Hotărârea nr. 13/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Câmpinița nr. 5


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CÂMPINIȚA NR. 53 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

  • -   RaporLul de specialitate nr. 11040/03.12.2018 al Arhitectului Șef al Sec toiului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin c.are s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 319/29.11.2018 emis de Primăria Sectorului I București;

~ Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 11468/26.09.2018;

  • -   Studiu de rețele însușit de specialistXă^XXXi^XiXXXXXiXXXiX

  • -  Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit dc XXXXXXlXKXXXiXKXlSKXiXX și ilustrare volumetrică însușită dcXXXXXXXXXXXiXXXiXXXXCKXXiXX;

  • -  Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 30589/1411 din 16.01.2018.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7) ;

■ Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. — Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. si nr. 224/15.12.2015;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CÂMPINIȚA NR. 53 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 319/29.11.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
pri m aria sector 1 .r<

Ca urmare a cererii adrcsale dcXXăOCKWS cu adresa în^m

11.05.2018. completată cu nr. 41264 din 03.10.2018. în conformitate cu prevederile L.egii it.350/2C urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


ĂliAsii? îlrfiSAPriităla' SÎîS^di t lAffipfaCiî'U Sfeiiiijdi-i'J^l^ilbriuliii ți r»r. 1PREȘEDINT deînanimc7’4)F+M---

! fer-1 GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 185,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul''de . Carte Fttnei;fr<l rtr. 217826. eliberat la data de 06.02.2018.

IN IȚI ATOR: XKXOiîXNXXtXSXXIX'XXXXXXK PROIECTAM': S.C. ARI PROIECT ION S.R.L.

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNA IȚIRĂ RURX^XXXKXtXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Câmpinita nr. 53A; Sud - Str. Câmpinița nr. 49, Str. Câmpinița nr. 51; Est - artera de circulație Str. Câmpinita; Vest - Str. Pădurii nr. 6A.

PREVEDERI PlIG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau Iară rețele edilitare. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60%din aria construită. Imobilul nu se află pe l.ista Monumentelor Istorice bucureștene. publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. sau la mai puțin de 100 in de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 331/39/C/35750 din 07.03.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P. CUTmax.= 1,2 pentru P+l E, llmax.= 7,00 metri R1 lmax.= P+l E. Se admite uni nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.


PUD - STR. CÂMPINIȚA NR. 53 - SECTOR I

Extindere și supraetajare locuință individuală existentă, regim final


•o'iARetragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va li egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale -dreapta - minim 3,30 metri spre zona frontală, respectiv minim 3.00 metri spre zona posterioară: stânga - minim 0.40 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 3,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin 1ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din Str. Câmpinița. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. I 1468/26.09.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit dcXXXXXXXXXiXXX

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit dc'XXXXXXXXXXXtXXXE ilustrare volumetrică însușită dcXXXXX’XXX’XXX XXKiXMiXtX

Se prezintă Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 30589/1411 din 16.01.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/14/19.06.2018, sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate 1! folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 331/39/C/35750 din 07.03.2017. emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât I lotărârca de aprobare este în vigoare.

IX
PRIMĂRIA

PRIVIND

CALITĂȚII

CERTIFICARE

ACREDITATCiobanii Oprcs uOlbia'/Viia X *  /


FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008

ISTEMUL DE MANAGEMENT AL ÎN


URMA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII


întocmit,

Andra Ciucă


Bd. Banu Manta nr. 9. Sectorul I București: Ol 1222

fel. +40-2I-3 19.10.13: Fax: +40-2 I-3 19.10.06

Email: registratura</primuriasl.ro


PLANUL DE REGLEMENTARI URBANISTICE ESTE ELABORAT PE BAZA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE OCPI/09.2016 SI ȚINÂND CONT DE SITUAȚIA REALA EXISTENTA LA DATA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI PUD


■)


P+1E+M


Ds+P+IE+M


LOT VI


r—..


LOTV


IgOTUAJ?

T 1.00 T


P+1 E+M

Hmaxim = 10m

P.O.T. =40%

C.U.T. = 1,17


PROFIL EXISTENT STRADA CAMPINITA SC. 1:100


LEGENDA


NOTA: Loturi conform plan cadastral OCPI/09.2016 notate convențional

LOT l-LOT VII PROPRIETARI LOTURI (NR. SI ADRESA):

LOT I: NEAGU IOANA SI NEAGU MARIN STRADA PĂDURII NR.6A

LOT ll+lll: COSOSCHI MIHAI EUGENIU STRADA CAMPINITA NR.53A LOT IV: NEAGU IOANA SI NEAGU MARIN STRADA CAMPINITA NR.53 LOT V: CRIVULIN MARIA             STRADA CAMPINITA NR.49

LOT VI+VII: LUPU CONSTANTA       STRADA CAMPINITA NR.51


BILANȚ TERITORIA

L LOTIV

Denumire

u/m

existent

propus

Suprafața teren

mp

185

185

Suprafața construita

mp

67,77

72,77

Suprafața desfasurata

mp

67,77

217,17

Suprafața alei si trotuare

mp

117,23

56,0

Suprafața spatii verzi

mp

-

20,0

P.O.T.

%

37

40

C.U.T.

0,37

1,17

Regim de inaltime

P

P+1 E+M

H maxim

m

5

10

ert proiect Ion


■ ■ Limita P.U.D.

- - - Limita teren care a generat P.U.D.

- Limite loturi conform plan cadastral OCPI/09.2016 Aliniament front stradal Carosabile existente I I Pietonale existente

/\ Acces auto

Acces pietonal


I I Curți existente

I ~ I Locuințe existente

W////Ă Parcaje amenajate

&W! Demolare locala-corectie plan fațada locuința existenta LOT IV

yyy] Extindere locuința existenta LOT IV


S.C.ART PROIECT ION

J40/7802/2003


BENEFICIAR:

NEAGU IOANA SI NEAGU MARIN


NR.PROIECT


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Arh. Cătălin Ion

PROIECTANT DE SPECIALITATE

Urb. Letitia Bartouicsi

DESENAT

Arti. Cătălin Ion

r

SCARA

1:200

DATA

02.2018


SPECIALITATEA: URBANISM

PROIECT:

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTAR1, REMODELARE FAȚADE, SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA (LOCUINȚA) CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME P+1E+M SI DESTINAȚIA DE LOCUINȚA MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 1, STRADA CAMPINITA NR.53

TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE


402/2017


FAZA

P.U.D.


PLANȘA NR.

PUD02