHE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București a unui ajutor umanitar în valoare de 5000 lei pentru tânăru^^^^^^^^^^^^^^

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând solicitarea nr.2107/11.03.2019 a Liceul Teoretic Jean Monnet, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 17947/02.04 2019;’

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit.n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor         valoare de 5000 lei pentir^^^^^^^^^^^^^^^Bl^BI^Biceului

Jean Monnet din Sectorul 1,                                     bursier al statului român,

Art. 2. - Ajutorul umanitar va fi plătit din bugetul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1 și va fi virat în contul beneficiarului.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR

Daniela NicoLeta Cd l AI AN

Nr.:    131

Data: 22.04.2019