Hotărârea nr. 130/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 22.04.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.n), coroborat cu art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare, și va avea următorul cuprins:

”Art .1. Se aprobă acordarea sumei în valoare de 1500 lei și a unui pachet aniversar în valoare de 200 lei ( compus din diplomă aniversară, pliant cu poze, aranjament floral, tort, sticlă șampanie), familiilor cu domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București care împlinesc 50 de ani de căsătorie. ”

Art. II. - Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 ni'. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare, și va avea următorul cuprins:

”Art. 3. - în vederea acordării sumei de 1500 lei și a pachetului aniversar, beneficiarii depun la registratura Sectorului 1 sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cerere însoțită de următoarele documente:

  • a) copii ale actelor de identitate ale soților și a certificatului de căsătorie al acestora;

  • b) dovada faptului că au avut domiciliul stabil pe raza sectorului 1 în ultimii 5 ani anterior depunerii cererii, eliberată de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1. ”

Art. III. - Se modifică art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare, și va avea următorul cuprins:

”Art. 5. Suma de 1500 lei și pachetul aniversar se acordă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, astfel: suma de 1500 lei poate fi ridicată de la casieria Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, iar pachetul aniversar de la Serviciul Prevenire din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția

> > > > Copilului Sector 1 de către unul dintre soți sau de către reprezentantul legal al acestora. ”

Art. IV. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. V. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 22.04.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completări1 ° ”1


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


SEjj Daniela XliCEFALAN